Merkez Bankası`ndan enflasyon açıklaması

30.04.2020 10:53

Son güncelleme : 30.04.2020 18:13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceğinin ve 2021 sonunda yüzde 5,4`e gerileyeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Uysal konuşmasının devamında, "IMF ile kaynak ya da swap girişimimiz yok." dedi.AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) BaÅŸkanı Murat  Uysal, video konferans ile gerçekleÅŸtirilen Enflasyon Raporu 2020-II  Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuÅŸmada, mevcut para politikası duruÅŸu ve  güçlü politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere  yakınsayacağının öngörüldüÄŸünü belirtti.

Bu çerçevede, enflasyonun 2020 sonunda yüzde 7,4 olarak  gerçekleÅŸeceÄŸi, 2021 sonunda yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5  düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiÄŸini aktaran Uysal, "Enflasyonun,  yüzde 70 olasılıkla, 2020 sonunda yüzde 5,5 ile yüzde 9,3 aralığında (orta  noktası yüzde 7,4), 2021 sonunda ise yüzde 3,1 ile yüzde 7,7 aralığında (orta  noktası yüzde 5,4) gerçekleÅŸeceÄŸi öngörülmektedir." dedi.

Uysal, toplam talep koÅŸullarına iliÅŸkin tahminleri oluÅŸtururken, yakın  dönemde belli sektörlerde üretime ara verilmesi ve iÅŸ yerlerinin kapalı olması  gibi arz yönlü unsurların etkisini de dikkate aldıklarını söyledi.

Bu doÄŸrultuda, çıktı açığını 2020 yılı ikinci çeyreÄŸinden itibaren  aÅŸağı yönlü güncellediklerini ifade eden Uysal, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Böylelikle toplam talep koÅŸullarının bir önceki rapor dönemine göre  enflasyonu düÅŸürücü etkisinin güçlendiÄŸi bir görünüm esas aldık. Enflasyonu  etkileyen tüm unsurlar ışığında 2020 sonu enflasyon tahminini aÅŸağı yönlü  güncelledik. Tahmine aÅŸağı ve yukarı yönde etki eden unsurların birbirini  dengelemesiyle 2021 yıl sonu tahminimizi deÄŸiÅŸtirmedik. 2020 yıl sonu enflasyon  tahminini yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e güncelledik. Bir önceki rapor dönemine göre  çıktı açığında yapılan aÅŸağı yönlü güncelleme enflasyon tahminini 1,2 puan, gıda  enflasyonu varsayımındaki düÅŸüÅŸ ise tahmini 0,3 puan aÅŸağı çekiyor. DiÄŸer  taraftan, üretim ve satışlarda görülen düÅŸüÅŸe baÄŸlı birim iÅŸ gücü maliyet  artışlarının yıl sonu enflasyon tahminine etkisini 0,5 puan olarak hesapladık.  Bir önceki rapor sonrasında Türk lirasında görülen deÄŸer kaybına karşın ham  petrol fiyatlarındaki keskin düÅŸüÅŸe baÄŸlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat  fiyatlarının yıl sonu enflasyon tahminine katkısının 0,2 puan ile sınırlı  kalmasını bekliyoruz."

Uysal, 2021 sonu enflasyon tahminini ise yüzde 5,4 olarak  koruduklarını belirtti.

Küresel faaliyetteki toparlanmayla petrol ve ithalat fiyatlarında  öngörülen artışların söz konusu tahmini 0,3 puan yükselttiÄŸini ifade eden Uysal,  "DiÄŸer taraftan, çıktı açığının seviye olarak bir önceki rapor döneminin altında  kalması 2021 sonu tahminini 0,3 puan düÅŸürücü yönde etkiliyor." dedi.

"ENFLASYONDAKÄ° DÜŞÜŞÜN TEMMUZ AYINDAN Ä°TÄ°BAREN HIZLANACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

TCMB BaÅŸkanı Uysal, paylaÅŸtıkları tahminleri; corona virüs salgınının  küresel ve yurt içi piyasalardaki oynaklıklar ve iktisadi faaliyet üzerindeki  etkilerinin yılın ikinci yarısında kademeli olarak zayıfladığı bir çerçevede elde  ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, küresel risk iÅŸtahının zayıf seyri nedeniyle kısa vadede  küresel finansal koÅŸullardaki sıkılığın devam edeceÄŸini varsaydıklarını ifade  eden Uysal, "Salgına baÄŸlı olumsuzlukların hafiflemesiyle geniÅŸletici küresel  politika adımlarının risk iÅŸtahı ve ülke risk primlerine olumlu yansımalarının  yılın ikinci yarısında belirginleÅŸeceÄŸi bir çerçeve öngörüyoruz." dedi.

