`Yabancı yatırımlarda güçlü ivmelenme bekliyoruz`

17.02.2020 13:17

Son güncelleme : 18.02.2020 10:48

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye`nin teknoloji ve inovasyon gündemine odaklandığı bir dönemde Türkiye`ye yatırım yapanın kazanacağını belirterek, "2020 yılında doğrudan yabancı yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz. Tabii yapılan yatırımların sanayimizde bir kapasite oluşturması en temel önceliğimiz" dedi.AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CumhurbaÅŸkanlığı Yatırım Ofisi BaÅŸkanı Ahmet Burak DaÄŸlıoÄŸlu ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtırma Kurumu (TÜBÄ°TAK) BaÅŸkanı Hasan Mandal  ile BirleÅŸik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı tarafından düzenlenen BirleÅŸik Krallık Teknoloji Konferansı'na katıldı.

Varank, Ä°ngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve BirleÅŸik  Krallık Dış Ticaret Bakanlığı Ä°hracat Bölümü Genel Direktörü John Mahon'un  katılımıyla düzenlenen konferansta, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon ajandası  hakkında bilgiler verdi.

BirleÅŸik Krallık'ın, küresel ekonomide taşıdığı kritik önemin yanı  sıra Türkiye'nin de temel ticaret ve yatırım ortaklarından biri olduÄŸunu  vurgulayan Varank, "Ben bu konferansı, Brexit sonrası dönemde iliÅŸkilerimizin  daha da geliÅŸmesi ve derinleÅŸmesi adına önemli bir adım olarak görüyorum.  Biliyorsunuz, ticari iliÅŸkilerimizin gelecek dönem seyrini belirlemek üzere  Ticaret Çalışma Grubu kuruldu ve bugüne kadar 6 toplantı yaptı. Ticaret  Bakanlığımızın yakından takip ettiÄŸi bu sürecin, her iki tarafın da lehine  sonuçlanacak bir serbest ticaret anlaÅŸmasıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz."  diye konuÅŸtu.

"YENÄ° BÄ°R BÜYÜME HÄ°KAYESÄ° YAZMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Mustafa Varank, Türkiye ve Ä°ngiltere'nin, teknoloji ve inovasyon  alanlarındaki iÅŸ birliklerini somut projelerle geliÅŸtirmesi gerektiÄŸini  belirterek, ÅŸunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi 18 senede önemli mesafeler katetti. Süreç boyunca  maruz kaldığımız ekonomik ve siyasi baskılara, terör saldırılarına raÄŸmen sayın  CumhurbaÅŸkanımızın liderliÄŸinde örnek bir kalkınma hamlesine imza attık.  GeldiÄŸimiz nokta gurur verici ama elbette bununla yetinmek niyetinde deÄŸiliz.  Türkiye'yi bir üst lige çıkarmak, dünyanın en geliÅŸmiÅŸ ekonomileri arasına sokmak  istiyoruz. Tabii bunu yaparken, kendi iç dinamiklerimizin yanı sıra küresel  ekonominin içinden geçtiÄŸi durumu da yakından takip ediyoruz. Halihazırda hem  geliÅŸmiÅŸ hem de geliÅŸmekte olan ülkeler, yapısal veya dönemsel (konjonktürel)  problemler yaşıyor. Daha düne kadar ticaret ve teknoloji savaÅŸlarını  tartışıyorken, ÅŸimdilerde gündemimiz Çin’deki koronavirüs, yeni adıyla  Covid-19’un oluÅŸturabileceÄŸi belirsizlikler.

Ayrıca tüm bunların üzerine, jeopolitik riskler de ekonomik  belirsizlikleri daha da artırıyor. Ä°ÅŸte böylesine çetrefilli bir dönemde; Türkiye  olarak izleyeceÄŸimiz yenilikçi politikalarla güçlü bir atılım gerçekleÅŸtirmek,  yeni bir büyüme hikayesi yazmak istiyoruz."

"YAZILIM ALANINDA YETENEK HAVUZUMUZU GENİŞLETECEĞİZ"

Varank, Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'yle, katma  deÄŸerli üretimi ve kritik teknolojilerde atılım saÄŸlayacak yol haritalarını  belirlediÄŸini söyledi.

Türkiye'nin yüksek teknoloji, inovasyon, dijital dönüÅŸüm,  giriÅŸimcilik, beÅŸeri sermaye ve altyapı alanlarında adımlar atarak 2023  hedeflerine kararlılıkla ulaÅŸacağını belirten Varank, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Peki, kendimize ne gibi hedefler koyduk? Milli gelirde imalat  sanayinin payını yüzde 21’e, ihracatımızda da orta-yüksek ve yüksek teknolojili  ürünlerin payını yüzde 50’ye çıkarmayı arzuluyoruz. Yazılım alanında yetenek  havuzumuzu geniÅŸletecek, en az 500 bin yazılımcı sayısına ulaÅŸacağız. Yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmayı hedefliyoruz."

