***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.05.2018 18:14***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri içinde Kar Payı Dağıtım butonunun seçilmesi

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 24.05.2018
Genel Kurul Tarihi 22.06.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No:14/2

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Bas¸kanlıgˆı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanagˆı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Bas¸kanlıgˆı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine 12 Ocak 2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
5 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
7 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2017 faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
9 - 2017 yılı kârının dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin karara bağlanması,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerine 2017 yılında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2017 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi,
17 - Gündemin, 20. Maddesinde görüşülecek olan Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 1.832.332.-TL nominal değerli 183.233,200 adet A Grubu imtiyazları paylarının 4.485.548,74.-TL bedel ile Mehmed Nureddin Çevik'e nakit ödeme ile devredilmesi, devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve DanışmanlıkA.Ş.tarafından hazırlanan değerleme raporunda Altınyağ'ın (A) grubu payları için belirlenen 2,4480.TL beher hisse bedeli üzerinden yapılmasına hususuna ilişkin olarak a) SPK'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ) Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde ........
18 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin % 10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 20 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilemeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
19 - Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Değerleme Raporunun sonuç ve özet kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20 - Şirketimiz'in bağlı ortaklığı Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin 1.832.332.-TL nominal değerli 183.233,200 adet A Grubu imtiyazları paylarının 4.485.548,74.-TL bedel ile Mehmed Nureddin Çevik'e nakit ödeme ile devredilmesi, devir işleminin 27.04.2017 tarihinde BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda Altınyağ'ın (A) grubu payları için belirlenen 2,4480.TL beher hisse bedeli üzerinden yapılmasına hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulması,
21 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde gündemin 20. maddesi uyarınca Ayrılma Hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 20 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
22 - Gündemin 23. Maddesinde görüşülecek olan Şirketimiz'in sahibi olduğu, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait A ve B Grubu payların, 7.685.051.-TL nominal değerindeki hissesinin tamamını, 7.685.051.-TL bedel ile, peşin olarak Mehmed Nurettin Çevik'e pazarlık usulü ile 1.-TL beher hisse bedeli ile satışı hususu ile ilgili olarak a) SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği uyarınca (Tebliğ) Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'nin, Önemlilik Kriteri başlıklı 6/1. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde işlemin önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşıladığı ve pay devir işleminin önemli nitelikte işlem niteliği taşıdığı, II.23-1 sayılı Tebliğ uyarınca 5. Maddenin 1. Fıkrasının (b) bendi çerçevesinde önemlilik kriterleri .............
23 - Şirketimiz'in sahibi olduğu, Endeks Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait A ve B Grubu payların, 7.685.051.-TL nominal değerindeki hissesinin tamamını, 7.685.051.-TL bedel ile, peşin olarak Mehmed Nurettin Çevik'e pazarlık usulü ile 1.-TL beher hisse bedeli ile satışı hususunun onaya sunulması,
24 - SPK'nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II- 23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde gündemin 23. maddesi uyarınca Ayrılma Hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin ortaklığın çıkarılmış sermayesinin %10'u oranını aşamayacağına, bu oranın aşılması halinde Genel Kurul tarafından onaylanmış olsa bile 23 No.lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
25 - Şirketimiz tarafından Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 19.01.2017 tarihli Değerleme Raporu sonuçları esas alınarak 65.329.263.-TL olarak belirlenen MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesinin 40.000.000.-TL üzerinden devir alınması işlemi ile ilgili olarak MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmış olan 19.01.2017 tarihli değerleme raporu sonuç ve özet kısmı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
26 - Şirketimiz tarafından Alternatif Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından yapılmış olan 19.01.2017 tarihli Değerleme Raporu sonuçları esas alınarak 65.329.263.-TL olarak belirlenen MAS Mümessillik İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin %100 hissesinin 40.000.000.-TL üzerinden devir alınması işlemi ile ilgili olarak işlemin Genel Kurul onayına sunulmasına, onaylanmaması halinde işlemin İptaline,
27 - Şirketimiz adresinin " Cevizli Mahallesi,Yeşil Sok. No:4 K:17 D:88 Atakule Residence 34846 Maltepe/İSTANBUL " adresinden " Koru Sokak Zorlu Center Teras Evler Kat: T0 D:11 Levazım-BEŞİKTAŞ/İSTANBUL " adresine taşınması hususunun onaya sunulmasına,
28 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 17 Nolu Gündem Maddesinin Tam Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 22 Nolu Gündem Maddesinin Tam Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 ARTI YH - 2017 YILI OLAGAN GENEL KURUL Davet ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.05.2018 tarihinde toplanarak
2017 yılı çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22.06.2018 Cuma günü saat 14.00'da "Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No:14/2 Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde toplanmasına karar vermiştir.
Gündemi ve vekâletname örneğini içeren Genel Kurul daveti ekte yer almaktadır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgilerine arz olunur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685626


BIST
18:051.092
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.092  
En Yüksek
1.101
En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ATLAS 2,92 46.504.662 % 42,63  
ASELS 16,84 815.319.098 % 0,00  
HDFGS 4,55 257.374.450 % 0,00  
PRKAB 5,51 35.435.227 % 0,00  
ISGYO 1,92 214.581.228 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2695 9,3160 % 0,61  
Frank 7,7481 7,7947 % 0,29  
Riyal 1,8760 1,8855 % 0,15  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.050 2.050 12,02  
Altın Gr. 465 465 3,53  
Cumhuriyet 3.053 3.115 21,10  
Tam 3.145 3.215 31,20  
Yarım 1.527 1.565 11,10  
Çeyrek 766 784 5,60  
Gümüş.Ons 27,69 27,74 0,76  
Gümüş Gr. 6,29 6,31 0,20  
B. Petrol 45,52 45,52 0,33