Uysal, tahminler güncellenirken, parasal duruÅŸun enflasyondaki düÅŸüÅŸün  sürekliliÄŸini ve orta vadeli enflasyon hedefiyle uyumunu saÄŸlayacak ÅŸekilde  oluÅŸturulacağı bir görünümü esas aldıklarının altını çizdi.

Salgına baÄŸlı olumsuz etkilerin geçici olacağını ve yılın ikinci  yarısında, yurt içi talepte nispeten daha güçlü ve erken olmak üzere, ekonomideki  toparlanmanın baÅŸlayacağını öngördüklerini ifade eden Uysal, ÅŸunları kaydetti:

"Ä°ktisadi faaliyetin toparlanma hızı ise normalleÅŸme sürecinin yurt  içindeki seyri kadar baÅŸta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere küresel  ekonomideki gidiÅŸata da baÄŸlı olacaktır. Mevcut görünüm altında, salgın hastalığa  baÄŸlı geliÅŸmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin  sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların  nakit akışının saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸinin devamı büyük önem arz etmekte. Yakın dönemde  uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini  destekleyerek finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağını  deÄŸerlendiriyoruz. NormalleÅŸmeyle birlikte faaliyet üzerindeki arz yönlü  etkilerin görece hızlı bir ÅŸekilde ortadan kalkacağını, yılın ikinci yarısından  itibaren toplam talebin kademeli olarak toparlanacağını tahmin ediyoruz. SaÄŸlık  tedbirlerinin hafiflemesiyle talep koÅŸullarının enflasyon üzerindeki etkilerinin  daha belirgin hale geleceÄŸini ve yıllık enflasyondaki düÅŸüÅŸün temmuz ayından  itibaren hızlanacağını öngörüyoruz."

Uysal, Türk lirası ticari kredilerdeki ivmelenmenin devam ettiÄŸini belirterek,  "Alınan parasal, finansal ve mali tedbirlerin yanı sıra büyük ölçüde kamu  bankalarınca geniÅŸletilen kredi arzının kredi büyümesine iliÅŸkin aÅŸağı yönlü  riskleri sınırladığını ve reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamına katkı  saÄŸladığını deÄŸerlendiriyoruz." dedi.

Raporda ana bölümlere ilave olarak corona virüs salgınının etkilerine  dair çeÅŸitli kutu çalışmalarına yer verdiklerini ifade eden Uysal, ÅŸunları  kaydetti:

"Ä°lk kutuda salgının Türkiye ekonomisini etkileme kanalları  tanıtılırken, takip eden kutularda küresel büyüme görünümü üzerindeki etkileri ve  buna karşı alınan politika tepkilerini deÄŸerlendiren çalışmalar var. Ayrıca,  salgının ülkemiz ekonomisine yansımalarını, enflasyon, dış talep ve turizm  özelinde inceleyen kutular da mevcut. Bu süreçte yurt içinde uygulamaya konulan  parasal ve mali tedbirleri özetleyen çalışmaların yanı sıra yakın dönemde  ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan güncellemeyi deÄŸerlendiren bir kutu da  raporda yer alıyor."

Uysal, küresel ve yurt içi makroekonomik geliÅŸmelere deÄŸinerek, corona virüs (Kovid-19) salgınının dünya çapında hızla yayılmasının ekonomileri  birçok farklı kanaldan etkileyerek küresel iktisadi faaliyetin sert bir ÅŸekilde  daralmasına neden olduÄŸunu söyledi.

