***ANELE* *ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.09.2017 18:38
***ANELE* *ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İ


***ANELE******ANELT*** ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 15.06.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun ilgili mevzuat hükümleri gereği güncellenmesi nedeniyle
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANELE, ANELT
Düzeltme Nedeni 15.06.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun II-23-2 sayılı Birleşme Bölünme Tebliği'nin emrettiği yasal süre içerisinde tamamlanamayacağının anlaşılması nedeniyle 30.06.2017 tarihli Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre Uzman kuruluş raporunun güncellenmesi ve buna bağlı diğer belgelerin güncellenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2017
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2017
Devrolunan Şirketin Unvanı ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035 0,2089861 A Hamiline TREAEPT00025
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 0,2089861 B Hamiline TREAEPT00017

Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi hakkında,
Şirket merkezinde toplanan Yönetim kurulu üyeleri ilgili gündem maddesini görüşerek aşağıdaki şekilde karara bağlamışlardır
Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi hakkında ,alınan karar uyarınca gerekli bilgi ve belgeler hazırlanarak 15.06.2017 tarihinde gerekli izinin alınması için Anel Elektrik tarafından SPK'na başvurulmuştu.
Ancak başvurudan sonra geçen süre göz önüne alındığında SPK tarafından yayınlanan (II-23.2) sayılı Birleşme Bölünme Tebliğinin ilgili hükümleri ve yapılması gereken Genel Kurul Toplantılarının ilan edilme sürelerine ilişkin olası tarihler değerlendirildiğinde, birleşme işleminin yukarıda bahsedilen tebliğ hükümlerinin emrettiği yasal süreler içerisinde tamamlanamayacağı anlaşıldığında Yönetim Kurulumuzun 26/07/2017 tarih ve 2017/23 sayılı kararı ile yapılan başvurunun Bağımsız denetim den geçmiş 30.06.2016 tarihli finasallar ve bu finnsallara dayalı olarak hazırlanacak uzman kuurluş raporu ve ilgil diger bilgi ve belgeler ile güncellenmesine karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuzun bu toplantısında yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında
1- Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi işlemi ile alaklı olarak birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Anel Telekom 'un pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak 30.06.2017 tarihli Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar esas alnarak hazırlanmış olan ve ekte Yönetici Özeti yer alan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına söz konusu birleşme işlemi kapsamında güncellenecek Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına
2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, güncellenmiş Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına
3- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına
4- Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi işleminde SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibariyle KAP'da bilgilendirilmelerine
5- Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 26.01.2017 tarihinden önceki, otuz günlük dönem içinde (15/12/2016-25/01/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olarak 0,4655 TL'nin ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmesine
6- Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak
a) SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde Yönetim Kurulumuz tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri oy haklarının toplamının şirketimizin toplam oy hakları toplamı (111,200,000 ) oranına ilişkin olarak üst sınır belirlenmesine, söz konusu oy hakkı sınırının % 29 (32,248,000) (tutar olarak ise 15,10 milyon TL) olmasına söz konusu oran ve tutarın kamuya duyurulmasına
b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına
c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işlemine devam edilebileceği ya da vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin onayına sunulmasına
d) Ayrılma hakkı ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin KAP'da bilgilendirilmesine
7- SPK'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak ve yapılacak sermaye artırımı ile ana sözleşme değişikliği için SPK'ya yapılan 15/06/2017 tarihli başvurumuzun hazırlanmış yeni bilgi ve belgeler ile güncellenmesine ve gerekmesi halinde diğer resmî kurumlara başvuruda bulunulmasına
8- SPK ve ilgili merci izinlerini takiben şirketin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ve genel kurulu takiben ortaklarımıza ayrılma hakkının kullandırılmasına,
9- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/631481


BIST
18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9331 17,9604 % 0,51  
Euro 18,5067 18,5423 % 0,69  
Sterlin 21,8321 21,9416 % 0,31  
Frank 18,9914 19,1058 % 0,59  
Riyal 4,7648 4,7887 % 0,53  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 -4,71  
Altın Gr. 1.031 1.032 1,86  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.902 6.984 0,00  
Yarım 3.363 3.415 1,00  
Çeyrek 1.687 1.707 0,00  
Gümüş.Ons 20,28 20,32 -0,31  
Gümüş Gr. 11,70 11,73 -0,11  
B. Petrol 100 100 2,49