***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.06.2020 18:38***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 01.06.2020
Genel Kurul Tarihi 30.06.2020
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2019 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimiz 2019 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan kârla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması ve kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hakkında karar alınması
6 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması,
9 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
11 - 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bilgilendirme Politikası" ve "Bağış Politikası"nın koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. Ayrıca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Şirketimizin 2019 yılı içerisinde Hisse Geri Alımına İlişkin işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılı içerisinde de Hisse geri alım yapabilmesi için izin verilmesi ve şartların belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve ayrıca, Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
15 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AVTUR 2019 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 KURUMSAL YÖNETİM BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Avrasya Petrol Ve Turistlik Tesisler Yatırımlar A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 30.06.2020 günü Saat: 15:00'de İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 29.06.2020 Tarih ve 55398941 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI gözetiminde toplandı.
Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05/06/2020 tarih ve 10091 sayılı nüshasında ilan edildiği ve Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)'da 01.06.2020 günü duyurulduğu görüldü.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 45.000.000.000 adet hisseden, elektronik ortamda vekaleten katılımın olmadığı, yine elektronik ortamda toplam 1-TL sermayesine tekabül eden 100 adet hissenin asaleten katılımın olduğu, fiziki olarak ise 13.530.000TL sermayesine tekabül eden 1.353.000.000 adet hissenin vekaleten katıldığı fakat fiziki ortamda asaleten katılımın olmadığı, buna göre toplam 13.530.001TL sermayesine tekabül eden 1.353.000.100 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Kubilay VAROL'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Ceren DEŞEN'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Kubilay VAROL tarafından okundu müzakere edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğuyla Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun kabulüne karar verildi. Şirketin 2019 yılı denetimi ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile onaylandı ve imzalı birer sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 05.05.2020 tarih ve 2020/06 sayılı kararı uyarınca, 2019 yılı faaliyetleri sonucu 6.980.375TL (VUK'a göre hesaplanan 7.731.552,05TL) hesaplanan kardan yasal yedek akçe ayrılmasına ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabında takip edilmesi ve bu nedenle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin teklifi okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı ve yapılan oylamada elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurulda oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendilerine ilişkin ibra için oy kullanmadı. 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesine elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Kararı ile 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması olarak önerilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş. onaylanmasına elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8- Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar edildi.
9- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
10- Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağışta bulunulmadığı hususunda Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz olan olmadı.
11- Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta öncesinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 26 ila 29. Sayfalarında yer alan 6 nolu dipnotundaki hususlara atıf yapılarak gerekli açıklamalar genel kurulda yapıldı. Bu konuda herhangi bir söz alan olmadı.
12- Gündemin onikinci maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, daha önce Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp Genel Kurulda kabul edilen "Kar Dağıtım Politikasının", "Bilgilendirme Politikasının" "Bağış Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası"nda, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Bu konuda söz olan olmadı.
13- Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Kararı ile herhangi bir hisse geri alımı uygulanmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. 2020 yılında da Şirketin hisse geri alım programı kapsamında Hisse Geri Alım yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
14- Gündemin on altıncı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal --Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olmadığı hususu Genel Kurulda ortakların bilgisine verildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren konularda yetkili kılınmasına elektronik ortamda 1TL paya isabet eden olumsuz oya karşılık, 13.530.000TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
15- Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. 30.06.2020 saat 15:33
Bakanlık Temsilcisi
Toplantı Başkanı
Toplantı Yazmanı

FATMA YAZICI
ÖZGÜR YANAR
ŞEYMA ŞENEL

Oy Toplama Memuru
CEREN DEŞEN
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1166311593518561886.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853571


BIST
18:05118.713
Değişim :  -0,52% |  -626,34
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
120.203
En Düşük
118.577
BIST En Aktif Hisseler
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6313 8,6746 % 0,62  
Frank 7,2860 7,3299 % 0,51  
Riyal 1,8246 1,8338 % 0,08  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 16,28  
Altın Gr. 400 400 3,88  
Cumhuriyet 2.589 2.611 27,20  
Tam 2.665 2.679 27,90  
Yarım 1.294 1.311 13,70  
Çeyrek 647 656 6,90  
Gümüş.Ons 18,69 18,73 0,45  
Gümüş Gr. 4,12 4,14 0,10  
B. Petrol 43,30 43,30 0,22