***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 20:33
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.096.292 4.285.506 2.744.902 2.222.338
Satışların Maliyeti
-4.696.370 -3.928.921 -2.554.790 -1.998.734
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
399.922 356.585 190.112 223.604
BRÜT KAR (ZARAR)
399.922 356.585 190.112 223.604
Genel Yönetim Giderleri
-141.272 -102.152 -72.063 -51.750
Pazarlama Giderleri
-152.393 -146.149 -79.791 -80.330
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.043 -1.311 -426 -651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
126.840 107.201 63.649 75.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-110.178 -98.883 -47.505 -73.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.876 115.291 53.976 92.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.617 21.182 3.783 4.726
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-654 -947 -336 -909
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 103.154 133.351 111.914 93.130
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
228.993 268.877 169.337 189.708
Finansman Gelirleri
71.053 60.977 28.936 31.755
Finansman Giderleri
-163.767 -107.321 -77.092 -58.478
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
136.279 222.533 121.181 162.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.484 -18.907 -458 -14.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -15.397 -13.981 -12.148 -10.056
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 9.913 -4.926 11.690 -4.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.795 203.626 120.723 148.253
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.795 203.626 120.723 148.253
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
130.795 203.626 120.723 148.253
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,43598300 0,67875300 0,40241000 0,49417700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,43598300 0,67875300 0,40241000 0,49417700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
197.100 72.902
Dönem Karı (Zararı)
130.795 203.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
119.438 915
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2-11-12 62.745 44.629
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
481 605
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.453 39.819
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -572
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.078 46.674
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-38.673 -24.414
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
130.751 71.088
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
45 25.614
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4.501 -21.640
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.501 -21.640
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -103.154 -133.351
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 5.484 18.907
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.893 -20.213
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-302 443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.945 -122.760
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.124 35.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.283 5.384
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
152.181 65.069
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
40.148 -53.771
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.124 -111.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.593 -43.840
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.748 -22.633
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.898 3.070
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
202.288 81.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.557 -2.679
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
369 -6.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
356.628 45.639
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10 200.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -203.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
52.276 25.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -43.870 -57.291
Alınan Temettüler
186.712 348.026
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21-5 -38.490 -66.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-538.090 -366.464
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
272.310 374.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-312.475 -246.094
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.360 0
Ödenen Temettüler
-384.789 -460.000
Ödenen Faiz
-121.096 -59.388
Alınan Faiz
38.320 24.715
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.638 -247.923
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.120 4.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.758 -243.058
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 648.010 593.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 669.768 350.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 669.768 648.010
Ticari Alacaklar
657.896 440.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 158.033 30.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 499.863 409.587
Diğer Alacaklar
3.587 3.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.587 3.047
Türev Araçlar
7 28.775 25.939
Stoklar
9 196.758 348.309
Peşin Ödenmiş Giderler
93.449 127.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
624 8.248
Diğer Dönen Varlıklar
20.942 16.376
ARA TOPLAM
1.671.799 1.617.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.671.799 1.617.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 346.282 287.096
Ticari Alacaklar
9.630 8.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.630 8.835
Diğer Alacaklar
131 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
131 99
Türev Araçlar
7 30.922 37.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.012.306 2.304.799
Maddi Duran Varlıklar
11 682.866 686.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
127.122 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.748 21.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 23.748 21.354
Peşin Ödenmiş Giderler
43.442 49.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 668 602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.277.117 3.395.684
TOPLAM VARLIKLAR
4.948.916 5.013.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 67.752 78.596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 546.270 492.351
Ticari Borçlar
564.533 559.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 158.836 145.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 405.697 414.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.764 48.357
Diğer Borçlar
1.649 1.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.211 1.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
438 459
Türev Araçlar
7 1.779 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.778 8.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
8.979 837
Kısa Vadeli Karşılıklar
257.164 205.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23.751 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 233.413 205.754
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 123.357 88.296
ARA TOPLAM
1.587.025 1.484.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.587.025 1.484.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 874.142 830.068
Diğer Borçlar
106.121 106.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106.121 106.114
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.412 42.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
47.412 42.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 40.566 47.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.241 1.026.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.655.266 2.510.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.293.650 2.502.410
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.413 125.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.187 125.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.789 2.789
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.398 122.253
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
226 226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-223.018 -213.318
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.866 7.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.866 7.631
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-229.884 -220.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
331.310 294.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.509.088 1.703.805
Net Dönem Karı veya Zararı
130.795 228.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.293.650 2.502.410
TOPLAM KAYNAKLAR
4.948.916 5.013.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 213.653 214.840 -471 214.369 0 0 0 -113.760 -113.760 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -25.898 -25.898 0 -25.898 0 0 0 -50.587 -50.587 203.626 203.626 127.141 127.141
Dönem Karı (Zararı)
203.626 203.626 203.626 203.626
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -25.898 -25.898 0 -25.898 0 0 0 -50.587 -50.587 0 -76.485 -76.485
Kar Payları
-460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 1.187 187.755 188.942 0 0 -471 0 0 188.471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164.347 0 -164.347 294.210 0 0 0 1.703.805 203.626 1.907.431 2.589.827 0 2.589.827
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Transferler
37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -765 -765 0 0 -8.935 -9.700 130.795 130.795 177.240 177.240
Dönem Karı (Zararı)
130.795 130.795 130.795 130.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -765 -765 0 0 -8.935 -9.700 0 46.445 46.445
Kar Payları
15 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 6.866 0 0 6.866 0 0 0 0 0 0 0 -229.884 0 -223.018 331.310 0 0 0 1.509.088 130.795 1.639.883 2.293.650 0 2.293.650


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
130.795 203.626 120.723 148.253
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.145 -25.898 56.145 -25.898
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
59.100 -27.261 59.100 -27.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.955 1.363 -2.955 1.363
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -2.955 1.363 -2.955 1.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.700 -50.587 -1.422 -37.307
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-981 0 -3.454 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-981 0 -3.454 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-8.935 -50.587 1.272 -37.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.534 -51.602 3.303 -38.089
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
599 1.015 -2.031 782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
216 0 760 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 216 0 760 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.445 -76.485 54.723 -63.205
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
177.240 127.141 175.446 85.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
177.240 127.141 175.446 85.048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780718


BIST
'
12:249.795
Değişim :  1,04% |  101,25
Açılış :  9.795  
Önceki Kapanış :  9.693  
En Düşük
9.766
En Yüksek
9.832
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:20
SNICA 47,30 262.202.682 % 10,00  
MRGYO 5,39 98.776.473 % 10,00  
SMART 49,50 82.816.098 % 10,00  
ISBTR 577.440,00 2.887.200 % 10,00  
ODINE 87,55 677.209.251 % 9,99  
12:20 Alış Satış %  
Dolar 32,5916 32,5973 % 0,30  
Euro 34,7207 34,7262 % 0,10  
Sterlin 40,0089 40,2095 % -0,08  
Frank 35,5499 35,7281 % -0,01  
Riyal 8,6367 8,6800 % 0,10  
12:20 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,83 27,87 % 0,66  
Platin 928,02 929,52 % 0,66  
Paladyum 1.015,58 1.018,64 % 0,66  
Brent Pet. 86,62 86,62 % 0,66  
Altın Ons 2.361,98 2.362,40 % 0,66