***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

18.07.2016 15:24***ARTI***ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 06.06.2016
Genel Kurul Tarihi 01.07.2016
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.06.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Acıbadem Mh. Çeçen Sk Akasya Evleri Kent Etabı No:25/A A Kule Blok Kat: 7 D:9 34660 Üsküdar / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2015 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi
4 - 2015 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 06/06/2016 tarihli ve 6 numaralı yönetim kurulu kararının görüşülüp genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin genel kurulun onayına sunulması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
8 - Şirketimizin ana sözleşmesinin 7 inci maddesinde değişikliğin onaya sunulması
9 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 13/04/2016 tarih ve 4 nolu karar ile 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul'un onayına sunulması,
11 - Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9 ve 10.maddeleri gereği şirketin yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12 - Karşılık ayrılan alacaklar hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması
13 - Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti ve karara bağlanması
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
16 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GundemArt_.pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet_ ve Vekaletname.pdf.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Pay Sahipleri bildirimi a.pdf.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı Başkanlığı'na Efrahim Türkmen'in Gülşah Zımbırlar'ın oy toplama memurluğu'na Miryam Maştaoğlu'nun seçilmelerine ve Divan Heyeti'ne Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. E-GKS sisteminde de Miryam Maştaoğlu görevlendirilmiştir.
2. 2015 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi, söz alan olmadı. Faaliyet raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılına ilişkin denetçi raporu okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi, denetçi raporu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. 2015 yılına ait finansal tabloların okunmuş sayılması oya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi,söz alan olmadı. Finansal tablolar mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 06/06/2016 tarihli ve 6 numaralı yönetim kurulu kararı okundu, görüşüldü ve oya sunuldu.
Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı temettü dağıtılmaması yönünde alınan 06/06/2016 tarihli ve 6 numaralı kararında önerildiği üzere
Genel Kurulumuzda onaya sunulacak olan 31.12.2015 tarihli denetim raporumuzun denetçi görüşü kısmında "Grup, 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 8.625.000 adet A grubu paylarını, nominal değer üzerinden 8.625.000 TL bedelle satın almıştır. 17 Mart 2014 tarihinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde gerçekleşen bedelsiz artış ile Grup'un nominal sermayedeki payı 20.479.200 TL'ye çıkmıştır. Grup sahip olduğu Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamını 20 Mayıs 2014 tarihinde 20.479.200 TL bedel ile 15 Nisan 2016 vadeli olarak Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana ortağına satmıştır. Bu işlemden elde edilen 11.854.200 TL tutarındaki satış kazancı, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde vadeli alacağın reeskontundan kaynaklanan 2.374.242 TL reeskont gideri sonrasında 9.479.958 TL olarak kar veya zarar tablosunda "Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler" altında gösterilmiştir. Söz konusu işlemden alacaklı olunan tutar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla reeskont sonrası bakiyesi ile 18.104.958 TL olarak "Cari Olmayan Ticari Alacaklar" içerisinde gösterilmiştir. Tahsilatı belirsiz olan bu alacakların tamamı için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmış ancak önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır." İbaresi bulunmaktadır.
Söz konusu karşılığın ayrılması sonucunda UFRS bazlı finansal tablolarda 18.815.546 TL zarar olması sebebi ile kar dağıtılmaması kararı, Olağan Genel Kurul onayına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı , muamele , fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri , 2015 yılı muamele , fiil ve işlerinden dolayı ibrası, mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Yönetim kurulu üyelikleri hususunda
