Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

30.01.2020 10:34

Son güncelleme : 31.01.2020 08:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,2 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 yıl sonunda yüzde 5,4`e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) BaÅŸkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu 2020-I Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuÅŸmada, enflasyonu düÅŸürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruÅŸu ve güçlü  politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağının öngörüldüÄŸünü söyledi.

Bu çerçevede, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,2 olarak  gerçekleÅŸeceÄŸi, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde  5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiÄŸini dile getiren Uysal, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 6,2 ile yüzde 10,2  aralığında (orta noktası yüzde 8,2), 2021 yılı sonunda ise yüzde 3 ile yüzde 7,8 aralığında (orta noktası yüzde 5,4) gerçekleÅŸeceÄŸi öngörülmektedir."  deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Uysal, enflasyonun, ekim raporunu takip eden dönemde tahminlerle uyumlu gerçekleÅŸtiÄŸini belirterek, ÅŸunları kaydetti:

"Enflasyondaki düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlamaya odaklı parasal duruÅŸun ve makro politika koordinasyonunun sürdürüleceÄŸi bir çerçeve altında 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerinde deÄŸiÅŸiklik yapmadık. Yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,2 olarak koruduk.

Akaryakıt ürünlerindeki eÅŸel mobil uygulamasının da katkısıyla petrol fiyatlarına iliÅŸkin varsayımlardaki yukarı yönlü güncellemenin yıl sonu enflasyon tahminine etkisinin 0,1 puan ile sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Bir önceki rapor tahminlerine göre bir miktar daha yukarıda seyretmesi beklenen çıktı açığındaki güncelleme tüketici enflasyonu tahminini 0,1 puan, birim iÅŸ gücü maliyetlerindeki artış ise 0,2 puan yükseltiyor. DiÄŸer taraftan, 2019 yılının son çeyreÄŸine  iliÅŸkin gerçekleÅŸmenin ve yıl genelinde enflasyon ana eÄŸiliminde beklenen iyileÅŸmenin yıl sonu enflasyon tahminini düÅŸürücü etkisini 0,2 puan olarak  hesaplıyoruz. Ayrıca, son dönemde gerçekleÅŸtirilen bazı vergi ayarlamalarının yıl sonu enflasyonuna 0,2 puan aÅŸağı yönlü etki yapacağını tahmin ediyoruz."

Uysal, temkinli parasal duruÅŸ ve bekleyiÅŸlerdeki iyileÅŸmenin  sürmesiyle enflasyondaki düÅŸüÅŸ eÄŸiliminin devam edeceÄŸini öngördüklerine dikkati  çekerek, "PaylaÅŸtığımız bu tahminleri, küresel finansal koÅŸulların ılımlı  seyredeceÄŸi ve son dönemde ülke risk priminde görülen kademeli iyileÅŸmenin  önümüzdeki dönemde devam edeceÄŸi bir çerçevede elde ettik. Finansal koÅŸullardaki  iyileÅŸme ekonomideki toparlanmayı desteklemekte. Bu çerçevede, toplam talep  koÅŸullarının enflasyonist olmayacağı bir görünüm öngörüyoruz." diye konuÅŸtu.

2020 PARA POLÄ°TÄ°KASI

2020 para politikasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Ana eÄŸilime yönelik takip ettiÄŸimiz çok sayıda gösterge, enflasyonda hedeflenen düÅŸüÅŸ patikası ile uyumlu seyre iÅŸaret ediyor. Enflasyonun bir süre için mevcut seviyelerde yatay seyrettikten sonra enflasyon beklentilerinde genele yayılan iyileÅŸmenin sürmesi ve temkinli parasal duruÅŸun da etkisiyle yıl sonu tahminimize doÄŸru kademeli olarak gerileyeceÄŸini deÄŸerlendiriyoruz. Enflasyon  görümündeki iyileÅŸmeyle oluÅŸan manevra alanını temmuz ayından itibaren güçlü faiz  indirimleri yaparak kullandık. Bunun ve zorunlu karşılık düzenlemeleri gibi diÄŸer  destekleyici politikaların finansal koÅŸullar ve iktisadi faaliyet üzerindeki  yansımalarını görmeye baÅŸladık. GeldiÄŸimiz noktada, mevcut politika duruÅŸumuzun  hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumlu olduÄŸunu deÄŸerlendiriyoruz. Ocak ayı  Para Politikası Kurulu karar metninde de ifade ettiÄŸimiz gibi, enflasyondaki düÅŸüÅŸün hedeflenen patika ile uyumlu ÅŸekilde gerçekleÅŸmesi için para  politikasındaki temkinli duruÅŸun sürdürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla, önümüzdeki  dönemde atabileceÄŸimiz politika adımlarını ve parasal duruÅŸu, ana eÄŸilime dair  göstergeleri dikkate alarak, enflasyondaki düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde belirleyeceÄŸiz."

