***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

03.08.2016 17:48***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescil Bİldirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 14.06.2016
Genel Kurul Tarihi 12.07.2016
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Caddesi No:171 Metro City A Blok Kat:17 1.Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL faaliyet zararı vardır) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen tablolar uyarınca geçmiş yıl karları hesabına (Yasal Kayıtlara Göre hesaplanan 1.531.229,10TL'lik dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin) kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Şirketimizin 2015 yılı faaliyetleri sonucunda yasal kayıtlara göre zarar oluştuğundan kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7 - Şirketin muhasebe politikası değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve bu değişikliğin Şirketin Mali Tabloları üzerindeki etkisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin hesapların denetimi hususunda imzalanan sözleşmenin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21/08/2014 tarih ve 43 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulmasına,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Ücretlendirme Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, şirketin "Bilgilendirme Politikasının" ortaklarımızın bilgisine sunulması
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
17 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37 ve 40. Maddeleri çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
20 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2015 tarih ve 3/142 Sayılı Kararıyla uygulanan 21.560TL tutarındaki İdari Para Cezasının yaptırımın uygulanmasına yönelik kararda sorumluluğu olan yönetim kurulu üyelerine söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceğine yönelik karar alınması,
21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
22 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AVGYO 2015 GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(12 Temmuz 2016)
Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 12 Temmuz 2016 Salı günü, saat 13.00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2016 tarih ve 17151386 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Devrim DEMİRCAN gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21 Haziran 2016 tarih 9101 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 17.06.2016 tarih 16310 sayılı Ortadoğu Gazetesi ve 17.06.2016 tarih 13643 sayılı Hürses Gazetesi ile 14.06.2016 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 72.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 7.200.000 adet hisseden 35.825.674-TL sermayesine tekabül eden 3.582.567.400 adet hissenin Vekaleten, 69.007 TL sermayesine tekabül eden 6.900.700 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 35.894.681TL sermayesine tekabül eden 3.589.468.100 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek anasözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Evren TOPALOĞLU ÖZALTINDERE ve Oy Toplama Memurluğuna Seren ÖZDEMİR'in iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Evren TOPALOĞLU ÖZALTINDERE ve Oy Toplama Memurluğuna Seren ÖZDEMİR'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda yetki verilmesine ilişkin olarak Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakerelere geçilmesine ilişkin teklif Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Erdi ACET tarafından okundu müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü, bu muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2015 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü. Gündem uyarınca 2015 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, bu muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada 2015 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2016 Tarih ve 2016/10 Sayılı Kararı ile alınan Şirketin 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL faaliyet zararı vardır) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen tablolar uyarınca geçmiş yıl karları hesabına (Yasal Kayıtlara Göre hesaplanan 1.531.229,10TL'lik dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin) kaydedilmesine ilişkin teklifi müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından bu hususa ilişkin olarak "Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca her ne kadar 8.883.075,00TL'lik karlılık görülmekteyse de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablolarına göre 1.531.229,10TL tutarında zarar meydana geldiği açık olduğundan ve SPK düzenlemeleri uyarınca her iki hesaplama yönteminde de kar çıkması gerektiğinden bu aşamada 213 Sayılı Yasa uyarınca yapılan hesaplamaya göre çıkan zarar Kar dağıtımı veya bedelsiz sermaye artırımı kararına hukuki engeldir. Sayın ortakların bilgilerine arz ederiz." Şeklinde açıklamada bulundular.
Yönetim kurulunun teklifi Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada muhalefet şerhi ile birlikte Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14/06/2016 Tarih ve 2016/10 Sayılı Kararı ile alınan, 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârı hesaplanmışsa da Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL zarar hesaplanmış olduğundan bu durumda dağıtılacak kar olmadığının tespitine ve bu nedenle ortaklara herhangi bir kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Derya KAYA ve Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından bu hususa ilişkin olarak "Şirketimizin SPK düzenlemeleri uyarınca her ne kadar 8.883.075,00TL'lik karlılık görülmekteyse de 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablolarına göre 1.531.229,10TL tutarında zarar meydana geldiği açık olduğundan ve SPK düzenlemeleri uyarınca her iki hesaplama yönteminde de kar çıkması gerektiğinden bu aşamada 213 Sayılı Yasa uyarınca yapılan hesaplamaya göre çıkan zarar Kar dağıtımı veya bedelsiz sermaye artırımı kararına hukuki engeldir. Sayın ortakların bilgilerine arz ederiz." Şeklinde açıklamada bulundular.
Yönetim Kurulunun kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
