***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2017 22:58
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Bilgilendirme Dökümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 03.04.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.04.2017
Ülke Türkiye
Şehir YALOVA
İlçe ÇİFTLİKKÖY
Adres Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova

Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması.
4 - 2016 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenmesi belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması.
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması.
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4 nolu maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 14 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksa Akrilik Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani_2016.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 AKSA-2016 Yılına Ait Toplantı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 AKSA - ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirket'in 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 03.04.2017 tarihinde saat 14:00'de Şirket'in fabrika adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova ‘ da yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır. Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturuldu. Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi. Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu. Gündemin 4.maddesi uyarınca 2016 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oyçokluğu ile ibra edildiler. Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2016 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üye sayısının 3' ü bağımsız toplam 9 üye, görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine ve Mehmet Ali Berkman, Raif Ali Dinçkök, Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Ahmet Cemal Dördüncü, İzer Lodrik, Cengiz Taş, Mehmet Abdullah Merih Ergin, Başar Ay ve İlknur Gür Uralcan'ın 3 yıl süre ile seçilmesine karar verildi.
Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 8.700-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirketimizin 2017 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi. Gündemin 11. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 12. maddesi uyarınca Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasında belirlenen bağış ve yardım üst sınırının 2.850.000 TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi. Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2016 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 2.526.596-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2016 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi. Gündemin 15.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 4. Maddesinin ve "Toplantı Yeri" başlıklı 14. maddesinin, tadil edilmesine ilişkin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 85780303-110.01.01.01 sayılı yazısı, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2017 tarihli ve 29833736-110.03.02-E.2538 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 13.03.2017 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı sayı ile onaylanan tadil tasarısı genel kurulun oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun 2016.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Tutanak 2016.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:
1. Şirketimizin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.04.2017 tarihinde saat 14.00'da Şirket'in fabrika adresi olan Merkez Mahallesi Yalova-Kocaeli Yolu Caddesi No: 34 Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak komiser davet edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597440


BIST'
17:5010.481
Değişim :  0,02% |  2,14
Açılış :  10.501  
Önceki Kapanış :  10.479  
En Düşük
10.414
En Yüksek
10.550
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:50
TDGYO 12,87 89.748.576 % 10,00  
ISATR 3.054.962,50 3.054.963 % 10,00  
ODINE 67,30 571.041.244 % 9,97  
SKYMD 12,81 226.400.417 % 9,96  
SAMAT 52,10 288.674.163 % 9,96  
17:50 Alış Satış %  
Dolar 32,2187 32,2682 % 0,27  
Euro 34,9220 35,0152 % 0,15  
Sterlin 40,6120 40,8156 % 0,00  
Frank 35,3095 35,4865 % 0,01  
Riyal 8,5038 8,5464 % 0,00  
17:50 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,16 31,20 % 0,66  
Platin 1.026,12 1.031,18 % 0,66  
Paladyum 948,41 952,34 % 0,66  
Brent Pet. 81,93 81,93 % 0,66  
Altın Ons 2.344,18 2.344,59 % 0,66