Uysal, küresel büyüme görünümünün, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaÅŸması, Brexit sürecine iliÅŸkin belirsizliklerin azalması ve para politikalarının  destekleyici duruÅŸuyla olumlu etkilendiÄŸini söyledi.

Küresel risklere de dikkati çeken Uysal, "Jeopolitik riskler, kuraklık  ve son günlerde Çin'de baÅŸ gösteren salgın hastalığa iliÅŸkin artan endiÅŸeler  küresel büyüme üzerinde aÅŸağı yönlü riskler olarak öne çıkıyor. Küresel  enflasyona iliÅŸkin riskleri de dengeli olarak deÄŸerlendiriyoruz." diye konuÅŸtu.

Küresel enflasyondaki zayıf seyrin geliÅŸmiÅŸ ülke merkez bankalarının  para politikalarını geniÅŸleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirdiÄŸine iÅŸaret eden Uysal, geliÅŸmekte olan ülkelere yönelen portföy  akımlarında bir miktar toparlanma gözlendiÄŸi bildirdi.

Uysal, makroekonomik göstergelerdeki iyileÅŸme ve küresel geliÅŸmelerin  katkısıyla Türkiye'nin risk priminin bir önceki rapor dönemine göre belirgin  ölçüde gerilediÄŸini vurgulayarak, "Enflasyon beklentilerindeki ve ülke risk  primindeki iyileÅŸme uzun vadeli faizlerin düÅŸmesini saÄŸladı. Böylelikle, kredi  faiz oranlarındaki gerileme ve iç talepteki toparlanmayla kredi büyümesi hız  kazandı." ifadelerini kullandı.

Eylül-Ekim 2019 döneminde enflasyonun tek haneye gerilediÄŸini, yılın  son iki ayında ise düÅŸük bazın da etkisiyle arttığını hatırlatan Uysal, yılın  yüzde 11,84 ile öngörülen seviyenin altında enflasyonla tamamlandığını kaydetti.

Uysal, geçen yıl son çeyreÄŸe iliÅŸkin verilerin, büyümenin iç talep  kaynaklı güç kazandığını ve sektörel yayılımındaki iyileÅŸmenin devam ettiÄŸini  gösterdiÄŸini belirterek, net ihracatın büyümeye katkısının azaldığını ve gelecek  dönemde cari iÅŸlemler dengesinin ılımlı seyir izleyeceÄŸinin tahmin edildiÄŸini  dile getirdi.

"KÜRESEL RÄ°SKLERÄ° YAKINDAN TAKÄ°P EDÄ°YORUZ"

Küresel ekonomiye iliÅŸkin belirsizliklerin sermaye akımları, dış  ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla makroekonomik göstergeler üzerinde  oluÅŸturduÄŸu riskleri yakından izlediklerini vurgulayan Uysal, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Enflasyonun ana eÄŸilimine dair göstergeleri dikkate alarak  belirlediÄŸimiz parasal duruÅŸ çerçevesinde bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranını yüzde 11,25 olarak belirledik. Geçen yıl sergilediÄŸimiz sıkı para  politikası duruÅŸuyla enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileÅŸme saÄŸladık.  Buna ek olarak iktisadi faaliyetteki toparlanma ve küresel geliÅŸmelerin  katkısıyla gerileyen ülke risk primi, uzun vadeli faizlerin düÅŸmesinde  belirleyici oldu. Türk lirasının kısa vadeli oynaklığı diÄŸer geliÅŸmekte olan  ülkeler ortalamasına geriledi."

Uysal, yurt içi fonlama koÅŸullarının gevÅŸemesiyle kredi faizlerinin  belirgin ölçüde düÅŸtüÄŸüne ve kredi kanalının büyümeye desteÄŸinin arttığına  dikkati çekerek, zorunlu karşılıklara  iliÅŸkin düzenlemelerin de kredilerdeki  canlanmaya katkıda bulunduÄŸunu söyledi.

