Yapı Kredi: Dengelenme başladı

28.12.2018 11:18

Son güncelleme : 29.12.2018 12:05

Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, AA`ya önemli açıklamalarda bulundu. Erün, "2018`in ikinci yarısının başında yurt içi piyasalarda kurlar ve faizlerde görülen dalgalanmaların yarattığı kısa süreli belirsizliğin yerini; alınan hızlı kararlar, düzenleyici kurumlar ve sektör arasındaki iş birliği, uygulanan sıkı para ve maliye politikaları sayesinde dengelenme sürecine bıraktığını dile getirdi." dedi. Koç Holding ve UniCredit dahil tüm hissedarların kendilerine duyduğu güveni ve sundukları destekleri her daim hissettiklerini söyleyen Erün, "Elbette bunun sadece Yapı Kredi`ye değil, Türkiye`ye duyulan güvenin de bir sonucu olduğunu" ifade etti.AA

Yapı Kredi Genel Müdürü Gökhan Erün, Türkiye ekonomisi, bankacılık sektörü ve Yapı Kredi'ye iliÅŸkin  AA muhabirine yaptığı deÄŸerlendirmede, sadece Türkiye için deÄŸil tüm dünya için  zorlu geçen bir yılın geride bırakıldığını belirtti.

GeliÅŸmiÅŸ ülke merkez bankalarının ve özellikle ABD Merkez Bankası'nın  (Fed) 2018 yılında parasal sıkılaÅŸtırma politikalarının etkisiyle, küresel  boyutta düÅŸük faiz-bol likidite ortamının sona erdiÄŸini ifade eden Erün, bu  durumun geliÅŸmekte olan ülkeleri olumsuz etkilemekle birlikte, portföy  yatırımlarının azalmasına ve fon çıkışlarına sebep olduÄŸunu söyledi.

Erün, bu geliÅŸmelerin paralelinde 2018'in ikinci yarısının başında  yurt içi piyasalarda kurlar ve faizlerde görülen dalgalanmaların yarattığı kısa  süreli belirsizliÄŸin yerini; alınan hızlı kararlar, düzenleyici kurumlar ve  sektör arasındaki iÅŸ birliÄŸi, uygulanan sıkı para ve maliye politikaları  sayesinde dengelenme sürecine bıraktığını dile getirdi.

Aynı dönemde, bankacılık sektörünün likidite, sermaye ve aktif  kalitesi anlamında bir takım aksiyonlar almasını ve bu alanlardaki geliÅŸmeleri  daha anlık takip etmesini gerektirdiÄŸini anlatan Erün, ÅŸunları kaydetti:

"Otoriteler tarafından alınan aksiyonların da katkısı ile bankacılık  sistemi, ekonomik göstergelerin sürekli deÄŸiÅŸtiÄŸi ortamda direncini korudu.  Sektörün likidite pozisyonu saÄŸlam görünümünü sürdürdü. Bunun yanında güçlü  sermaye yapısı sektörün risklere karşı dayanıklılığını korumasında en önemli  etmendi. Bu geliÅŸmeler içerisinde sektör olarak hacim anlamında, dengeli ve  saÄŸlıklı büyümeye devam ettik. Sahip olduÄŸumuz deneyim, kaliteli insan kaynağı ve  bilgi birikimimiz ile bankacılık sektörü olarak zorlu bir sınavı baÅŸarıyla geride  bıraktık."

"DENGELENME BAŞLADI"

Gökhan Erün, son dönemde küresel büyümede gözlenen yavaÅŸlama ve  ticaret savaÅŸlarına yönelik devam eden kaygıların piyasalarda Fed'in 2019 yılında  parasal sıkılaÅŸtırmayı 2018'e göre daha az gerçekleÅŸtireceÄŸi, faiz artırım hızını  azaltabileceÄŸi ya da faiz artırımlarına ara verebileceÄŸi beklentisini  oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

Fed tarafından yapılan politika faizinin denge faiz oranının hemen  altında olduÄŸuna iliÅŸkin açıklamaların da bu görüÅŸleri destekler nitelikte  olduÄŸunu belirten Erün, "Eylül ayında açıklanan beklentilerde 2019 yılında 3 kez  faiz artırımı yapılabileceÄŸi öngörülürken, aralık ayında güncellenen  beklentilerde faiz artırım öngörüsü 2’ye düÅŸürüldü." dedi.

