***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2017 23:10
***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKSA*** AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi Genel Kurulda onaylandığı şekliyle girilmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2017
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2017
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1 Peşin 1 100 0,85 85

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 05.04.2017 05.04.2017 07.04.2017 06.04.2017

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AKSA, TRAAKSAW91E1 0 0

Ek Açıklamalar
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca aşağıdaki kararı almışlardır
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 125.798.137,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 187.329.206,50-TL'dir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 125.798.137,00 -TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından
- Kayıtlarımızda yer alan Genel Kanuni Yedek Akçe'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin (1.) fıkrası ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla ayrılmamasına,
- Şirketimizin 185.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 9.250.000,00-TL tutarındaki birinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt % 5'tir.), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklarımıza dağıtılan birinci temettüden sonra kalan tutar olan 116.548.137,00-TL'nin 2.381.495,00 –TL'si tutarındaki brüt temettünün, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü uyarınca ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin Ücret Politikası çerçevesinde ödenmesine,
- Kalan tutar olan 114.166.642,00 -TL'den 103.571.356,82 -TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,559845-TL, temettü oranı brüt % 55,9845), Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 10.595.285,18 -TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,
- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) 72.178.643,18 –TL tutarındaki temettünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,390155-TL, temettü oranı brüt % 39,0155) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. Madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklardan (Geçmiş Yıl Karlarından) yapılan dağıtıma istinaden 7.217.864,32 -TL Genel Kanuni Yedek akçe ayrılmasına,
- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1.,2. temettüler ve geçmiş yıl karlarından dağıtılması öngörülen temettü toplamının 185.000.000,00 -TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 1,00-TL, temettü oranı brüt % 100,00) tespit edilmesine,
- Toplamda 17.813.149,50 -TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe'ye eklenmesine,
- Temettü bedellerinin 05.04.2017 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına,
2. Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,
3. İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2016
yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına,
karar verildi.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2016 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 185.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 89.622.312,07
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 182.660.137 240.314.292,64
4. Vergiler ( - ) 56.910.000 52.985.086,14
5. Net Dönem Kârı 125.798.137 187.329.206,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 125.798.137 187.329.206,5
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.526.596,96
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 128.324.733,96
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 9.250.000
* Nakit 9.250.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 2.381.495
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 2.381.495
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 103.571.356,82
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 17.813.149,5
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 72.187.643,18

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 157.250.000 0 125 0,85 85
TOPLAM 157.250.000 0 125 0,85 85

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
"3. Dönem Karı" satırında SPK' ya göre kolonunda yazan tutar konsolide vergi öncesi kar, Yasal Kayıtlara göre kolonunda yazan tutar ise Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanan solo mali tablolardaki net dönem karı tutarıdır.
"5. Net Dönem Karı" satırında SPK kar payı rehberine göre ana ortaklığa ait dönem karı olup, 48.000 TL tutarındaki kontrol gücü olmayan paylara ait dönem zararı düşülerek hesaplanmıştır.
"16. Genel Kanuni Yedek Akçe" satırında 10.595.285,18 TL tutarındaki kısmı ortaklara ikinci kar payı dağıtımı sonrasında ayrılan genel kanuni yedek akçeden, geri kalan 7.217.864,32 TL'lik kısmı ise dağıtılması öngörülen geçmiş yıl karının dağıtımına istinaden ayrılan genel kanuni yedek akçeden oluşmaktadır.
"19. Olğanüstü Yedek" satırında Net dağıtılabilir dönem karının tamamı dağıtıma konu edildiği için SPK'ya göre ve Yasal Kayıtlara (YK) göre kolonlarında olağanüstü yedek ayrılmamaktadır.
Kâr payının tam mükellef gerçek kişi ortağa dağıtıldığı ve dağıtımda istisnaya tabii herhangi bir kazanç bulunmadığı varsayımı ile 23/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince stopaj oranı %15 alınarak, brüt pay başına kâr payı tutarlarının net değerleri hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/597441


BIST'
18:0510.677
Değişim :  0,19% |  20,53
Açılış :  10.679  
Önceki Kapanış :  10.657  
En Düşük
10.590
En Yüksek
10.721
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALKA 34,54 280.420.457 % 10,00  
BEYAZ 26,84 80.697.730 % 10,00  
DENGE 4,62 58.434.159 % 10,00  
IHAAS 23,78 123.641.668 % 9,99  
BRKVY 74,95 306.069.197 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2280 32,2489 % 0,07  
Euro 34,9670 35,0452 % 0,08  
Sterlin 40,6599 40,8637 % -0,06  
Frank 34,9467 35,1218 % 0,03  
Riyal 8,5070 8,5497 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,83 31,86 % 0,66  
Platin 1.056,85 1.058,67 % 0,66  
Paladyum 975,58 981,36 % 0,66  
Brent Pet. 84,19 84,19 % 0,66  
Altın Ons 2.356,05 2.356,50 % 0,66