***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.04.2017 17:37
***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Tarihi 27.04.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması,
8 - D Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğunun belirleyerek önerdiği adaylar arasından seçilmiş olan Frederic Yves Marcel Fontaine'in 26 Nisan 2017 itibariyle görevinden ayrılacağını bildirmesi üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, yine D Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğunun belirleyerek önereceği adaylar arasından bir yönetim kurulu üyesi seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2016 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - SPK'dan ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin‘Sermaye ve Paylar'başlıklı 6.maddesinin ve ayrıca ‘Şirket'in Amacı,Faaliyet Konusu,Faaliyet Kapsamı,Faaliyet Yasakları,Yatırım Sınırlamaları'başlıklı 3.maddesinin,‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum'başlıklı 14.maddesinin,‘Genel Müdür ve Müdürler'başlıklı 17.maddesinin,‘Denetim'başlıklı 21.maddesinin,‘Genel Kurul Toplantıları ve Nisap'başlıklı 22.maddesinin tadil edilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19.madde yerine Şirket Esas Sözleşmesi'ne‘Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi'başlıklı maddenin 19.madde olarak eklenmesine ilişkin tadil tasarısının genel kurulun onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AkmerkezGYO-Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Vekaletneme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 AkmerkezGYO-2016 Yılı Genel Kurul Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4 AkmerkezGYO-2016 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2016 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu okunmuştur.
Gündemin 4. Maddesi uyarınca 2016 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.
Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ait Kar Dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. Kar dağıtım taksit tarihlerine ilişkin Genel Kurula sunulan önergenin kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.
Gündemin 7. maddesi uyarınca faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen eksiklik nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamanın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 8. maddesi uyarınca D Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğunun belirleyerek önerdiği adaylar arasından seçilmiş olan Frederic Yves Marcel Fontaine'in 26 Nisan 2017 itibariyle görevinden ayrılacağını bildirmesi üzerine boşalan yönetim kurulu üyeliğine, görevdeki diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi boyunca görev yapmak üzere, yine D Grubu hamiline yazılı payların çoğunluğunun belirleyerek önerdiği adayın kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 4.800,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.,
Gündemin 10. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.
Gündemin 12. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 13. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 150.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 14. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 15. maddesi uyarınca Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2016 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 16. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2017-2021 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin ‘Sermaye ve Paylar' başlıklı 6. maddesinin ve ayrıca ‘Şirket'in Amacı, Faaliyet Konusu, Faaliyet Kapsamı, Faaliyet Yasakları, Yatırım Sınırlamaları' başlıklı 3. maddesinin, ‘Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 14. maddesinin, ‘Genel Müdür ve Müdürler' başlıklı 17. maddesinin, ‘Denetim' başlıklı 21. maddesinin, ‘Genel Kurul Toplantıları ve Nisap' başlıklı 22. maddesinin tadil edilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde iptal edilmiş bulunan 19. madde yerine Şirket Esas Sözleşmesi'ne ‘Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi' başlıklı maddenin 19. madde olarak eklenmesine ilişkin tadil tasarısının kabulüne oyçokluğuyla karar verildi.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Akmerkez GYO 2016 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Akmerkez GYO 2016 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KARDAĞITIMTABLOSU2016.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantası 27.04.2017 tarihinde saat 11:00 da Nispetiye Caddesi Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2017 tarihli ve 90726394-431.03-E.00024570371 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin Yöney'in gözetiminde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 37.264.000,00 TL (otuz yedi milyon iki yüz altmış dört bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 4.071.964,44-TL olan 407.196.444-adet (A) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.355.541,731-TL olan 235.554.173-adet (B) Grubu nama payın, toplam itibari değeri 2.398.870,00-TL olan 239.887.000-adet (C) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 26.232.145,104-TL olan 2.623.214.510-adet (D) Grubu hamiline nama payın temsilen ve toplam itibari değeri 50.103,00-TL olan 5.010.300-adet (D) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Genel Kurula ait Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi ve Kar Payı Dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603196


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66