***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

15.08.2022 19:23
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.969.423 5.402.214 9.556.791 2.520.822
Satışların Maliyeti
-15.061.576 -4.905.588 -9.114.406 -2.295.040
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
907.847 496.626 442.385 225.782
BRÜT KAR (ZARAR)
907.847 496.626 442.385 225.782
Genel Yönetim Giderleri
-331.015 -174.904 -180.979 -90.040
Pazarlama Giderleri
-445.159 -197.728 -260.290 -104.658
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.815 -2.035 -2.630 -1.515
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
748.378 403.539 563.970 94.328
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-920.034 -386.275 -625.505 -68.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.798 139.223 -63.049 55.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30.721 14.662 7.912 5.247
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.440 -1.686 -981 -1.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.369.743 135.563 1.173.968 197.559
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.354.226 287.762 1.117.850 257.089
Finansman Gelirleri
263.027 87.329 119.827 34.754
Finansman Giderleri
-391.674 -151.438 -227.118 -74.684
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.225.579 223.653 1.010.559 217.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.601 -39.307 37.977 -21.454
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -16.792 -63.011 -5.930 -38.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 19.393 23.704 43.907 16.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.228.180 184.346 1.048.536 195.705
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.228.180 184.346 1.048.536 195.705
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.371 0 -45.121 0
Ana Ortaklık Payları
1.294.551 184.346 1.093.657 195.705
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 4,31520000 0,61450000 3,64550000 0,65240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 4,31520000 0,61450000 3,64550000 0,65240000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-768.200 -205.617
Dönem Karı (Zararı)
1.228.180 184.346
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.176.865 90.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3- 11- 12- 13 115.297 85.997
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-103 1.044
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
110.032 62.343
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-16.863 -7.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
169.450 48.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-51.457 -53.157
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
220.907 101.222
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.448 6.941
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-236.838 -2.220
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-236.838 -2.220
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.369.743 -135.563
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -2.601 39.307
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.418 -5.451
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4.474 -2.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-769.728 -439.001
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.096 -9.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.191 -84.004
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-888.078 -216.842
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.470 -30.335
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
850.568 -12.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.208 -56.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
73.793 -13.728
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-969 978
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.983 -16.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-718.413 -164.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47 -3.817
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-49.740 -37.671
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-229.777 -60.069
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -174.638 -4.507
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.232 14.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11- 12 -120.625 -77.951
Alınan Temettüler
16.863 7.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
26.391 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
627.890 -1.050
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.725.303 503.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-785.250 -281.950
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.381 -48.880
Ödenen Temettüler
-149.938 -149.938
Ödenen Faiz
-138.301 -76.891
Alınan Faiz
51.457 53.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-370.087 -266.736
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
170.461 24.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.626 -242.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.671.074 958.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.471.448 715.598


