Merkez Bankası 87 yaşında

03.10.2018 14:30

Son güncelleme : 04.10.2018 10:24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 87`nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.AA

Bankanın internet sitesinden derlenen bilgiye göre Merkez Bankası, bugün itibarıyla kuruluşunun 87'nci yılını kutluyor.

Tarihi olarak bakıldığında Osmanlı Devleti'nin klasik örgütlenme düzeninde ekonomik faaliyetler hazine, darphane, sarraflar, vakıflar, bedestenler ve loncalar gibi birçok farklı kesim tarafından yürütülüyordu.

19. yüzyılın ikinci yarısına kadar büyük oranda devam eden bu yapı içinde Osmanlı Devleti, padişah adına altın sikke basımını gerçekleştirdi.

Osmanlı Devleti, ülke içerisindeki borçlanma ve savaşların yarattığı mali sıkıntılardan dolayı, Kaime-i Nakdiye-i Mutebere (Kaime) isimli kağıt paraları bastı ve 1840 yılında dolaşıma çıkarttı.

1854 yılındaki Kırım Savaşı sırasında, yurt dışından ilk kez borçlanan Osmanlı Hükümetinin; dış borçların ödenmesi konusunda aracılık görevi üstlenecek bir devlet bankasına ihtiyaç duyması üzerine, 1856 yılında Ottoman Bank (Bank-ı Osmanî) kuruldu. Merkezi Londra'da bulunan İngiliz sermayeli bu bankanın yetkileri; küçük miktarlarda kredi vermek, Hükümete avans sağlamak ve bazı Hazine bonolarını iskonto etmekle sınırlandırıldı.

1863 yılında Ottoman Bank, kendini feshederek İngiliz-Fransız ortaklığı altında Bank-ı Osmanî-i Şahane (Osmanlı Bankası) adını aldı ve bir devlet bankası niteliği kazandı. Bankaya, 30 yıllık bir süre için banknot basma ayrıcalığı ve tekeli verildi. Osmanlı Bankası ayrıca; devletin haznedarlığını üstlenerek gelirleri tahsil etmek, Hazinenin ödemelerini yerine getirip bonolarını iskonto etmek, iç ve dış borçlara ilişkin faiz ve anapara ödemelerini yapmakla da görevlendirildi.

Osmanlı Bankası sermayesinin yabancılara ait olması, zamanla tepkilere yol açtı. Bu durum, ulusal bir merkez bankası kurulması fikrinin temelini oluşturdu. Yerli sermayeye dayalı bir merkez bankası kurma çabaları, 11 Mart 1917 tarihinde Osmanlı İtibar-ı Millî Bankasının kurulması ile sonuçlandı. Bu banka, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgi ile ayrılması nedeniyle, merkez bankası işlevlerini görecek bir ulusal banka olma amacına ulaşamadı.

CUMHURİYET DÖNEMİ

 Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, dünyada ortaya çıkan emisyon sağlayacak merkez bankalarının oluşturularak ülkelerin kendi para politikalarını bağımsız olarak belirlemeleri yönündeki eğilimin etkisiyle ve Kurtuluş Savaşı ile kazanılan siyasi bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla güçlendirmek amacıyla bir merkez bankası kurulması yönündeki tartışmalar ve çalışmalar hız kazandı.

Bu konunun ilk kez ele alındığı 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde, özellikle "millî devlet bankası" kurulması fikri üzerinde duruldu. 1927'de Maliye Bakanı Abdülhalik Renda'nın merkez bankası kurulması hakkında sunduğu kanun taslağı kabul edildi. Ayrıca merkez bankasının kuruluş aşamasında yardımcı olması için diğer ülkelerin merkez bankalarından da görüş istedi.