Erün, ÅŸöyle devam etti:

"2019 yılına iliÅŸkin oluÅŸan küresel beklentilere ek olarak, sıkı para  ve mali politika adımlarını atarak ekonomik dengelenmesi baÅŸlamış, bankacılık  sektörü kuvvetlenmiÅŸ bir Türkiye'nin genel anlamda pozitif ayrışmasına ve  cazibesini korumasına ön ayak olacaktır. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) da  belirtildiÄŸi gibi Türkiye ekonomisinde kısa vadede dengelenmenin baÅŸladığını  gözlemliyoruz. Bu program çerçevesinde orta-uzun vadeli baÅŸarıya yönelik olarak  da sürdürülebilir saÄŸlıklı bir büyüme ve adaletli gelir paylaşım modeline yönelik  ekonomik deÄŸiÅŸimin gerçekleÅŸtirilmesi planlanıyor. Bu amaçlara yönelik politika  adımlarının, yapısal reformlarla desteklenmesi ve uluslararası yatırımcıların  Türkiye'ye yönelik yeniden tesis edilen güveninin devamı, yatırımlar açısından  cezbedici olacaktır."

"DEVLET DESTEKLÄ° AKSÄ°YONLAR ÖNEMLÄ° FIRSATLAR SUNUYOR"

Gökhan Erün, yurt içinde uygulanması beklenen sıkı para ve maliye  politikası paralelinde, 2019 yılı ilk aylarından itibaren faiz ve enflasyonda  gözlenebilecek hızlı düÅŸüÅŸle birlikte ekonomik aktivitede kademeli toparlanma  beklediklerini söyledi.

Devlet destekli aksiyonların, finansal istikrarın saÄŸlanması ve reel  sektörün daha saÄŸlıklı bankacılık yapısıyla desteklenmesi adına önemli fırsatlar  sunduÄŸuna iÅŸaret eden Erün, "2019 yılında yatırımcı güveninin de artması genel  ekonomide olduÄŸu gibi bankacılık sektöründe de sürdürülebilir büyümenin ve daha  saÄŸlıklı bilanço yapısının önünü açacaktır." ifadelerini kullandı.

"NAKDİ KREDİLERİMİZ 249,4 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI"

Gökhan Erün, Yapı Kredi olarak 2018'e bankanın geleceÄŸini  ÅŸekillendirecek güçlü ve iddialı bir yol haritası doÄŸrultusunda baÅŸladıklarını,  ödenmiÅŸ sermayenin, hissedarların katılımıyla haziran ayında bedelli pay ihracı  ile 4,1 milyar lira artırarak, son on yılın en büyük bedelli sermaye artırımını  baÅŸarılı bir ÅŸekilde tamamladıklarını anımsattı.

Yılın özellikle ikinci yarısında yaÅŸanan makroekonomik dalgalanmalara  raÄŸmen, güçlü likidite pozisyonları sayesinde ülke ekonomisine olan desteklerini  sürdürdüklerini anlatan Erün, hem bireysel hem de tüzel müÅŸterilerden gelen tüm  talepleri karşıladıklarının altını çizdi.

Erün, Eylül 2018 itibarıyla, nakdi ve gayri nakdi kredilerin yıllık  yüzde 32 artışla 353,2 milyar liraya yükseldiÄŸini belirtti.

Nakdi kredilerin yüzde 31 artışla 249,4 milyar liraya ulaÅŸması  sonucunda, özel bankalar arasındaki kredi pazar payını da yüzde 16,8'e  çıkardıklarını ifade eden Erün, bu dönemdeki mevduat artışının yıllık yüzde 27  olarak gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi.

