Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

24.03.2020 15:52

Son güncelleme : 25.03.2020 11:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti`nde, "Finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip edilerek, diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.AA

Para Politikası Kurulu'nun 17 Mart'taki toplantısına iliÅŸkin özet yayımlandı.

Özette, ÅŸubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,35 arttığı, yıllık enflasyonun 0,22 puan yükseliÅŸle yüzde 12,37 olduÄŸu hatırlatıldı.

Gerek iÅŸlenmemiÅŸ gerekse iÅŸlenmiÅŸ gıda gruplarında gözlenen yıllık enflasyon artışının tüketici enflasyonunu yukarı çeken temel unsur olduÄŸu kaydedilen özette, uluslararası petrol fiyatlarındaki düÅŸüÅŸle birlikte akaryakıt  fiyatlarının gerilediÄŸi ve enerji grubu yıllık enflasyonunun azaldığı vurgulandı.

Özette, hizmet enflasyonun ÅŸubat ayında bir miktar artış sergilerken, temel mal enflasyonunun ılımlı bir seyir izlediÄŸi, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonunun ise sınırlı ölçüde arttığı, eÄŸilimlerinin görece yatay seyrettiÄŸi  bildirildi.

Enflasyon beklentilerinde gözlenen ılımlı eÄŸilimin mart ayında da devam ettiÄŸine deÄŸinilen özette, beklenti dağılımında anket katılımcıları arasındaki uzlaşının bir miktar daha güçlendiÄŸi dile getirildi. 

ENFLASYONU ETKÄ°LEYEN UNSURLAR

Özette, 2019'un son çeyreÄŸine iliÅŸkin milli gelir verileri ile iktisadi faaliyetteki toparlanma eÄŸiliminin finansal koÅŸullardaki iyileÅŸme ve kredilerdeki ivmelenmeyle birlikte yurt içi talep kaynaklı olarak güç  kazandığının altı çizildi.

Bu dönemde, özel tüketim harcamalarının artmaya devam ederken, kamu  kesiminin de tüketim kanalıyla destekleyici duruÅŸunu sürdürdüÄŸü ifade edilen  özette, yatırımların sınırlı bir toparlanma sergilese de zayıf seyrettiÄŸi  kaydedildi.

Özette, ihracattaki artışın sürmesine raÄŸmen ithalattaki canlanmayla  birlikte net ihracatın yıllık ve dönemlik büyümeye negatif katkı verdiÄŸi  belirtildi.

Mevcut verilerin, iktisadi faaliyetin güçlü seyrini Ocak-Şubat  döneminde koruduÄŸuna ve sektörel yayılımındaki iyileÅŸmenin devam ettiÄŸine iÅŸaret  ettiÄŸi anımsatılan özette, bu dönemdeki güçlü kredi ivmesinin yurt içi talebi  desteklediÄŸi, yatırımlarda ve istihdamda ise toparlanma sinyalleri alınmakla  birlikte zayıf seyrini sürdürdüÄŸü bildirildi.

Özette, rekabet gücündeki geliÅŸmelerin olumlu etkisi ve küresel büyüme  görünümündeki kısmi iyileÅŸmenin de katkısıyla Ocak-Şubat döneminde ihracattaki  artış eÄŸiliminin korunduÄŸu, ancak kredi ve yurt içi talep görünümüne baÄŸlı olarak  ithalat talebinin de yükseliÅŸini sürdürdüÄŸü kaydedildi.

Mart ayıyla birlikte corona virüs salgınının iktisadi faaliyeti dış  ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla sınırlamaya baÅŸladığının görüldüÄŸü  vurgulanan özette, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlarının  ihracatı ve ulaÅŸtırma faaliyetlerini sınırladığı ifade edildi.

Özette, belirsizliklerdeki artışın ve finansal piyasalardaki  oynaklığın yurt içi talep üzerindeki olası etkilerinin yakından takip edildiÄŸi  kaydedilerek, gelecek dönemde ihracat ve turizm gelirlerindeki zayıflamaya karşın  enerji fiyatlarındaki belirgin düÅŸüÅŸe baÄŸlı olarak cari iÅŸlemler dengesinin  ılımlı bir seyir izlemesinin beklendiÄŸi belirtildi.