1928 yılında Türkiye'ye davet edilen Hollanda Merkez Bankası İdare Meclisi Üyesi Dr. G. Vissering, hazırladığı raporda hükümete bağlı olmayan ve bağımsız bir merkez bankasının gerekliliğine dikkati çekti. Bir yıl sonra İtalyan Uzman Kont Volpi, Türk parasının istikrarının sağlanması için bir merkez bankası kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin ardından hükümet merkez bankası kurulmasına ilişkin gerekli yasal çerçevenin hazırlanması için harekete geçti. Lozan Üniversitesinden Prof. Leon Morf'un katkılarıyla Merkez Bankası yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 11 Haziran 1930'da kabul edildi. 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu adı ile 30 Haziran 1930'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Farklı kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen işlevlerin tek elde toplanmasının ardından, 3 Ekim 1931'de faaliyetlerine başlayan Merkez Bankası, bugün itibarıyla 87'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Banka, diğer kamu kurumlarından tamamen ayrı ve bağımsız statüsünün bir göstergesi olarak, anonim şirket biçiminde hukuki varlığını kazandı. Bankanın hisseleri; A, B, C ve D olmak üzere toplam 4 sınıfa ayrıldı. A sınıfı hisseler Hazineye, B sınıfı hisseler milli bankalara, C sınıfı hisseler yabancı bankalar ile imtiyazlı şirketlere ve D sınıfı hisseler Türk ticaret kuruluşlarıyla Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ayrıldı.

BANKNOT MATBAASI KURULDU

İkinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkilerinin hissedildiği 1940'lı yıllarda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Merkez Bankası kamu kesiminin finansman açığını kapatmaya yönelik uygulamalarda bulundu.

1950'li yıllarda, büyüme ve hızlı kalkınmanın finansmanı Merkez Bankası kaynaklarından sağlandı. Hazineye kısa vadeli avans imkanı verilerek banka kaynakları kamunun kullanımına açıldı. Bu dönemde Merkez Bankası için gerçekleşmiş olan önemli bir gelişme de 1955 yılında Banknot Matbaasının kurulması ve 1957 yılından itibaren banknotların ülkede basılmaya başlanması oldu.

Planlı ekonomiye geçişin yaşandığı 1960'lı yıllarda Merkez Bankası, ekonomik koşullara ve sanayinin gelişimine paralel olarak, genişlemeci para politikaları izledi ve kamuya kaynak sağlamaya devam etti. Bu dönemde ayrıca, kambiyo kontrolüne ilişkin uygulamaların büyük çoğunluğu Merkez Bankasına devredildi.

1211 SAYILI KANUN

Dünya genelinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan değişikliklere uyum sağlamak ve Merkez Bankasının etkinliğini artırmak amacıyla, 14 Ocak 1970'de 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu kabul edildi. Böylelikle tarihinde yeni bir dönem başlayan Merkez Bankası, kısmen de olsa, dönemin ekonomik ve merkez bankacılığı alanındaki yeniliklerini yansıtan bir yapıya kavuştu.

Söz konusu kanun bankanın yasal statüsü, organizasyon yapısı, yetki ve  görevlerinde önemli değişiklikler getirdi.

Anonim şirket statüsü korunan Merkez Bankasının sermayesi, 15 milyon  liradan 25 milyon liraya yükseltildi. Hazinenin sahip olduğu sermaye payının  yüzde 51'den az olamayacağı da kanunda yer aldı.

1211 sayılı kanunun getirdiği bir diğer yenilik de  Guvernörlük adı  verilen Başkanlık makamı oldu. Dış temsil ve ilişkilerde denklik, protokolde  eşitlik sağlanması amacıyla kurulan Başkanlık makamına; ilk olarak Naim Talu  getirildi.

Guvernörlük makamının yanında, Başkan ve Başkan Yardımcılarından  meydana gelen Yönetim Komitesi adı altında yeni bir karar alma organı  oluşturuldu.

Bankanın en üst karar alma organı statüsündeki 8 üyeli İdare Meclisi  ise, 6 üyeli Banka Meclisine dönüştürüldü

İlgili kanun, Merkez Bankasına ait görev ve yetkilerin artırılması  açısından da önemli yenilikler içerdi. Hazineye verilebilecek kısa vadeli avans  miktarının üst sınırı, ilgili yıla ait bütçe ödeneklerinin yüzde 15'i oranında  yükseltildi.