Salgının, ilk etapta küresel tedarik zinciri ve üretim üzerinde  etkisini gösterdiÄŸini, devamında ise belirsizliklerdeki artış, finansal  koÅŸullardaki sıkılaÅŸma, hanehalklarının gelir kaybı ve firmaların nakit  akışındaki bozulmanın talepte de belirgin bir zayıflamaya yol açtığını aktaran  Uysal, "Dünya genelinde uygulamaya konulan sosyal yalıtım tedbirleri, mart ayı  içerisinde hizmetler sektörü faaliyetinin hızla zayıflamasına neden oldu. Takip  eden dönemde küresel ticaretteki daralmayla birlikte imalat sanayinin de bu  yavaÅŸlamaya eÅŸlik etmesi muhtemel görünüyor. Küresel talep ve emtia  fiyatlarındaki keskin düÅŸüÅŸün etkisiyle 2020 yılına iliÅŸkin geliÅŸmiÅŸ ülke  enflasyon tahminleri geriledi." diye konuÅŸtu.

Uysal, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının küresel finans  krizinden daha derin ekonomik etkileri olduÄŸunun görüldüÄŸüne iÅŸaret ederek,  sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ä°stihdam, tedarik zincirleri ve üretim kapasitesi üzerinde meydana  gelebilecek kalıcı bir tahribatı önlemek amacıyla küresel çapta büyük ölçekli  parasal ve mali tedbirler uygulanıyor. Parasal tedbirler kapsamında, geliÅŸmiÅŸ ve  geliÅŸmekte olan ülke merkez bankalarında faiz indirimleri, varlık alımları,  likidite adımları ve kredi destek programları gibi çeÅŸitli uygulamalar öne  çıkıyor. GeliÅŸmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarındaki toparlanma  eÄŸilimi 2020 yılı başında sürdü. Ancak salgının küresel bir nitelik kazanmasını  takiben bu ülkelerden büyük ölçekli portföy çıkışları görüldü. NormalleÅŸme  sürecine iliÅŸkin belirsizlikler halen yüksek seyretmekle birlikte açıklanan para  ve maliye politikası önlemlerinin de etkisiyle, portföy akımlarının yılın ikinci  yarısında bir miktar toparlanmasını bekliyoruz."

"TÜRK LÄ°RASI TÄ°CARÄ° KREDÄ°LERDEKÄ° Ä°VMELENME DEVAM EDÄ°YOR"

Murat Uysal, küresel risk iÅŸtahındaki gerileme sonucunda geliÅŸmekte  olan ülkelerin risk primlerinde belirgin artışlar gözlendiÄŸini, bu süreçte  Türkiye'nin ülke risk priminin de artarken, Türk lirasında deÄŸer kaybı  görüldüÄŸünü ve kur oynaklığının arttığını söyledi.

Salgın öncesi dönemde enflasyondaki düÅŸüÅŸün ve faiz indirimlerinin de  katkısıyla finansal koÅŸullarda belirgin bir iyileÅŸme gözlendiÄŸini kaydeden Uysal,  "Bu doÄŸrultuda kredi büyümesi 2019 yılının üçüncü çeyreÄŸinden itibaren ivmelendi.  Tüketici kredileri büyümesinin, alınan makroihtiyati tedbirlerin yanı sıra  salgına baÄŸlı geliÅŸmelerin de etkisiyle son aylarda ivme kaybettiÄŸini görüyoruz.  Öte yandan, Türk lirası ticari kredilerdeki ivmelenme devam ediyor. Alınan  parasal, finansal ve mali tedbirlerin yanı sıra büyük ölçüde kamu bankalarınca  geniÅŸletilen kredi arzının kredi büyümesine iliÅŸkin aÅŸağı yönlü riskleri  sınırladığını ve reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamına katkı  saÄŸladığını deÄŸerlendiriyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Uysal, iktisadi faaliyetin 2019 yılının son çeyreÄŸinde yurt içi talep  kaynaklı olarak güç kazandığına iÅŸaret ederek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ekonomideki güçlü seyir ocak-ÅŸubat döneminde de devam etti ve  iÅŸsizlik oranları düÅŸüÅŸünü sürdürdü. Bu dönemde yatırım eÄŸilimlerindeki  toparlanma sinyalleri devam etti. Ancak mart ayının ikinci yarısından itibaren  salgına baÄŸlı geliÅŸmeler iktisadi faaliyeti dış ticaret, turizm ve iç talep  kanallarıyla sınırlamaya baÅŸladı. Yüksek frekanslı veriler, tüm dünyada olduÄŸu  gibi ülkemizde de ikinci çeyrek için belirgin bir yavaÅŸlamaya iÅŸaret ediyor.

Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa ülkeleri salgından  olumsuz etkilenen ülkeler arasında öne çıkıyor. Ayrıca, salgının etki alanı ve  petrol fiyatlarındaki mevcut düzeyler deÄŸerlendirildiÄŸinde, Orta DoÄŸu ve Afrika  ile Rusya gibi ihracat pazarlarımızın da önümüzdeki dönemde zayıf seyretme  ihtimali bulunuyor. Mal ve hizmet ihracatında beklenen yavaÅŸlamaya raÄŸmen emtia  fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari iÅŸlemler dengesinin yıl  genelinde ılımlı bir seyir izleyeceÄŸini tahmin ediyoruz."

Uysal, tüketici enflasyonunun 2020 yılının ilk çeyreÄŸinde yüzde 11,86  ile bir önceki çeyrek sonuna kıyasla yatay seyrettiÄŸini belirterek, "Enflasyon  geliÅŸmeleri Ocak Enflasyon Raporu tahminlerimizle uyumlu bir seyir izledi. Bu  çeyrekte enerji ve gıda grupları enflasyonu aÅŸağı çekerken, temel mal ve hizmet  gruplarının katkısı arttı. Böylece çekirdek göstergelerden B endeksinin yıllık  enflasyonu tahmin aralığının üst bandına yakın gerçekleÅŸti. Yılın ilk çeyreÄŸinde,  çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu bir miktar yükselse de enflasyon  beklentileri, iç talep koÅŸulları ve üretici fiyatlarındaki geliÅŸmelere baÄŸlı  olarak eÄŸilimleri ılımlı seyretti." dedi.

Salgın hastalıkla baÅŸlayan sürecin enflasyonu maliyet ve talep  kanallarıyla belirgin ölçüde etkilediÄŸini vurgulayan Uysal, "Son dönemde Türk  lirasında gözlenen deÄŸer kaybına raÄŸmen uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin  düÅŸüÅŸler enflasyon görünümüne olumlu yansıyor. Üretim ve satışlardaki düÅŸüÅŸe  baÄŸlı birim maliyet artışları takip edilmekle birlikte küresel ticaret hacmindeki  zayıflama ve hareketliliÄŸi kısıtlayıcı tedbirlere baÄŸlı olarak toplam talep  koÅŸullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin yılın ikinci çeyreÄŸinde arttığını  deÄŸerlendiriyoruz." dedi.

Uysal, geçen yıl boyunca düÅŸüÅŸ kaydeden enflasyon beklentilerinin,  2020 yılının ilk çeyreÄŸinde nispeten yatay seyrettiÄŸini aktararak, orta vadeli  beklenti dağılımının, önceki rapor dönemine kıyasla tahmin belirsizliÄŸinin bir  miktar arttığına iÅŸaret ettiÄŸini bildirdi.

"KAPSAMLI BÄ°R TEDBÄ°R SETÄ° UYGULAMAYA KOYDUK"

Ocak Enflasyon Raporu sonrası dönemde enflasyon görünümündeki  iyileÅŸmenin devamıyla faiz indirim sürecinin devam ettiÄŸini belirten Uysal, "Ocak  ve ÅŸubat aylarında attığımız ölçülü adımların ardından emtia fiyatları ve talep  koÅŸullarının yıl sonu enflasyon tahminleri üzerindeki aÅŸağı yönlü riskleri  artırdığı deÄŸerlendirmesiyle mart ve nisan aylarında 100’er baz puan faiz  indirimi gerçekleÅŸtirdik. Sistemin fonlama ihtiyacının artış gösterdiÄŸi bu  dönemde, fonlamanın önemli bir kısmını TCMB ve BIST bünyesindeki döviz karşılığı  TL swap iÅŸlemleriyle karşıladık. Bununla birlikte açık piyasa iÅŸlemleri (APÄ°)  aracılığıyla saÄŸlanan net fonlama miktarı da arttı. Salgının Türkiye ekonomisi  üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlandırmak amacıyla faiz indirimlerinin yanı  sıra likidite ihtiyacının karşılanmasına ve firmaların nakit akışının  desteklenmesine yönelik kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyduk." ÅŸeklinde  konuÅŸtu.

