***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.06.2018 14:02
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 22 Haziran 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 18.05.2018
Genel Kurul Tarihi 22.06.2018
Genel Kurul Saati 16:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir KAHRAMANMARAŞ
İlçe DULKADİROĞLU
Adres Genel Kurulun Yapılacağı Adres: Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binası.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2017 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilerek karara bağlanması.
9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
10 - Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda Şirket ortaklarının bilgilendirilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi.
13 - . Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
14 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
15 - 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
16 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 ARSAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 ARSAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2018 Cuma günü saat 16.00'da Karacasu Ferhuş Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, No:7/A, Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresinde bulunan bağlı ortağımız Arsan Dokuma Boya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'ne ait Yönetim binasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı / Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğünün 21.06.2018 tarih ve 35306377 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UÇAR'ın gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2018 tarih ve 9587 sayılı nüshasında, şirketimizin www.arsantextile.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır. Adresleri bilinen pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla ve elden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle tebligat yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 84.690.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 84.690.000 adet hisseden 8.047.641,907 TL.'lık sermayeye karşılık 8.047.641,907 adet hissenin asaleten, 51.240.426,022 TL sermayeye karşılık 51.240.426,022 hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 59.288.067,929 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olundu ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN tarafından açıldı ve başkan devamla oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak sayın pay sahiplerinin ise oyu sözlü olarak beyan etmesi, muhalefet şerhlerini vermeleri gerektiğini bildirdi.
GÜNDEM MADDELERİ
1- Gündemin birinci maddesi gereğince Av. Mustafa Sezer tarafından verilen öneri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Alişan ARIKAN'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mübin BAYAZIT'ın, Tutanak Yazmanlığına Süleyman KARATURNA'nın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Yaşar Kemal ESKALEN'i görevlendirilmesine, tutanakları imzalamak üzere divan heyetine yetki verilmesine 59.288.067,929 fiziki kabul, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
2- Gündemin ikinci maddesine başlandı. Gündemin 2. Maddesi gereğince 2017 Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Av. Mustafa Sezer önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Bu raporun okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 47.643.250,181 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun müzakeresine başlandı. Ercan Korkmaz sözalarak enerji yatırımları sebebiyle yönetimi kutluyorum. 2013 yılında yapılan genel kurul toplantısında Doğalgaz dağıtım şirketimiz olan Armadaş A.Ş.'nin yatırım döneminin sona erdiğini söylemiştiniz. Ancak Armadaş A.Ş.'den Arsan A.Ş.'ye temettü dağıtımı olmamıştır. Bu konuda bilgi vermenizi rica ederim, dedi. Yönetim kurulu adına Alişan Arıkan sözalarak 2013 yılı itibariyle Armadaş A.Ş. 8 yıllık yatırım sürecini tamamlamıştır. Bu durumda devletimiz mevzuat gereğince yatırılan parayı makul fiyat farkı ile bize ve diğer dağıtım şirketlerine geri ödemektedir. Ancak bana göre büyük bir şans olacak şekilde Kahramanmaraş'ın büyükşehir olması ile dağıtım bölgemize Pazarcık, Çağlayancerit, Nurhak, Göksun ve Elbistan dağıtım bölgesi de eklenmiştir. Bu şekilde yatırım ve abone alanımız misli ile artmıştır. Bu kısa vadede tekrar yatırım yapılmasını sağlamakla birlikte uzun vadede daha çok abone ve satış imkanı sağlayacağından Armadaş A.