"MOBÄ°LÄ°TE EKOSÄ°STEMÄ°NÄ° ÖZGÜN OLARAK GELİŞTÄ°RÄ°YORUZ"

Varank, Türkiye’nin Otomobili'nin küresel ölçekte marka olacağını  belirterek, Türkiye'nin otomotiv sanayinde kapasite, yetiÅŸmiÅŸ insan kaynağı ve  Ar-Ge potansiyeliyle bölgedeki en önemli oyunculardan biri olduÄŸunu hatırlattı.

Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'nin otomotiv alanındaki en büyük  tedarikçisi olduÄŸunu anımsatan Varank, ülke otomotiv sanayisinin dünya  standartlarına uygun, ileri teknolojiyle üretim yapabildiÄŸini söyledi.

Türkiye’nin, Türkiye'nin Otomobili GiriÅŸim Grubu (TOGG) projesiyle  sektördeki üstünlüklerini heyecan verici yeni bir alana taşıdığını anlatan  Varank, "Bu sadece bir araba üretme projesi deÄŸil... Otomotiv sektörü köklü bir  deÄŸiÅŸim sürecinden geçiyor. BaÄŸlantılı, otonom ve elektrikli araç pazarı,  geleneksel markaların yanında, yeni giriÅŸimlere çok büyük fırsatlar sunuyor. Ä°ÅŸte  biz hem bu otomobilleri hem de beraberindeki mobilite ekosistemini özgün olarak  geliÅŸtiriyoruz. Biz bu yarışa tam zamanında girdik, ipi göÄŸüsleyen olmak için de  var gücümüzle çalışacağız.Türkiye’nin Otomobili aynı zamanda ülkemizden  çıkacak bir unicorn olmaya da aday. Ki biz bu tanımı da TürkçeleÅŸtirip, Turcorn  olarak isimlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÄ°RLEŞİK KRALLIK’IN KÜRESEL DEVLERÄ°NÄ° TÜRKÄ°YE’YE DAVET EDÄ°YORUM"

Varank, 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefiyle hareket ettiklerini  belirterek, Türkiye'nin teknoloji tabanlı giriÅŸimlerde ciddi bir sıçrama  potansiyeline sahip olduÄŸunu kaydetti.

Türk giriÅŸimcilerin baÅŸarılarının zaman zaman dış basına da konu  olduÄŸunu belirten Varank, Türk inovatörlerin dünya çapında ödüller aldığını  hatırlattı.

Dün CumhurbaÅŸkanı ErdoÄŸan'la birlikte Teknopark Ä°stanbul’un ikinci  etabını açtıklarını aktaran Varank, sadece burada, 312 ÅŸirketin 5 binin üzerinde  çalışanıyla pek çok alanda öncü projeler ortaya çıkardığını söyledi.

Varank ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu kampüslerde sunduÄŸumuz nitelikli alt yapı, yabancı ÅŸirketleri de  cezbediyor. Mesela dün Alman devi BASF’nin Yenilik Merkezi’ni de açtık. Ülkemizi  küresel bir inovasyon merkezi yapmak istiyoruz. Bunun için de Ar-Ge ekosistemini  nitelik ve nicelik olarak sürekli geliÅŸtiriyoruz.

Teknoparklardaki firmalara ve özel sektörün kurduÄŸu Ar-Ge merkezlerine  cazip imkanlar sunuyoruz. Dünyanın önde gelen firmalarını, ülkemizde araÅŸtırma  laboratuvarları kurmaya teÅŸvik ediyoruz. Bu amaçla; personel, danışmanlık ve  genel giderleri karşıladığımız özel bir teÅŸvik programımız var. Ben bu vesileyle  BirleÅŸik Krallık’ın küresel devlerini Türkiye’ye davet ediyorum. Gelin,  sunduÄŸumuz bu imkanlardan en iyi ÅŸekilde faydalanın, inovatif faaliyetlerinizi  çok daha verimli bir ÅŸekilde ülkemizde yürütün. Teknoparklarımız ve araÅŸtırma  altyapılarımızın kapıları, sizlere ardına kadar açık."

"BU DÖNEMDE TÜRKÄ°YE’DE YATIRIM YAPAN KAZANIR"

Varank, önümüzdeki dönemde iÅŸ yapma ortamını daha yatırımcı dostu hale  getirecek pek çok düzenlemeyi hayata geçireceklerini ifade ederek, Yatırım  Ortamını Ä°yileÅŸtirme Koordinasyon Kurulu’nda bu manada alınması gereken  tedbirlere odaklanıldığını kaydetti.

