***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 21:06
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 10.211.013 9.554.441
Satışların Maliyeti
22 -9.254.125 -8.920.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
956.888 634.348
BRÜT KAR (ZARAR)
956.888 634.348
Genel Yönetim Giderleri
23 -252.929 -201.664
Pazarlama Giderleri
23 -352.304 -310.756
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.894 -3.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 201.265 331.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -185.179 -379.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
364.847 70.583
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 7.417 27.397
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -2.509 -1.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 137.200 281.440
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
506.955 377.680
Finansman Gelirleri
27 150.811 165.251
Finansman Giderleri
28 -352.210 -293.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
305.556 249.761
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.079 -21.378
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -37.437 -15.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 5.358 -5.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
273.477 228.383
DÖNEM KARI (ZARARI)
273.477 228.383
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
273.477 228.383
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,91159000 0,76127700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,91159000 0,76127700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
577.709 233.275
Dönem Karı (Zararı)
273.477 228.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
254.587 106.665
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 127.068 89.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.257 1.841
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.635 169.355
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
26 -70 -604
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
180.144 115.305
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -71.841 -69.689
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28 251.985 184.994
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.408 35.712
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
31.161 -23.927
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31.161 -23.927
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -137.200 -281.440
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 32.079 21.378
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
26 -4.838 -25.053
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.241 4.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
77.166 -74.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.613 134.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
102 -1.712
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.651 -24.730
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
91.083 -53.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.663 -110.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.685 -4.834
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.014 -17.435
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.441 6.193
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.978 -1.943
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
605.230 260.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -7.740 -4.585
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-19.781 -22.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
268.123 2.220
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 200.000 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
1-12 0 -203.974
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.217 32.467
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -128.074 -107.671
Alınan Temettüler
186.782 348.058
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5-33 -47.802 -66.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-854.844 -197.202
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
990.550 655.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.217.421 -309.175
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -51.087 0
Ödenen Temettüler
-384.789 -460.000
Ödenen Faiz
-264.124 -154.369
Alınan Faiz
72.027 70.361
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.012 38.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.265 14.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.253 52.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 646.067 593.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.320 646.067


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 665.391 648.010
Ticari Alacaklar
566.282 440.048
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
31 131.194 30.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 435.088 409.587
Diğer Alacaklar
3.242 3.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.242 3.047
Türev Araçlar
7 28.269 25.939
Stoklar
11 263.309 348.309
Peşin Ödenmiş Giderler
19 43.761 127.562
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.029 8.248
Diğer Dönen Varlıklar
18 16.833 16.376
ARA TOPLAM
1.589.116 1.617.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.589.116 1.617.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 395.444 287.096
Ticari Alacaklar
8.092 8.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.092 8.835
Diğer Alacaklar
154 99
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 154 99
Türev Araçlar
7 14.097 37.245
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 2.059.470 2.304.799
Maddi Duran Varlıklar
13 712.554 686.530
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 110.066 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
23.817 21.354
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 23.817 21.354
Peşin Ödenmiş Giderler
19 41.656 49.124
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 393 602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.365.743 3.395.684
TOPLAM VARLIKLAR
4.954.859 5.013.223
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 64.883 78.596
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 418.454 492.351
Ticari Borçlar
578.783 559.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
31 156.902 145.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 421.881 414.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 54.042 48.357
Diğer Borçlar
1.555 1.511
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
31 1.211 1.052
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 344 459
Türev Araçlar
7 12.709 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 7.235 8.676
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.274 837
Kısa Vadeli Karşılıklar
246.935 205.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 246.935 205.754
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 98.167 88.296
ARA TOPLAM
1.495.037 1.484.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.495.037 1.484.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 764.426 830.068
Diğer Borçlar
107.213 106.114
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 107.213 106.114
Türev Araçlar
7 14.100 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.702 42.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 53.702 42.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 42.298 47.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
981.739 1.026.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.476.776 2.510.813
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.478.083 2.502.410
Ödenmiş Sermaye
21 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
224.425 125.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.521 125.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
336 2.789
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 225.185 122.253
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.096 226
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-224.279 -213.318
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.835 7.631
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.835 7.631
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-215.444 -220.949
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 338.692 294.210
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.501.706 1.703.805
Net Dönem Karı veya Zararı
273.477 228.383
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.478.083 2.502.410
TOPLAM KAYNAKLAR
4.954.859 5.013.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 1.187 213.653 214.840 -471 214.369 0 0 0 -113.760 -113.760 249.509 1.631.864 577.019 2.208.883 2.923.063 0 2.923.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-377 -377 -377 -377
Transferler
44.701 532.318 -577.019 -44.701 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.602 -91.400 -89.798 697 -89.101 7.631 7.631 0 -107.189 -99.558 228.383 228.383 39.724 39.724
Dönem Karı (Zararı)
228.383 228.383 228.383 228.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.602 -91.400 -89.798 697 -89.101 7.631 7.631 0 -107.189 -99.558 0 -188.659 -188.659
Kar Payları
-460.000 -460.000 -460.000 -460.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 7.631 0 0 7.631 0 0 0 0 0 0 -220.949 0 -213.318 294.210 0 0 0 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Transferler
44.482 183.901 -228.383 -44.482 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.453 102.932 100.479 -1.322 99.157 -16.466 -16.466 0 0 5.505 -10.961 273.477 273.477 361.673 361.673
Dönem Karı (Zararı)
273.477 273.477 273.477 273.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.453 102.932 100.479 -1.322 99.157 -16.466 -16.466 0 0 5.505 -10.961 0 88.196 88.196
Kar Payları
21 -386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -8.835 0 0 -8.835 0 0 0 0 0 0 0 -215.444 0 -224.279 338.692 0 0 0 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 0 2.478.083


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
273.477 228.383
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99.157 -89.101
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.035 1.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.322 697
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.322 697
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
108.350 -96.213
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.836 4.432
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
29 582 -381
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
29 -5.418 4.813
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.961 -99.558
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.111 9.784
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.111 9.784
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
5.505 -107.189
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.167 -109.009
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
1.338 1.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.645 -2.153
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
29 4.645 -2.153
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.196 -188.659
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
361.673 39.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
361.673 39.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818704


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66