1980 SONRASI DÖNEM

1980'lerde yaşanan ekonomik gelişmeler; hem Türkiye hem de Merkez  Bankası açısından bir dönüm noktası niteliğinde oldu. 24 Ocak 1980'de açıklanan  kararlar ile Türkiye ekonomisinde yapısal bir dönüşüm başlatıldı.

Başlatılan finansal serbestleşme süreci ile para ve kur  politikalarının Merkez Bankası tarafından piyasa ekonomisi ile uyumlu bir şekilde  yürütülmesi için gerekli alt yapının sağlanması yönünde önemli adımlar atıldı.  Para politikası kapsamında, mevduat ve kredi faizlerinin piyasa koşullarında  belirlenmesi hükme bağlandı.

Türk parası, yabancı paralar karşısında devalüe edilerek sabit kur  rejimi ortadan kalktı.1983 yılında Merkez Bankası, altın ve döviz rezervlerini  etkin bir biçimde yönetmek konusunda yetkili hale getirildi. 1987'de açık piyasa  işlemleri yapmaya başlayan banka, modern anlamda para ve döviz piyasalarının  kurulmasına da öncülük etti.

1989'da Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı karar ile  ekonomik birimlerin döviz ile işlem yapmalarına izin verildi ve Türk parasının  konvertibl ilan edilerek görece daha esnek bir döviz kuru rejimine geçildi.

1990'da banka ilk defa kamuoyuna duyurduğu para programı ile döviz  kurları ve faiz oranlarındaki istikrarı bozmadan piyasanın likidite ihtiyacını  karşılamayı hedefledi.

21 Nisan 1994'te Hazinenin Merkez Bankası kaynaklarını kullanma sınırı  getirildi. Bunun yanında; 1997 yılında imzalanan bir protokol ile 1998 yılından  itibaren Hazinenin Merkez Bankasından kısa vadeli avans kullanamayacağı karara  bağlandı.

BANKA, ARAÇ BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTU

Merkez Bankasının 1995-1999 yılları arasında izlediği politika,  finansal piyasalarda istikrarı sağlamaya yönelikti. Enflasyonun kontrol altına  alınamaması nedeniyle, 2000 yılında döviz kuruna dayalı yeni bir istikrar  programı yürürlüğe kondu. Ancak 2000 yılının sonlarına doğru ekonomide artış  gösteren güven kaybı ve 2001'de ortaya çıkan kriz; programın sonlandırılmasına  neden oldu. Bunun doğal sonucu olarak, 22 Şubat 2001'de döviz kurları  dalgalanmaya bırakıldı.

Kriz sonrasında ekonomide yaşanan yapısal dönüşüm sonrası Merkez  Bankası Kanunu'nda önemli değişiklikler yapıldı. 25 Nisan 2001'de önemli  değişiklikler yapıldı.

Fiyat istikrarını sağlamak, Merkez Bankasının temel amacı olarak açık  bir şekilde tanımlandı. Bu çerçevede, Merkez Bankasının para politikası  konusundaki uygulamaları ve kullanacağı araçları doğrudan kendisinin  belirleyeceği hükme bağlandı. Böylelikle banka, araç bağımsızlığına kavuştu.

Bankanın fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla,  hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleyeceği hükme bağlandı.

Finansal istikrarı sağlamak, bankanın destekleyici amacı olarak  tanımlandı. Merkez Bankasının Hazine ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara avans  vermesi, kredi açması ve bu kuruluşların ihraç ettiği borçlanma araçlarını  birincil piyasadan satın alması yasaklandı. Bu sayede bankanın kamusal finansman  ihtiyacı için bir kaynak olması engellendi.

Para politikası stratejilerinin ve karar alma mekanizmalarının  kurumsallaşması amacıyla, Para Politikası Kurulu (PPK) oluşturuldu.