Aralık döneminde iÅŸsizlik oranlarındaki düÅŸüÅŸün katılım oranındaki  gerilemeyle birlikte devam ettiÄŸi kaydedilen özette, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer  verildi:

"Bir önceki döneme göre inÅŸaat istihdamındaki kısmi toparlanma devam  ederken, sanayi istihdamı gerilemiÅŸ, hizmet istihdamı yatay seyretmiÅŸtir. Öncü  göstergeler iÅŸsizlik oranlarındaki düÅŸüÅŸün ilk çeyrek genelinde sürdüÄŸüne iÅŸaret  ederken, salgının iktisadi faaliyet üzerindeki sınırlayıcı etkilerine baÄŸlı  olarak iÅŸgücü piyasasının seyri yakından takip edilmektedir."

"PARA POLÄ°TÄ°KASI ARAÇLARININ UYARLANMASININ SÖZ KONUSU OLABÄ°LÄ°R"

Özette, salgının küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte  belirsizliklerin arttığı ve küresel büyüme görünümünün zayıfladığı belirtildi.

Küresel para politikalarının salgın hastalığın finansal ve ekonomik  etkilerini en aza indirmek için alınan olaÄŸanüstü önlemler dahilinde iktisadi  faaliyeti destekleyici konumlarının güçlendirdiÄŸi kaydedilen özette, "GeliÅŸmiÅŸ ve  geliÅŸmekte olan ülke merkez bankaları geniÅŸleyici yönde koordineli adımlar  atarken, aynı zamanda birçok ülkede maliye politikası alanında hanehalkı ve  firmalara yönelik kapsamlı tedbir paketleri uygulamaya konulmaktadır."  ifadelerine yer verildi.

Özette, devam eden finansal oynaklıkların ve salgın hastalığın  yayılımını yavaÅŸlatmaya yönelik önlemlerin küresel ölçekte toplam talep üzerinde  belirleyici olduÄŸu anımsatıldı.

Söz konusu unsurların baÅŸta ihracat, turizm ve baÄŸlantılı sektörler  olmak üzere yurt içi büyüme üzerindeki etkilerinin yakından izlendiÄŸine deÄŸinilen  özette, seyahat kısıtlamaları gibi önlemlerin ve belirsizliklerin yurt içi talep  kanalıyla iktisadi faaliyet ve iÅŸ gücü piyasası üzerinde oluÅŸturabileceÄŸi  etkilerin büyüklüÄŸü ve süresine göre para politikası araçlarının uyarlanmasının  söz konusu olabileceÄŸi bildirildi.

Özette, küresel iktisadi faaliyetteki zayıflamanın emtia talebini  sınırladığı vurgulanarak ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:

"Finansal piyasalarda oynaklığın artması baÅŸta ham petrol ve metal  fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sert düÅŸüÅŸlere yol  açmıştır. Ayrıca, petrol ihracatçısı ülkeler arasında üretim miktarına yönelik  anlaÅŸmazlıklara baÄŸlı oluÅŸan arz yönlü etkiler de ham petrol fiyatlarının düÅŸük  seyretmesine neden olmaktadır. Bu baÄŸlamda, zayıflayan küresel büyüme görünümünün  de etkisiyle küresel enflasyon oranlarının 2020 yılında aÅŸağı yönlü bir görünüm  sergilemesi beklenmektedir."

"SALGIN KÜRESEL ÖLÇEKTE HÄ°SSE SENEDÄ° VE TAHVÄ°L GETÄ°RÄ°LERÄ°NÄ° KESKÄ°N ŞEKÄ°LDE DÜŞÜRDÜ"

Özette, son dönemde corona virüs salgınına iliÅŸkin artan  belirsizliklerin ve likidite sıkışıklığının küresel ölçekte hisse senedi ve  tahvil getirilerini keskin ÅŸekilde düÅŸürdüÄŸü belirtildi.

Bu durumun risk iÅŸtahı ve geliÅŸen ülke finansal varlıklarına yönelik  talebin gerilemesine yol açtığı bildirilen özette, salgın hastalığın sermaye  akımları, finansal koÅŸullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla  oluÅŸturmakta olduÄŸu küresel etkiler ve bu etkilere yönelik atılan politika  adımlarının yakından takip edildiÄŸi kaydedildi.

