Bankacılık Kanunu değişiyor

20.10.2014 12:09

Son güncelleme : 20.10.2014 12:54Bankacılık Kanunu Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıya göre, Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek. Ayrıca, Türkiye Emlak Bankası kapsamında mevduat niteliğinde olan ancak Halk Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan devir protokolü kapsamı dışında kalan  alacaklar, Tasfiye Kurulu tarafından sıra cetveli kaydına gerek olmaksızın mudilere ödenecek. 
 


Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.


Tasarıya göre, Rekabet Kurulu'nun, bankalar hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında resen veya ön araştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, bu durum Bankacılık Düzenleme ve Denetleme  Kurumu'na (BDDK) bildirilecek. Soruşturma sonucunda oluşturulan rapor, Rekabet Kurulu'nca karara bağlanmadan önce görüşünün alınmasını teminen BDDK'ya tebliğ  edilecek.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)  faaliyet  izni  kaldırılan  bankaların uygun göreceği varlık ve yükümlülükleri  ile sözleşme ve kanundan   doğan  her  türlü  hak  ve alacaklarını, kuracağı bankaya  ya da mevcut bankalara  devretmeye, devredilen varlıkların toplamının,  devredilen  yükümlülüklerin  toplamını karşılamaması halinde aradaki  farkı, bankanın nezdindeki sigortalı mevduat ve katılım fonunu aşmamak kaydıyla ödemeye veya banka nezdindeki  sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu doğrudan veya ilan edeceği  başka   bir  banka aracılığı ile ödemeye yetkili olacak. Bu fıkra çerçevesinde devredilen hak, alacak ve varlıkların toplam değerinin, devre konu  yükümlülüklerin  toplamından fazla olması halinde,  aradaki fark ilgili bankaya veya bu bankanın  iflas ya da tasfiye masasına  ödenecek.


Fon,  sigortalı mevduatı ve sigortalı katılım fonunu hak sahiplerine  ödemesi veya kuracağı bankaya ya da mevcut bankalara devretmesi  halinde, mevduat  ve katılım  fonu sahipleri  yerine bankanın doğrudan doğruya iflasını isteyecek.  Bu şekilde yapılacak iflas isteminde, İcra  ve İflas Kanunu'nun iflasın  ertelenmesine ilişkin hükümleri uygulanamayacak.

 
İflas eden bankalarda tüm kanuni yükümlülüklerin ifasından sonra tasfiye bakiyesi kalması halinde, bu tutarın hissedarlara dağıtımında, iflasına  karar verilen bankaların hakim ortakları ve yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri,  denetim kurulu üyeleri,  genel müdür, genel müdür yardımcıları ile yönetim ve  denetimine sahip olduğu  iştirakleri, hakim ortağı olan tüzel kişiler, gerçek ve  tüzel kişi hakim ortaklarının hakim  ortak  olduğu şirketler, bu gerçek kişilerin  kan ve kayın hısımları ile bu kişilerin hisselerini ciro, devir veya temlik  suretiyle edinen üçüncü  kişiler  bu dağıtımdan pay alamayacak; Bunlara düşen pay  fon ile diğer hissedarlar arasında hisseleri oranında garameten paylaştırılacak.


Hissedar olma zorunluluğu kalkıyor


Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen  bankaların çözümlenmesi  sürecinde Fonun, sigorta tasarruf mevduat  ve katılım  fonu yanında banka pasiflerini de kurulacak köprü bankaya ya da mevcut  bankalardan  birisine devretme yetkisi olacak.


Banka zararının Fon tarafından devralınabilmesi için Fonun o bankada  hissedar olması zorunluluğu kaldırılıyor.


TMSF, devredilen bankalarla ilgili  olarak kanunda  belirtilen   tedbirlerin alınması  amacıyla, Kurul tarafından verilecek izne gerek olmaksızın  banka kurmaya yetkili olacak.

 
Kurulan bankanın varlık ve yükümlülükleri, tasfiye halindeki bankadan  devralınması nedeniyle banka satış bedelinden, bu bankanın kuruluş ve faaliyet  döneminde Fon tarafından yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın  tasfiye halindeki bankanın iflas veya tasfiye masasına verilerek alacaklıların  hakları korunacak.


