Bankalara `kredi kanallarını açık tut` çağrısı

13.04.2020 09:12

Son güncelleme : 14.04.2020 09:05

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankalara ilettikleri talimatların uygulamasını yakından izlediklerini belirterek, "Tüm bankalarımızı müşteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum" dedi.AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) BaÅŸkanı Mehmet Ali Akben, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının üretime ve istihdama  olumsuz etkisini mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalara önemli  görevler düÅŸtüÄŸünün altını çizdi.

Bu nedenle kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit ihtiyacına  yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin  kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi  limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat ÅŸartlarını zorlaÅŸtırma, makul faiz  oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması  yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlatan Akben, "Bankalara iletmiÅŸ  olduÄŸumuz talimatların uygulamasını yakından izliyoruz.Tüm bankalarımızı müÅŸteri  odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya, kurumumuz ve sektör birlikleri  tarafından alınan kararlara uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

BDDK’DAN FÄ°NANSAL Ä°STÄ°KRARA DESTEK

Mehmet Ali Akben, AA muhabirinin Kovid-19 kapsamında atılan adımlara,  son dönemdeki kredi geliÅŸmelerine, bankalara iletilen talimatların uygulanıp  uygulanmadığına ve bankacılık sektörünün yılın ikinci yarısında nasıl bir tablo  çizeceÄŸine iliÅŸkin sorularına ÅŸu cevapları verdi:

SORU: "Dün swapla ilgili birtakım düzenlemeler yapıldı. Neden bu  düzenlemelere ihtiyaç duyuldu? Bunları geçtiÄŸimiz aylarda attığınız adımların  devamı gibi mi okumak lazım?"

CEVAP: "Kovid-19 salgını nedeniyle finansal piyasalarda oluÅŸan  dalgalanmaların etkilerini azaltmak ve finansal istikrarı korumak amacıyla  atılmakta olan adımlar kapsamında bankaların yurt dışı yerleÅŸikler ile  gerçekleÅŸtirdiÄŸi türev iÅŸlemlerde uygulanmakta olan vade ve miktar  kısıtlamalarını yeniden düzenledik. 1 haftaya kadar vadelerde yurt dışı  yerleÅŸiklerden TL alınarak döviz verilmesi ÅŸeklinde yapılan swap iÅŸlemlerinde  uyguladığımız, iÅŸlemi yapan bankanın öz kaynaklarının yüzde 10'u nispetindeki  sınırı 1 hafta için yüzde 1, 30 gün için yüzde 2, bir yıl için ise yüzde 10'u  oranında belirledik. Temel amacımız belirli dönem ve vadelerde biriken iÅŸlemlerin  finansal piyasalardaki muhtemel bozucu etkisini bertaraf etmektir. Bankaların  daha uzun vadeli ve zamana yayarak, belirli vadelerde birikme olmaksızın bu tarz  iÅŸlemleri yapmalarını doÄŸru buluyoruz. Ä°steyen banka önümüzdeki 5 yıla dağıtmak  suretiyle öz kaynaklarının yüzde 50'si oranında TL alım swapı yapabilecektir.  Ä°sterse 10 yıla yayarak öz kaynaklarının yüzde 100'ü kadar da TL alım swapı  yapabilecektir. Ayrıca, bu kapsamda alınan kararların küresel ölçekte yaÅŸanan  olaÄŸanüstü bir dönemle ilgili olduÄŸunu, ihtiyaç duyulması halinde deÄŸiÅŸen  koÅŸullara göre farklı adımlar da atabileceÄŸimizi belirtmek isterim. Buna  ilaveten, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekonomik Ä°stikrar Kalkanı  tedbirleri kapsamında swap imkanlarını artırdığını duyurmuÅŸtu. Bu kapsamda  bankaların piyasa koÅŸullarında swap imkanlarını TCMB üzerinden saÄŸlayabilmesi  mümkündür. Yurt içinde yapılacak swaplara yönelik herhangi bir kısıtlamamız söz  konusu deÄŸildir.

