Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti açıklandı

01.06.2020 14:31

Son güncelleme : 02.06.2020 11:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti`nde, "Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürmüş, beklentiler tüm vadelerde düşüş kaydetmiştir" ifadesi kullanıldı.AA

PPK 21 Mayıs'ta gerçekleÅŸtirdiÄŸi toplantıya iliÅŸkin yayımlanan özette, nisan ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,85 arttığı, yıllık enflasyon 0,92 puan azalarak yüzde 10,94'e gerilediÄŸi hatırlatıldı.

Enerji grubunun tüketici enflasyonundaki yavaÅŸlamayı sürükleyen temel  unsur olduÄŸu ve gıda grubunun daha olumlu bir görünümü sınırladığı vurgulanan  özette, "Enerji fiyatları uluslararası petrol fiyatlarını takiben gerilemeye  devam ederken, gıda fiyatları mevsimsel eÄŸilimlerin üzerinde bir artış  kaydetmiÅŸtir. Hizmet enflasyonundaki gerileme alt kalemler geneline yayılırken,  temel mal grubu yıllık enflasyonu döviz kuru geliÅŸmelerine raÄŸmen yavaÅŸlamıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eÄŸilimi düÅŸüÅŸ  sergilemiÅŸtir." ifadeleri kullanıldı.

Özette, gıda ve alkolsüz içecekler yıllık enflasyonunun nisan ayında  1,23 puan artarak yüzde 11,28'e ulaÅŸtığı belirtildi.

Ä°ÅŸlenmemiÅŸ gıda fiyatlarında genele yayılan artışlar gözlendiÄŸi,  kırmızı et ve dış ticarete bağımlılığı yüksek olan bakliyatların öne çıktığı bildirilen özette, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ä°ÅŸlenmiÅŸ gıda fiyatlarında gözlenen yükseliÅŸ eÄŸilimi nisan ayında da  devam etmiÅŸtir. Ekmek ve tahıllar grubu enflasyonu yüksek seyrini korurken, katı  ve sıvı yaÄŸlar ile alkolsüz içecekler kalemleri iÅŸlenmiÅŸ gıda enflasyonunu yukarı  çeken diÄŸer gruplar olmuÅŸtur. Gıda enflasyonundaki görünümde salgına baÄŸlı  etkiler ve dönemsel talep artışının yanı sıra vergi ayarlamaları ve döviz kuru  geliÅŸmeleri gibi bir dizi unsurun etkili olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Öncü  göstergeler gıda yıllık enflasyonundaki yükseliÅŸin, iÅŸlenmemiÅŸ gıda fiyatları  kaynaklı olarak, mayıs ayında da süreceÄŸine iÅŸaret etmektedir."

Özette, enerji fiyatlarının nisan ayında yüzde 4,99 düÅŸtüÄŸünü, grup yıllık enflasyonunun 6,51 puan azalarak yüzde 3,30'a gerilediÄŸi belirtildi.

Türk lirasındaki deÄŸer kaybına karşın, uluslararası petrol  fiyatlarındaki düÅŸüÅŸ bu geliÅŸmede belirleyici olmaya devam ettiÄŸi vurgulana  özette, "Öncü göstergeler, enerji yıllık enflasyonunun mayıs ayında bir miktar  artacağı yönünde sinyal vermektedir. DiÄŸer taraftan, asgari maktu özel tüketim  vergisinin yükseltilmesi nedeniyle sigara fiyatlarının mayıs ayında sınırlı bir  oranda artacağı, ancak bu grupta yıllık enflasyonun baz etkisiyle düÅŸüÅŸünü  sürdüreceÄŸi öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Özette, temel mal grubu yıllık enflasyonunun nisan ayında 0,30 puan  düÅŸerek yüzde 7,88 olduÄŸu hatırlatıldı.

