`2020 ekonomide değişim yılı olacak`

30.12.2019 10:39

Son güncelleme : 31.12.2019 10:37

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2020`nin ekonomide değişim yılı olacağını belirterek, "Bankamız da bu değişimdeki önemli aktörlerden biri olacak" dedi.AA

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankacılık SöyleÅŸileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve VakıfBank'ın performansına  iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

2020'nin ekonomide deÄŸiÅŸim yılı olacağını belirten Üstünsalih, VakıfBank'ın da bu deÄŸiÅŸimdeki önemli aktörlerden biri olacağını vurguladı.

Üstünsalih, VakıfBank olarak yeni yılda da her zamanki gibi ülkenin ve  tüm paydaÅŸların yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Büyüme beklentisiyle girilen 2020'de hane halkından reel ekonomiye tüm  Türkiye'ye verdikleri destekleri artırarak saÄŸlıklı büyümeye devam edeceklerini  söyleyen Üstünsalih, "DORUK 2020' ile ticari kredi süreç ve altyapılarının uçtan  uca yenileneceÄŸiz. Böylece, dijital teknolojileri ve otomasyonu kullanan,  sektörde öncü, yeni bir kredilendirme yapısına kavuÅŸmuÅŸ olacağız." diye konuÅŸtu.

Üstünsalih, KOBÄ°'lerin ve reel sektörün yanındaki güç olmaya devam  edeceklerini ve 2020 yılında KOBÄ°'lerin finansmana eriÅŸimini kolaylaÅŸtıracak olan  Dijital Kredi Projesi'ni devreye alacaklarını dile getirdi.

Yeni yılda da hız ve güvenliÄŸi temel alan gerçekçi çözümlerin  merkezinde yapay zekanın olmaya devam edeceÄŸini belirten Üstünsalih, "ViBi bu  anlamda VakıfBank'ın en yenilikçi üyesi olarak hayatımızdaki yerini ve rolünü  güçlendirecek. Süreç robotlarımızın sayısı ve etkinliÄŸi artacak. 2020 yılında  teknolojik alt yapımız, ürünlerimiz ve uygulamalarımızla hız ve verimliliÄŸimizi  daha da artıracağız. Ä°novasyona öncülük etmeyi ve bu alandaki ilkleri  gerçekleÅŸtirmeyi sürdüreceÄŸiz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜMENÄ°N KONUŞULDUĞU VE OLUMLU BEKLENTÄ°LERÄ°N ARTTIĞI BÄ°R YILA GÄ°RÄ°YORUZ"

Abdi Serdar Üstünsalih, küresel piyasalardaki belirsizliklerin kısa  vadede riskler yarattığını belirtti.

Ancak orta ve uzun vadede yaÅŸanacak geliÅŸmelerin Türkiye baÅŸta olmak  üzere, geliÅŸmekte olan ülkelerin lehine olacağını kaydeden Üstünsalih, "Bu  ülkelere, sermaye akımları hızlanacak ve borçlanma maliyetleri düÅŸecektir.  Böylece önümüzdeki dönemde Türk bankacılık sektörünün yurt dışından kaynak bulma  maliyetleri de azalacaktır." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, Türkiye olarak bakıldığında dengelenme sürecinin ardından  yeniden büyümenin konuÅŸulduÄŸu ve olumlu beklentilerin arttığı bir yıla  girildiÄŸini belirterek, "Önümüzdeki dönemde büyüme, enflasyon ve iÅŸsizlik gibi  makroekonomik göstergelerde yaÅŸanacak iyileÅŸmeyle birlikte Türk bankacılık  sektörü olumlu etkilenecektir." diye konuÅŸtu.

HÄ°SSE DEVRÄ°

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Vakıflar Genel MüdürlüÄŸüne ait olan VakıfBank hisselerinin Hazine'ye devrinin yaklaşık 7 yıldır kamuoyu ve bankanın  gündeminde olduÄŸunu belirtti.

