Hazine ve Maliye Bakanlığı`na yeni görevler

07.08.2019 11:46

Son güncelleme : 08.08.2019 10:21

Hazine ve Maliye Bakanlığı`na, yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlama, finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevleri verildi.AA

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasına "Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak  etmesini sağlamak" da eklendi.

Bakanlığa, "Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı  gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal  istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ile "sigortacılık ve özel emeklilik  sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek,  denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek" görevleri  de verildi.

Kararnameyle Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinde de değişikliğe  gidildi. Bu kapsamda, Baş Hukuk Müşavirliğinin adı "Baş Hukuk Müşavirliği ve  Muhakemat Genel Müdürlüğü", Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün adı  "Muhasebat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Düzenlemeyle, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm, Finansal Piyasalar ve  Kambiyo, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar ile Bilgi Teknolojileri genel  müdürlükleri ile Teftiş Başkanlığı oluşturuldu. Gelir Düzenlemeleri Genel  Müdürlüğü ise kaldırıldı.

GENEL MÜDÜRLÜKLERİN GÖREVLERİ

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevleri  çerçevesinde, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla münhasıran dava ve  icrayla ilgili işlerde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, illerde  muhakemat müdürü, ilçelerde ise yetkili Hazine avukatı doğrudan yazışma yetkisine  sahip olacak. Hazine avukatı bulunmayan veya görevlendirilemediği yerlerde,  ilgili daire amirleri de bu yetkiyi kullanabilecek.

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanınca  belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde orta vadeli program  hazırlıklarına katılmak ve orta vadeli mali plan ile sektörel plan ve  programları, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan  politika kurullarının görüşlerini de alarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile  müştereken hazırlamak ve makro dengelerini oluşturmakla görevli olacak.

Genel Müdürlük, kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik  ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit edecek, sınırlamalar  koyacak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu  düzenlemeleri yapacak, tedbirleri alacak ve uygulamayı izleyecek.

Muhasebat Genel Müdürlüğü de kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen  eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, çocuk bakım evi, kreş, spor tesisi ve  benzeri sosyal tesislerden elde edilecek gelirlerin muhasebesine ilişkin esas ve  usulleri tespit edecek.

Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne ise KİT'ler ve  Hazinenin iştirak ettiği şirketlerle ilgili olarak Hazine pay sahipliğinin  gerektirdiği her türlü işlemi yapma görevi verildi.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR PROJELERİ İÇİN BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜDÜ

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda  mevcut finansman ve türev araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici veya  kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapacak, altyapı  projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için  ilgili mevzuat çerçevesinde garanti verecek, buna ilişkin işlemleri yapacak ve bu  projelerle ilgili hazırlık, fizibilite ve akit çalışmalarına katılarak, farklı  finansman alternatifleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Genel Müdürlük, kamu-özel iş birliği projeleri için, gerekmesi  halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından sağlanacak borç üstlenim  taahhüdüne ilişkin iş ve işlemleri yürütecek.

FİNANSAL PİYASALARA ÖZEL GENEL MÜDÜRLÜK

Kararnameyle, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün bazı yetkileri  Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne devredildi.

Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ise finansal istikrarın  sürdürülmesi amacıyla sistemik risklerin izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin  kurumsal çerçeveyi güçlendirmek, bu risklere karşı tedbir almak, faizsiz finans  sektörünün geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde  çalışmalar yapmak, finansal piyasalardaki yenilikler başta olmak üzere küresel ve  yerel gelişmeleri takip etmek, değerlendirmek ve finansal sektörü geliştirici  çalışmalar yapmakla görevli olacak.

Genel Müdürlük, finansal araç ve piyasalar ile girişimcilik  ekosisteminin geliştirilmesine ve tasarrufların artırılmasına ilişkin çalışmalar  yürütecek, girişim sermayesi fonları ile üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak  aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek. Ayrıca, işletmelerin  finansmana erişimini kolaylaştıracak politika ve araçlar geliştirecek ve bu  kapsamda Hazine destekli kredi garanti sistemine ilişkin çalışmaları yapacak.  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ile finansal  düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar ve bankalarla koordinasyonu  sağlamak da bu genel müdürlüğün görevleri arasında olacak.

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı  tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı,  Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık  programını, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan  politika kurullarının görüşlerini de alarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile  müştereken hazırlayacak ve makro dengelerini oluşturacak. Söz konusu plan ve  programların uygulanmasını izleyecek.

Genel Müdürlükçe, devlet desteklerinin ilke ve esaslarının  belirlenmesi amacıyla politika önerileri de oluşturulacak, devlet desteği  uygulamalarının izlenmesi ve raporlanması için gerekli altyapı kurulacak. Genel  Müdürlük, Türkiye ekonomisi ile ilgili kısa ve orta-uzun vadelerde makroekonomik  tahmin ve senaryo analizleri de gerçekleştirecek.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü de bakanlığın hedef ve politikalar  ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini  belirleyecek, iş planlarını, mali planlar ve kaynak planlarını hazırlayacak, bu  hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit edecek. Bakanlığın mevcut  bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi,  haberleşme ve siber güvenliğin sağlanması görevlerini yerine getirecek.

ÖZEL EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ

Hazine Kontrolörleri Kurulu da "başkanlık" unvanıyla yeniden  yapılandırılırken, bu başkanlığın inceleme yetkileri genişletildi. Düzenlemeyle  Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, sigortacılık yanında özel emeklilikle ilgili  mevzuatı hazırlama, uygulama ve izleme görevi de verildi. Sigorta Denetleme  Kurulu da "başkanlık" olarak yapılandırılırken, yetkileri arasına özel emeklilik  konusu da eklendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı da suç gelirlerinin aklanması  yanında terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla da görev yapacak. Kurul, bu  amaçla veri toplayacak, şüpheli işlem bildirimlerini alacak, analiz edecek,  bunları kaydedecek, istihbarat üretecek ve gerekli gördüğünde üretilen istihbarat  ve analiz sonuçları hakkında ilgili birimleri bilgilendirecek. Kurul anılan  konularda, istihbarat ve kolluk birimleriyle iş birliği yapacak, bilgi  alışverişinde bulunacak.

Öte yandan, Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunda istihbarat  ve güvenlik birimlerinde yetkililer de yer alacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişi, vergi müfettişi ve  yeterlik sınavında başarı göstermiş olmak kaydıyla vergi müfettiş yardımcısı  kadrolarında bulunanlardan uygun görülenler, 3 ay içerisinde durumlarına uygun  hazine ve maliye başmüfettişi, hazine ve maliye müfettişi ya da hazine ve maliye  müfettiş yardımcısı kadrolarına Hazine ve Maliye Bakanınca doğrudan atanabilecek.  Bu şekilde atanacakların sayısı hazine ve maliye müfettişi kadro sayısının yüzde  50'sini geçemeyecek.
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99