***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 19:53
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

ansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -5.194 -5.194 -5.194 120.438 330 120.768 107.501 445.779 199.475 645.254 1.248.548 48 1.248.596
Transferler
0 15.184 184.291 -199.475 -15.184 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-847 -847 -847 -4.197 -935 -5.132 83.091 83.091 77.112 -22 77.090
Kar Payları
-161.089 0 -161.089 -161.089 0 -161.089
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -6.041 -6.041 -6.041 116.241 -605 115.636 122.685 468.981 83.091 552.072 1.164.571 26 1.164.597
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
185.000 195.175 44 -3.125 -3.125 -3.125 155.147 0 155.147 122.685 468.981 125.798 594.779 1.249.705 0 1.249.705
Transferler
17.813 107.985 -125.798 -17.813 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.646 -2.646 -2.646 1.829 0 1.829 153.946 153.946 153.129 0 153.129
Kar Payları
-187.381 -187.381 -187.381 0 -187.381
Dönem Sonu Bakiyeler
185.000 195.175 44 -5.771 -5.771 -5.771 156.976 0 156.976 140.498 389.585 153.946 543.531 1.215.453 0 1.215.453


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
230.052 126.767
Dönem Karı (Zararı)
153.946 83.069
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.525 94.801
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 40.851 36.605
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
107 -540
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.891 1.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15,16 -1.173 473
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.034 254
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 23.921 26.090
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.340 29.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-170 -43
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
792 767
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.552 -26.355
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.516 17.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
220 3.245
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.847 -3.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.987 -16.436
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.033 48
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.461 -27.752
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
233.919 151.515
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-4.836 -3.467
Alınan Faiz
11.136 5.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.167 -26.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-232.623 -40.572
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
4 -35.382 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.591 56
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-198.832 -40.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.730 -227.064
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
514.126 285.285
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.776 -349.350
Ödenen Temettüler
-187.381 -161.089
Ödenen Faiz
-13.774 -6.629
Alınan Faiz
15.075 4.719
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.301 -140.869
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-536 -431
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-104.837 -141.300
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
457.463 338.810
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
352.626 197.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
353.291 458.301
Ticari Alacaklar
589.647 618.067
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 179.561 213.420
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 410.086 404.647
Diğer Alacaklar
4.298 760
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 3.924 83
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
374 677
Türev Araçlar
12 586 673
Stoklar
7 270.950 217.522
Peşin Ödenmiş Giderler
21.849 13.641
Diğer Dönen Varlıklar
115.737 78.612
ARA TOPLAM
1.356.358 1.387.576
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.356.358 1.387.576
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
101.253 105.374
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 101.253 105.374
Türev Araçlar
12 1.357 1.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 228.031 214.252
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 46.523 47.155
Maddi Duran Varlıklar
9 914.988 756.840
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 77.224 78.326
Peşin Ödenmiş Giderler
41.622 41.566
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.410.998 1.245.394
TOPLAM VARLIKLAR
2.767.356 2.632.970
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 584.603 469.319
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 109.588 111.479
Ticari Borçlar
575.390 487.665
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 32.530 33.716
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
542.860 453.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.210 2.727
Diğer Borçlar
2.442 409
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.442 409
Türev Araçlar
12 799 1.653
Ertelenmiş Gelirler
9.867 3.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 16.415 7.411
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.646 13.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.602 11.369
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.044 2.414
ARA TOPLAM
1.310.960 1.097.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.310.960 1.097.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 207.241 253.574
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Türev Araçlar
12 0 1.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
23.380 19.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.380 19.131
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 10.322 11.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
240.943 285.515
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.551.903 1.383.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.215.453 1.249.705
Ödenmiş Sermaye
185.000 185.000
Sermaye Düzeltme Farkları
195.175 195.175
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.771 -3.125
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.771 -3.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.771 -3.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
156.976 155.147
Yabancı Para Çevrim Farkları
156.976 155.147
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
140.498 122.685
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
389.585 468.981
Net Dönem Karı veya Zararı
153.946 125.798
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.215.453 1.249.705
TOPLAM KAYNAKLAR
2.767.356 2.632.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.294.917 920.751 669.040 477.997
Satışların Maliyeti
13 -1.022.917 -719.168 -544.856 -359.105
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
272.000 201.583 124.184 118.892
BRÜT KAR (ZARAR)
272.000 201.583 124.184 118.892
Genel Yönetim Giderleri
13 -32.309 -26.477 -17.367 -13.850
Pazarlama Giderleri
13 -30.338 -23.545 -12.360 -12.343
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -2.485 -2.786 -1.157 -1.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 131.992 34.796 61.857 14.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -123.124 -30.595 -62.510 -7.196
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
215.736 152.976 92.647 98.290
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -23.921 -26.090 -9.109 -16.520
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.815 126.886 83.538 81.770
Finansman Gelirleri
15 131.342 71.700 45.613 31.109
Finansman Giderleri
16 -133.871 -86.278 -31.414 -42.280
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
189.286 112.308 97.737 70.599
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.340 -29.239 -14.185 -17.003
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -36.028 -29.472 -15.509 -16.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 688 233 1.324 -253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
153.946 83.069 83.552 53.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
153.946 83.069 83.552 53.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -22 0 -2
Ana Ortaklık Payları
153.946 83.091 83.552 53.598
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana ortaklığa ait pay başına kazanç (kr) 18 0,83000000 0,45000000 0,45000000 0,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.646 -847 -2.646 -847
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.308 -1.059 -3.308 -1.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
662 212 662 212
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.829 -5.132 -6.297 4.584
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.829 -4.197 -6.297 4.628
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.169 0 -55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 234 0 11
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-817 -5.979 -8.943 3.737
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
153.129 77.090 74.609 57.333
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -22 0 -2
Ana Ortaklık Payları
153.129 77.112 74.609 57.335http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625468


BIST'
18:0510.677
Değişim :  -1,07% |  -115,88
Açılış :  10.784  
Önceki Kapanış :  10.793  
En Düşük
10.661
En Yüksek
10.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DIRIT 19,80 8.608.721 % 10,00  
ORCAY 15,62 393.292.742 % 10,00  
BJKAS 39,64 3.255.832.149 % 9,99  
DESPC 53,50 168.109.640 % 9,99  
BURVA 158,60 164.980.099 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1985 32,2247 % 0,14  
Euro 34,8747 34,9384 % 0,27  
Sterlin 40,7565 40,9608 % 0,30  
Frank 34,9858 35,1612 % -0,03  
Riyal 8,5319 8,5747 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 30,33 30,38 % 0,66  
Platin 1.025,78 1.029,24 % 0,66  
Paladyum 965,02 971,95 % 0,66  
Brent Pet. 82,13 82,13 % 0,66  
Altın Ons 2.333,61 2.334,31 % 0,66