Bu sürecin 3 Aralık'ta nihayete erdiÄŸini hatırlatan Üstünsalih, ÅŸöyle devam etti:

"CumhurbaÅŸkanı Kararı'nda beher hisse deÄŸeri belirlendi. Hazine,  Vakıflar Genel MüdürlüÄŸüne beÅŸ ayrı kira sertifikası ihraç etti. Buna karşılık  bankamız hisselerinin yüzde 58,51'lik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığımıza  devredildi. Bu deÄŸiÅŸim, tüm taraflar için ilk andan dahi birçok sorunu çözmüÅŸtür.  DeÄŸiÅŸimin temel amacı, Vakıflar Genel MüdürlüÄŸünün düzenli gelire kavuÅŸması,  güçlü bir sermayedarın da bankamız yönetimine geçmesidir."

Üstünsalih, belirlenen bedel üzerinden yapılan ödemeyle Vakıflar Genel  MüdürlüÄŸünün, kendi alanındaki yatırım ve projelerini finanse etme gücüne sahip  olduÄŸunu söyledi.

DeÄŸiÅŸim sonrasında bankanın statüsü, stratejisi, iÅŸ yapış biçimi ve  insan kaynakları yaklaşımında hiçbir deÄŸiÅŸiklik meydana gelmediÄŸini vurgulayan  Üstünsalih, "Ortaklık yapısındaki deÄŸiÅŸimle birlikte daha da güçlenen sermaye  yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla  Türkiye’nin öncü bankalarından biri olan bankamız, kalkınma ve toplumsal fayda  saÄŸlama yolunda ortaya koyduÄŸu özenli çalışmalarla piyasalardaki etkinliÄŸini daha  da artıracak, tüm paydaÅŸlarına hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmayı  sürdürecektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

VERGÄ° TAHSÄ°LATINDA YENÄ° DÖNEM

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlığının ilgili  tebliÄŸi uyarınca 1 Ocak'tan itibaren vergi, ceza, resim ve harçlar kamu bankaları  tarafından tahsil edileceÄŸini hatırlattı.

VakıfBank olarak bu deÄŸiÅŸime ve gelecek olan taleplere tamamen hazır  olduklarını belirten Üstünsalih, yeni dönemde ÅŸubeler, internet bankacılığı ve  mobil uygulama aracılığıyla müÅŸterilere hizmet sunacaklarını ifade etti.

Üstünsalih, düzenli vergi ödeme talimatı seçeneÄŸiyle takip etme ya da  gecikmeye düÅŸme gibi sorunlarını da ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlığı web sitesinden online vergi ödemelerinde de  yine VakıfBank kredi kartları ile müÅŸterilerin yanında olacaklarını dile getiren  Üstünsalih, ÅŸunları kaydetti:

"Bu kanalda VakıfPay ödeme sistemi sayesinde kart kullanmadan da vergi  ödemesi yapılmasını saÄŸlıyoruz. Bu sayede müÅŸterilerimiz hesaplarında yeterli  bakiye olmasa dahi anında kredi kullanıp vergi borçlarını ödeyebiliyor. Bu alanda  sunduÄŸumuz bir diÄŸer çözüm de Toplu Vergi Tahsilat sistemimiz. Bu ürünümüzle çok  sayıda taşıtı bulunan ya da yoÄŸun gümrük iÅŸlemleri gerçekleÅŸtiren firmalar gibi  vergi dönemlerinde iÅŸ yükü artan müÅŸterilerimize kolaylık saÄŸlıyoruz. Bankamız  sistemleri ile kendi yazılımlarını entegre eden müÅŸterilerimiz, gerekli kayıtları  bir kez oluÅŸturup tek tuÅŸla tüm vergilerini kolaylıkla ödeyebiliyor."

Üstünsalih, tüm bunların haricinde bir ilk olarak hayata geçirdikleri  V-Limit sayesinde ticari müÅŸterilere vergi ödeme dönemlerinde büyük bir kolaylık  saÄŸladıklarını anlattı.