Bu dönemde yıllık enflasyonun dayanıklı mallarda nispeten yatay  seyrederken, diÄŸer alt gruplarda gerilediÄŸi belirtilen özette, ÅŸu  deÄŸerlendirmeler yapıldı:

"Dayanıklı mal grubunda, Türk lirasındaki deÄŸer kaybını takiben  otomobil ve mobilyada güçlü aylık fiyat artışları dikkat çekerken, giyim ve  ayakkabı grubunda mevsimsel fiyat artışı geçmiÅŸ yıllara kıyasla oldukça sınırlı  gerçekleÅŸmiÅŸtir. Hizmet fiyatları nisan ayında yüzde 0,22 oranında artmış, grup  yıllık enflasyonu 0,66 puan düÅŸerek yüzde 11,76 olmuÅŸtur. Bu dönemde hizmet  fiyatları üzerinde salgın hastalığın etkileri önemli ölçüde hissedilmiÅŸtir.  Yıllık enflasyon tüm alt kalemlerde gerilerken, en belirgin düÅŸüÅŸ faaliyetleri  kesintiye uÄŸrayan lokanta-otel ve ulaÅŸtırma hizmetlerinde gözlenmiÅŸtir. Nisan  ayında haberleÅŸme hizmetleri fiyatları azalırken, kira artışlarındaki yavaÅŸlama  devam etmiÅŸtir. DiÄŸer yandan, bakım-onarım hizmetleri fiyatları döviz kuru  geliÅŸmeleri sonucunda yüksek bir oranda artmıştır. Mayıs ayında enflasyon  beklentilerindeki iyileÅŸme sürmüÅŸ, beklentiler tüm vadelerde düÅŸüÅŸ kaydetmiÅŸtir."

"CARÄ° İŞLEMLER DENGESÄ°NÄ°N YIL GENELÄ°NDE ILIMLI BÄ°R SEYÄ°R Ä°ZLEYECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTE"

Toplantı özetinde ocak ve ÅŸubat aylarında finansal koÅŸullardaki  iyileÅŸmenin de katkısıyla güçlü bir eÄŸilim sergileyen iktisadi faaliyetin, corona virüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine  baÄŸlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya baÅŸladığı belirtildi.

Sanayi üretim endeksinin, mart ayında mevsim ve takvim etkisinden  arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 7,1 oranında azaldığı, çeyreklik  bazda ise yatay seyrettiÄŸi hatırlatılan özette, sektörel kırılım incelendiÄŸinde,  tekstil, giyim eÅŸyası, bilgisayar-elektronik-optik aletler, taşıt ve diÄŸer ulaşım  gibi ihracatçı sektörlerin üretiminde belirgin düÅŸüÅŸlerin gözlendiÄŸi, gıda,  tütün, kâğıt, kimyasal, temel eczacılık, diÄŸer metalik olmayan mineral ürünler ve  ana metal sektörlerinin nispeten olumlu ayrıştığı bildirildi.

Özette, iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlamanın nisan ayında  belirginleÅŸtiÄŸi ve sektörler geneline yayıldığı vurgulandı.

Turizm ve iliÅŸkili sektörlerde faaliyetin durma noktasına geldiÄŸi  ifade edilen özette, ÅŸunlar kaydedildi:

"Perakende ticarette gıda ve market alışveriÅŸi dışındaki kalemlerdeki  yavaÅŸlama derinleÅŸmiÅŸ, imalat sanayiinde dış talepteki sert düÅŸüÅŸün etkisiyle ana  ihracatçı sektörlerin sipariÅŸ ve kapasite kullanım oranları oldukça düÅŸük  seviyelere gerilemiÅŸtir. Mayıs ayının ilk yarısına iliÅŸkin yüksek frekanslı  göstergeler kısmi normalleÅŸme adımlarıyla birlikte dipten dönüÅŸ sinyalleri  içermektedir. Bu kapsamda ihracat, ithalat ve kapasite kullanım oranlarında  sınırlı artışlar görülmektedir. Küresel büyüme görünümündeki bozulma ve seyahat  kısıtlamaları nedeniyle ihracat ve turizm gelirleri azalmıştır. Ana pazarı Avrupa  bölgesi olan taşıt, giyim, tekstil, deri, makine-ekipman, elektrikli teçhizat  sektörlerinde ihracat imkanları önemli ölçüde daralmıştır. DiÄŸer taraftan,  iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlamayla ithalat talebi hızla gerilerken, emtia  fiyatlarındaki düÅŸük düzeyler de ithalat faturasını sınırlamaktadır. Bu  çerçevede, ihracat ve turizm gelirlerinde salgın hastalığa baÄŸlı olarak gözlenen  düÅŸüÅŸe karşın, emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari iÅŸlemler  dengesinin yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceÄŸi öngörülmektedir."

"KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞSÄ°ZLÄ°K SÄ°GORTA FONU VE CARÄ° TRANSFERLER KRÄ°TÄ°K ROL OYNADI"

Özette, salgın hastalığa baÄŸlı olumsuz etkilerin geçici olduÄŸu ve  yılın ikinci yarısıyla birlikte yurt içi talepte daha güçlü ve daha erken olmak  üzere, ekonominin toparlanma eÄŸilimine gireceÄŸinin deÄŸerlendirildiÄŸi belirtildi.

Ä°ktisadi faaliyetteki toparlanma hızının ise normalleÅŸme sürecinin  yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, baÅŸta dış ticaret ortakları olmak üzere,  küresel ekonomideki gidiÅŸatına da baÄŸlı olacağı vurgulanan özette, ÅŸu ifadelere  yer verildi:

"Bu görünüm altında, salgın hastalığa baÄŸlı geliÅŸmelerin Türkiye  ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal  piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸinin  devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan  parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek  finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı  deÄŸerlendirilmektedir. Şubat döneminde iÅŸsizlik oranları yatay seyrederken, tarım  dışı istihdam sektörler geneline yayılarak gerilemiÅŸtir. Bu dönemde istihdam  kayıpları büyük ölçüde kayıt dışı çalışanlar kaynaklı olurken, iÅŸ gücüne katılım  oranındaki düÅŸüÅŸ iÅŸsizlik oranlarının artmasını engellemiÅŸtir. Öncü göstergeler,  iktisadi faaliyetteki yavaÅŸlamanın iÅŸ gücü piyasasına yansımalarının nisan ayında  belirginleÅŸtiÄŸine iÅŸaret etmektedir. Kurul, kısa çalışma ödeneÄŸi baÅŸta olmak  üzere iÅŸsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla saÄŸlanan  desteklerin, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın korunması  açısından kritik rol oynadığı deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtur."

Özette, ilk çeyrek büyüme verilerinin ekonomilerdeki keskin daralmayı  teyit ettiÄŸi, nisan ayı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) göstergeleri ve  elektrik tüketimi gibi verilerin ise daralmanın ikinci çeyrekte daha da  derinleÅŸtiÄŸini ortaya koyduÄŸu belirtilerek, "ABD dışındaki geliÅŸmiÅŸ ülkelerde  salgının istihdam üzerindeki etkisi mart itibarıyla sınırlı kalırken, bu  ülkelerde istihdam beklentilerindeki bozulma, ekonomilerdeki yavaÅŸlamanın  iÅŸsizliÄŸi artırıcı etkisinin önümüzdeki dönemde daha derinden hissedilebileceÄŸine  iÅŸaret etmektedir. Bu çerçevede, küresel büyüme tahminleri aÅŸağı yönlü  güncellenmeye devam etmiÅŸ, Avrupa ülkeleri baÅŸta olmak üzere dış talep görünümü  bir önceki aya göre bozulmuÅŸtur. Bu geliÅŸmelerin baÅŸta ihracat, turizm ve  baÄŸlantılı sektörler olmak üzere yurt içi büyüme üzerindeki etkileri yakından  izlenmektedir." denildi.

GeliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte olan ülke merkez bankalarının geniÅŸleyici yönde  adımlar atmaya devam ettiÄŸi anımsatılan özette, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Yakın dönemde, faiz indirimleri yavaÅŸlamakla birlikte devam ederken,  geliÅŸmiÅŸ ülke merkez bankalarının bilanço büyüklüÄŸündeki artış sürmektedir.  GeliÅŸmekte olan ülkelerde de tahvil alımı gibi programlarla parasal geniÅŸleme  adımları atılmaktadır. Uygulanan politikaların finansal piyasalar, büyüme ve  istihdam üzerindeki etkinliÄŸi, ülkeler itibarıyla salgının seyri ile politika  alanının büyüklüÄŸüne göre farklılaÅŸabilecektir. Küresel ekonomideki toparlanmaya  iliÅŸkin belirsizlikler yüksek seyrederken, ülkelerin attığı normalleÅŸme adımları  izlenmektedir. Salgının nispeten kontrol altına alınmaya baÅŸladığı bazı  ülkelerdeki normalleÅŸme adımlarının iktisadi faaliyete yansımaları takip  edilmekle birlikte salgının ve saÄŸlık önlemlerinin tüketim alışkanlıkları ve  genel harcama davranışına olası etkilerine yönelik belirsizlikler devam  etmektedir. Her açıdan normalleÅŸmenin uzun sürmesi durumunda küresel ve yurt içi  büyüme görünümündeki zayıflama daha belirgin olabilecek ve ilave tedbir  gereksinimi ortaya çıkabilecektir."

"KREDİ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER YAKINDAN İZLENECEK"

Özette, küresel boyutta birçok sektörde iktisadi faaliyetin durma  noktasına gelmesinin ham petrol talebini büyük ölçüde azalttığı dile getirildi.

Küresel ham petrol stoklarının halihazırda oldukça yüksek düzeylerde  seyrettiÄŸine iÅŸaret edilen özette, "Üretici ülkelerin arz kesintisindeki  istikrarı saÄŸlamaya yönelik attığı adımlar neticesinde petrol fiyatları ılımlı  bir artış gösterse de küresel iktisadi faaliyete dair belirsizlikler baÅŸta olmak  üzere aÅŸağı yönlü riskler canlılığını korumaktadır. Sert ÅŸekilde daralan küresel  talebin yanında, emtia fiyatlarındaki düÅŸüÅŸün de etkisiyle küresel enflasyon  oranlarının 2020'de ılımlı bir görünüm sergilemesi beklenmektedir." ifadeleri  kullanıldı.

Özette, küresel risk iÅŸtahının zayıflamasının finansal piyasalarda  oynaklığın belirgin ÅŸekilde artmasına neden olduÄŸuna vurgu yapılarak, ÅŸunlar  kaydedildi:

"Yakın dönemde küresel risk iÅŸtahında ve finansal piyasalardaki  oynaklıkta iyileÅŸme sinyalleri görülmektedir. Buna karşın geliÅŸmiÅŸ ve geliÅŸmekte  olan ülkelerde hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki dalgalanmalar devam  etmektedir. GeliÅŸmekte olan ülkelerden yoÄŸun sermaye çıkışları sürmektedir.  Salgına iliÅŸkin belirsizliklerin bir miktar azalmasını ve önlemlerin kısmen  gevÅŸetilmesini takiben, alınan parasal ve mali tedbirlerin de katkısıyla, küresel  geliÅŸmelerin Türkiye'nin risk primi ve kur oynaklığı üzerindeki olumsuz etkileri  kısmen hafiflemiÅŸtir. Belirsizliklerin yüksek seyrettiÄŸi bu süreçte, salgın  hastalığın sermaye akımları, finansal koÅŸullar, dış ticaret ve emtia fiyatları  kanalıyla oluÅŸturmakta olduÄŸu küresel etkiler yakından takip edilmektedir. Bu  kapsamda Merkez Bankası, salgının Türkiye ekonomisine etkilerini izleyerek  elindeki araçları fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doÄŸrultusunda  kullanmaya devam edecektir."