Özette, corona virüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine iliÅŸkin  makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileÅŸme kaydedildiÄŸi vurgulandı.

Enflasyonda hızlı bir düÅŸüÅŸün saÄŸlandığı, cari iÅŸlemler dengesinde de  önemli bir düzelmenin gözlemlendiÄŸi ifade edilen özette, finansal koÅŸullardaki  iyileÅŸmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eÄŸiliminin güç kazandığı,  bu dönemde ÅŸirketler kesiminin yabancı para borçluluÄŸunun azaldığı ve bankacılık  sektörünün likidite ve sermaye tamponlarının güçlendiÄŸi aktarıldı.

"TÜRKÄ°YE EKONOMÄ°SÄ°NÄ°N OLUMSUZ ŞOKLARA KARŞI DÄ°RENCÄ° ARTTI"

PPK özetinde, dengelenme sürecinde elde edilen kazanımların Türkiye  ekonomisinin olumsuz ÅŸoklara karşı direncini arttırdığı vurgulanarak, "Bununla  birlikte, finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen  yavaÅŸlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip  edilerek, diÄŸer politikalarla koordineli ÅŸekilde gerekli tedbirler alınmaya devam  edecektir." ifadelerine yer verildi.

Salgın hastalığa baÄŸlı geliÅŸmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi  kanalının ve firmaların nakit akışının saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸinin devamının büyük önem  arz ettiÄŸi belirtildi.

Özette, bu çerçevede, TCMB'nin finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyduÄŸu hatırlatıldı.

"EMTÄ°A FÄ°YATLARINDAKÄ° KESKÄ°N DÜŞÜŞ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ OLUMLU ETKÄ°LEDÄ°"

Özette, enflasyon beklentileri ile iç talep koÅŸulları ve üretici  fiyatlarındaki geliÅŸmelere baÄŸlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin  eÄŸilimlerinin ılımlı seyrettiÄŸi belirtildi.

Küresel geliÅŸmeler paralelinde Türk lirasında gözlemlenen deÄŸer  kaybına karşın, baÅŸta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası  emtia fiyatlarındaki keskin düÅŸüÅŸün enflasyon görünümünü olumlu etkilediÄŸi  vurgulanan özette, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları  gibi önlemlere baÄŸlı olarak toplam talep koÅŸullarının enflasyonu sınırlayıcı  etkisinin bir miktar arttığı bildirildi.

Özette, "Para politikası faizinde yapılan indirimin alınan diÄŸer  önlemlerle birlikte finansal piyasaların saÄŸlıklı iÅŸleyiÅŸinin teminine ve reel  sektörün nakit akışının desteklenmesine de katkı yapması öngörülmektedir. Merkez  Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doÄŸrultusunda elindeki  bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Enflasyondaki düÅŸüÅŸ sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin  gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aÅŸağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç  kazanması açısından büyük önem taşıdığı anımsatılan özette, enflasyondaki düÅŸüÅŸün  hedeflenen patika ile uyumlu ÅŸekilde gerçekleÅŸmesi için para politikasındaki  temkinli duruÅŸun sürdürülmesi gerektiÄŸi kaydedildi.

Özette, parasal duruÅŸun ana eÄŸilime dair göstergelerin dikkate  alınarak enflasyondaki düÅŸüÅŸün sürekliliÄŸini saÄŸlayacak ÅŸekilde belirleneceÄŸi  belirtildi.

Salgın hastalığa baÄŸlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından  para ve maliye politikaları arasındaki eÅŸgüdümün sürdürülmesinin büyük önem arz  ettiÄŸi vurgulanan özette, ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapıldı:

"Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, baÅŸta  nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak  üzere ÅŸirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi  için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir. Dolayısıyla, makro  ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi  birimleri hedefleyen ve sektörel etkileÅŸimleri dikkate alan politika  uygulamalarının kritik önemde olduÄŸu deÄŸerlendirilmektedir. Bu süreçte atılacak  politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliÄŸini  destekleyecektir. Bunun yanı sıra, açıklanacak her türlü yeni veri ve haber  Kurul’un geleceÄŸe yönelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabilecektir."

17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16