Yüksek meblaÄŸlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında  uyumsuzluk bulunan, kısa veya uzun vadede nakit çıkışı yapmak istemeyen ticari  firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti  tanımladıklarını belirten Üstünsalih, "Bu sayede müÅŸterilerimiz vergilerini  zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor. Ayrıca  devletimiz de vergi gecikmesi nedeniyle kayba uÄŸramıyor." dedi.

"İŞLEMLERÄ°MÄ°ZÄ°N YÜZDE 94'Ü ÅžUBE DIŞI KANALLARDAN"

Abdi Serdar Üstünsalih, "dijitale yön veren hayata yön verir" ilkesini  benimsediklerini, bankada dijitalleÅŸmeyi merkeze alarak en iyi uygulamaları  geliÅŸtirdiklerini belirtti.

Büyük veri, yapay zeka, veri analitiÄŸi, siber güvenlik, açık  bankacılık, robot yazılım ve blokzincir baÅŸlıklarının gündemlerinin ön  sıralarında yer aldığını ifade eden Üstünsalih, "Bankamızdaki iÅŸlemlerin yüzde  94'ü ÅŸube dışı kanallarımızdan gerçekleÅŸiyor. Bu sayede ÅŸubelerimiz üzerindeki  operasyonel yükü azaltıyor ve pazarlama gücünü artıyoruz." dedi.

Üstünsalih, VakıfBank Innovative Transformation (VIT) projesini ve  GALLE adını verdikleri yasal takip sistemini kendi kaynaklarıyla  geliÅŸtirdiklerini söyledi.

Yurt dışı para transferinde, paranın alıcının hesabına geçene kadarki  sürecini adım adım izledikleri GPI sistemine entegre olduklarını aktaran  Üstünsalih, VakıfBank Finansal Analiz Sihirbazı (V-FAS) uygulamasını hayata  geçirdiklerini dile getirdi.

Üstünsalih, bu sayede insan marifetiyle yakalanması çok zor aktarma ve  arındırma iÅŸlemlerini baÅŸarıyla gerçekleÅŸtirdiklerinin altını çizdi.

"MOBÄ°L MÜŞTERÄ° SAYISI 4,2 MÄ°LYONU AŞTI"

Abdi Serdar Üstünsalih, ülkenin ve tüm paydaÅŸların yanındaki güç  olarak baÅŸarılı sonuçlar elde ettikleri ve saÄŸlıklı büyümeyi sürdürdükleri bir  yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Yılın 9 ayında reel ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi olmak üzere  toplamda 330 milyar TL katkı saÄŸladıklarını belirten Üstünsalih, aynı dönemde  toplam aktif büyüklüÄŸün 387 milyar TL'ye ulaÅŸarak, Türkiye'nin 4. büyük bankası  olduklarını ifade etti.

Nakdi kredilerin yüzde 17,3 artışla 260 milyar TL'ye yükselerek, nakdi  kredilerdeki pazar paylarının tarihte ilk defa yüzde 10 barajını aÅŸtığının altını  çizen Üstünsalih, mevduat tarafında da sektörün üzerinde büyüdüklerini dile  getirdi.

Üstünsalih, geleneksel bankacılıkta uzman oldukları gibi geleceÄŸin  bankacılık anlayışının da öncüsü ve geliÅŸtiricisi olmayı istediklerini, bu  nedenle müÅŸterilerin beklentilerini ve teknolojinin kendilerini nereye  götürdüÄŸünü sürekli analiz ettiklerini söyledi.

Dijitalle gelen yenilikleri ve hayatı kolaylaÅŸtıracak uygulamaları  etkin bir ÅŸekilde bünyelerine kattıklarını anlatan Üstünsalih, ÅŸunları kaydetti:

"Bu geliÅŸmelere uygun olarak, Ar-Ge merkezimiz, haziranda faaliyete  baÅŸladı. Mobildeki müÅŸteri sayımız, 4,2 milyonu aÅŸtı. Yine müÅŸteri  alışkanlıklarını analiz ederek kiÅŸiye özel asistanlık hizmeti veren dijital  dünyadaki sesimiz ViBi'yi hizmete sunduk. ViBi, müÅŸterilerimizin talep ve  beklentilerine en uygun çözümleri üretiyor ve para transferi, kredi baÅŸvurusu, QR  kodla para çekme-yatırma, nakit avans, limit belirleme ile güncel kur bilgileri  öÄŸrenme gibi 300'e yakın bankacılık iÅŸlemini gerçekleÅŸtirilebiliyor. Sesli  yönlendirmeyi (IVR) yüksek performansla kullanıyoruz. ÇaÄŸrı merkezimizi arayan  bir müÅŸterimiz iÅŸlemlerini, hiç sıkıntı yaÅŸamadan uçtan uca sesli asistanla  tamamlayabiliyor."

"SEKTÖRDE Ä°LKLERÄ° HAYATA GEÇÄ°RDÄ°K"

Abdi Serdar Üstünsalih, 2019'da sektörde ilk olan pek çok uygulama ve  ürünü hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin "ilk e-teminat mektubu" iÅŸlemini  gerçekleÅŸtirdiklerini belirten Üstünsalih, Gümrükler Genel MüdürlüÄŸünün sisteme  entegre olmasıyla gümrük iÅŸlemlerinde e-teminat mektubu dönemini baÅŸlattıklarını  hatırlattı.

Tapu Kadastro Genel MüdürlüÄŸü ile ortaklaÅŸa yürütülen e-Ä°potek  tesisini tüm ÅŸubelerinde devreye alan ilk banka olduklarına iÅŸaret eden  Üstünsalih, Türkiye Noterler BirliÄŸi ile imzaladıkları protokolle, TNB BiliÅŸim  Sistemi'nde bulunan vekaletname-azilname verilerinin, ilk defa bir banka  tarafından sorgulanabilir hale geldiÄŸini bildirdi.

Üstünsalih, ürün geliÅŸtirme reflekslerinin çok hızlı, finans  mühendisliÄŸinde iddialı ve baÅŸarılı olduklarını belirtti. Sadece son üç ayda  ViBi, V Banko Çek, SKY Limit, Çek Okuma Otomasyonu gibi sektörde öncü ürünleri  devreye aldıklarını anlatan Üstünsalih, "Yine NFC, QR kod ile ödeme, güvenli ve  en çok tercih edilen hizmetlerimizden. POS’larda da QR kod ile ödeme iÅŸlemlerinin  yapılması çalışmalarında sona geldik. Dijital imza ve dijital onay ile hem  sınırları kaldırdık hem güvenliÄŸi artırdık." diye konuÅŸtu.

GENÇLERÄ° KAZANACAK PROJELER

Abdi Serdar Üstünsalih, beyin göçünün tersine çevrilmesini  önemsediklerini, iyi eÄŸitimli, açık zekalı gençleri kazanmanın gerekliliÄŸini  vurguladı.

Hem bu gençlere ulaÅŸmak hem de projelerini deÄŸerlendirip gerçeÄŸe  dönüÅŸtürmek için "Hack to the future" adıyla bir hackathon maratonu  düzenlediklerini anlatan Üstünsalih, bu etkinliÄŸe rekor sayıda baÅŸvuru  gerçekleÅŸtiÄŸini, yurt içi ve yurt dışından 70'ten fazla üniversiteden binin  üzerinde tekil baÅŸvuru aldıklarını söyledi.

Üstünsalih, konuya iliÅŸkin, "120 proje arasından ön deÄŸerlendirme  sonucu 12 takımı final etabına davet ettik. 48 saat süreyle bankamızda kalan  yarışmacılar geleceÄŸi kodladı. Alanında uzman ve deneyimli jüri üyelerimizin  deÄŸerlendirmesiyle dereceye giren gençlerimizi ödüllendirdik. Projelerini de yine  birlikte çalışarak ürüne dönüÅŸtürme hedefindeyiz. Bu etkinlikte memnuniyetle  gördük ki gençlerimizin algıları açık, ufukları geniÅŸ, öÄŸrenme istekleri yüksek,  çalışma motivasyonları güçlü. Bu gençleri kazanmak için sorumluluk almaya devam  edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16