Özette, parasal, finansal ve mali tedbirlerin yanı sıra büyük ölçüde  kamu bankalarınca geniÅŸletilen kredi arzının, kredi büyümesine iliÅŸkin aÅŸağı  yönlü riskleri sınırlayarak reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamına katkı  saÄŸladığı ifade edildi.

Alınan makroihtiyati tedbirlerin etkisiyle, 2020'nin ilk aylarında hız  kesen tüketici kredileri büyümesinin, salgının Türkiye'de de görülmeye  baÅŸlamasıyla mart ortasından itibaren bir miktar ivme kaybettiÄŸi belirtilen  özette, buna karşın tüketici kredilerinin artmaya devam ettiÄŸinin altı çizildi.

Özette, ticari kredilerdeki güçlü ivmenin de devam ettiÄŸi aktarılarak,  "Kamu bankaları öncülüÄŸündeki kefaletli kredi kullandırımları ticari ve bireysel  kredi arzını ve kredi faizlerindeki düÅŸüÅŸü destekleyerek salgınının ekonomik  birimlerin gelir ve nakit akışı üzerindeki olumsuz yansımalarını azaltmıştır. Bu  doÄŸrultuda, kredi piyasasındaki geliÅŸmeler yakından izlenecek ve kredi kanalının  saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸini saÄŸlamak için gerekli tedbirler uygulanmaya devam  edilecektir." denildi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ YIL SONU TAHMÄ°NÄ°YLE UYUMLU"

Özette, enflasyon beklentileri ve iç talep koÅŸullarındaki geliÅŸmelere  baÄŸlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eÄŸilimlerinin ılımlı seyrettiÄŸi  ifade edildi.

Küresel geliÅŸmeler paralelinde Türk lirasında gözlenen deÄŸer kaybına  karşın, baÅŸta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia  fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilediÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulunulan  özette, "Üretim ve satışlardaki düÅŸüÅŸe baÄŸlı birim maliyet artışları takip  edilmekle birlikte toplam talep koÅŸullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin  arttığı tahmin edilmektedir. Gıda fiyatlarındaki dönemsel ve salgına baÄŸlı  etkiler nedeniyle tüketici enflasyonunun kısa vadede bir miktar yüksek  seyredebileceÄŸi, ancak yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist  etkilerin daha belirgin hale geleceÄŸi deÄŸerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul,  enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde  ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiÅŸtir. Mevcut para politikası duruÅŸu  altında enflasyon görünümünün yıl sonu tahminiyle uyumlu olduÄŸu  deÄŸerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Özette, kurulun enflasyondaki düÅŸüÅŸ sürecinin devamlılığının, ülke  risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aÅŸağı gelmesi ve ekonomideki  toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını deÄŸerlendirdiÄŸi  aktarılarak, ÅŸu görüÅŸlere yer verildi:

"Enflasyondaki düÅŸüÅŸün hedeflenen patika ile uyumlu ÅŸekilde  gerçekleÅŸmesi için para politikasındaki temkinli duruÅŸun sürdürülmesi  gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruÅŸ ana eÄŸilime dair göstergeler dikkate  alınarak enflasyondaki düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde belirlenecektir.  Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doÄŸrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Kurul, salgın hastalığa baÄŸlı  iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından para ve maliye politikaları  arasındaki eÅŸgüdümün sürdürülmesinin büyük önem arz ettiÄŸi deÄŸerlendirmesinde  bulunmuÅŸtur. Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, baÅŸta  nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak  üzere ÅŸirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi  için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir. Dolayısıyla, makro  ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi  birimleri hedefleyen ve sektörel etkileÅŸimleri dikkate alan politika  uygulamalarının kritik önemde olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Bu süreçte atılacak  politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliÄŸini  destekleyecektir."

Özette ayrıca, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin kurulun  geleceÄŸe yönelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabileceÄŸi vurgulandı.
18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64