***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2019 20:16
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
7.645.016 7.191.134 2.548.724 2.905.628
Satışların Maliyeti
-6.968.122 -6.557.413 -2.271.752 -2.628.492
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
676.894 633.721 276.972 277.136
BRÜT KAR (ZARAR)
676.894 633.721 276.972 277.136
Genel Yönetim Giderleri
-206.796 -154.583 -65.524 -52.431
Pazarlama Giderleri
-244.159 -231.029 -91.766 -84.880
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.822 -2.472 -779 -1.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
169.126 217.718 42.286 110.517
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-142.832 -264.115 -32.654 -165.232
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
250.411 199.240 128.535 83.949
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.355 23.191 738 2.009
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.900 -1.430 -1.246 -483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 114.814 195.140 11.660 61.789
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
368.680 416.141 139.687 147.264
Finansman Gelirleri
114.858 172.700 43.805 111.723
Finansman Giderleri
-267.391 -242.069 -103.624 -134.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
216.147 346.772 79.868 124.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.464 -31.638 -11.980 -12.731
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -25.925 -22.261 -10.528 -8.280
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 8.461 -9.377 -1.452 -4.451
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
198.683 315.134 67.888 111.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
198.683 315.134 67.888 111.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
198.683 315.134 67.888 111.508
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,66227700 1,05044700 0,22629300 0,37169300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 0,66227700 1,05044700 0,22629300 0,37169300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
457.765 151.758
Dönem Karı (Zararı)
198.683 315.134
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
216.146 40.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2-11-12 94.392 66.845
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.111 6.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
83.207 65.112
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -572
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
135.714 81.920
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-58.792 -44.354
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
194.506 126.274
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.879 51.817
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7.862 -50.108
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.862 -50.108
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -114.814 -195.140
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 17.464 35.407
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.385 -21.739
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.526 440
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.380 -184.033
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-154.104 -226.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.992 -22.754
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
179.610 43.467
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
59.674 -67.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.366 186.800
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-39.091 -43.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.035 -74.244
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.386 19.756
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
479.209 171.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.629 -4.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.815 -15.923
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
328.952 32.575
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10 200.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 0 -203.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.686 27.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -72.956 -72.660
Alınan Temettüler
186.712 348.026
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
21-5 -38.490 -66.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-621.274 -202.735
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
412.898 567.480
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-462.475 -246.094
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-40.436 0
Ödenen Temettüler
-384.789 -460.000
Ödenen Faiz
-204.395 -106.879
Alınan Faiz
57.923 42.758
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.443 -18.402
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.241 40.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
169.684 22.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 648.010 593.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 817.694 615.615


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 817.694 648.010
Ticari Alacaklar
593.094 440.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 143.291 30.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 449.803 409.587
Diğer Alacaklar
3.222 3.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.222 3.047
Türev Araçlar
7 29.273 25.939
Stoklar
9 169.329 348.309
Peşin Ödenmiş Giderler
76.726 127.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
547 8.248
Diğer Dönen Varlıklar
18.173 16.376
ARA TOPLAM
1.708.058 1.617.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.708.058 1.617.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 346.297 287.096
Ticari Alacaklar
8.782 8.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.782 8.835
Diğer Alacaklar
974 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
974 99
Türev Araçlar
7 25.479 37.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.036.893 2.304.799
Maddi Duran Varlıklar
11 687.071 686.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 119.178 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.160 21.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 22.160 21.354
Peşin Ödenmiş Giderler
41.155 49.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 660 602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.288.649 3.395.684
TOPLAM VARLIKLAR
4.996.707 5.013.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 102.325 78.596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 567.371 492.351
Ticari Borçlar
559.291 559.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 153.626 145.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 405.665 414.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9.266 48.357
Diğer Borçlar
1.651 1.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 1.211 1.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
440 459
Türev Araçlar
7 1 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.290 8.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.246 837
Kısa Vadeli Karşılıklar
275.421 205.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
35.595 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 239.826 205.754
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 125.048 88.296
ARA TOPLAM
1.649.910 1.484.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.649.910 1.484.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 774.785 830.068
Diğer Borçlar
108.715 106.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
108.715 106.114
Türev Araçlar
7 11.572 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
49.837 42.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
49.837 42.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 38.801 47.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
983.710 1.026.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.633.620 2.510.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.363.087 2.502.410
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.413 125.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.187 125.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.789 2.789
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
178.398 122.253
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
226 226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-221.469 -213.318
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.512 7.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.512 7.631
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-216.957 -220.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
331.310 294.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.509.088 1.703.805
Net Dönem Karı veya Zararı
198.683 228.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.363.087 2.502.410
TOPLAM KAYNAKLAR
4.996.707 5.013.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 213.653 214.840 -471 214.369 0 0 0 -113.760 -113.760 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -25.898 -25.898 0 -25.898 13.364 13.364 0 -168.849 -155.485 315.134 315.134 133.751 133.751
Dönem Karı (Zararı)
315.134 315.134 315.134 315.134
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -25.898 -25.898 0 -25.898 13.364 13.364 0 -168.849 -155.485 0 -181.383 -181.383
Kar Payları
-460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 1.187 187.755 188.942 0 0 -471 0 0 188.471 0 13.364 0 0 13.364 0 0 0 0 0 0 -282.609 0 -269.245 294.210 0 0 0 1.703.805 315.134 2.018.939 2.596.437 0 2.596.437
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Transferler
37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 0 3.992 -8.151 198.683 198.683 246.677 246.677
Dönem Karı (Zararı)
198.683 198.683 198.683 198.683
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -12.143 -12.143 0 0 3.992 -8.151 0 47.994 47.994
Kar Payları
15 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 -4.512 0 0 -4.512 0 0 0 0 0 0 0 -216.957 0 -221.469 331.310 0 0 0 1.509.088 198.683 1.707.771 2.363.087 0 2.363.087


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
198.683 315.134 67.888 111.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
56.145 -25.898 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
59.100 -27.261 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.955 1.363 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
17 -2.955 1.363 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-8.151 -155.485 1.549 -104.898
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.568 17.133 -14.587 17.133
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.568 17.133 -14.587 17.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.992 -168.849 12.927 -118.262
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.874 -171.816 13.408 -120.214
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
118 2.967 -481 1.952
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.425 -3.769 3.209 -3.769
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 3.425 -3.769 3.209 -3.769
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.994 -181.383 1.549 -104.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.677 133.751 69.437 6.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
246.677 133.751 69.437 6.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797386


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66