***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 21:15
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4.150.354 5.096.292 1.944.242 2.744.902
Satışların Maliyeti
-3.833.973 -4.696.370 -1.721.065 -2.554.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
316.381 399.922 223.177 190.112
BRÜT KAR (ZARAR)
316.381 399.922 223.177 190.112
Genel Yönetim Giderleri
-134.997 -141.272 -63.785 -72.063
Pazarlama Giderleri
-157.969 -152.393 -73.840 -79.791
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.210 -1.043 -505 -426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.766 126.840 25.281 63.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-75.801 -110.178 -25.862 -47.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.170 121.876 84.466 53.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
75.318 4.617 644 3.783
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-407 -654 -239 -336
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -193.076 103.154 8.208 111.914
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.995 228.993 93.079 169.337
Finansman Gelirleri
66.209 71.053 45.349 28.936
Finansman Giderleri
-155.838 -163.767 -88.507 -77.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-180.624 136.279 49.921 121.181
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.971 -5.484 -9.356 -458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.902 -15.397 5.293 -12.148
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 6.931 9.913 -14.649 11.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.595 130.795 40.565 120.723
DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.595 130.795 40.565 120.723
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-185.595 130.795 40.565 120.723
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,61865000 0,43598300 0,13521700 0,40241000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,61865000 0,43598300 0,13521700 0,40241000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.378 197.100
Dönem Karı (Zararı)
-185.595 130.795
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
306.682 119.438
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3-11-12-13 75.899 62.745
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
251 481
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.498 61.453
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-22 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.390 92.078
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-20.008 -38.673
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
98.398 130.751
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.565 45
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.035 4.501
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.035 4.501
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 193.076 -103.154
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.971 5.484
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-52.490 -3.893
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5 -22.421 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.000 -302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-71.334 -47.945
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.714 -219.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.768 -4.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-81.590 152.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.459 40.148
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.492 -9.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.879 -38.593
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.774 33.748
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-929 -2.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
311 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
49.753 202.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.635 -5.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.740 369
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
39.813 356.628
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
10 0 200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.446 52.276
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -37.076 -43.870
Alınan Temettüler
22 186.712
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 22.421 -38.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
77.158 -538.090
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271.600 272.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-934.142 -312.475
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.822 -30.360
Ödenen Temettüler
-149.938 -384.789
Ödenen Faiz
-93.494 -121.096
Alınan Faiz
19.954 38.320
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
132.349 15.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
27.388 6.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.737 21.758
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.320 648.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 821.057 669.768


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 824.817 665.391
Ticari Alacaklar
539.517 566.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 64.135 131.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 475.382 435.088
Diğer Alacaklar
55.205 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 55.205 3.242
Türev Araçlar
7 36.636 28.269
Stoklar
9 344.899 263.309
Peşin Ödenmiş Giderler
54.254 43.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.603 2.029
Diğer Dönen Varlıklar
32.050 16.833
ARA TOPLAM
1.895.981 1.589.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.895.981 1.589.116
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 333.880 395.444
Ticari Alacaklar
5.892 8.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.892 8.092
Diğer Alacaklar
742 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
742 154
Türev Araçlar
7 0 14.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.818.967 2.059.470
Maddi Duran Varlıklar
11 700.479 712.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 187.602 110.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.595 23.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 22.595 23.817
Peşin Ödenmiş Giderler
37.676 41.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 478 393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.108.311 3.365.743
TOPLAM VARLIKLAR
5.004.292 4.954.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 213.098 64.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 271.680 418.454
Ticari Borçlar
626.275 578.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 98.766 156.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 527.509 421.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.163 54.042
Diğer Borçlar
1.606 1.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.273 1.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
333 344
Türev Araçlar
7 5.671 12.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.306 7.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 12.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
309.211 246.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.037 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 287.174 246.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 144.509 98.167
ARA TOPLAM
1.591.529 1.495.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.591.529 1.495.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.172.250 764.426
Diğer Borçlar
110.656 107.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
110.656 107.213
Türev Araçlar
7 21.902 14.100
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.911 53.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
57.911 53.702
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 29.412 42.298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.392.131 981.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.983.660 2.476.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.020.632 2.478.083
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.525 224.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
166.621 225.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
336 336
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
166.285 225.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.096 -1.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-287.235 -224.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.105 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.259 -8.835
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-19.259 -8.835
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-262.871 -215.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
352.192 338.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.611.683 1.501.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-185.595 273.477
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.020.632 2.478.083
TOPLAM KAYNAKLAR
5.004.292 4.954.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Transferler
37.100 191.283 -228.383 -37.100 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -765 -765 0 -8.935 -9.700 130.795 130.795 177.240 177.240
Dönem Karı (Zararı)
0 130.795 130.795 130.795 130.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 56.145 56.145 0 56.145 -765 -765 0 -8.935 -9.700 0 46.445 46.445
Kar Payları
-386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 2.789 178.398 181.187 0 0 226 0 0 181.413 0 6.866 0 0 6.866 0 0 0 0 0 0 -229.884 0 -223.018 331.310 0 0 0 1.509.088 130.795 1.639.883 2.293.650 0 2.293.650
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 0 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -58.900 -58.900 -58.900 -5.105 -10.424 -15.529 -47.427 -62.956 -185.595 -185.595 -307.451 -307.451
Dönem Karı (Zararı)
-185.595 -185.595 -185.595 -185.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -5.105 -10.424 -15.529 -47.427 -62.956 0 -121.856 -121.856
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 166.285 166.621 0 0 -1.096 0 0 165.525 -5.105 -19.259 0 0 -24.364 0 0 0 0 0 0 0 -262.871 0 -287.235 352.192 0 0 0 1.611.683 -185.595 1.426.088 2.020.632 0 2.020.632


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-185.595 130.795 40.565 120.723
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.900 56.145 -58.900 56.145
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-62.000 59.100 -62.000 59.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.100 -2.955 3.100 -2.955
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 3.100 -2.955 3.100 -2.955
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-62.956 -9.700 -56.218 -1.422
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.105 0 -5.105 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.364 -981 -22.060 -3.454
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.364 -981 -22.060 -3.454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-47.427 -8.935 -33.906 1.272
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-51.230 -9.534 -35.274 3.303
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3.803 599 1.368 -2.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.940 216 4.853 760
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 2.940 216 4.853 760
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-121.856 46.445 -115.118 54.723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-307.451 177.240 -74.553 175.446
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-307.451 177.240 -74.553 175.446http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868475


BIST'
17:519.673
Değişim :  1,56% |  148,52
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:49
MAGEN 19,58 350.519.859 % 10,00  
TTKOM 39,16 1.415.398.040 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 10.449.055 % 10,00  
TKFEN 44,94 638.463.949 % 9,99  
KARSN 11,02 155.272.710 % 9,98  
17:49 Alış Satış %  
Dolar 32,5827 32,5925 % 0,36  
Euro 34,8483 34,8682 % 0,39  
Sterlin 40,2798 40,4817 % 0,14  
Frank 35,6387 35,8174 % 0,52  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
17:49 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,53 28,56 % 0,66  
Platin 933,67 934,43 % 0,66  
Paladyum 1.023,61 1.029,45 % 0,66  
Brent Pet. 87,37 87,37 % 0,66  
Altın Ons 2.393,18 2.393,53 % 0,66