***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.04.2021 13:24***ALGYO*** ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.03.2021 Tarihli Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2020 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - 2020 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
8 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
9 - 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakare ve karar.
10 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
14 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 G KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2021 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 62705797 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL' ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2021 tarih ve 10278 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2021 tarih 13111 sayılı nüshasında, Şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 64.400.000,-TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 33.057.972,52 TL olan 3.305.797.252 payın temsilen, toplam itibari değeri 23.111,49 TL olan 2.311.149 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA FİLİZ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET AHKEMOĞLU, ALPASLAN SERPEN ile MUSTAFA TANSU USLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.
Tevdi eden temsilcilerinin 66.151,-TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.
Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2020 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 70 TL'lik red oyuna karşılık 33.081.014,01 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul ve tasdik edildi.
6. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 70 TL'lik red oyuna karşılık, 33.081.014,01 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda
• Şirketimizin 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 330.185.303 TL dönem karından Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.850.189 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Yıl içinde yapılan 1.125.000 TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 326.460.114 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 50.232.000 TL' lik kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
• Dağıtılacak kâr payı üzerinden 4.701.200 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
• Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
• Kâr payı dağıtımına 24 Mayıs 2021 tarihinde başlanmasına,
oybirliği ile karar verilmiştir.
8. 2020 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 1.125.000 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
9. 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının verilen yazılı önerge doğrultusunda 1.750.000,-TL olmasına 66.151 TL'lik red oyuna karşılık 33.014.933,01 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Filiz (T.C. Kimlik No: …………….), Ümit Nuri Yıldız (T.C. Kimlik No: ……………….), Mehmet Ahkemoğlu (T.C. Kimlik No: ……………..), Alpaslan Serpen (T.C. Kimlik No: ....................) bağımsız üye olarak, Kudret Vurgun (T.C. Kimlik No: …………..), Mustafa Tansu Uslu (T.C. Kimlik No: ………………….) ve Hami Özçelik Çataloğlu'nun (T.C. Kimlik No: ………………) 3 yıl ununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına 70 TL'lik red oyuna karşılık, 33.081.014,01 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)' nin seçiminin onaylanmasına, 66.151 TL'lik red oyuna karşılıstafa Filiz'e tutanakla teslim edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.03.2021 GENEL KURUL HAZURUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 29.03.2021 GENEL KURUL TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 3 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924167


BIST
18:051.408
Değişim :  0,03% |  0,38
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler18:05
ISKUR 360.855,00 360.855 % 10,00  
SONME 39,70 4.560.458 % 9,97  
QUAGR 29,12 193.153.535 % 9,97  
SNPAM 16,99 469.643 % 9,97  
DOBUR 20,34 2.575.037 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,0690 8,0740 % 0,83  
Euro 9,6713 9,6765 % 0,73  
Sterlin 11,1221 11,1779 % 1,05  
Frank 8,7416 8,7942 % 1,05  
Riyal 2,1454 2,1562 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 14,83  
Altın Gr. 461 461 7,18  
Cumhuriyet 3.065 3.111 61,00  
Tam 3.042 3.121 54,28  
Yarım 1.470 1.510 26,26  
Çeyrek 737 755 13,13  
Gümüş.Ons 26,02 26,05 0,19  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,10  
B. Petrol 66,73 66,73 -0,21