Fon tarafından haczedilen varlıkların satışında uygulanan ve  alıcıların, satışa konu varlıkların geçmişe ilişkin  hukuki sorunları ile muhatap   olmamaları nedeniyle,  "Ticari İktisadi Bütünlük"  modeli,  Fon  bankalarının   hak  ve  varlıklarının satışında da uygulanabilecek.


Ticari iktisadi bütünlüklerinin satılması amaçlanan Fon bünyesindeki   bankaların, hak ve varlıklarının  katılım bankası  kurulması amacıyla  kamu  sermayeli bankalara  veya Türkiye Vakıflar Bankası Kanunu'na göre kurulan bankaya  veya bu  bankaların kuracağı  bağlı ortaklıklara satılması veya bu bankaların  doğrudan  katılım bankası kurması halinde, kurucu banka ya da kurulacak katılım  bankasıyla ilgili olarak bazı muafiyetler getirilerek, katılım bankacılığının  geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik imkan yaratılabilecek.


Fon alacaklarının  tahsilini teminen, Fona borçlu olan gerçek ve tüzel  kişilere  ait, Fonun bilgisi dahilinde  olmayan  haczi kabil malvarlığının  bulundukları yerleri doğru olarak haber verenlere, ilgili tutarın tahsil  edilmesinden sonra Fon tarafından ikramiye verilebilecek. Verilecek ikramiyenin   miktarı, tahsil  edilen tutarın yüzde kırkını geçemeyecek.


Kusur sorumluluğu getiriliyor


Kusurlu bulunmadıkları halde madde düzenlemesi nedeniyle sorumluluğuna  gidilen kişilerin korunması amacıyla kusur sorumluluğu getiriliyor.


Vakıflar Bankası hisselerinden, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve  temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerden diğer mülhak vakıflara ait olanları  hariç olmak üzere, yüzde 58,50946 oranındaki payın tamamı, Banka tarafından üç  ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç  bölümlerinde  belirtilen   değerlerin  ortalaması  gözönünde   bulundurularak  Bakanlar Kurulu tarafından  belirlenecek beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazineye devredilecek.


Maddenin gerekçesinde, "BDDK'nın son yıllarda  uygulamaya  koyduğu,  bankaların sermaye yapılarını güçlü tutma ve bu hedeflere uyumlu olarak  temettünün bankaların bünyelerinde bırakılması politikası, Vakıflar Genel  Müdürlüğü'nün Vakıfbank'tan elde etmekte olduğu  temettü  gelirlerini  ve   dolayısıyla   vakfiyelerde   yazılı  olan  hayri,  sosyal,  kültürel, ekonomik  şart ve hizmetleri yerine getirme faaliyetlerini sınırlanmaktadır" denildi.


Vakıfbank'ın, bankanın yönetim kurulu dokuz üyeden oluşacak. Yönetim  Kurulu üyeleri Genel  Kurulca seçilecek.


Tasarıyla, devir sonrasında Vakıfbank'ın hukuki rejiminin, 4603 sayılı  Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Bankası Hakkında Kanuna tabi bankalara  uyumlu olmasını sağlamaya yönelik bazı düzenlemeler yapılıyor.


Türkiye Kalkınma Bankası'nın merkezi, sermayesi, organları ve faaliyet  konuları ile karın dağıtımına ilişkin hususlar esas sözleşmeyle düzenlenecek.


Devlet Memurları  Kanunu'na eklenen maddeyle, Türkiye'de merkez veya  temsilciliği bulunan uluslararası kuruluşlarda kamu kurumlarında istihdam edilen  personel  görevlendirilebilecek.


Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi verebilecek.

 
Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik öngören kanun  tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

 

Tasarı, Türkiye Kalkınma Bankası'nın kuruluşuna ilişkin kanundan  değişiklik yapıyor. Buna göre Banka ve iştirakleri, yapım ihaleleri hariç, Kamu  İhale Kanunu, Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Basın İlan  Kurumu Teşkiline Dair Kanun,  Küçük ve Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve  Destekleme  İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun, Kamu İktisadi  Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi olmayacak.

 

Türkiye Kalkınma Bankası yalnızca anonim şirketlere değil, tüm gerçek  ve tüzel kişilere kredi  verebilecek.