Erün, toplam mevduat tabanının 221 milyar TL'ye ulaÅŸtığını ve özel  bankalar arasındaki pazar payını arttırarak yüzde 15,6 seviyelerine  çıkardıklarını dile getirdi.

"2,6 MİLYAR DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ SAĞLADIK"

Yapı Kredi Genel Müdürü Erün, kredi mevduat oranının Eylül 2018’de  hedefledikleri bantta kalarak, yüzde 112 olduÄŸunu belirtti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında kullandırdıkları kredilerin,  2017'nin sonuna göre yüzde 62 artışla 21 milyar liraya ulaÅŸtığını ifade eden  Erün, 2018 yılı pazar payının ise yüzde 12'ye yükseldiÄŸini dile getirdi.

Erün, bu program kapsamında açıklanan 3. pakette ise Ekim 2018  itibarıyla yüzde 15’e yaklaÅŸan pazar payı ile en çok kullandırımı Yapı Kredi'nin  saÄŸladığını aktardı.

Bu yıl kullandırılmaya baÅŸlanan Nefes Programı kredilerinde de öncü  bir rol oynayarak piyasaya olan desteklerini güçlendirdiklerini belirten Erün, ÅŸu  deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemize, sektörümüze ve bankamıza duyulan güven neticesinde toplam  2,6 milyar dolarlık sendikasyon kredisi temin ettik. Sendikasyon kredisi ile  müÅŸterilerimize destek olmaya devam ettik. Özellikle yılın ikinci yarısında 13  ülkeden 27 kurumun katılımıyla saÄŸladığımız 1,1 milyar dolar tutarındaki  sendikasyon kredisini, Türk bankacılık sektörünün ve bankamızın güçlü mali  yapısı, uzun yıllara dayanan saygın itibarımız sayesinde aldık. Böylesi zor bir  dönemde yüksek katılımcı ile bu miktarda bir kredi yenilemesini saÄŸlamak da bizim  açımızdan oldukça önemliydi."

"LEASÄ°NG VE FAKTORÄ°NG GÄ°BÄ° ALANLARDA LÄ°DERÄ°Z"

Gökhan Erün, bu dönemde Worldcard ile 30 yıllık liderliklerini hem  alacak bakiyesinde hem de kredi kartları adedinde devam ettirdiklerini söyledi.

27,7 milyar lira tutarındaki kredi kartı alacak bakiyesi ile yüzde  21,4 pazar payına, 11,6 milyon kredi kartı adedi ile de yüzde 17,8 pazar payına  ulaÅŸtıklarını belirten Erün, leasing, faktoring gibi alanlarda da liderliklerini  sürdürdüklerini dile getirdi.

"Ä°YÄ° NÄ°YETLÄ° ANLAYIŞLA YAKLAŞAN TÜM MÜŞTERÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N YANINDA  OLACAĞIZ"

Gökhan Erün, 2019'un da Yapı Kredi olarak güçlü likidite pozisyonunu  sürdürdüÄŸü, sermayeyi içsel sermaye yaratımının katkılarıyla daha da  saÄŸlamlaÅŸtırdıkları bir yıl olacağını söyledi.

75'inci yılını kutlayacakları 2019 yılında müÅŸteri odaklı hizmet  anlayışını sürdüreceklerini belirten Erün, iyi niyetli anlayışla yaklaÅŸan tüm  müÅŸterilerin 2018 yılı boyunca yanında olduklarını ve 2019 yılında da olmaya  devam edeceklerini dile getirdi.

Erün, bu dönemde ülke ekonomisine de katkıyı artırarak devam  ettireceklerini ve hedeflerinin hep daha iyiyi baÅŸarmaya yönelik olacağını ifade  etti.

"BÜYÜK ÖLÇEKLÄ° PROJELERÄ° YAKINDAN Ä°NCELÄ°YORUZ"

Yapı Kredi Genel Müdürü Erün, Türkiye'de proje finansmanı alanında  önde gelen bankalardan biri olduklarını belirterek, "Ülkemizin dört bir yanında  büyük ölçekli projeleri yakından inceliyor, pek çoÄŸuna finansör olarak katılım  saÄŸlıyoruz. 2018 yılında stratejik olarak önemli birçok altyapı projesine  finansman desteÄŸi saÄŸladık." dedi.

