***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 20:06
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.402.214 4.150.354 2.520.822 1.944.242
Satışların Maliyeti
-4.905.588 -3.833.973 -2.295.040 -1.721.065
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
496.626 316.381 225.782 223.177
BRÜT KAR (ZARAR)
496.626 316.381 225.782 223.177
Genel Yönetim Giderleri
-174.904 -134.997 -90.040 -63.785
Pazarlama Giderleri
-197.728 -157.969 -104.658 -73.840
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.035 -1.210 -1.515 -505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
403.539 80.766 94.328 25.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-339.945 -75.801 -55.428 -25.862
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.553 27.170 68.469 84.466
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14.662 75.318 5.247 644
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.686 -407 -1.313 -239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 135.563 -193.076 197.559 8.208
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
334.092 -90.995 269.962 93.079
Finansman Gelirleri
87.329 66.209 34.754 45.349
Finansman Giderleri
-197.768 -155.838 -87.557 -88.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
223.653 -180.624 217.159 49.921
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.307 -4.971 -21.454 -9.356
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -63.011 -11.902 -38.195 5.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 23.704 6.931 16.741 -14.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
184.346 -185.595 195.705 40.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
184.346 -185.595 195.705 40.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
184.346 -185.595 195.705 40.565
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,61448700 -0,61865000 0,65235000 0,13521700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,61448700 -0,61865000 0,65235000 0,13521700


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-205.617 15.378
Dönem Karı (Zararı)
184.346 -185.595
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.526 306.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3, 11, 12, 13 85.997 75.899
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.044 251
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
62.343 39.498
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-7.525 -22
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.065 78.390
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-53.157 -20.008
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
101.222 98.398
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.941 1.565
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.220 -9.035
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.220 -9.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -135.563 193.076
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 39.307 4.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.451 -52.490
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
5 0 -22.421
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.412 -3.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-439.001 -71.334
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.999 28.714
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.004 -67.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-216.842 -81.590
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-30.335 -6.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.805 47.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-56.024 -40.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.728 49.774
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
978 -929
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.242 311
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-164.129 49.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.817 -3.635
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.671 -30.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.069 39.813
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -4.507 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.864 54.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -77.951 -37.076
Alınan Temettüler
7.525 22
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 0 22.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.050 77.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
503.400 1.271.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-281.950 -934.142
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.880 -36.822
Ödenen Temettüler
-149.938 -149.938
Ödenen Faiz
-76.891 -93.494
Alınan Faiz
53.209 19.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-266.736 132.349
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
24.122 27.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-242.614 159.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 958.212 661.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 715.598 821.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 734.276 960.648
Ticari Alacaklar
679.191 670.847
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 25.242 95.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 653.949 575.454
Diğer Alacaklar
72.347 60.616
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 72.347 60.616
Türev Araçlar
7 8.730 20.623
Stoklar
9 616.833 400.357
Peşin Ödenmiş Giderler
77.525 41.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
655 51
Diğer Dönen Varlıklar
111.612 39.244
ARA TOPLAM
2.301.169 2.193.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.301.169 2.193.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 295.912 421.205
Ticari Alacaklar
5.846 4.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.846 4.869
Diğer Alacaklar
52 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
52 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 1.978.382 1.847.444
Maddi Duran Varlıklar
11 719.036 696.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 194.463 171.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.829 25.315
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 20.829 25.315
Peşin Ödenmiş Giderler
27.878 34.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.278 850
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.243.676 3.201.744
TOPLAM VARLIKLAR
5.544.845 5.395.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 93.578 220.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 861.816 346.349
Ticari Borçlar
811.395 824.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 169.919 137.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 641.476 686.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.955 67.979
Diğer Borçlar
2.610 2.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.335 1.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.275 1.018
Türev Araçlar
7 25.648 32.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.967 7.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
37.443 11.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
396.158 295.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.252 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 365.906 295.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 22.396 42.658
ARA TOPLAM
2.271.966 1.851.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.271.966 1.851.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 845.199 997.017
Diğer Borçlar
123.430 117.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.430 117.153
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.581 67.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
71.581 67.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 12.493 44.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.052.703 1.225.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.324.669 3.077.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.220.176 2.317.403
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
129.095 248.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.328 249.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237 237
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.091 249.012
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.233 -1.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-246.313 -233.661
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.023 -4.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.914 5.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.914 5.405
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-243.376 -234.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
365.692 352.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.423.294 1.611.683
Net Dönem Karı veya Zararı
184.346 -24.889
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.220.176 2.317.403
TOPLAM KAYNAKLAR
5.544.845 5.395.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zarrı Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -5.105 -10.424 -10.424 0 -47.427 -62.956 -185.595 -185.595 -307.451 -307.451
Dönem Karı (Zararı)
-185.595 -185.595 -185.595 -185.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -58.900 -58.900 0 -58.900 -5.105 -10.424 -10.424 0 -47.427 -62.956 0 -121.856 -121.856
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 166.285 166.621 0 0 -1.096 0 0 165.525 -5.105 -19.259 0 0 -19.259 0 0 0 0 0 0 -262.871 0 -287.235 352.192 0 0 0 1.611.683 -185.595 1.426.088 2.020.632 0 2.020.632
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -118.921 -118.921 0 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 -9.132 -12.652 184.346 184.346 52.773 52.773
Dönem Karı (Zararı)
184.346 184.346 184.346 184.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -118.921 -118.921 0 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 -9.132 -12.652 0 -131.573 -131.573
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 130.091 130.328 0 0 -1.233 0 0 129.095 -1.023 -1.914 0 0 -1.914 0 0 0 0 0 0 0 -243.376 0 -246.313 365.692 0 0 0 1.423.294 184.346 1.607.640 2.220.176 0 2.220.176


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
184.346 -185.595 195.705 40.565
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-118.921 -58.900 2.585 -58.900
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-125.180 -62.000 2.721 -62.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.259 3.100 -136 3.100
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 6.259 3.100 -136 3.100
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.652 -62.956 -12.495 -56.218
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.799 -5.105 -2.856 -5.105
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.844 -13.364 -18.363 -22.060
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.844 -13.364 -18.363 -22.060
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-9.132 -47.427 4.495 -33.906
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.569 -51.230 1.605 -35.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
5.437 3.803 2.890 1.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.525 2.940 4.229 4.853
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 2.525 2.940 4.229 4.853
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-131.573 -121.856 -9.910 -115.118
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.773 -307.451 185.795 -74.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.773 -307.451 185.795 -74.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957432


BIST'
18:059.693
Değişim :  1,77% |  168,87
Açılış :  9.431  
Önceki Kapanış :  9.525  
En Düşük
9.421
En Yüksek
9.715
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
TTKOM 39,16 1.459.788.250 % 10,00  
MAGEN 19,58 356.147.014 % 10,00  
ISBTR 524.947,50 13.073.793 % 10,00  
TKFEN 44,94 644.409.466 % 9,99  
SILVR 22,68 111.500.027 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4915 32,5004 % 0,08  
Euro 34,5977 34,6901 % -0,12  
Sterlin 40,0387 40,2394 % -0,46  
Frank 35,5546 35,7328 % 0,28  
Riyal 8,6287 8,6720 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,65 28,71 % 0,66  
Platin 934,17 937,32 % 0,66  
Paladyum 1.030,19 1.034,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,24 87,24 % 0,66  
Altın Ons 2.391,52 2.392,09 % 0,66