Banka, Kanun yürürlüğe girdikten 180'inci gününden itibaren İş Kanunu  hükümlerine tabi olmayan personeli çalıştıramayacak. Bankanın mevcut  personelinden,  İş  Kanunu'na tabi olarak çalışmak istemeyenlere diğer kamu  kurumlarına geçme imkanı tanınacak. Bankada emeklilik hakkını kazanmış ve  kazanacak personel emekliliğe teşvik edilecek.

 

Emlak Bankası mudilerinin alacakları


Türkiye Emlak Bankası kapsamında mevduat niteliğinde olan ancak Halk  Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan devir protokolü kapsamı dışında kalan  alacaklar, Tasfiye Kurulu tarafından sıra cetveli kaydına gerek olmaksızın mudilere ödenecek.


Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarındaki  fon paylarına  ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talepler,  katılımcının bireysel emeklilik hesabının bulunduğu emeklilik şirketlerince  yerine getirilecek.


Bireysel Emeklilik Kanunu'na tabi olan gerçek ve tüzel kişiler için;  alınan kararlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğler ile yapılan diğer  düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanan 2 bin lira olan para cezası, 10 bin  liraya kadar yükseltilebilecek.


Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısından, vatandaşlıktan  çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler de yararlanabilecek.


Hazine Müsteşarlığı, risk  yönetimi  kapsamında yap-işlet-devret,  yap-işlet, yap-kirala-devret ve benzeri finansman modelleri  ile gerçekleştirilen  yatırım ve hizmetler için verilen taahhütler ile gerçekleşmesi gelecekteki bir  koşula ya da olaya bağlı olan taahhütlerin kamuya  muhtemel mali yüklerini takip  etmek amacıyla bilgi ve belge istemeye yetkili olacak.


Müsteşarlık, yasal zorunluluklar dışında söz konusu bilgi ve belgelere  ilişkin gizlilik ilkelerine uyacak. Müsteşarlık tarafından talep edilecek bilgi  ve belgelerin temin edilmesi konusunda belirlenen usul ve esaslara uymayan  taraflara idari para cezası uygulanacak.


Türkiye-Avrupa Birliği mali işbirliği çerçevesinde yürütülen program  ve projelerin uygulanması sırasında gerekli olan ilave finansman, proje sahibi  idarelerin bütçelerinde  yer alan  ödeneklerden Ulusal Fona transfer edilmek  suretiyle karşılanabilecek.


Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin Hazine Müsteşarlığı'na  hesaplarına yatırılan yetkilendirme ücreti, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme  Bakanlığı'nın muhasebe birimi hesabına yatırılacak.


Katılım sigortası ve yönetici şirket yeniden tanımlanıyor


Tasarıyla Sigortacılık Kanunu'nda da değişiklik yapılarak, "katılım  sigortası" ve "yönetici şirket", yeniden tanımlanıyor. Buna göre, katılım  sigortası, sigortalılar ile sigortacının, katılım ilkelerine göre sigorta  güvencesi sağladığı ve faaliyetlerinin belirlenen ilkelere göre yürütüldüğü  sigortayı temsil edecek.


Yönetici şirket ise sigorta teminatı sağlayan yurt içinde ya da yurt  dışında yerleşik kişiler adına sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirileceği  sigorta piyasaları kurmak ve yönetmek üzere kendisine Müsteşarlık tarafından  faaliyet izni verilen anonim şirketleri olarak tanımlanacak.


Zorunlu  sigortalar   kapsamındaki  tazminatlar, ilgili genel  şartlarla tespit edilen teminat içeriği ve hesaplama esaslarına göre  belirlenecek. Zorunlu sigorta sözleşmelerinin feshine ilişkin esaslar, ilgili  genel şartlarda düzenlenecek.

Resmi Gazete'nin basım ve dağıtım hizmetlerinde çalışanlara da grev ve lokavt yasağı getiriliyor.


Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sigortacılık, Sermaye Piyasası,  Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Elektronik Haberleşme kanunlarında da değişiklikler içeriyor.


Sigorta eksperlerinin kendilerine teklif edilen işi herhangi bir sebep  göstermeksizin reddetmesine imkan tanıyan düzenleme yürürlükten kaldırılacak.  Sigorta eksperinin, sigortacı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden  menfaat sağlayan kişiler tarafından atanması, eksperin iş kabulü, asgari ücret  tarifesinin tespiti de dahil ekspertiz ücretinin belirlenmesiyle ilgili usul ve  esaslar Birlik ve Sigorta Eksperleri İcra Komitesi'nin görüşleri alınarak,  yönetmelikle düzenlenecek.


