***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 20:42
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

-550.069 -408.236
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.224 2.251
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-601.714 -385.989
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-114.597 -7.653
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -23.845
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
37.018 7.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-460.382 -189.431
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -12.171
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -12.171
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.498 57.225
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.498 57.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 556.551 1.836.378
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -710.889 -1.751.530
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -11.665 -4.992
Ödenen Temettüler
20 -281.663 -238.684
Ödenen Faiz
-77.821 -97.387
Alınan Faiz
46.607 21.730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.900.301 264.417
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
30.068 5.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.930.369 269.960
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 904.990 635.030
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.835.359 904.990


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.835.689 906.204
Finansal Yatırımlar
5 0 37.261
Ticari Alacaklar
1.142.812 830.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 455.902 404.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 686.910 425.428
Diğer Alacaklar
1.013 716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.013 716
Türev Araçlar
18 4.687 0
Stoklar
10 1.559.041 630.967
Peşin Ödenmiş Giderler
17 126.669 34.294
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 3.447 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 352.817 123.190
ARA TOPLAM
6.026.175 2.562.640
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 2.141 91.350
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.028.316 2.653.990
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
141.461 101.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 141.461 101.637
Türev Araçlar
18 4.162 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 778.181 388.529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 14.856 42.110
Maddi Duran Varlıklar
13 2.070.534 1.576.736
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 35.796 36.241
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.711 90.774
Şerefiye
14 5.989 5.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 115.722 84.785
Peşin Ödenmiş Giderler
17 55.953 33.731
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 192.080 2.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.414.734 2.272.022
TOPLAM VARLIKLAR
9.443.050 4.926.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.125.952 511.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.125.952 511.554
Banka Kredileri
7 2.125.952 511.554
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.332 204.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
238.332 204.147
Banka Kredileri
7 227.640 197.330
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 10.692 6.817
Ticari Borçlar
3.166.535 763.814
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 97.593 56.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 3.068.942 707.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.876 4.825
Diğer Borçlar
28.752 1.505
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.752 1.505
Türev Araçlar
18 0 65.818
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 299.147 216.112
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 0 21.230
Kısa Vadeli Karşılıklar
43.605 29.196
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 43.500 29.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 105 100
ARA TOPLAM
5.908.199 1.818.201
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.908.199 1.818.201
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.612 1.184.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.612 1.184.396
Banka Kredileri
7 565.315 1.149.230
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 45.297 35.166
Türev Araçlar
18 0 249
Uzun Vadeli Karşılıklar
59.750 38.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 59.750 38.972
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 30.210 18.034
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
700.572 1.241.651
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.608.771 3.059.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.834.279 1.866.160
Ödenmiş Sermaye
20 323.750 323.750
Sermaye Düzeltme Farkları
20 56.469 56.469
Geri Alınmış Paylar (-)
20 0 -6.666
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.652 -11.687
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.237 -15.018
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.237 -15.018
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9.585 3.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
443.323 370.282
Yabancı Para Çevrim Farkları
762.523 385.910
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-319.200 -15.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 256.074 214.787
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
608.107 479.272
Net Dönem Karı veya Zararı
1.167.208 439.953
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.834.279 1.866.160
TOPLAM KAYNAKLAR
9.443.050 4.926.012


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 8.348.157 4.109.857
Satışların Maliyeti
21, 22 -6.504.250 -3.141.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.843.907 968.195
BRÜT KAR (ZARAR)
1.843.907 968.195
Genel Yönetim Giderleri
22 -116.506 -77.069
Pazarlama Giderleri
22 -150.100 -86.115
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -14.873 -11.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.068.200 321.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.384.010 -289.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.246.618 826.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 41.185 6.742
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 44.863 7.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.332.666 840.528
Finansman Gelirleri
25 1.026.005 334.713
Finansman Giderleri
25 -1.226.833 -682.566
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.131.838 492.675
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.370 -52.722
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -67.490 -73.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 102.860 21.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.167.208 439.953
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.167.208 439.953
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.167.208 439.953
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (Kr) 27 3,61000000 1,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.965 -3.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -19.024 -5.110
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
6.254 922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 6.254 922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 3.805 1.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
73.041 87.783
Yabancı Para Çevrim Farkları
376.613 85.027
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-386.351 3.445
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 82.779 -689
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
64.076 84.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.231.284 524.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.231.284 524.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001972


BIST'
11:1710.629
Değişim :  -0,46% |  -48,63
Açılış :  10.689  
Önceki Kapanış :  10.677  
En Düşük
10.628
En Yüksek
10.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:17
IHEVA 4,40 94.208.424 % 10,00  
IHLAS 1,49 147.319.070 % 9,56  
PRKAB 48,62 237.940.646 % 9,16  
BEYAZ 28,86 64.328.428 % 7,53  
SAMAT 46,16 82.209.181 % 7,15  
11:17 Alış Satış %  
Dolar 32,2358 32,2446 % 0,06  
Euro 34,9545 34,9732 % -0,12  
Sterlin 40,7267 40,9309 % 0,10  
Frank 34,9696 35,1449 % 0,09  
Riyal 8,5093 8,5520 % 0,11  
11:17 Alış Satış %  
Gümüş ONS 32,13 32,16 % 0,66  
Platin 1.054,43 1.056,32 % 0,66  
Paladyum 973,09 975,91 % 0,66  
Brent Pet. 84,42 84,42 % 0,66  
Altın Ons 2.349,38 2.349,67 % 0,66