***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

11.02.2021 20:03
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 10.144.743 10.211.013
Satışların Maliyeti
23 -9.233.035 -9.254.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 -285.963 -252.929
Pazarlama Giderleri
24 -361.705 -352.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -3.342 -2.894
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 251.786 198.994
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -224.164 -182.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
288.320 364.847
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 84.165 7.417
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -1.305 -2.509
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -193.089 137.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
178.091 506.955
Finansman Gelirleri
28 195.771 150.811
Finansman Giderleri
29 -342.826 -352.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.036 305.556
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-55.925 -32.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -58.916 -37.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 2.991 5.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.889 273.477
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.889 273.477
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-24.889 273.477
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,08296300 0,91159000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 -0,08296300 0,91159000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
277.596 577.709
Dönem Karı (Zararı)
-24.889 273.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
455.073 254.587
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 155.763 127.068
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.251 2.257
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.098 36.635
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -100 -70
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.592 180.144
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -57.869 -71.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 198.461 251.985
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-70.655 -3.408
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
41.616 31.161
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
41.616 31.161
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 193.089 -137.200
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 55.925 32.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
27 -60.339 -4.838
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
27 -22.421 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.756 -9.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-89.484 77.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.091 -127.613
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.778 102
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-137.048 85.651
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.585 91.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
245.417 18.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13.937 5.685
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.895 8.014
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
754 -1.441
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.635 -2.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
340.700 605.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -5.391 -7.740
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.713 -19.781
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-132 268.123
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
12 0 200.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.024 57.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 14 -89.677 -128.074
Alınan Temettüler
100 186.782
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27, 34 22.421 -47.802
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.514 -854.844
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.297.600 990.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -1.022.356 -1.217.421
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -79.198 -51.087
Ödenen Temettüler
-149.938 -384.789
Ödenen Faiz
-182.203 -264.124
Alınan Faiz
57.581 72.027
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
198.950 -9.012
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
97.942 24.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
296.892 15.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 661.320 646.067
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 958.212 661.320


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 960.648 665.391
Ticari Alacaklar
670.847 566.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 95.393 131.194
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 575.454 435.088
Diğer Alacaklar
60.616 3.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 60.616 3.242
Türev Araçlar
7 20.623 28.269
Stoklar
11 400.357 263.309
Peşin Ödenmiş Giderler
20 41.110 43.761
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
51 2.029
Diğer Dönen Varlıklar
19 39.244 16.833
ARA TOPLAM
2.193.496 1.589.116
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.193.496 1.589.116
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 421.205 395.444
Ticari Alacaklar
4.869 8.092
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 4.869 8.092
Diğer Alacaklar
147 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 147 154
Türev Araçlar
7 0 14.097
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 1.847.444 2.059.470
Maddi Duran Varlıklar
13 696.418 712.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 171.486 110.066
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.315 23.817
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 25.315 23.817
Peşin Ödenmiş Giderler
20 34.010 41.656
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 850 393
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.201.744 3.365.743
TOPLAM VARLIKLAR
5.395.240 4.954.859
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 220.824 64.883
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 346.349 418.454
Ticari Borçlar
824.200 578.783
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 137.504 156.902
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 686.696 421.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 67.979 54.042
Diğer Borçlar
2.291 1.555
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 1.273 1.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.018 344
Türev Araçlar
7 32.442 12.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 7.989 7.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.499 12.274
Kısa Vadeli Karşılıklar
295.645 246.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 295.645 246.935
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 42.658 98.167
ARA TOPLAM
1.851.876 1.495.037
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.851.876 1.495.037
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 997.017 764.426
Diğer Borçlar
117.153 107.213
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 117.153 107.213
Türev Araçlar
7 0 14.100
Uzun Vadeli Karşılıklar
67.238 53.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 67.238 53.702
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 44.553 42.298
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.225.961 981.739
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.077.837 2.476.776
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.317.403 2.478.083
Ödenmiş Sermaye
22 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
248.016 224.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.249 225.521
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237 336
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 249.012 225.185
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.233 -1.096
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-233.661 -224.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.822 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.405 -8.835
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.405 -8.835
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-234.244 -215.444
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 352.192 338.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.611.683 1.501.706
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.889 273.477
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.317.403 2.478.083
TOPLAM KAYNAKLAR
5.395.240 4.954.859


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Döne -7.442 2.789 122.253 125.042 226 125.268 7.631 7.631 0 -220.949 -213.318 294.210 1.703.805 228.383 1.932.188 2.502.410 0 2.502.410
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
44.482 183.901 -228.383 -44.482 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.453 102.932 100.479 -1.322 99.157 -16.466 -16.466 0 5.505 -10.961 273.477 273.477 361.673 361.673
Dönem Karı (Zararı)
273.477 273.477 273.477 273.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.453 102.932 100.479 -1.322 99.157 -16.466 -16.466 0 5.505 -10.961 0 88.196 88.196
Kar Payları
-386.000 -386.000 -386.000 -386.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 225.185 225.521 0 0 -1.096 0 0 224.425 0 -8.835 0 0 -8.835 0 0 0 0 0 0 -215.444 0 -224.279 338.692 0 0 0 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 0 2.478.083
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 0 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 -18.800 -9.382 -24.889 -24.889 -10.680 -10.680
Dönem Karı (Zararı)
-24.889 -24.889 -24.889 -24.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 23.827 23.728 -137 23.591 -4.822 14.240 14.240 -18.800 -9.382 0 14.209 14.209
Kar Payları
22 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 249.012 249.249 0 0 -1.233 0 0 248.016 -4.822 5.405 0 0 5.405 0 0 0 0 0 0 0 -234.244 0 -233.661 352.192 0 0 0 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.889 273.477
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.591 99.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-124 -3.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-137 -1.322
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137 -1.322
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25.081 108.350
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.229 -4.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 25 582
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
30 -1.254 -5.418
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-9.382 -10.961
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.822 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.800 -21.111
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17.800 -21.111
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-18.800 5.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-21.578 4.167
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
2.778 1.338
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.560 4.645
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30 -3.560 4.645
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.209 88.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.680 361.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-10.680 361.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909194


BIST'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66