***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 18:34
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.206.112 2.351.390
Satışların Maliyeti
-2.112.908 -2.141.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.204 209.810
BRÜT KAR (ZARAR)
93.204 209.810
Genel Yönetim Giderleri
-71.212 -69.209
Pazarlama Giderleri
-84.129 -72.602
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-705 -617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
55.485 63.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-49.939 -62.673
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-57.296 67.900
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
74.674 834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-168 -318
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -201.284 -8.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-184.074 59.656
Finansman Gelirleri
20.860 42.117
Finansman Giderleri
-67.331 -86.675
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-230.545 15.098
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.385 -5.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -17.195 -3.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 21.580 -1.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.160 10.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.160 10.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-226.160 10.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,75386700 0,03357300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,75386700 0,03357300


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.092 120.126
Dönem Karı (Zararı)
-226.160 10.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
224.504 127.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3-11-12 31.398 30.606
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
84 298
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.321 43.993
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-22 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.777 42.545
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.175 -20.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.952 63.498
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.292 -2.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.679 -799
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-21.679 -799
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 201.284 8.760
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -4.385 5.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.085 -516
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5 -22.421 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.940 513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-55.029 -4.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
169.706 -221.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.577 -9.190
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
97.383 49.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.842 54.710
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.409 135.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.533 -30.326
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.093 18.142
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.288 -1.548
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
624 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-56.685 133.475
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.432 -3.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.975 -9.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
55.437 328.739
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10 0 200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.143 1.557
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -20.149 -19.381
Alınan Temettüler
22 185.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 22.421 -38.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.845 -304.293
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
658.811 85.020
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-427.156 -124.425
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.756 -9.070
Ödenen Temettüler
-149.938 -211.698
Ödenen Faiz
-51.235 -64.684
Alınan Faiz
9.119 20.564
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.190 144.572
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.687 16.420
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.877 160.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.320 648.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 666.197 809.002


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 669.644 665.391
Ticari Alacaklar
397.957 566.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 92.813 131.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 305.144 435.088
Diğer Alacaklar
3.304 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.304 3.242
Türev Araçlar
7 40.557 28.269
Stoklar
9 165.926 263.309
Peşin Ödenmiş Giderler
72.151 43.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
310 2.029
Diğer Dönen Varlıklar
18.350 16.833
ARA TOPLAM
1.368.199 1.589.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.368.199 1.589.116
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 446.542 395.444
Ticari Alacaklar
6.627 8.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.627 8.092
Diğer Alacaklar
152 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
152 154
Türev Araçlar
7 16.699 14.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.844.665 2.059.470
Maddi Duran Varlıklar
11 709.943 712.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
102.682 110.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.875 23.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 21.875 23.817
Peşin Ödenmiş Giderler
37.164 41.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 195 393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.186.544 3.365.743
TOPLAM VARLIKLAR
4.554.743 4.954.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 77.879 64.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 260.471 418.454
Ticari Borçlar
360.374 578.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 174.076 156.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 186.298 421.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15.509 54.042
Diğer Borçlar
53.142 1.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 52.369 1.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
773 344
Türev Araçlar
7 72 12.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.947 7.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.775 12.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
286.089 246.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.967 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 273.122 246.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 61.456 98.167
ARA TOPLAM
1.123.714 1.495.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.714 1.495.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.138.345 764.426
Diğer Borçlar
106.402 107.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
106.402 107.213
Türev Araçlar
7 13.165 14.100
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.499 53.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.499 53.702
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 22.433 42.298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.335.844 981.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.459.558 2.476.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.095.185 2.478.083
Ödenmiş Sermaye
15 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
224.425 224.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.521 225.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
336 336
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
225.185 225.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.096 -1.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-231.017 -224.279
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.052 -8.835
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.052 -8.835
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-228.965 -215.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
352.192 338.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.611.683 1.501.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-226.160 273.477
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.095.185 2.478.083
TOPLAM KAYNAKLAR
4.554.743 4.954.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
37.100 191.283 -228.383 -37.100 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.929 1.929 0 -10.207 -8.278 10.072 10.072 1.794 1.794
Dönem Karı (Zararı)
10.072 10.072 10.072 10.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.929 1.929 0 -10.207 -8.278 0 -8.278 -8.278
Kar Payları
-386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 122.253 125.042 0 0 226 0 0 125.268 0 9.560 0 0 9.560 0 0 0 0 0 0 -231.156 0 -221.596 331.310 0 0 0 1.509.088 10.072 1.519.160 2.118.204 0 2.118.204
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.783 6.783 -13.521 -6.738 -226.160 -226.160 -232.898 -232.898
Dönem Karı (Zararı)
-226.160 -226.160 -226.160 -226.160
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 6.783 6.783 -13.521 -6.738 0 -6.738 -6.738
Kar Payları
15 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -2.052 0 0 -2.052 0 0 0 0 0 0 0 -228.965 0 -231.017 352.192 0 0 0 1.611.683 -226.160 1.385.523 2.095.185 0 2.095.185


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-226.160 10.072
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.738 -8.278
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.696 2.473
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
8.696 2.473
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-13.521 -10.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-15.956 -12.837
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.435 2.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.913 -544
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
17 -1.913 -544
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.738 -8.278
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-232.898 1.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-232.898 1.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846355


BIST
'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66