Ş'nin cirosu ve karlılığı artacaktır. Ancak şuan bu yeni ilçelerin dağıtım hatları için yatırım yapılmaktadır. Bu yatırım mecburiyeti sebebiyle karlılık ileride başlayacaktır. Armadaş firmasınca şuana kadar yaklaşık 189.339 metre yani yaklaşık 190 km. çelik boru, 945.844 metre polietilen boru, 390.329 metre servis hattı yani yaklaşık 1300 km. polietilen doğalgaz hattı çekilmiştir. Şuan 120 bin abonemiz vardır. Ama bu hatlar mevcut abonelerin çok daha fazlasına hizmet verecek durumdadır. Bu yatırımlar ileride kar olarak dönecektir, dedi. Ahmet Alkap sözlarak Farsan firması diğer hissedarlardan hisse almıştır. Bu tür hisse alımlarının duyurulmasını ve bu şekilde hissenin yükselmesini istiyorum. Bir de Varlık şirketi kurulduğunu Kap'tan öğrendim. Bu iyi bir şey. Bu Varlık şirketinin Akedaş ve Armadaş A.Ş.'den alım mı yapacak yoksa hangi işleri yapacak? Bunları öğrenmek istiyorum, dedi. Yönetim kurulu adına Alişan Arıkan sözalarak bu genel kurul toplantısı Arsan A.Ş hakkında. Yani Farsan A.Ş.'ye ait değil. Ancak yasal gereklilik varsa buna uyulmasını takip ederiz. Ayrıca BDDK. İzni ile kurulan varlık yönetim şirketimiz, banka ve finans şirketlerinin alacaklarının temlik alınarak tasfiyesi edilmesi konusunda faaliyet gösterecektir. Dedi. Müzakere tamamlandı. Müzakeresinden sonra oylamaya geçildi. Yapılan oylamada, 47.643.250,181 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesine başlandı. 2017 Yılı Bağımsız Dış Denetçi Raporları şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve EGKS'de yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğundan, Av.Mustafa Sezer'in önerisi ile okunmuş kabul edilmesi hakkındaki alt gündem maddesi açılarak oylandı. Oylama esnasında hissedarlardan Ahmet Alkap'ın toplantı salonundan çıkmış olması sebebiyle bu kişinin hissesi nisaptan düşülmek suretiyle bu raporun okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi, 59.278.045,069 fiziki kabul, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
2017 Yılı bağımsız dış denetçi raporunun müzakeresine başlandı. Ercan Korkmaz sözalarak şirketimiz enerji yatırımları ve esas faaliyeti sebebiyle kar elde etmektedir. Bu şekilde 55 milyon Lira kar elde edilmiştir. Bu karların borçluluğa etkisi ne şekilde olmaktadır? Diye sordu. Yine devamla gerekirse borçluluktan kurtulmak için bedelli sermaye artırımı yapılması düşünülmelidir, bu ortakların ve şirketin menfaatine olacaktır. Bizler buna hazırız dedi. Yönetim kurulu adına Alişan Arıkan sözalarak 2013 yılından itibaren yaptığımız doğru yatırımlarla elde ettiğimiz kar payı ve diğer gelirlerimiz kredi geri ödenmesi ve esas faaliyeti için makine alımı, duran varlıkların arttırılmasında kullanılmaktadır. 2012 yılı sonunda döviz kuru 1.78 iken şuan 4.70 TL.'dir. Yani kredi borçlarımız döviz bazında yarı yarıya azalmıştır. Bu esnada yaklaşık 8.023.991,96 Euro ve 1.151.459,64 Amerikan Doları tutarlarında leasing yoluyla makine alımı yapılmış olup bu rakamların 5.659.904,60 Euro'su ve 748.262,48 Amerikan doları ödenmiştir. Yani gelirlerimiz borç ödemek kullanılmıştır. Bu durum ileride karlılığın daha da artmasını sağlayacaktır, dedi. Müzakere tamamlanarak oylamaya geçildi. Bu esnada Ahmet Alkap toplantı salonuna iştirak etmekle nisaba dahil edildi. Yapılan oylamada, 47.643.250,181 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2017 yılı yasal finansal tabloların okunmuş sayılması konusundaki alt gündem maddesi 59.288.067,929 fiziki kabul, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
Müzakereye başlandı. Yapılan müzakereler sonunda, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2017 yılı yasal finansal tablolar müzakere edildikten sonra oylandı. Yapılan oylamada 47.643.260,181 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. Müzakereye başlandı. Yapılan oylamada 2017 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinden her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak 40.904.143,031 TL. fiziki kabul, 11.644 .817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğu ile yönetim kurulunun ibrasına karar verildi.