Bankacılık ve sermaye piyasası meslek teşekküllerindeki usul ve  esaslar sigortacılık uygulamasına da aktarılıyor. Sigorta şirketleri, reasürans  şirketleri ve Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'na göre  kurulan emeklilik şirketleri giriş aidatı ödeyerek Türkiye Sigorta, Reasürans ve  Emeklilik Şirketleri Birliği'ne üye olacak. Bu zorunluluk sigorta şirketleri ve  reasürans şirketleri için sigortacılık ruhsatı, emeklilik şirketleri için  emeklilik ruhsatı almalarından itibaren en geç bir ay içinde yerine getirilecek.  Bakanlar Kurulu, üye olma zorunluluğunu kaldırmaya yetkili olacak. Birlik  nezdinde biri sigorta ve reasürans şirketleri, diğeri emeklilik şirketleri için  olmak üzere iki ayrı levha tutulacak.


Birlik, Türkiye'de sigortacılığı ve bireysel emeklilik tasarruf ve  yatırım sistemini temsil etmek ve tanıtmak için gerekli girişimlerde bulunmak,  yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlara üye olmak ve delege göndermek;  uyulması zorunlu meslek kurallarını belirlemek, üyeler arasındaki haksız rekabeti  önlemek amacıyla gerekli her türlü tedbiri almak ve uygulamakla görevli olacak.  Birliğin aldığı karar ve tedbirlere zamanında ve tam olarak uymayan üyeler  hakkında 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.


Birlik organlarının seçimleri gizli oyla ve yargı gözetimi altında  gerçekleştirilecek. Birlik organları, çalışma esasları, faaliyetlerinin kapsamı,  gelirleri, giderleri, levhaya kayıt, levhadan silinme, üyeliğe kabul, üyeliğin  düşmesine ilişkin usul ve esaslar Birliğin görüşü alınarak Hazine  Müsteşarlığı'nın önerisi ve bağlı olduğu bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar  Kurulu kararıyla yürürlüğe konulacak Birlik statüsünde gösterilecek. Üyeler,  Birliğin statüsüne, karar ve tedbirlere uymak zorunda olacak. Birliğin yetkili  organlarınca alınan kararlara karşı, kararın   ilgiliye tebliğini izleyen 10 iş  günü içinde Müsteşarlık nezdinde itiraz edilebilecek. Müsteşarlığın itiraza  ilişkin kararları kesin olacak.


Bakanlığın Birlik üzerindeki yetkileri 


Birlik giderleri, statü gereğince tespit olunan esaslara göre üyelere  dağıtılacak. Üyeler, kendilerine düşen   masraf paylarını statülerde belirtilen  süre içinde yatıracak, aksi halde icra yoluyla tahsil edilecek.


Bakan veya Hazine Müsteşarlığının Birlik organları tarafından  yürütülen işlemler hakkında verdiği kararları, Birlik organları aynen yerine  getirmekle yükümlü olacak. Yasal sebep olmaksızın bu kararları yerine getirmeyen  veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu  kıldığı işlemleri yerine getirmeyen Birlik organlarının görevine Bakanın veya  Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilecek, yerlerine  yenileri   seçtirilecek.


Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını  önlemenin yahut  yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa,  Bakan, Birliği faaliyetten men edebilecek. Bakanın kararı 24 saat içinde görevli  hakimin onayına sunulacak. Hakim kararını 48 saat içinde açıklayacak. Aksi halde  bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkacak.


Görevlerine son verilen organ üyelerinin ve tüzel kişi temsilcilerinin  cezai sorumlulukları saklı olacak. Bu organların görevlerine son verilmesine  sebep olan tasarruflarının hükmü olmayacak. Birlik yönetim ve denetiminde yer  alanlarla Birlik çalışanları, işleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları  ilgililerin izni olmadan açıklayamayacak. Ancak, suç teşkil eden hallerin yetkili  mercilere duyurulması zorunlu olacak.


İdari para cezalarının toplamı, mevzuata aykırılık oluşturan her bir  eylem için ayrı ayrı olmak üzere, tespit için ilgili hükümede yer alan üst  sınırın 20 katını, bir takvim yılında ise anılan üst sınırın 50 katını  aşamayacak.


Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamındaki kullanım hakkı ücretleri  Hazine'ye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine değil, genel bütçeye  gelir kaydedilmek üzere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Merkez  Muhasebe birimine yatırılacak. Katkı payının yatırıldığı Bilgi Teknolojileri ve  İletişim Kurumu'na yazıyla bildirilecek.


Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  kapsamında, konut kredilerine dönüşüm projeleri özel hesabından verilen faiz  desteğine finansman ve finansal kiralama şirketlerinden alınan finansman da dahil  edilecek.


Sermaye piyasaları


Halka açık şirketlerde ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımında satım  bedeli, borsada oluşan son 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyattan değil, "adil   bedel"  üzerinden gerçekleştirilecek. Adil bedelin hesaplanmasına ilişkin usul ve  esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu kurulu tarafından belirlenecek.


Bankalar tarafından gerçekleştirilen türev işlemlerin oluşturacağı  risklerin banka mali bünyelerine etkileri açısından denetimi ve gözetimi BDDK  tarafından yürütülecek. Sermaye Piyasası Kurulu, BDDK 'nın uygun görüşünü alarak  belirleyeceği türev araçların münhasıran borsalarda işlem görmesini zorunlu  tutabilecek.


Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) alacaklarının takip ve tahsilini Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun  hükümlerine göre yapacak. YTM  giderlerinin YTM gelirleriyle karşılanması esas olacak  esastır.   YTM, Hazine  Müsteşarlığı'ndan izin almak kaydıyla  borçlanabileceği gibi ihtiyaç olduğunda  Hazine Müşteşarlı'nca özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.  YTM, yatırım kuruluşlarından ileride doğacak aidat yükümlülüklerine mahsuben bir  önceki yılda ödedikleri yıllık aidat tutarına kadar avans alabilecek.


Sermaye piyasasında bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı eylemlerinin cezalarının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcı kararını etkilemek amacıyla  yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle kendisine veya bir  başkasına doğrudan veya dolaylı menfaat  sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapan yasa tasarısında,  Borsa İstanbul ve KİT'lere yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Borsa İstanbul A.Ş'ye ait paylar, gerektiğinde stratejik ortaklık  kurulması karşılığında ilgili taraflara ve teknoloji, teknik bilgi ve yetkinlik   aktarılması karşılığında diğer borsalara, piyasa veya sistem işleticilerine  Kurul'un onayıyla devredilebilecek. Borsa İstanbul A.Ş tarafından 30 Aralık 2015  tarihi sonrasında stratejik ortaklık amacıyla kullanılan payların geri dönüşü  neticesinde iktisap edilen şirket payları üzerinde Hazine'nin intifa hakkı  olacak. Şirketin iktisap ettiği paylar ile Şirketin kendi payları karşılığında  iktisap ettiği payların elden çıkarılması halinde her türlü gelir ve menfaatin  Hazineye ait olduğu hüküm altına alınıyor.


Tasarıyla; Borsa İstanbul A.Ş'nin kendi paylarının iktisabı ve elden  çıkarmaya ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinden muafiyet sağlanıyor.


Yasadaki "Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı en  yüksek icra amiri sıfatıyla şirketi sevke, idareye ve tek başına temsile ve  ilzama yetkilidir" cümlesi, yürürlükten kaldırılıyor.


KİT'lerde yönetim kurulunun teşkili yeniden düzenleniyor. Yönetim  kurulu başkanının, genel müdür dahil olmak üzere yönetim kurulu üyeleri arasından  seçilmesine imkan tanınıyor. Buna göre; yönetim Kurulu, yedi kişiden oluşacak.  Genel müdür, yönetim kurulu üyesi olacak ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak  kararla atanacak. Genel müdür dışındaki yönetim kurulu üyelikleri için yapılacak  atamalar, teşebbüs personeli dışından yapılacak.


Türk Ticaret Kanunu uyarınca teşebbüslere ilişkin yapılacak  denetimlerde bağımsız denetçinin iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda  mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bağımsız  denetçinin görüş vermekten kaçınması, olumsuz görüş sonuçları doğuracak. Görev  süresi biten veya görevi kendiliğinden sona eren üyeler, yerlerine yeni üyeler  atanıncaya kadar bir yılı aşmamak üzere görevlerine devam edecek ve tekrar  atanabilecekler.


