***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 07:40
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.412.632 2.881.392
Satışların Maliyeti
-5.947.170 -2.610.548
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
465.462 270.844
BRÜT KAR (ZARAR)
465.462 270.844
Genel Yönetim Giderleri
-150.036 -84.864
Pazarlama Giderleri
-184.869 -93.070
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.185 -520
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
184.408 309.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.251 83.627
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22.809 9.415
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.459 -373
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 195.775 -61.996
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
236.376 30.673
Finansman Gelirleri
143.200 52.575
Finansman Giderleri
-164.556 -76.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
215.020 6.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.376 -17.853
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.862 -24.816
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -24.514 6.963
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
179.644 -11.359
DÖNEM KARI (ZARARI)
179.644 -11.359
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.250 0
Ana Ortaklık Payları
200.894 -11.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,66960000 -0,03790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,66960000 -0,03790000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-254.504 -267.345
Dönem Karı (Zararı)
179.644 -11.359
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.958 208.080
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3, 11, 12, 13 53.337 41.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
80 708
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.640 34.786
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-661 -7.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
63.705 18.777
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-27.982 -27.522
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
91.687 46.299
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.779 37.285
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.198 2.080
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-40.198 2.080
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -195.775 61.996
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 35.376 17.853
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.576 -1.517
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-7.665 1.737
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-373.766 -430.854
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-36.610 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-651.240 -449.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.442 -29.922
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-208.662 35.533
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21.261 -36.897
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
625.665 114.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.875 -48.942
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.361 -18.165
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.109 4.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.667 -2.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-210.080 -234.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.382 -2.746
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-39.042 -30.466
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.742 -29.916
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -79.235 -4.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.682 3.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -50.850 -30.008
Alınan Temettüler
661 641
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
63.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
495.259 139.009
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
783.261 165.350
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-236.040 -8.050
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.670 -23.313
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-46.074 -22.559
Alınan Faiz
27.782 27.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
183.013 -158.252
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
85.658 7.961
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.671 -150.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.671.074 958.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.939.745 807.921


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.944.437 1.693.433
Finansal Yatırımlar
36.610 0
Ticari Alacaklar
1.716.560 1.065.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 50.735 71.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.665.825 993.475
Diğer Alacaklar
230.143 105.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 16.113 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 214.030 105.610
Türev Araçlar
7 0 185
Stoklar
9 1.641.751 1.433.089
Peşin Ödenmiş Giderler
71.894 91.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.175 0
Diğer Dönen Varlıklar
293.693 248.908
ARA TOPLAM
5.936.263 4.637.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.936.263 4.637.591
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 544.781 462.013
Ticari Alacaklar
6.185 6.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.185 6.545
Diğer Alacaklar
280 156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
280 156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.181.848 2.160.939
Maddi Duran Varlıklar
11 792.926 771.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 196.112 188.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.473 32.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 30.473 32.620
Peşin Ödenmiş Giderler
27.279 28.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 23.670 44.204
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.803.554 3.695.540
TOPLAM VARLIKLAR
9.739.817 8.333.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 630.341 111.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.120.225 954.983
Ticari Borçlar
2.747.934 2.122.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 450.388 308.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.297.546 1.813.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
34.540 61.415
Diğer Borçlar
154.648 3.388
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 151.335 1.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.313 2.053
Türev Araçlar
7 30.653 44.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.316 9.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
416 27.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
585.766 496.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
29.441 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 556.325 496.748
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.405 37.006
ARA TOPLAM
5.398.244 3.868.659
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.398.244 3.868.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.444.965 1.485.852
Diğer Borçlar
147.451 141.749
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147.451 141.749
Uzun Vadeli Karşılıklar
122.592 115.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
98.796 91.919
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23.796 23.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.191 1.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.717.199 1.745.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.115.443 5.613.932
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.561.148 2.697.723
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
364.475 285.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
366.225 287.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-413 -413
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
366.638 287.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.750 -1.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-677.534 -411.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.532 3.311
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-40.988 -14.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-40.988 -14.550
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-654.078 -399.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
379.192 365.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.930.059 1.423.454
Net Dönem Karı veya Zararı
200.894 670.105
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.226 21.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.624.374 2.719.199
TOPLAM KAYNAKLAR
9.739.817 8.333.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.506 -121.506 -121.506 6.655 6.815 6.815 0 -13.627 -157 -11.359 -11.359 -133.022 -133.022
Dönem Karı (Zararı)
-11.359 -11.359 -11.359 -11.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.506 -121.506 -121.506 6.655 6.815 6.815 0 -13.627 -157 0 -121.663 -121.663
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 127.506 127.743 0 0 -1.233 0 0 126.510 1.833 12.220 0 0 12.220 0 0 0 0 0 0 -247.871 0 -233.818 365.692 0 0 0 1.423.294 -11.359 1.411.935 2.034.381 0 2.034.381
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -413 287.789 287.376 -1.750 285.626 3.311 -14.550 -14.550 0 -399.977 -411.216 365.692 1.423.454 670.105 2.093.559 2.697.723 21.476 2.719.199
Transferler
13.500 656.605 -670.105 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.849 78.849 78.849 14.221 -26.438 -26.438 -254.101 -266.318 200.894 200.894 13.425 -21.250 -7.825
Dönem Karı (Zararı)
200.894 200.894 200.894 -21.250 179.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.849 78.849 78.849 14.221 -26.438 -26.438 -254.101 -266.318 -187.469 -187.469
Sermaye Arttırımı
63.000 63.000
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 -413 366.638 366.225 0 0 -1.750 0 0 364.475 17.532 -40.988 0 0 -40.988 0 0 0 0 0 0 0 -654.078 0 -677.534 379.192 0 0 0 1.930.059 200.894 2.130.953 2.561.148 63.226 2.624.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
179.644 -11.359
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
78.849 -121.506
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
82.999 -127.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.150 6.395
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -4.150 6.395
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-266.318 -157
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.221 6.655
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.334 8.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-34.334 8.519
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-254.101 -13.627
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-285.480 -16.174
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
31.379 2.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.896 -1.704
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 7.896 -1.704
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-187.469 -121.663
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.825 -133.022
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-21.250 0
Ana Ortaklık Payları
13.425 -133.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027602


BIST
'
18:059.548
Değişim :  -1,36% |  -131,71
Açılış :  9.645  
Önceki Kapanış :  9.680  
En Düşük
9.513
En Yüksek
9.650
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MAGEN 18,37 576.507.472 % 10,00  
KCAER 63,25 1.832.055.682 % 10,00  
UFUK 379,50 27.577.234 % 10,00  
OYAYO 42,94 10.178.594 % 9,99  
DNISI 19,61 79.764.082 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4895 32,5037 % 0,29  
Euro 34,5262 34,5923 % 0,28  
Sterlin 40,3530 40,5553 % 0,20  
Frank 35,5715 35,7498 % 0,20  
Riyal 8,6582 8,7016 % 0,37  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,15 28,19 % 0,66  
Platin 960,01 961,63 % 0,66  
Paladyum 1.014,82 1.017,58 % 0,66  
Brent Pet. 89,97 89,97 % 0,66  
Altın Ons 2.385,38 2.385,69 % 0,66