6- Gündemin altıncı maddesine başlandı. Şirketimizin dağıtım politikası çerçevesinde, 2017 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan Konsolide Finansal Tablolarımıza göre 32.447.056 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan Yasal kayıtlardaki Finansal Tablolarımıza göre de 13.905.985,63 TL dönem karı elde etmiştir. Döviz kurlarındaki aşırı hareketlilik sebebiyle tedbirli olunması gereği, kredi faizlerindeki yükselme sebebiyle kredi kullanımın yüksek maliyeti, daha önce Genel Kurul'ca onaylanan Kar Dağıtım politikamız, ülkemizdeki ekonomik dalgalanmanın halen devam etmesi sebebiyle tasarruf ve likiditenin artırılması gereği, Suriye'deki iç savaş ve yabancı ülkelerin düşmane tavırları sebebiyle oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıya karşı güçlü şirket yapısının sağlanması, uzun vadeli şirket stratejimiz, piyasa beklentileri, yatırım ve finansman politikaları ve öz kaynak yapımızın güçlendirilmesi hususu dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçeler ve yasal fonlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına dair yönetim kurulu kararı okundu. Ercan Korkmaz sözalarak ülkenin içerisinde bulunduğu durum hepimizin malumudur. Kar payı dağıtılmaması gerekçeleri iştirak ediyorum ancak kar payı dağıtılması yatırımcıların menfaatinedir. Kar payı dağıtım politikasının yazılı halden pratiğe indirilmesi doğru olur. Bu sebeple kısmi de olsa kar payı dağıtılması ya da bedelsiz hisse senedi verilmesi, bunun için Arsan A.Ş'nin önünde engel olan hisse değerinin 2 Liranın üzerinde olma şartı şuan uygulanmamaktadır. Bedelsiz hisse verilmesi yoluyla aynı sonuca ulaşacağından bunun yapılmasını talep ediyorum, dedi. Yine Şerafettin Ekici sözalarak biz de kısmen de olsa kar payı dağıtılmasını talep ediyoruz, dedi. Yönetim kurulu adına Alişan Arıkan sözalarak şuan faizler çok yüksek olup bir çok şirket bankalardan kredi almakta zorlanmaktadır. Şirketimiz için böyle bir durum sözkonusu olmamakla birlikte ihtiyatlı olmamız gerekmektedir. Üstelik kredi faiz oranları şuan % 25 civarında olup kredi yükümüzü arttırmak ortakların ve şirketimizin aleyhinedir. Şu ortamda döviz kurundaki belirsizlik ve krediye ulaşma zorluğu bizim kar dağıtımı yapmama gerekçemizdir. Kaldı ki şirketlerimizde şuan 1.250 civarında çalışanımız vardır. Bunların aileleri ile 5.000 kişiye ekmek vermekteyiz. Bunların yükünü düşünmemiz gerekmekte olup bir sorun olduğunda insanları işsiz bırakmak vicdanen üzerimizde yük olup bu gerekçe ile de kar payı dağıtılmamasına karar verdik. Ayrıca Ercan Bey, bedelsiz hisse verilmesi teklifinizi yasal mevzuat uygunsa yönetim kurulunda değerlendireceğiz dedi. Yapılan oylamada, 46.943.250,181 TL. fiziki kabul oyu, 12.344.817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Ercan Korkmaz sözalarak 2017 yılı mali tablolarını hazırlayan Bağımsız Denetim şirketi ile 2016 yılında rapor hazırlayan şirketler farklı olup tablolarda bazı farklılıklar vardır. Bu sebeple Bağımsız Denetim şirketine bilgi verilmesini talep ediyorum. Ayrıca takipteki alacaklar hakkında da bilgi verilmesini istiyorum, şirket ortaklarından alacak varsa gerekli işlem yapılmasını istiyorum, dedi. Yönetim kurulu adına Alişan Arıkan sözalarak ben ortada bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. 2016 yılı raporunda iki ayrı kalemde gözüken kısa vadeli yabancı kaynak tutarları, 2017 yılında birleştirilerek yazılmıştır. Toplam rakam aynıdır. Ayrıntısı da Bağımsız Denetim Raporunun Dip Not:8 kısmında belirtilmiştir. Sonuç değişmemektedir. Mali kayıtlarımızda gösterilen Şüpheli alacaklar mevzuat gereği geçmişten bu yana bilançolarımızda gözükmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapılan oylamada, 2018 yılı için Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.‘nin 1 (Bir) yıllığına Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilmesi, 47.643.250,181 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki red oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Gündem maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine % 14,2 artış yapılarak ayda net 7.650 TL (Yedibinaltıyüzelli TL) ve bağımsız Yönetim kurulu üyelerine % 14,2 artış yapılarak ayda net 3.890 TL (Üçbinsekizyüzdoksan TL) ücret ödenmesine ilişkin teklif genel kurula okundu.