Tasarıyla, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi  olacak KİT'ler ve bağlı ortaklıklarda bağımsız denetçiyi seçme yetkisi, KİT  Yönetim kuruluna veriliyor.


Yönetim kurulu toplantılarına davet, yönetim kurulu başkanı tarafından  yapılacak. Buna göre; yönetim kurulu; yönetim kurulu başkanının daveti üzerine  ayda iki defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanacak  ve kararlarını üye tamsayısının salt çoğunluğuyla alacak. Oylarda eşitlik halinde  başkanın bulunduğu taraf, çoğunluğu sağlamış sayılacak.


KİT'lerin yönetim kurulunun teşkilinde yapılan değişiklik, bağlı  ortaklıklarda da yapılıyor. Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, sayısı ana  statüde belirtilmek üzere genel müdür dahil en az beş, en fazla yedi üyeden  oluşacak. Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla başkan olarak  belirlenecek. Yönetim Kurulu üye sayısının beş belirlenmesi durumunda, yönetim  kurulunun genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve teşebbüsü  temsil edecek üyelerden biri Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakan,  diğerleri ilgili bakan tarafında atanacak. Üye sayısı beşin üzerinde olursa,  Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanın atayacağı temsilci sayısı iki  olacak.


Bağlı ortaklıklara ilişkin yapılacak denetimlerde bağımsız denetçinin  iki yıl üst üste olumsuz görüş vermesi durumunda, mevcut yönetim kurulu  üyelerinin görevleri kendiliğinden sona erecek. Bağımsız denetçinin görüş  vermekten kaçınması, olumsuz görüş sonuçlarını doğuracak.


KİT'ler, Hazine Müsteşarlığı'nın görüşü alınarak Kalkınma Bakanlığınca  hazırlanan usul ve esaslar çerçevesinde stratejik planlarını hazırlayacak.


Teşebbüs, müessese ve bağlı ortaklıkların finansal tabloları, bağlı  oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanacak ve faaliyet  raporlarıyla birlikte Sayıştay Başkanlığı'na gönderilecek. Teşebbüs, müessese ve  bağlı ortaklıklar finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları'na göre  düzenleyecek.


KİT ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi oluşturulacak 

 

KİT ve bağlı ortaklıkları, Türk Ticaret Kanunu ve kurumsal yönetim  ilkelerine uygun olarak "iç kontrol sistemi"  oluşturacak.  İç kontrol sisteminin  oluşturulmasından teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yönetim kurulları ile görev ve  yetkileri çerçevesinde her düzeydeki yönetici sorumlu olacak.


Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, denetim faaliyetlerini yürütecek  organizasyonları oluşturmak ve yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmekle yükümlü  olacak.


Genel müdür yardımcılarının yönetim kurulu olmasına ilişkin hüküm  yürürlükten kaldırılmasından ötürü, mevcut genel müdür yardımcılarının yönetim  kurulu üyeliği görevlerini,  üyelik sürelerinin sonuna kadar sürdürmelerine imkan  tanınıyor.


Darphane altını ve Cumhuriyet altını üretimi işlemlerinden doğan ve  altın olarak alınan tutarlardan oluşan gelir ve karlar,  Hazineye yatırılacak  tutarlar ile diğer kurumlara aktarılacak tutarların hesaplanmasında dikkate  alınmayacak.


KİT ve bağlı ortaklıklarında iç denetçi unvanlı kadrolarda istihdam  edilenlere; aynı dereceli kadrolarda çalışan bakanlık iç denetçisine uygulanan  mali ve sosyal haklar ile yardımlara ilişkin hükümler aynen uygulanacak.

 

 

18:051.411
Değişim :  0,60% |  8,44
Açılış :  1.405  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.416
En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler18:05
DMSAS 7,81 101.787.008 % 10,00  
CASA 130,90 19.049.898 % 10,00  
SAMAT 6,49 28.970.610 % 10,00  
BAGFS 17,49 2.149.825 % 10,00  
DENGE 3,41 341.927 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7022 8,7089 % 0,80  
Euro 10,3976 10,4085 % 0,95  
Sterlin 12,0889 12,1496 % 0,50  
Frank 9,4422 9,4991 % 0,76  
Riyal 2,3140 2,3256 % 0,74  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -3,44  
Altın Gr. 497 497 2,87  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 25,92 25,95 0,04  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,08  
B. Petrol 75,50 75,50 0,31