7. Gündemin Yedinci maddesi gereğince Şirketin daha önce Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller sınıfında yer alan duran varlıklarının UMS 40 "Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller" standardında muhasebeleştirme sonrası ölçme yöntemlerinden "Gerçeğe uygun değer yöntemi" ne göre takip edilmesine karar verilmiştir. Bu karar ile yatırımcı bu yöntemle şirketin gayrimenkullerinin bilançoya etkisini doğrudan görebiliyor, yatırımlarla ilgili olarak daha net bilgi verilmesi sağlanmaktadır. Bu açıklama sonrası Şirketin muhasebe politikasında yapılan bu değişiklik müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü. Şirketin muhasebe politikasındaki değişikliği Genel Kurul'un oyuna sunuldu, bu husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
8. Gündemin Sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.825.678TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile ayrı ayrı ibra edilmeleri OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 31.03.2016 tarih ve 2016/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü ve bu husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 21/08/2014 tarih ve 43 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olup, Şirket Ücretlendirme Politikası, koşullar değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu bu konuda söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında Bağımsız Denetim Raporunun 3 numaralı dipnotunun (c) paragrafında belirtildiği üzere, 2015 yılı içerisinde toplam 431.322TL ödeme yapıldığı hakkında Pay sahiplerine bilgi verildi. Bu konuda söz olan olmadı.
13. Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanmış olup, Şirket Bağış Politikası, koşular değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu bu konuda söz alan olmadı. Ayrıca, 2016 yılında bağış yapılmaması ve bu konuda herhangi bir parasal sınır belirlenmemesi müzakere edildi, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü ve bu husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.831.681TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesi uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası, koşular değişmediğinden ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin onbeşinci maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
16. Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin onyedinci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 3. nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı
18. Gündemin onsekizinci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
19. Gündemin ondokuzuncu maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VI. No: 11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" Seri VI. No:17 Sayılı Tebliğ ile değiştirilen 41. Maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde 2015 yılında Şirketimiz aktifinde kayıtlı Samsun, Çarşamba ve Havza Otogarlarının mevcut piyasa şartları ve gereklilikleri dikkate alınarak Değerleme raporunda belirlenmiş olan kira bedelinin altında kiraya verildiği hakkında ortaklara bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
20. Gündemin yirminci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulunun 11.02.2015 tarih ve 12233903-325.99-158 Sayılı yazısıyla bildirilen Şirket hakkında uygulanan 21.560TL İdari Para cezasının 2013 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun görüşülmesine geçildi. Söz konusu kararda Sermaye Piyasası Kurulunun 17.07.2003 tarih ve 37/875 sayılı toplantısında alınan karara aykırı davranıldığı gerekçesiyle 21.560TL tutarında idari para cezası verilmesine ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında söz edilen aykırılıkların gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve bu nedenle Şirketimiz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunduğu belirtilen Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine bu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hakkında, sorumluluğu olduğu belirtilen kişiler ve bu kişilerle ilişkili olan Gerçek veya Tüzel kişilerin oy kullanmaması hususu belirtilmiştir. Bu yapılan açıklamalar ışığında, 2013 yılında belirtilen değerleme işlemleri ile ilgili yönetim kurulu üyeleri bahse konu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususu oylamaya açılmış olup, Bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü ve Yapılan oylamada 2013 yılında belirtilen değerleme işlemleri ile ilgili yönetim kurulu üyelerine bahse konu idari para cezasının rücu edilmemesi hususu muhalefet şerhi ile birlikte Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.825.678TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi. Yapılan oylamada belirtilen yönetim kurulu üyeleri ile ilişkili olabilecek ortaklar oy kullanmamışlardır.
21. Gündemin Yirmibirinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, bu sırada elektronik katılım sağlayan Fırat ÇELİK tarafından EGKS'den "SPK verilerinde 9 milyona yakın karlılığı olmasına rağmen, temettü vermemesi yada bedelsiz sermaye artırımı yapmaması nedeniyle yönetim başkanı ve kuruluna karşı güven kaybı yaşamaktayım" şeklinde şerh verildiği görüldü ve bu husus muhalefet şerhi ile birlikte yapılan oylamada Ortaklardan Elektronik ortamda katılan Fırat ÇELİK'in 63.000TL tutarında pay sahibi ortağın olumsuz oyuna karşılık, 35.825.678TL tutarında sermayeye tekabül eden ortakların olumlu oyu ile OYÇOKLUĞUYLA kabul edildi.
22. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 12.07.2016 Saat:14.20


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.07.2016

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AVGYO 2015 yılı olağan genel kurul toplantı tutanagı.pdf - Tutanak
EK: 2 AVGYO 2015 YILI HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.07.2016 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550041


BIST
18:05119.339
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
119.745
En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5737 8,6167 % 0,33  
Frank 7,2468 7,2905 % -0,08  
Riyal 1,8225 1,8316 % -0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 -1,41  
Altın Gr. 396 396 2,15  
Cumhuriyet 2.562 2.583 12,10  
Tam 2.637 2.651 12,40  
Yarım 1.281 1.297 6,10  
Çeyrek 640 649 3,00  
Gümüş.Ons 18,30 18,34 0,06  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,01  
B. Petrol 42,94 42,94 0,04