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 1-2c kapsamında yer almakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi yükümlülüğünden de muaf olduğundan bağımsız üyelerimiz sayın Aziz ERKUŞ ve Hasan Tuncay EROL'un istifalarının kabulü,
Şirketimiz ana sözleşmesi Madde 8 kapsamında " Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür." İstinaden yönetim kurulu üye sayısının 5'e düşürülmesi,
Yönetim kurulu üyeliğine T.C. uyruklu ve 40378536466 T.C. Kimlik numaralı Güneşli Sokak Arfen 1 Apt. No:4 D:5 Erenköy/ İSTANBUL adresinde mukim Bedri Ergülser'in üç yıl süre ile seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni bir seçim yapılmamıştır.
8. Şirketimizin ana sözleşmesinin 7 inci maddesinde değişik okundu, değişikliğin Sermaye Piyasası Kurulunun 8.01.2016 tarih ve 161 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı görülerek, genel kurulun onayına sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Tadil metni tutanak ekindedir.
9. Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen yardım ve bağış bulunmadığı bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 13/04/2016 tarih ve 4 nolu karar ile 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereği Genel Kurul'un onayına sunuldu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 9. ve 10.maddesi şirketin yaygın ve süreklilik arz eden konsolide ilişkili taraf işlemleri 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 35 numaralı dipnot maddesinde yer verildiğinden bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
12. Karşılık ayrılan alacaklar hususunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın görüş kısmında yer alan "Grup, 1 Ağustos 2013 ve 15 Ağustos 2013 tarihlerinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 8.625.000 adet A grubu paylarını, nominal değer üzerinden 8.625.000 TL bedelle satın almıştır. 17 Mart 2014 tarihinde Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde gerçekleşen bedelsiz artış ile Grup'un nominal sermayedeki payı 20.479.200 TL'ye çıkmıştır. Grup sahip olduğu Genpower Jeneratör San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamını 20 Mayıs 2014 tarihinde 20.479.200 TL bedel ile 15 Nisan 2016 vadeli olarak Genpower Jeneratör Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ana ortağına satmıştır. Bu işlemden elde edilen 11.854.200 TL tutarındaki satış kazancı, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde vadeli alacağın reeskontundan kaynaklanan 2.374.242 TL reeskont gideri sonrasında 9.479.958 TL olarak kar veya zarar tablosunda "Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler" altında gösterilmiştir. Söz konusu işlemden alacaklı olunan tutar 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla reeskont sonrası bakiyesi ile 18.104.958 TL olarak "Cari Olmayan Ticari Alacaklar" içerisinde gösterilmiştir. Tahsilatı belirsiz olan bu alacakların tamamı için 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ekli konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmış ancak önceki dönem finansal tablolarında herhangi bir karşılık ayrılmamıştır." Bilgiye istinaden VUK bilançolarımızda da karşılık ayrılabilmesi için yasal süreçler izlenecektir.
13. Şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, yönetim kurulu üyelerine 2016 yılı için ücret ödenmemesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabulüne karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12.maddesi uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızın 21 numaralı dipnot maddesinde yer verildiğinden bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
16. Dilek ve Temenniler,


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2015 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
01/07/2016 Tarihinde yapılan, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları, 13.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/546056


BIST10:531.088
Değişim :  0,10% |  1,11
Açılış :  1.095  
Önceki Kapanış :  1.087  
En Yüksek
1.101
En Düşük
1.066
BIST En Aktif Hisseler
ROYAL 2,55 2.055.810 % 9,91  
OYAYO 6,58 5.833.317 % 9,85  
BRMEN 2,15 1.034.797 % 9,69  
CRDFA 5,34 12.311.510 % 9,65  
KLGYO 7,86 16.508.376 % 9,17  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,1266 9,1723 % 1,74  
Frank 7,6312 7,6771 % 1,66  
Riyal 1,8551 1,8644 % 1,39  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.035 15,53  
Altın Gr. 456 457 9,64  
Cumhuriyet 2.986 3.036 51,90  
Tam 3.075 3.124 53,50  
Yarım 1.493 1.523 26,00  
Çeyrek 749 762 11,70  
Gümüş.Ons 26,53 26,56 0,54  
Gümüş Gr. 5,94 5,95 0,19  
B. Petrol 44,70 44,70 0,27