Türkiye'nin doÄŸrudan yabancı yatırımları teÅŸvik eden oldukça cömert  bir teÅŸvik sistemi bulunduÄŸunu hatırlatan Varank, proje bazlı teÅŸviklerle;  Türkiye'ye ilk defa gelen, stratejik ürünler üreten, ülkenin teknolojik  seviyesini ve ihracat kapasitesini artıran yatırımlara öncelik verildiÄŸini  söyledi.

Türkiye'nin sahip olduÄŸu iç pazar, coÄŸrafi avantajlar, dinamik iÅŸ gücü  ve güçlü sanayi altyapısının yatırımcılara eÅŸsiz fırsatlar sunduÄŸunu anlatan  Varank, ÅŸunları söyledi:

"Bakın çok açık söylüyorum: Bu dönemde Türkiye’de yatırım yapan  kazanır. Bu sene; kimya, petro-kimya, ulaÅŸtırma teknolojileri, entegre  madencilik, savunma ve elektronik gibi pek çok kritik alanda dev yatırımların  baÅŸlamasını bekliyoruz.

Ben bu durumun özellikle yabancı yatırımcıların da iÅŸtahını  artıracağını düÅŸünüyorum. Buradan hareketle de 2020 yılında doÄŸrudan yabancı  yatırımlarda güçlü bir ivmelenme bekliyoruz. Tabii yapılan yatırımların  sanayimizde bir kapasite oluÅŸturması en temel önceliÄŸimiz.

Bu sebeple geçen sene vizyoner bir bakış açısıyla tasarladığımız  Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı baÅŸlattık. Programı tasarlarken,  sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceÄŸimizi  belirledik. Alıcı ile satıcıyı aynı anda destekleyerek, Türkiye’nin ihtiyacı olan  teknoloji ve ürünleri yerelde üretmek istiyoruz. Bu program, yerli ve yabancı  yatırımcı arasında hiçbir ayrım gözetmiyor.

Yılın ilk yarısında; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve  raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni baÅŸvurular açacağız. Dolayısıyla; hem  ülkemizde yatırımı bulunan hem de yeni yatırım yapmayı planlayan BirleÅŸik Krallık  firmaları bu programın bir parçası olabilir."

"DÖRDÜNCÜ SANAYÄ° DEVRÄ°MÄ° AĞLARI'NA KATILDIK"

Nitelikli beÅŸeri sermaye olmaksızın, ne inovasyondan ne de güçlü  büyümeden bahsedilemeyeceÄŸini belirten Varank, Türkiye'deki mevcut kabiliyetleri  daha da geliÅŸtirecek çok yönlü çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sanayi sektöründe çalışan iÅŸ gücünün niteliklerini; teori ve uygulama  yönünden geliÅŸtirmek üzere model fabrikalar açtıklarını anlatan Varank,  "GeçtiÄŸimiz ay, Dünya Ekonomik Forumu’nun Dördüncü Sanayi Devrimi AÄŸları'na  katıldık. Bu kapsamda Ä°stanbul’da bir merkez kuracağız. Bu merkezde yeni geliÅŸen  teknolojilerin uygulamasını kolaylaÅŸtıracak kamu politikaları da tasarlanacak. Yine geçen sene baÅŸlattığımız Sanayi Doktora Programı ile Uluslararası Lider  AraÅŸtırmacılar Programını uygulamaya devam edeceÄŸiz." diye devam etti.
17:591.560
Değişim :  0,90% |  13,93
Açılış :  1.552  
Önceki Kapanış :  1.546  
En Yüksek
1.567
En Düşük
1.550
BIST En Aktif Hisseler17:59
SODSN 46,20 3.136.888 % 10,00  
BRYAT 499,40 121.054.721 % 10,00  
BRKSN 13,76 77.258.068 % 9,99  
VERTU 33,90 6.181.055 % 9,99  
TKURU 337,30 8.124.654 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 6,9764 6,9808 % 0,24  
Euro 8,4599 8,4678 % 0,41  
Sterlin 9,7441 9,7930 % 0,30  
Frank 7,7527 7,7994 % 0,02  
Riyal 1,8547 1,8640 % 0,08  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 7,31  
Altın Gr. 400 400 1,99  
Cumhuriyet 2.657 2.697 5,00  
Tam 2.643 2.712 8,10  
Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
Gümüş.Ons 27,20 27,23 0,22  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,06  
B. Petrol 62,77 62,77 -1,16