Yeni bir baÅŸka uygulamamız da yurt dışı yerleÅŸik finansal kuruluÅŸlarla  yapılan TL verip döviz alma ÅŸeklindeki swap iÅŸlemlerinde öz kaynakların yüzde 10  nispetindeki sınırın yüzde 1'e düÅŸürülmesidir. Uzun zamandır bankalarımız bu  türden swap iÅŸlemlerini yapmaktan kaçınmaktaydı. Şu aÅŸamada TL daha çok yurt  içinde gerekli ve faydalı olacaktır. Ä°htiyaç duyan bireysel müÅŸteriler, esnaf,  KOBÄ°'ler ve diÄŸer iÅŸletmeler bu dönemde bankaların desteÄŸine her zamankinden daha  çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu düzenlemeleri yaparken bankalarımızın yurt dışı  yerleÅŸiklerle yapacakları hiçbir iÅŸlem türüne iliÅŸkin yasaklayıcı bir tavır  almadık.  Bu çerçevede bankaların iÅŸlem setinde herhangi bir deÄŸiÅŸim de söz  konusu deÄŸildir. Yurt dışı yerleÅŸik bankalarla yapılan yüzlerce tür iÅŸlem yine  yürütülmeye devam edilecektir. Öte yandan bu uygulama ile finansal  kuruluÅŸlarımızın kaynaklarını ihtiyaç duyan kesimlere yönlendirmelerini  hedefliyoruz. Finansal kuruluÅŸların aracılık fonksiyonunu yerine getirmelerinde  düzenleyici ve denetleyici otorite olarak görevimizi titizlikle yürüteceÄŸiz."

KAMU BANKALARINDA KREDÄ°LER ARTARKEN ÖZEL BANKALARDA AZALDI

SORU: "Son dönemde özel bankalara yönelik çok ÅŸikayet var. Ekonomik  Ä°stikrar Kalkanı kapsamında kamu bankalarının gösterdiÄŸi performansın çok  gerisinde kaldığı ifade ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak da  banka yönetimleri arasındaki bu ayrışmaya dikkati çekerek özel bankaların da  elini taşın altına koyması gerektiÄŸini belirtiyor. Türk bankacılık regülasyonunun  başındaki isim olarak, son dönemdeki kredi geliÅŸmelerini siz nasıl  deÄŸerlendiriyorsunuz?"

CEVAP: "YaÅŸadığımız sürecin üretime ve istihdama olumsuz etkisini  mümkün olan en az seviyeye indirmek bakımından bankalarımıza önemli görevler  düÅŸmektedir. Bu nedenle, kredi limiti olan firmaların likidite ve nakit  ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması ve kredi limitlerinin  kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi, kredi geri çağırma, mevcut kredi  limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat ÅŸartlarını zorlaÅŸtırma, makul faiz  oranlarıyla yeniden yapılandırma yapmama gibi uygulamalardan özenle kaçınılması  yönünde bankalara talimat verdik. Ayrıca, Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden  etkilendiÄŸi için nakit akışı bozulan firmalar ile gerçek kiÅŸilere ilave finansman  desteÄŸi saÄŸlanması ve bunlara kullandırılan kredilerin müÅŸterilerin talebi  halinde kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay süreyle ötelenmesi dahil  gerekli kolaylıkların saÄŸlanması, kredilerin kullandırılması sonrası bankalarca  teminatların tekrar deÄŸerlemeye tabi tutularak teminat deÄŸerinin güncellenmesi  uygulamasına bu talimat yazısı tarihinden itibaren 3 ay süreyle ara verilmesini  istedik. Söz konusu talimatımızda ayrıca, kuruluÅŸ birlikleri tarafından bu  kapsamda alınan tavsiye kararlarına uyulması konusunda azami gayretin  gösterilmesini ve bu konunun bir millî görev olarak addedilmesi gerektiÄŸini de  ayrıca vurguladık. GeldiÄŸimiz noktada bankalara iletmiÅŸ olduÄŸumuz talimatların  uygulamasını yakından izliyoruz. Kamu bankalarımızın bireylere, esnaf ve  sanatkarlara, KOBÄ°'leri ve kurumsal iÅŸletmelere yönelik kredi destek  programlarını baÅŸarıyla yürüttüklerini, son 10 günde 27,5 milyar TL ilave kredi  hacmi oluÅŸturduklarını görüyoruz. Salgından ötürü geçici likidite sıkıntısı  yaÅŸayan müÅŸterilere saÄŸlanan bu imkanların hem salgının ekonomik ve sosyal  maliyetlerini aÅŸağıya çekeceÄŸine hem de bankalarımızın salgın sonrası dönemde  tahsilat kabiliyetini artıracağına inanıyorum. Aynı dönemde özel bankalarımızın  toplam kredi hacminin yaklaşık 5 milyar TL daraldığına ÅŸahit olduk. Tüm  bankalarımızı müÅŸteri odaklı davranmaya, kredi kanallarını açık tutmaya,  Kurumumuz ve sektör birlikleri tarafından alınan kararlara uymaya davet  ediyorum."

