***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2019 21:53
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.351.390 2.063.168
Satışların Maliyeti
-2.141.580 -1.930.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
209.810 132.981
BRÜT KAR (ZARAR)
209.810 132.981
Genel Yönetim Giderleri
-69.209 -50.402
Pazarlama Giderleri
-72.602 -65.819
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-617 -660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
63.191 31.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-62.673 -25.217
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.900 22.530
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
834 16.456
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-318 -38
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -8.760 40.221
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.656 79.169
Finansman Gelirleri
42.117 29.222
Finansman Giderleri
-86.675 -48.843
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.098 59.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.026 -4.175
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.249 -3.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.777 -250
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.072 55.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.072 55.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.072 55.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,03357300 0,18457700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,03357300 0,18457700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.126 24.907
Dönem Karı (Zararı)
10.072 55.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
127.906 10.830
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 30.606 22.199
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
298 529
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.993 19.991
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -572
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.545 18.045
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.953 -15.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
63.498 33.186
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.520 8.268
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-799 -5.638
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-799 -5.638
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 8.760 -40.221
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.026 4.175
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-516 -15.846
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
513 -100
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.503 -31.545
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.642 28.292
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.190 3.242
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
49.937 109.866
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
54.710 -31.594
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
135.414 -103.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.326 -43.399
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.142 3.919
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.548 1.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
133.475 34.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.844 -1.894
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -9.505 -7.857
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
328.739 132.865
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10 200.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -203.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.557 19.310
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -19.381 -28.778
Alınan Temettüler
185.053 346.307
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21 -38.490 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-304.293 -254.100
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.020 231.706
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-124.425 -219.514
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.070 0
Ödenen Temettüler
-211.698 -253.537
Ödenen Faiz
-64.684 -28.417
Alınan Faiz
20.564 15.662
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
144.572 -96.328
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.420 318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
160.992 -96.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 648.010 593.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 809.002 497.162


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 809.002 648.010
Ticari Alacaklar
660.750 440.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 137.636 30.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 523.114 409.587
Diğer Alacaklar
6.966 3.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.966 3.047
Türev Araçlar
7 28.948 25.939
Stoklar
9 299.002 348.309
Peşin Ödenmiş Giderler
73.194 127.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13.710 8.248
Diğer Dönen Varlıklar
24.139 16.376
ARA TOPLAM
1.915.711 1.617.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.915.711 1.617.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 287.096 287.096
Ticari Alacaklar
9.477 8.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.477 8.835
Diğer Alacaklar
121 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121 99
Türev Araçlar
7 43.422 37.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.899.120 2.304.799
Maddi Duran Varlıklar
11 718.585 686.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
80.443 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
34.845 21.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 34.845 21.354
Peşin Ödenmiş Giderler
49.171 49.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 575 602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.122.855 3.395.684
TOPLAM VARLIKLAR
5.038.566 5.013.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 130.502 78.596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 613.469 492.351
Ticari Borçlar
709.071 559.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 159.998 145.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 549.073 414.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.031 48.357
Diğer Borçlar
174.525 1.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 174.302 1.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
223 459
Türev Araçlar
7 6.458 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.128 8.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
43 837
Kısa Vadeli Karşılıklar
243.288 205.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.909 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 231.379 205.754
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 108.230 88.296
ARA TOPLAM
2.010.745 1.484.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.010.745 1.484.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 708.251 830.068
Diğer Borçlar
105.857 106.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
105.857 106.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
45.541 42.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
45.541 42.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 49.968 47.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
909.617 1.026.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.920.362 2.510.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.118.204 2.502.410
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.268 125.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.042 125.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.789 2.789
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
122.253 122.253
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
226 226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-221.596 -213.318
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.560 7.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.560 7.631
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-231.156 -220.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
331.310 294.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.509.088 1.703.805
Net Dönem Karı veya Zararı
10.072 228.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.118.204 2.502.410
TOPLAM KAYNAKLAR
5.038.566 5.013.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 0 1.187 -471 716 0 0 213.653 213.653 -113.760 99.893 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.280 -13.280 55.373 55.373 42.093 42.093
Dönem Karı (Zararı)
55.373 55.373 55.373 55.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13.280 -13.280 0 -13.280 -13.280
Kar Payları
-460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 1.187 0 1.187 0 0 -471 0 0 716 0 0 0 0 0 0 213.653 0 213.653 0 0 0 -127.040 0 86.613 294.210 0 0 0 1.703.805 55.373 1.759.178 2.504.779 0 2.504.779
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Transferler
37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.929 1.929 0 0 -10.207 -8.278 10.072 10.072 1.794 1.794
Dönem Karı (Zararı)
10.072 10.072 10.072 10.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.929 1.929 0 0 -10.207 -8.278 0 -8.278 -8.278
Kar Payları
15 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 9.560 0 0 9.560 0 0 0 0 0 0 0 -231.156 0 -221.596 331.310 0 0 0 1.509.088 10.072 1.519.160 2.118.204 0 2.118.204


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.072 55.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.278 -13.280
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.473 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.473 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-10.207 -13.280
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-12.837 -13.513
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.630 233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-544 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -544 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.278 -13.280
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.794 42.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.794 42.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762352


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66