***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.05.2018 18:33
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
304.680 8.788
Dönem Karı (Zararı)
-454.284 268.500
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.020.816 187.199
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
279.973 268.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.453 5.339
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.796 1.985
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.831 1.509
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.826 1.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.859 27.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.682 21.392
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.728 481
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-206 3.109
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
655 2.748
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
148.203 88.744
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
486.734 259.773
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7 140.188 -440.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.3 -30.713 6.302
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.076 2.263
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 -1.076 2.263
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.1,17.2 0 -21.251
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-41.805 -9.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-207.721 -392.996
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.518 1.881
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-242.348 -556.881
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.159 24.252
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-563.394 -358.741
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
515.524 414.866
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.555 133.227
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
72.129 203.539
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.754 -255.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.890 -259.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-27.644 4.717
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
358.811 62.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-12.472 -10.161
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-278 -2.603
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-41.381 -41.151
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-241.392 -170.004
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 55.622
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-21.250 -17.845
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.973 4.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-325.817 -219.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
98.702 7.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.304 171.837
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
233 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.998.648 2.657.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.890.449 -2.461.510
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
17.339 359
Ödenen Faiz
-188.936 -62.179
Alınan Faiz
73.469 38.100
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.592 10.621
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
41.803 41.439
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.395 52.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.789.520 3.285.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.904.915 3.337.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-454.284 268.500
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-836 470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.045 587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
209 -117
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
209 -117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
550.203 717.856
Yabancı Para Çevrim Farkları
585.633 712.987
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.588 819
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -88.500 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.665 4.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.817 -164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.817 -164
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
549.367 718.326
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.083 986.826
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
286.116 375.886
Ana Ortaklık Payları
-191.033 610.940


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.911.658 5.800.315
Finansal Yatırımlar
25.520 107.946
Ticari Alacaklar
2.809.508 2.309.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.1 247.095 259.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.562.413 2.049.614
Diğer Alacaklar
60.139 107.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
60.139 107.954
Türev Araçlar
81.191 64.521
Stoklar
2.987.722 2.122.397
Peşin Ödenmiş Giderler
722.693 561.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.1 138.133 132.368
Diğer Dönen Varlıklar
11.1 792.270 874.144
ARA TOPLAM
13.528.834 12.080.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.528.834 12.080.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
414 342
Ticari Alacaklar
6.317 5.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.317 5.851
Diğer Alacaklar
46.058 25.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.058 25.682
Türev Araçlar
57.586 30.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 2.217.970 2.333.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
302.749 307.941
Maddi Duran Varlıklar
8 9.645.009 8.356.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.675.967 12.339.782
Şerefiye
10 5.806.059 1.834.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 10.869.908 10.504.885
Peşin Ödenmiş Giderler
279.658 254.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20.2 1.010.164 551.155
Diğer Duran Varlıklar
11.2 1.716.070 1.781.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.957.962 25.987.287
TOPLAM VARLIKLAR
45.486.796 38.067.383
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.320.688 1.488.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.728.201 4.189.616
Ticari Borçlar
3.718.291 2.231.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21.2 37.756 726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.680.535 2.230.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.1 103.223 94.506
Diğer Borçlar
991.365 882.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
991.365 882.812
Türev Araçlar
1.216 0
Ertelenmiş Gelirler
12.1 544.196 481.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20.1 11.697 7.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
179.788 151.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13.2 153.723 127.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.3 26.065 23.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.3 37.272 24.217
ARA TOPLAM
12.635.937 9.552.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.635.937 9.552.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 8.481.538 8.434.084
Ticari Borçlar
37.260 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.260 35.180
Diğer Borçlar
350.182 349.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
350.182 349.032
Ertelenmiş Gelirler
12.2 30.483 21.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
170.566 167.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.2 170.566 167.865
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20.2 1.950.970 1.915.078
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11.4 163.428 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.184.427 11.088.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.820.364 20.640.321
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.915.386 5.751.148
Ödenmiş Sermaye
15 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.319.349 1.319.349
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
8.938 8.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.394 -16.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.394 -16.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.394 -16.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.283.185 1.113.973
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.293.105 1.101.588
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.920 12.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 909.511 909.511
Diğer Yedekler
253.574 -101.487
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 2.215.788 2.345.838
Net Dönem Karı veya Zararı
-359.726 -130.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.751.046 11.675.914
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.666.432 17.427.062
TOPLAM KAYNAKLAR
45.486.796 38.067.383


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.923.654 3.241.394
Satışların Maliyeti
-2.686.822 -2.202.214
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.236.832 1.039.180
BRÜT KAR (ZARAR)
1.236.832 1.039.180
Genel Yönetim Giderleri
-337.823 -276.374
Pazarlama Giderleri
-734.979 -653.225
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.255 -965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.1 76.719 79.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16.2 -118.658 -62.668
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -140.188 440.176
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-19.352 565.797
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.1 4.305 23.597
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17.2 -8.904 -5.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-23.951 584.300
Finansman Gelirleri
18 411.530 461.137
Finansman Giderleri
19 -872.576 -770.635
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-484.997 274.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.713 -6.302
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.3 -71.530 -56.087
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.3 102.243 49.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-454.284 268.500
DÖNEM KARI (ZARARI)
-454.284 268.500
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-94.558 -100.842
Ana Ortaklık Payları
-359.726 369.342
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,48000000 1,99000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 767.558 25.109 434.424 -101.487 3.356.054 -376.046 5.709.677 10.984.043 16.693.720
Transferler
449.971 -826.017 376.046 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
457 241.028 113 369.342 610.940 375.886 986.826
Dönem Karı (Zararı)
369.342 369.342 -100.842 268.500
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
457 241.028 113 241.598 476.728 718.326
Sermaye Arttırımı
4.000 -4.000 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-513 -513 1.241 728
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-385 -385 385 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2 186.000 65.771 1.360.483 0 8.192 -12.309 1.008.586 25.222 884.395 -101.487 2.525.524 369.342 6.319.719 11.361.555 17.681.274
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 1.101.588 12.385 909.511 -101.487 2.345.838 -130.050 5.751.148 11.675.914 17.427.062
Transferler
-130.050 130.050 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-519 191.517 -22.305 -359.726 -191.033 286.116 95.083
Dönem Karı (Zararı)
-359.726 -359.726 -94.558 -454.284
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-519 191.517 -22.305 168.693 380.674 549.367
Sermaye Arttırımı
0 233 233
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 4.144.054 4.144.054
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
355.061 355.061 -355.061 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
210 210 -210 0
Dönem Sonu Bakiyeler
243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.938 -17.394 1.293.105 -9.920 909.511 253.574 2.215.788 -359.726 5.915.386 15.751.046 21.666.432



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682026


BIST




17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76