Bakan Pekcan`dan ticari ilişki mesajı

14.05.2020 13:44

Son güncelleme : 15.05.2020 09:23

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde ekonomik toparlanmanın uluslararası iş birliğiyle sağlanacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve değer zincirlerinde daha yakın entegrasyon sağlamak üzere gayret göstermeliyiz" dedi.AA

Bakan Pekcan, Avrupa BirliÄŸi (AB) Türkiye Delegasyonu BaÅŸkanı  Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile videokonferans  yöntemiyle görüÅŸtü.

Pekcan, konuÅŸmasında 9 Mayıs Avrupa Günü tebriklerini dile getirerek,  pandemi sürecinde karşılaşılan tüm güçlüklerin birlik ruhuyla üstesinden  gelinebileceÄŸini, bu dönemde Türkiye ve AB iliÅŸkilerinin daha da yakınlaÅŸacağına  inandıklarını söyledi.

Kovid-19 pandemisinin insanlığı yakın tarihteki en ciddi sınavlardan  birisiyle yüz yüze bıraktığını, saÄŸlık alanında büyük bir mücadele verildiÄŸini  belirten Pekcan, öte yandan ekonomik alanda da büyük bir mücadeleyle karşı  karşıya olunduÄŸunu dile getirdi.

Pekcan, baÅŸta turizm ve havacılık olmak tüm sektörlerin olumsuz  etkilendiÄŸini ifade ederek, 2020 yılında salgının küresel ekonomi ve ticarette  yaratacağı gerilemeyle ilgili olarak uluslararası kuruluÅŸlar tarafından bazı  tahminler yayınlandığını, rakamların tahmin aralıklarının çok büyük olduÄŸunu,  dolayısıyla pandeminin ekonomik etkilerinin yeterince ölçülemediÄŸini,  deÄŸerlendirilemediÄŸinin görüldüÄŸünü bildirdi.

Ekonomik toparlanmanın da yine uluslararası iÅŸ birliÄŸiyle  saÄŸlanacağının altını çizen Pekcan, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve  ekonomik iliÅŸkilerini daha da derinleÅŸtirmek ve deÄŸer zincirlerinde daha yakın  entegrasyon saÄŸlamak üzere gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"BU SÜRECÄ°N ZORLUKLARININ ÜSTESÄ°NDEN BÄ°RLÄ°KTE GELMELÄ°YÄ°Z"

Bakan Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen temassız  ticaret çalışmalarına deÄŸinerek, bundan sonraki süreçte de gündemde demir yolu ve  Ro-Ro hatlarının daha fazla kullanılmasının ön planda olacağını söyledi.

Temassız ticaret çerçevesinde sürücülere yönelik tedbirleri gözden  geçirdiklerini, 14 günlük karantina süresini beklemeye tabi olmaksızın yurt  dışından gelen transit ÅŸoförlerin belli bir sürede Türkiye'yi terk etmesi  koÅŸuluyla bu önlemlerden muaf olmasını saÄŸladıklarını belirten Pekcan, tüm  sürücülerin giriÅŸ yapmadan önce saÄŸlık kontrolünden geçirildiÄŸini ve araçların  dezenfekte edildiÄŸini bildirdi.

Konsoloslukların sınırlı çalışma saatleri nedeniyle nakliyecilerin  vizelerle ilgili sorun yaÅŸadığına dikkati çeken Pekcan, "Bu süreçte kendilerine  daha uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin  desteÄŸini talep ediyoruz. Aksi takdirde malların taşınmasında arzu ettiÄŸimiz  verimliliÄŸe ulaÅŸamayacağız." dedi.

Virüsle mücadelede, kiÅŸisel koruyucu ekipman ve ilgili diÄŸer tıbbi  cihaz ve malzemelere duyulan ihtiyacın hayati hale geldiÄŸine iÅŸaret eden    Pekcan, geliÅŸmelere göre Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin düzenli olarak gözden  geçirildiÄŸini söyledi.

Avrupa BirliÄŸi'nin de kiÅŸisel koruyucu ekipmanların AB dışına satışı  için ihracat izni uygulamasını 15 Mart itibarıyla baÅŸlattığına dikkati çeken  Pekcan, EFTA üyelerini ve Batı Balkanlar'daki AB'ye aday ülkeleri muafiyet  kapsamına aldığını hatırlattı. Pekcan, muafiyet kapsamına bakıldığında,  Türkiye'nin de AB tedbirinden muaf tutulan ülkeler arasında olmasını  beklediklerini dile getirerek, 'Böylelikle Türkiye ile dayanışma için önemli bir  mesaj da verilmiÅŸ olurdu.Türkiye AB üye ülkelerinden gelen taleplere yardımcı  olmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu süreçte ortaklarımızdan da aynı  dayanışma ruhunu bekliyoruz. Bu sürecin zorluklarının üstesinden birlikte  gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ GÜMRÜK BÄ°RLİĞİ'NÄ° BUGÜNÜN GERÇEKLERÄ°YLE UYUMLU HALE GETÄ°RME FIRSATI SUNUYOR"