Yapılan oylamada, yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin teklif edildiği şekilde 59.288.067,929 fiziki kabul, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurula okundu. Bu konuda pay sahiplerine bilgi verildi.
10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketin 3'üncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hususunda şirket ortaklarına bilgi verildi. Ercan Korkmaz sözalarak verilen kredi miktarı bankaların şirketimize duyduğu güveni göstermektedir, dedi.
11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde gerçekleşen yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12- Gündemin onikinci maddesi gereğince Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda genel kurulun iznine sunuldu. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alişan Arıkan cevaben sözalarak, 2017 yılında bu maddede belirtilen şekilde bir işlem yapılmadığını beyan etti.
Yapılan oylamada, 47.643.250,181 TL. fiziki kabul oyu, 11.644.817,748 TL. fiziki ret oyu ile oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre hazırlanan Bilgilendirme Politikası okunmak suretiyle ortaklara bilgi verildi.
14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Toplantı Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan söz alarak, 2017 yılında bağış ve yardım yapılmadığı hususunda genel kurula bilgi verdi.
15- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi.2018 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 200.000 TL olarak belirlenmesine dair Av.Mustafa Sezer'in teklifi ortakların onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucu gündemin bu maddesi teklif edildiği şekilde oylamada, 59.288.067,929 fiziki kabul, oybirliği ile kabulüne karar verildi.
16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince dilek ve temenniler konusunda söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Ercan Korkmaz sözalarak şirketimizin yaptığı doğru yatırımlar sebebiyle değerinin çok artması ve Borsada durumumuzun çok daha iyi yerlerde olması gerekir. Bunun realiteye taşınması için uzman analistlerle İstanbul'da toplantı yapılması ve yatırımların paylaşılması şirketin değerine değer katacaktır, dedi. Ahmet Alkap sözlarak Farsan firması şirket hissesi alımını işlem yapmadan önce küçük yatırımcıların haberi olacak şekilde duyusu yapmasını istiyorum. Diğer hissedarlardan hisse almıştır. Bu tür hisse alımlarının duyurulmasını ve bu şekilde hissenin yükselmesini istiyorum Ortaklardan bu konuda söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıyı saat 18.17'da kapattı. 22.06.2018 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş
Bakanlık Temsilcisi
Ahmet UÇAR
Toplantı Başkanı Oy Toplama Memuru Tutanak Yazmanı
Alişan ARIKAN Mubin BAYAZIT Süleyman KARATURNA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 26.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Arsan Tekstil Toplantı Tutanağ 22.06.2018.pdf - Tutanak
EK: 2 Arsan Hazır Bulunanlar Listesi 22.06.2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690371


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4988 13,5005 % 0,08  
Euro 15,2069 15,2973 % 0,53  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.785 -0,81  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,48 22,52 -0,01  
Gümüş Gr. 9,75 9,77 -0,00  
B. Petrol 75,13 75,13 2,05