"MÜŞTERÄ° ŞİKAYETLERÄ°NÄ°N ÇÖZÜMÜ Ä°ÇÄ°N TAKÄ°PTEYÄ°Z"

SORU: "Salgınla mücadele kapsamında kamu bankaları ve özel bankalar  vatandaÅŸlar ve reel sektör için bir dizi destek paketi açıkladı. VatandaÅŸlar  ÅŸikayet için hangi yolu izlemeli? Bugüne kadar kaç vatandaÅŸ ÅŸikayette bulundu?"

CEVAP: "26 Mart'tan baÅŸlayarak sadece birkaç günlük süre içinde  vatandaÅŸlarımızın ticari ve bireysel fark etmeksizin tüm taleplerini 7 gün ve 24  saat esasına göre internet ve çaÄŸrı merkezimiz kanalıyla alabilecek ve bankalara  iletebilecek bir yapı oluÅŸturduk. Bu süreçte BDDK olarak ÅŸikayet taleplerini alıp  bankalara aktardığımız bir koordinasyon sistemini çalıştırıyoruz. Talep  alındığında bir platform üzerinden ilgili bankaya iletiyoruz ve  bankadaki iÅŸlem  yoÄŸunluÄŸu ve gelen taleplerin nitelik ve niceliÄŸine bakarak talebin ilgili  mevzuata, kuruluÅŸ birliklerinin tavsiye kararlarına ve bankaların kamuoyuna  açıkladığı taahhütlere göre bankalar tarafından bir neticeye baÄŸlanmasını ve bize  sonuçla ilgili bilgi verilmesini istiyoruz. Bankalardan gelen bilgiler  çerçevesinde BDDK olarak bizler de iÅŸlem bazında vatandaÅŸlarımızı arayıp son  durum hakkında bilgi alıyoruz. Bu yapıda internet için  https://ebulten.bddk.org.tr/esikayet/, çaÄŸrı merkezi için 0850 222 23 35 numaralı  hat üzerinden BDDK'ya talep ve ÅŸikayetlerin iletilmesi mümkündür. MüÅŸteri  ÅŸikayetlerinin çözümü için takipteyiz."

"PROAKTİF YAKLAŞIMIMIZ FAYDA SAĞLIYOR"

SORU: "Küresel ekonominin salgınla verilen mücadelede yılın ilk  yarısını zayıf geçirmesi bekleniyor. Salgın bittikten sonra yılın geri kalanı  için bankacılık sektöründe nasıl bir tablo öngörüyorsunuz?"

CEVAP: "Bankacılık sektörümüz bu sürece gerek sermaye yapısı gerekse  kaynak ve varlık kalitesi açısından güçlü bir ÅŸekilde girmiÅŸtir. Sermaye  yeterlilik oranımız yüzde 17,7 ile uluslararası standart olan yüzde 8'in,  ihtiyatlı olarak yüksek belirlediÄŸimiz hedef oranımız olan yüzde 12'nin ve de  diÄŸer birçok benzer ülke oranlarının üzerinde bir seviyeye sahiptir. Kurumumuz  tarafından finansal piyasalarda güven ve istikrarı devam ettirmek için salgının  etkilerinin görülmeye baÅŸlandığı ilk günden itibaren gerekli önlemler hayata  geçirilmektedir. Süreci proaktif bir düzenleme yaklaşımı ile götürmenin saÄŸladığı  esneklik ve hızlı hareket edebilme kabiliyetinin finansal sistemimiz üzerindeki  riskleri sınırlandırmada ve azaltmada kritik önemi olduÄŸunu düÅŸünüyoruz.  GeliÅŸmelere baÄŸlı olarak gerekli her türlü tedbir ve önlemlerin alınacağından  kimsenin ÅŸüphesi olmasın."

18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64