Banka olarak büyük önem verdikleri kaynakların çeÅŸitlendirilmesi  konusunda ise sene içerisinde yine baÅŸarılı yurt dışı borçlanmalara imza  attıklarını anlatan Erün, mart ayında uluslararası yatırımcılara 500 milyon dolar  tutarında, 5 yıl vadeli eurobond ihracı gerçekleÅŸtirdiklerini anımsattı.

Erün, sene içerisinde uluslararası piyasalardan 5 ile 10 yıl vadeler  arasında ipotek teminatlı menkul kıymet ve çeÅŸitlendirilmiÅŸ alacak haklarının  menkul kıymetleÅŸtirilmesi programları aracılığı ile borçlanmalara imza  attıklarını söyledi.

"FIRSATLARI YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Gökhan Erün, her yıl olduÄŸu gibi, mayıs ve ekim aylarında vadesi  gelecek olan sendikasyon kredilerini 2019 yılında da piyasa koÅŸullarına göre  deÄŸerlendirerek yenilemeyi planladıklarını belirtti.

Bunun yanı sıra, özellikle ekim ayında Türkiye Hazinesi tarafından  yurt dışı menkul kıymet ihraçlarının büyük bir baÅŸarı ve çok yüksek taleple  tamamlanması sonrasında, yurt dışı borçlanma piyasalarında Türkiye'ye olan algıda  ciddi bir iyileÅŸme olduÄŸunu vurgulayan Erün, "Buna paralel olarak, 2019 yılında  da gerek yurt dışı gerekse yurt içi fonlama kaynaklarını çeÅŸitlendirmek adına  piyasalarda yaÅŸanan geliÅŸmeleri ve oluÅŸan fırsatları yakından takip edeceÄŸiz."  diye konuÅŸtu.

"NAKDÄ° SERMAYE ARTIRIMI HÄ°SSEDARLARIMIZIN TÜRKÄ°YE'YE GÜVENÄ°NÄ°N  GÖSTERGESÄ°DÄ°R"

Yapı Kredi Genel Müdürü Erün, ana hissedarlar Koç Holding ve UniCredit  dahil tüm hissedarların kendilerine duyduÄŸu güveni ve verdikleri önemi,  sundukları desteklerle her daim hissettiklerini söyledi.

Elbette bunun sadece Yapı Kredi'ye deÄŸil, Türkiye'ye duyulan güvenin  de bir sonucu olduÄŸunu ifade eden Erün, "Zor geçen bir yıl içerisinde 4,1 milyar  TL tutarındaki nakdi sermaye artırımına hissedarlarımızın yüzde 99,8  seviyelerinde katılmaları, küresel piyasalardaki tüm belirsizliklere raÄŸmen gerek  Türkiye'ye gerekse de Yapı Kredi'ye duymuÅŸ oldukları güvenin en iyi göstergesi  oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

18:051.471
Değişim :  -1,13% |  -16,82
Açılış :  1.457  
Önceki Kapanış :  1.488  
En Yüksek
1.480
En Düşük
1.443
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTI 6,05 1.212.983 % 10,00  
MARTI 2,53 101.569.190 % 10,00  
TMPOL 19,91 13.460.580 % 10,00  
SUMAS 71,50 562.970 % 10,00  
CASA 236,80 29.951.611 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4212 7,4236 % 0,96  
Euro 8,9562 8,9715 % 0,17  
Sterlin 10,3095 10,3612 % 0,40  
Frank 8,1235 8,1725 % 0,51  
Riyal 1,9717 1,9816 % 0,87  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 -40,35  
Altın Gr. 413 413 -5,48  
Cumhuriyet 2.794 2.836 34,00  
Tam 2.777 2.848 32,91  
Yarım 1.342 1.377 15,92  
Çeyrek 673 689 7,96  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 -0,77  
Gümüş Gr. 6,35 6,35 -0,12  
B. Petrol 64,48 64,48 -1,64