Bakan Pekcan, Türkiye ve Avrupa BirliÄŸi arasında ekonomik ve ticari  alandaki diÄŸer gündem konularına da deÄŸinerek, Gümrük BirliÄŸi'ni güncellemenin  önemini bir kez daha vurguladı. Bakan Pekcan, Gümrük BirliÄŸi'nin güncellenmesi  çalışmalarına yönelik ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Ä°çinde bulunduÄŸumuz süreç bizlere, her iki tarafın endiÅŸelerini  karşılıklı anlayış ruhu içinde ele alma ve Gümrük BirliÄŸi'ni bugünün  gerçekleriyle uyumlu hale getirme fırsatı sunmaktadır. Süreç özellikle tarım,  hizmet ticareti ve kamu alımları gibi alanlarda Türkiye için zorluklar barındırsa  da bir bütün olarak baktığımızda güncellemenin her iki tarafın da menfaatine  olduÄŸunu deÄŸerlendiriyoruz ve sürece üst düzey bir baÄŸlılık gösteriyoruz.  Kovid-19 salgını sürecinde ticarette payı giderek artan e-ticaret platformlarının  önemini bir kez daha görmüÅŸ bulunmaktayız. Ancak maalesef Gümrük BirliÄŸi hizmet  ticaretini ve e-ticareti kapsamıyor. Bu da büyük bir eksiklik olarak karşımıza  çıkıyor. Üye devletlerin mevcut durumun tarafların çıkarlarına yeterince hizmet  edemediÄŸini göreceÄŸini ve daha fazla gecikmeden Türkiye-AB Gümrük BirliÄŸi'nin  güncellenmesine iliÅŸkin müzakere yetkisini Komisyona vereceÄŸini umuyorum."

Ä°NGÄ°LTERE Ä°LE AY SONUNDA TEKNÄ°K VE SÄ°YASÄ° GÖRÜŞMELER YAPILMASI HEDEFLENÄ°YOR

Ticaret gündeminde karşılıklı menfaatleri ilgilendiren konulardan  birisinin de Brexit süreci olduÄŸuna dikkati çeken Pekcan, Ä°ngiltere ile Serbest  Ticaret AnlaÅŸması müzakerelerini tamamlamak ve gelecek yılın başından itibaren  STA'yı yürürlüÄŸe koymanın Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisi olduÄŸunu  kaydetti.

Pekcan, bu amaçla, Ä°ngiltere ile görüÅŸmeleri sürdürdüklerini  vurgulayarak, "Bu ayın sonunda hem teknik hem de siyasi düzeyde görüÅŸmeler  yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, daha yakın iÅŸ birliÄŸi saÄŸlayarak geçiÅŸ  döneminde AB ile paralel hareket etmek istiyoruz. Türkiye ve AB, Gümrük BirliÄŸi  ortakları olarak, Ä°ngiltere ile yapılan görüÅŸmelerde yakın iÅŸ birliÄŸi içinde  olmaya devam etmelidir. " diye konuÅŸtu.

Bakan Pekcan, YeÅŸil Mutabakat ile ilgili de geliÅŸmeleri yakından takip  ettiklerini belirterek ÅŸunları kaydetti:

"Komisyonun önerisi, seçili sektörler için potansiyel bir sınırda  karbon düzenleme mekanizması da dahil olmak üzere iddialı bir dizi önlemi  içermektedir. Bu alandaki herhangi bir AB tedbirinin Gümrük BirliÄŸi ve  Türkiye-AKÇT STA'sına, DTÖ kurallarına ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi  Çerçeve SözleÅŸmesi kapsamında farklılaÅŸtırılmış sorumluluklar ve göreceli  kabiliyetler ilkesine uygun olması son derece önemlidir. AB, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle  mücadele çabalarını desteklemek için kapsamlı finansman paketleri oluÅŸturmuÅŸtur.  AB ÅŸirketleri ve AB deÄŸer zincirlerinin parçası olan ÅŸirketler de dahil olmak  üzere Türkiye’deki ÅŸirketlerin ve Türkiye’nin yeÅŸil dönüÅŸümünü desteklemek için  yeterli finansmana eriÅŸim kilit bir öneme sahiptir. Bu baÄŸlamda, Türkiye'deki  ÅŸirketlere de finansman olanakları saÄŸlanmalıdır. AB'nin yeÅŸil ekonomiye  geçiÅŸinin korumacı önlemlerle sonuçlanmaması ve AB'nin stratejik vizyonuna  katkıda bulunacak ortaklıklar oluÅŸturmaya odaklanılması gerektiÄŸine inanıyoruz."

AB'NÄ°N ÇELÄ°KTE KORUNMA ÖNLEMLERÄ°

AB’nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerine yönelik endiÅŸelerini de  dile getiren Pekcan, ÅŸöyle dedi:

"Önlemin baÅŸlangıcından bu yana AB ile iyi niyetli bir iÅŸ birliÄŸi  yürütmüÅŸ olmamıza raÄŸmen 2019 ekim ayı itibarıyla önlemin daha da  kısıtlanmasından büyük rahatsızlık duyduk. Daha da kötüsü, önlemlerin en çok  Türkiye’den ihracatını etkileyecek ÅŸekilde alınmış olmasıdır. Bu durum nedeniyle,  önlemleri DTÖ’de anlaÅŸmazlıkların halli sürecine taşımak zorunda bırakıldık ve  yakın zaman önce danışmalarımızı gerçekleÅŸtirdik. Bununla birlikte, mevcut gözden  geçirme sürecinde AB'deki çelik sektörünün Türk ihracatını önemli ölçüde  etkileyecek ek kısıtlamalar talep ettiÄŸini görüyoruz. Bu durum, sektörümüz için  çok adaletsiz bir durum yaratmakta ve STA'mızın iÅŸleyiÅŸini ciddi ÅŸekilde  engellemektedir. Önleme daha fazla kısıtlama getirilmesi STA’mız çerçevesinde  bizim açımızdan kabul edilemez niteliktedir. Bu doÄŸrultuda, korunma önlemleri  kapsamında STA yükümlülüklerimize uygun hareket edilmesi için sizlerin  desteklerini talep etmek istiyorum."
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16