"DÖVÄ°Z ETKÄ°SÄ°NÄ°N ZAYIFLAMASI ENFLASYONUN GERÄ°LEMESÄ°NDE ETKÄ°LÄ° OLDU"

Tüketici enflasyonundaki gerilemede döviz kuru etkilerinin  zayıflamasının belirleyici olduÄŸunu ifade eden Uysal, "Ilımlı talep koÅŸullarıyla  iÅŸlenmemiÅŸ gıda ve ithalat fiyat geliÅŸmeleri de enflasyondaki düÅŸüÅŸe destek  verdi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Uysal, 2019'un son çeyreÄŸinde jeopolitik geliÅŸmelerle döviz kuru ve  petrol fiyatlarındaki artışın tüketici enflasyonunu yükselttiÄŸine iÅŸaret ederek,  bunun baz etkisinin güçlü olduÄŸu temel mal ve enerji gruplarında daha belirgin  gözlendiÄŸini dile getirdi.

Geçen yılın son çeyreÄŸinden itibaren iktisadi faaliyetin güç  kazandığını hatırlatan Uysal, ÅŸu ifadeleri kullandı:

"Bu dönemde risk primi, döviz kuru oynaklığı ve belirsizliklerdeki  azalmayla birlikte finansal koÅŸullardaki iyileÅŸme yurt içi talebi belirgin ölçüde  destekledi. Ä°malat sanayisi firmalarının yatırım eÄŸilimlerinde iyileÅŸme  görülürken, iÅŸ gücü piyasasında da toparlanma sinyalleri gözlendi."

Küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın dış talebi yavaÅŸlattığına  deÄŸinen Uysal, buna raÄŸmen rekabet gücü kazanımları, pazar  çeÅŸitlendirme  esnekliÄŸi ve turizmdeki güçlü seyrin mal ve hizmet ihracatındaki artışı  desteklediÄŸini kaydetti. Uysal, yurt içi talebe baÄŸlı olarak ithalattaki  toparlanmanın, net ihracatın büyümeye katkısını azalttığını aktardı.

Finansal koÅŸullardaki iyileÅŸmeyle birlikte 2020'de iktisadi faaliyetin  potansiyel düzeyine yakınsamaya devam etmesini beklediklerini anlatan Uysal, ÅŸu  deÄŸerlendirmede bulundu:

"Öngörülen toparlanma eÄŸilimi altında toplam talep koÅŸullarının  enflasyonist olmayacağını tahmin ediyoruz. Yatırım ve istihdam eÄŸilimlerindeki  iyileÅŸmeyle yurt içi talebin kademeli olarak güçlenmeye devam etmesini  bekliyoruz. 2019'da iyileÅŸme kaydeden cari iÅŸlemler dengesinin önümüzdeki dönemde  ılımlı bir seyir izleyeceÄŸini öngörüyoruz."

"2020 GIDA ENFLASYON TAHMÄ°NÄ°MÄ°Z YÜZDE 11"

Uysal, küresel geliÅŸmeler dikkate alınarak, geçen yılki Ekim Enflasyon  Raporu'nda yer alan ham petrol fiyatları varsayımını 2020 yılı için ortalama 57,7  dolardan 60 dolara yükselttiklerini ifade etti.

Dolar cinsinden ithalat fiyatı artış oranının da yukarı yönlü  güncellendiÄŸini bildiren Ünsal, 2020 için gıda enflasyonu varsayımının yüzde 11  olarak korunduÄŸu bilgisini verdi.

Uysal, tahminleri üretirken, makroekonomik politikaların orta vadeli  bir perspektifle enflasyonu düÅŸürmeye odaklı olarak belirlendiÄŸine dikkati  çekerek, ÅŸunları kaydetti:

"Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde maliye politikasının ekonomideki  dengelenme sürecine katkı verecek ÅŸekilde oluÅŸturulmaya devam edeceÄŸini ve kamu  kontrolündeki fiyat ve ücret ayarlamalarının büyük ölçüde enflasyondaki düÅŸüÅŸ  sürecini destekleyecek ÅŸekilde belirleneceÄŸini varsaydık. Enflasyondaki düÅŸüÅŸün  devamını önceliklendiren güçlü politika koordinasyonu, risk primi ve belirsizlik  algılamalarındaki iyileÅŸmenin devam etmesi açısından kritik önem taşıyor."
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64