Uysal, alınan tedbirlerin dört temel amaca yönelik adımları içerdiÄŸine  iÅŸaret ederek, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Ä°lk olarak, bankalara Türk lirası ve yabancı para likidite  yönetiminde esneklik saÄŸlamayı ve öngörülebilirliÄŸi artırmayı amaçladık. Bu  kapsamda, bankalara repo ve swap ihaleleriyle daha uzun vadeli fonlama imkanı  tanıdık ve swap ihalelerinde Türk lirasına karşılık alınabilecek döviz  çeÅŸitliliÄŸini artırdık. Ayrıca, piyasa yapıcı bankalara tanınan APÄ° likidite  imkanı limitlerini yükselttik ve tüm bankalar için teminat havuzunu geniÅŸlettik.

Ä°kinci olarak bu süreçten en fazla etkilenen reel sektör firmalarına  kesintisiz kredi akışını saÄŸlamaya ve ihracatçı firmaları desteklemeye yönelik  adımlar attık. Bu çerçevede, kredi hedeflerini gerçekleÅŸtiren bankalara yabancı  para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve limitler dahilinde uzun  vadeli ve daha düÅŸük faizli ilave Türk lirası likidite imkanları saÄŸlanması gibi  uygulamaları hayata geçirdik."

Uysal, üçüncü olarak reeskont kredilerinde ihracatçı firmaların nakit  akışını desteklemeye yönelik düzenlemeler yaptıklarını anımsatarak, "Bu kapsamda,  reeskont kredilerinde geri ödeme vadelerini ve taahhüt kapama sürelerini uzattık.  Bunun yanı sıra mal ve hizmet ihracatçısı firmalara, toplam limiti 60 milyar TL  olmak üzere, Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont  kredisi imkanı tanıdık." dedi.

Son olarak, Devlet Ä°ç Borçlanma Senetleri (DÄ°BS) piyasası likiditesini  ve Piyasa Yapıcılığı sistemini destekleyerek parasal aktarım mekanizmasının  güçlendirilmesine yönelik adımlar attıklarını bildiren Uysal, ÅŸunları kaydetti:

"Bu kapsamda, APÄ° portföyü doÄŸrudan alım iÅŸlemlerinin bir kısmını  önden yüklemeli olarak gerçekleÅŸtirdik. Ayrıca, Piyasa Yapıcı bankalara Ä°ÅŸsizlik  Sigorta Fonu'ndan satın aldıkları DÄ°BS'leri TCMB'ye satma veya APÄ° çerçevesinde  tanınan likidite imkanını belirli oranlar dahilinde artırma olanağı saÄŸladık.  Ä°ÅŸsizlik Sigortası Fonu kapsamındaki DÄ°BS alımları hariç olmak üzere, TCMB APÄ°  portföyü nominal büyüklüÄŸünün TCMB analitik bilanço aktif toplamına oranını azami  yüzde 10 seviyesine yükselttik. Aldığımız tüm bu tedbirlerle, bankacılık  sektörüne ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koÅŸullarla  saÄŸlamayı amaçlıyoruz."

TCMB BaÅŸkanı Murat  Uysal, son dönemde aldıkları parasal tedbirlerin, ekonominin üretim potansiyelini  ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını  amaçladığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de parasal duruÅŸumuzu enflasyondaki  düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları  veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları  doÄŸrultusunda kullanmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Uysal, küresel talep görünümündeki zayıflamaya baÄŸlı olarak Ocak Enflasyon Raporu'nda yer alan ham petrol fiyatları varsayımını 2020 için ortalama 60 dolardan 32,6 dolara düÅŸürdüklerini söyledi.

Bu yıla iliÅŸkin dolar cinsinden ithalat fiyatları varsayımında da  belirgin bir aÅŸağı yönlü güncelleme yaptıklarına iÅŸaret eden Uysal, "Küresel  talepteki toparlanmaya baÄŸlı olarak 2021 yılında petrol ve ithalat fiyatları  artış hızının daha yüksek olacağını varsayıyoruz." ifadesini kullandı.

Uysal, 2020 yılı için Ocak Enflasyon Raporu'nda yüzde 11 olarak  belirledikleri gıda enflasyonu tahminini ise iÅŸlenmemiÅŸ gıdadaki son dönem  eÄŸilimlerini ve turizmde öngörülen yavaÅŸlamayı dikkate alarak yüzde 9,5 olarak  güncellediklerini aktardı.

