***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

08.03.2019 01:02
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.969.396 2.038.926
Dönem Karı (Zararı)
-873.971 105.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.497.837 2.624.663
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,20,25 1.464.225 1.087.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
173.520 129.723
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 32.584 20.981
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.445 13.581
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,27.2 27.597 75.547
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,27.2 103.894 19.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
131.137 60.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
93.020 52.370
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 9.246 -5.955
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.3 10.433 13.787
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
18.438 447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
903.458 448.723
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.376.165 1.140.770
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16.347 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.347 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 515.224 -135.907
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30.3 324.991 51.216
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-93.191 -21.302
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1,27.2 -93.191 -21.302
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1,27.2 0 -21.239
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27.1 0 -19.145
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-314.039 -96.662
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
631.530 -496.898
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
12.172 -6.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-487.363 -396.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.207 -159
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-681.247 -533.937
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
991.277 448.260
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
535.992 253.091
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.135 207.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
328.771 -469.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
328.644 -453.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
127 -15.815
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.255.396 2.233.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-69.512 -53.480
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-12.428 -13.953
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-204.060 -127.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.396.136 -1.418.212
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 55.622
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-135.819 -528.624
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
53.314 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
202.475 89.125
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.765.134 -952.573
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
249.028 -81.762
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.161.631 1.725.109
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.196 1.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.815.989 9.413.633
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.612.351 -6.979.856
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-224.588 -60.249
Ödenen Temettüler
-308.602 -255.670
Ödenen Faiz
-1.215.269 -562.768
Alınan Faiz
336.994 168.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.588.371 2.345.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.067.937 158.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-520.434 2.504.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.789.520 3.285.070
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.269.086 5.789.520


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-873.971 105.637
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
90.093 -7.178
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.604 -9.282
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-290 248
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
120.597 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.610 1.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.610 1.856
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.813.989 911.894
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.842.977 948.107
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
202.260 -61.578
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -1.520.855 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.770 12.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
282.837 12.572
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
282.837 12.572
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.904.082 904.716
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.030.111 1.010.353
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.841.950 824.559
Ana Ortaklık Payları
-811.839 185.794


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.282.990 5.800.315
Finansal Yatırımlar
6 40.361 107.946
Ticari Alacaklar
3.019.073 2.309.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32.1 273.929 259.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 2.745.144 2.049.614
Diğer Alacaklar
139.535 107.954
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.1 20.595 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1 118.940 107.954
Türev Araçlar
34.2 102.996 64.521
Stoklar
10 3.135.010 2.122.397
Peşin Ödenmiş Giderler
19.1 568.852 461.248
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.1 189.152 132.368
Diğer Dönen Varlıklar
20.1 952.145 874.144
ARA TOPLAM
13.430.114 11.980.096
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.430.114 11.980.096
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 367 342
Ticari Alacaklar
1.437 5.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.437 5.851
Diğer Alacaklar
56.768 25.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.2 56.768 25.682
Türev Araçlar
34.2 83.181 30.572
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.920.877 2.333.170
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 296.443 307.941
Maddi Duran Varlıklar
13 11.035.226 8.356.588
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.100.343 12.178.510
Şerefiye
15 5.891.555 1.834.897
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 11.208.788 10.343.613
Peşin Ödenmiş Giderler
19.2 425.205 354.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.2 1.148.241 551.155
Diğer Duran Varlıklar
20.2 1.402.606 1.781.316
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.470.694 25.926.015
TOPLAM VARLIKLAR
46.900.808 37.906.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.184.503 1.488.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 3.756.799 4.189.616
Ticari Borçlar
4.156.261 2.231.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.2 7.347 726
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 4.148.914 2.230.878
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.1 114.858 94.506
Diğer Borçlar
1.515.495 882.812
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 1.515.495 882.812
Türev Araçlar
34.2 41.037 0
Ertelenmiş Gelirler
21.1 479.105 481.042
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.1 18.036 7.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.673 151.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.2 130.899 127.731
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17.3 49.774 23.888
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20.3 36.532 24.217
ARA TOPLAM
13.483.299 9.552.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.483.299 9.552.062
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 8.712.404 8.434.084
Ticari Borçlar
44.207 35.180
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 44.207 35.180
Diğer Borçlar
392.368 349.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.3 392.368 349.032
Türev Araçlar
34.2 3.356 0
Ertelenmiş Gelirler
21.2 27.580 21.508
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.358 167.865
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.2 192.358 167.865
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.2 2.096.149 1.915.078
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.4 270.308 165.512
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.738.730 11.088.259
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.222.029 20.640.321
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.098.400 5.681.720
Ödenmiş Sermaye
22 243.535 243.535
Sermaye Düzeltme Farkları
65.771 65.771
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.200.135 1.319.349
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-7.145 -7.145
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
2.916 8.728
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
73.528 -16.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
73.528 -16.875
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.538 -16.875
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
94.066 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.256.358 1.044.545
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.787.135 1.032.160
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-530.777 12.385
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 909.511 909.511
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 2.467.846 2.244.351
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.114.055 -130.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.580.379 11.584.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.678.779 17.265.790
TOPLAM KAYNAKLAR
46.900.808 37.906.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 23.981.255 17.163.686
Satışların Maliyeti
23 -16.038.324 -11.577.288
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.942.931 5.586.398
BRÜT KAR (ZARAR)
7.942.931 5.586.398
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.826.417 -1.176.133
Pazarlama Giderleri
24 -4.200.655 -2.941.031
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.481 -4.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.1 690.912 376.954
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.2 -631.665 -297.909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -515.224 135.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.455.401 1.679.460
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27.1 292.174 79.752
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27.2 -173.191 -115.515
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.574.384 1.643.697
Finansman Gelirleri
28 3.589.009 1.331.799
Finansman Giderleri
29 -5.712.373 -2.818.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-548.980 156.853
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-324.991 -51.216
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -272.509 -166.657
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.3 -52.482 115.441
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-873.971 105.637
DÖNEM KARI (ZARARI)
-873.971 105.637
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
240.084 235.687
Ana Ortaklık Payları
-1.114.055 -130.050
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 -4,57000000 -0,53000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 0 767.558 25.109 434.424 3.254.567 -376.046 5.709.677 10.984.043 16.693.720
Diğer Düzeltmeler
2 -68.075 -68.075 -90.055 -158.130
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2 182.000 65.771 1.360.483 0 8.577 -12.766 699.483 25.109 434.424 3.254.567 -376.046 5.641.602 10.893.988 16.535.590
Transferler
-3.739 475.087 -847.394 376.046 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.109 332.677 -12.724 -130.050 185.794 824.559 1.010.353
Dönem Karı (Zararı)
-130.050 -130.050 235.687 105.637
Diğer Kapsamlı Gelir (G18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9180 17,9196 % 0,06  
Euro 18,2211 18,2749 % -0,54  
Sterlin 21,5663 21,6744 % -0,70  
Frank 18,5544 18,6662 % -0,69  
Riyal 4,7546 4,7785 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -15,45  
Altın Gr. 1.022 1.023 -9,00  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,93 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,46 94,46 0,34