PARADAN 6 SIFIR ATILDI

2002 yılına gelindiğinde modern bir para politikası stratejisi olan  enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasına geçildi. Örtük enflasyon hedeflemesinin  uygulandığı 2002-2005 yılları arasında; rejimin gerekli ön koşullarının  karşılanmasına çalışıldı. Merkez Bankasının teknik ve kurumsal alt yapısı  güçlendirildi, tahmin modelleri geliştirildi ve veri seti genişletildi. Bu  süreçte Araştırma Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü  şeklinde yeniden yapılandırılmış, iletişim politikalarının etkinliğini sağlamak  amacıyla İletişim Genel Müdürlüğü kuruldu.

2005 yılından itibaren, politika kararları ile ilgili  öngörülebilirliğin artırılması amacıyla; bir yıllık PPK toplantı tarihleri, bir  takvim çerçevesinde önceden açıklandı. Tüm bu süreç sonunda, 2006 yılında açık  enflasyon hedeflemesi rejimi uygulanmaya başlandı.

1 Ocak 2005'te Türk lirasından altı sıfır atıldı, Yeni Türk Lirası ve  Yeni Kuruşlar tedavüle çıkarıldı. 1 Ocak 2009'da paradan "yeni" ifadesi  kaldırıldı. Türk lirası banknot ve kuruşlar yenilenen tasarım ve boyutlarla  dolaşıma çıkarıldı.

Hali hazırda bankanın sermayesi 25 bin TL olup 250 bin adet hisseye  ayrıldı. 2017 yıl sonu itibarıyla, Merkez Bankası sermayesinin yüzde 55,12'si (A)  sınıfı, yüzde 25,74'ü (B) sınıfı, yüzde 0,02'si (C) sınıfı, yüzde 19,12'si ise  (D) sınıfı hisselerden oluşuyor.

Merkez Bankasının 2018 yılı itibarıyla 3 bin 765 çalışanı bulunuyor.

KURULUŞTAN BUGÜNE BAŞKANLAR

Kuruluşundan bugüne 22 kişi TCMB Başkanı olarak görev yaptı. İlk  başkan olan Selahattin Çam 1931-1938 yıllarında arasında bu görevi yürüttü.  Çam'ın ardından Kemal Zaim Sunel (1938-1949), Mehmet Sadi Bekter (1949-1950),  Osman Nuri Göver (1951-1953), Mustafa Nail Gidel (1953-1960), Memduh Aytür  (1960), İbrahim Münir Mostar (1960-1962), Ziyaettin Kayla (1963-1966) Naim Talu  (1967-1971), Memduh Güpgüpoğlu (1972-1975), Cafer Tayyar Sadıklar (1976-1978),  Hakkı Aydınoğlu (1979-1981), Osman Şıklar (1981-1984), Yavuz Canevi (1984-1986),  Rüşdü Saracoğlu (1987-1993), Bülent Gültekin (1993-1994), Yaman Törüner  (1994-1995), Gazi Erçel (1996-2001), Süreyya Serdengeçti (2001-2006), Durmuş  Yılmaz (2006-2011) ve Erdem Başçı (2011-2016) sırasıyla başkan olarak görev  yaptı.

2016 yılında başkanlık görevine getirilen Murat Çetinkaya, hali  hazırda görevini sürdürüyor.
18:052.419
Değişim :  1,18% |  28,25
Açılış :  2.416  
Önceki Kapanış :  2.391  
En Yüksek
2.427
En Düşük
2.397
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GZNMI 40,48 108.621.154 % 10,00  
KNFRT 6,60 24.716.091 % 10,00  
DURDO 22,66 41.817.146 % 10,00  
KRONT 41,80 41.056.533 % 10,00  
ULUUN 12,55 300.323.565 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,4540 15,4556 % 0,47  
Euro 16,1075 16,1359 % 0,81  
Sterlin 18,8952 18,9900 % 1,17  
Frank 15,3714 15,4640 % 0,80  
Riyal 4,1122 4,1328 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 -10,18  
Altın Gr. 901 901 1,35  
Cumhuriyet 6.094 6.186 -16,00  
Tam 6.075 6.231 -8,35  
Yarım 2.936 3.014 -4,04  
Çeyrek 1.473 1.507 -2,02  
Gümüş.Ons 21,09 21,14 0,43  
Gümüş Gr. 10,48 10,49 0,27  
B. Petrol 112 112 4,07