***TKFEN*** TEKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

03.11.2016 18:08
erçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2 1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -37.754 -39.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
76.943 56.746
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.924 -5.236
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-674 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
264.230 -11.427
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 142.647 -407.800
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.290 -2.502
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -40.868 -210.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 58.451 -131.412
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -24.477 298.353
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
10 179.589 155.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.178 245.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 41.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
627.607 185.930
Ödenen Faiz
-35.564 -19.792
Alınan Faiz
50.786 66.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -30.570 -48.165
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -56.438 -4.266
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-115.829 -34.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-75.317 -168.682
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
2.638 0
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-35 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.938 8.359
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -98.461 -195.814
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -37.647 -1.403
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
1.525 1.300
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
53.725 18.876
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-249.492 -15.115
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
704.475 870.297
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-883.972 -822.916
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.329 -21.447
Ödenen Temettüler
5 -63.666 -41.049
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.183 -38.037
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.521 145.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
149.704 107.688
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.032.202 1.047.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.181.906 1.155.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
214.288 158.228 -9.897 42.988
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
590 1.134 889 920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
738 1.418 1.112 1.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-148 -284 -223 -230
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-148 -284 -223 -230
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.710 -552 1.154 15.542
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.998 -3.174 -2.130 18.254
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
3.461 2.760 3.457 -2.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-173 -138 -173 143
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-173 -138 -173 143
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.120 582 2.043 16.462
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
211.168 158.810 -7.854 59.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.559 2.108 1.272 4.543
Ana Ortaklık Payları
212.727 156.702 -9.126 54.907


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.181.906 1.032.202
Ticari Alacaklar
8 769.124 959.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23.479 25.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
745.645 934.206
Diğer Alacaklar
127.069 5.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 65.531 2.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4(c) 61.538 2.763
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
10 492.208 451.340
Stoklar
9 846.879 891.446
Peşin Ödenmiş Giderler
82.732 62.672
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
82.732 62.672
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.539 43.658
Diğer Dönen Varlıklar
278.022 242.760
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
278.022 242.760
ARA TOPLAM
3.808.479 3.689.431
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
21.863 23.851
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.830.342 3.713.282
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
74.236 70.770
Ticari Alacaklar
8 146.092 128.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
146.092 128.607
Diğer Alacaklar
3.754 2.957
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.754 2.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 96.972 147.848
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 124.291 88.830
Maddi Duran Varlıklar
12 1.399.513 1.379.244
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 14.719 14.604
Peşin Ödenmiş Giderler
7.382 11.273
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.382 11.273
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41.692 41.814
Diğer Duran Varlıklar
30.588 26.826
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
30.588 26.826
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.939.239 1.912.773
TOPLAM VARLIKLAR
5.769.581 5.626.055
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 761.057 615.133
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
79.124 327.707
Ticari Borçlar
8 1.183.715 1.211.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.170 490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.181.545 1.211.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
51.799 36.496
Diğer Borçlar
28.881 25.363
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.881 25.363
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
10 341.889 162.300
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 652.562 361.164
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
652.562 361.164
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25.288 48.486
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 53.072 97.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.760 32.411
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23.312 65.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.131 3.465
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.131 3.465
ARA TOPLAM
3.183.518 2.889.548
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.183.518 2.889.548
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 227.740 272.070
Ticari Borçlar
8 5.824 2.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.824 2.269
Diğer Borçlar
32.795 18.385
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
32.795 18.385
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.194 1.093
Ertelenmiş Gelirler
4(b) 0 247.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 247.921
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 79.992 61.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
79.913 60.977
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
79 75
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.205 48.582
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
367.750 651.372
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.551.268 3.540.920
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5,17 2.192.167 2.057.358
Ödenmiş Sermaye
370.000 370.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.475 3.475
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
300.984 300.984
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
214 -376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
214 -376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
162.394 160.229
Yabancı Para Çevrim Farkları
107.111 108.234
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
55.283 51.995
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
194.145 176.413
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
950.983 861.167
Net Dönem Karı veya Zararı
209.972 185.466
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
26.146 27.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.218.313 2.085.135
TOPLAM KAYNAKLAR
5.769.581 5.626.055


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.413.893 2.846.635 975.604 806.453
TOPLAM HASILAT
3.413.893 2.846.635 975.604 806.453
Satışların Maliyeti
-2.968.533 -2.524.509 -903.239 -696.783
TOPLAM MALİYETLER
2.968.533 2.524.509 903.239 696.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
445.360 322.126 72.365 109.670
BRÜT KAR (ZARAR)
445.360 322.126 72.365 109.670
Genel Yönetim Giderleri
-127.932 -100.843 -36.459 -31.274
Pazarlama Giderleri
-90.421 -90.666 -23.729 -22.550
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.227 0 -327 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 208.203 179.311 50.121 54.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -219.365 -279.786 -67.930 -108.632
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 37.754 39.885 8.416 10.466
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
252.372 70.027 2.457 12.538
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.699 14.443 -168 1.045
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-131 -1.286 -123 -464
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
263.940 83.184 2.166 13.119
Finansman Gelirleri
20 152.602 205.423 58.737 88.971
Finansman Giderleri
20 -125.311 -73.633 -42.697 -32.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
291.231 214.974 18.206 69.866
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-76.943 -56.746 -28.103 -26.878
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-105.750 -50.644 -28.335 -21.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28.807 -6.102 232 -5.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
214.288 158.228 -9.897 42.988
DÖNEM KARI (ZARARI)
214.288 158.228 -9.897 42.988
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.316 4.425 1.615 2.288
Ana Ortaklık Payları
209.972 153.803 -11.512 40.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,56700000 0,41600000 -0,03100000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.894 -658 163.474 50.060 140.185 875.736 55.909 1.959.165 36.899 1.996.064
Transferler
36.228 19.681 -55.909
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.134 -857 2.622 153.803 156.702 2.108 158.810
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 153.803 153.803 4.425 158.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.134 -857 2.622 0 2.899 -2.317 582
Kar Payları
-41.049 -41.049 0 -41.049
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.255 6.255 0 6.255
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 476 162.617 52.682 176.413 860.623 153.803 2.081.073 39.007 2.120.080
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 -376 108.234 51.995 176.413 861.167 185.466 2.057.358 27.777 2.085.135
Transferler
17.732 167.734 -185.466 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
590 -1.123 3.288 0 209.972 212.727 -1.559 211.168
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 209.972 209.972 4.316 214.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
590 -1.123 3.288 0 0 2.755 -5.875 -3.120
Kar Payları
-63.666 0 -63.666 0 -63.666
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
45 0 45 -72 -27
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.297 0 -14.297 0 -14.297
Dönem Sonu Bakiyeler
370.000 3.475 300.984 214 107.111 55.283 194.145 950.983 209.972 2.192.167 26.146 2.218.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/566063


BIST
18:0597.149
Değişim :  1,84% |  1.754,80
Açılış :  95.688  
Önceki Kapanış :  95.394  
En Yüksek
97.404
En Düşük
95.271