Orta vadeli tahminler oluÅŸturulurken maliye politikası tedbirlerinin  alınan diÄŸer parasal ve finansal tedbirlerle birlikte salgın sürecinde ekonominin  üretim potansiyelini destekleyeceÄŸi ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı  bir görünümü esas aldıklarını vurgulayan Uysal, yönetilen/yönlendirilen fiyat ve  vergi ayarlamalarının, enflasyondaki düÅŸüÅŸ patikasıyla büyük ölçüde uyumlu  ÅŸekilde belirleneceÄŸini varsaydıklarını kaydetti.

"ALDIĞIMIZ PARASAL TEDBÄ°RLER, BU DÖNEMÄ°N EN AZ HASARLA ATLATILMASINI AMAÇLIYOR"

Murat Uysal, içinden geçilen sıra dışı döneme ve bu dönemde aldıkları  parasal tedbirlere iliÅŸkin de ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Salgın hastalığa baÄŸlı olarak arz ve talebin küresel ölçekte olumsuz  etkilendiÄŸi bir dönem yaşıyoruz. Bu süreçte tüm dünyada olaÄŸanüstü politika  tedbirleri uygulanıyor. Hayata geçirilen parasal ve mali tedbirler salgın  süresince farklı kesimler üzerinde oluÅŸacak maliyetleri en aza indirmenin yanı  sıra normalleÅŸme döneminde hızlı bir toparlanma saÄŸlanabilmesi açısından kritik  önem taşıyor. TCMB olarak bu dönemde uyguladığımız politikaları da bu çerçevede  deÄŸerlendirmek gerekiyor. Son dönemde aldığımız parasal tedbirler, ekonominin  üretim potansiyelini ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla  atlatılmasını amaçlıyor. Bu çerçevede, sistemin artan likidite ihtiyacını  karşılamaya ve reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını saÄŸlamaya yönelik  zamanlı, hedefe odaklı ve öngörülebilir adımlar attık."

DÄ°BS piyasasındaki likiditeyi desteklemek amacıyla yaptıkları DÄ°BS  alımlarını açık bir iletiÅŸimle, belirledikleri limitler dahilinde  gerçekleÅŸtirdiklerini aktaran Uysal, "Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile Ä°potek  veya Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat setine dahil edilmesiyle benzer  nitelikteki ihraçların likiditesinin artmasını hedefliyoruz. Ä°hracatçı firmaları  KOBÄ° odaklı yaklaşımla desteklemeye yönelik olarak saÄŸladığımız reeskont  kredilerini de belli limitler dahilinde ve teminat karşılığında kullanıma  sunuyoruz. Söz konusu parasal tedbirlerin yanı sıra alınan mali tedbirler ve  büyük ölçüde kamu bankalarınca geniÅŸletilen kredi arzı, kredi büyümesine iliÅŸkin  aÅŸağı yönlü riskleri sınırlayarak reel sektör ve finansal sektör arasındaki  etkileÅŸimin saÄŸlıklı bir ÅŸekilde devam etmesine katkı saÄŸlıyor." diye konuÅŸtu.

Uysal, salgın öncesi dönemde cari iÅŸlemler dengesinde saÄŸlanan  belirgin iyileÅŸme ve ÅŸirketler kesiminin yabancı para borçluluÄŸunda süregelen  düÅŸüÅŸ eÄŸilimi ile bankacılık sektörünün likidite ve sermaye tamponlarının  güçlenmiÅŸ olması ve kamu borçluluÄŸunun düÅŸük seyretmeye devam etmesinin, bu  dönemde Türkiye ekonomisinin direncini artıran baÅŸlıca unsurlar arasında yer  aldığını vurguladı.

Enflasyon görünümündeki iyileÅŸmeye paralel faiz indirimlerinin de  katkısıyla yurt içi finansal koÅŸulların destekleyici konuma gelmiÅŸ olmasının  kredi kanalının ve firmaların nakit akışının saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸi açısından önemli  katkı sunduÄŸunu belirten Uysal, "Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde de parasal  duruÅŸumuzu enflasyondaki düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde belirlemeye ve  elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla fiyat istikrarı ve finansal  istikrar amaçları doÄŸrultusunda kullanmaya devam edeceÄŸiz." dedi.

Uysal, corona virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaÅŸlara Allah'tan  rahmet, yakınlarına baÅŸsaÄŸlığı ve sabır, tedavi gören hastalara da acil ÅŸifalar  diledi.
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64