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.474.824 1.693.433
Finansal Yatırımlar
36.609 0
Ticari Alacaklar
1.801.765 1.065.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 45.537 71.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.756.228 993.475
Diğer Alacaklar
9.810 105.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 9.810 105.610
Türev Araçlar
7 207.016 185
Stoklar
9 2.321.167 1.433.089
Peşin Ödenmiş Giderler
78.396 91.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8.734 0
Diğer Dönen Varlıklar
409.546 248.908
ARA TOPLAM
6.347.867 4.637.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.347.867 4.637.591
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 591.661 462.013
Ticari Alacaklar
6.019 6.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.019 6.545
Diğer Alacaklar
7.509 156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.509 156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 3.625.019 2.160.939
Maddi Duran Varlıklar
11 828.009 771.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 236.448 188.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.522 32.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 29.522 32.620
Peşin Ödenmiş Giderler
26.368 28.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 52.286 44.204
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.402.841 3.695.540
TOPLAM VARLIKLAR
11.750.708 8.333.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.276.048 111.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 668.828 954.983
Ticari Borçlar
2.972.837 2.122.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 379.182 308.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.593.655 1.813.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30.207 61.415
Diğer Borçlar
4.118 3.388
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.397 1.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.721 2.053
Türev Araçlar
7 0 44.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.238 9.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.207 27.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
692.902 496.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
57.154 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 635.748 496.748
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
99.009 37.006
ARA TOPLAM
5.755.394 3.868.659
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.755.394 3.868.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.773.477 1.485.852
Diğer Borçlar
152.871 141.749
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
152.871 141.749
Uzun Vadeli Karşılıklar
154.869 115.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
103.073 91.919
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 51.796 23.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.970 1.957
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.083.187 1.745.273
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.838.581 5.613.932
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.894.022 2.697.723
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.424 285.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
410.174 287.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-413 -413
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
410.587 287.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.750 -1.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-482.266 -411.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
-2.029 3.311
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
41 -14.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
41 -14.550
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-480.278 -399.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
379.192 365.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.930.059 1.423.454
Net Dönem Karı veya Zararı
1.294.551 670.105
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.105 21.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.912.127 2.719.199
TOPLAM KAYNAKLAR
11.750.708 8.333.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.921 -118.921 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 0 -9.132 -12.652 184.346 184.346 52.773 52.773
Dönem Karı (Zararı)
184.346 184.346 184.346 184.346
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-118.921 -118.921 -118.921 3.799 -7.319 -7.319 0 -9.132 -12.652 0 -131.573 -131.573
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 130.091 130.328 0 0 -1.233 0 0 129.095 -1.023 -1.914 0 0 -1.914 0 0 0 0 0 0 -243.376 0 -246.313 365.692 0 0 0 1.423.294 184.346 1.607.640 2.220.176 0 2.220.176
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -413 287.789 287.376 -1.750 285.626 3.311 -14.550 -14.550 0 -399.977 -411.216 365.692 1.423.454 670.105 2.093.559 2.697.723 21.476 2.719.199
Transferler
13.500 656.605 -670.105 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
122.798 122.798 122.798 -5.340 14.591 14.591 -80.301 -71.050 1.294.551 1.294.551 1.346.299 -66.371 1.279.928
Dönem Karı (Zararı)
1.294.551 1.294.551 1.294.551 -66.371 1.228.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
122.798 122.798 122.798 -5.340 14.591 14.591 -80.301 -71.050 51.748 51.748
Sermaye Arttırımı
63.000 63.000
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 -413 410.587 410.174 0 0 -1.750 0 0 408.424 -2.029 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 -480.278 0 -482.266 379.192 0 0 0 1.930.059 1.294.551 3.224.610 3.894.022 18.105 3.912.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.228.180 184.346 1.048.536 195.705
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
122.798 -118.921 43.949 2.585
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
129.261 -125.180 46.262 2.721
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.463 6.259 -2.313 -136
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -6.463 6.259 -2.313 -136
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-71.050 -12.652 195.268 -12.495
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.340 3.799 -19.561 -2.856
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452 -9.844 53.786 -18.363
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19.452 -9.844 53.786 -18.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-80.301 -9.132 173.800 4.495
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-147.009 -14.569 138.471 1.605
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
66.708 5.437 35.329 2.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.861 2.525 -12.757 4.229
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -4.861 2.525 -12.757 4.229
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.748 -131.573 239.217 -9.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.279.928 52.773 1.287.753 185.795
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.371 0 -45.121 0
Ana Ortaklık Payları
1.346.299 52.773 1.332.874 185.795http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055628


BIST'
14:019.551
Değişim :  0,21% |  20,44
Açılış :  9.565  
Önceki Kapanış :  9.530  
En Düşük
9.508
En Yüksek
9.602
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:59
SELGD 60,50 66.721.726 % 10,00  
DERIM 46,42 41.454.201 % 10,00  
VERUS 289,50 21.805.740 % 9,97  
UZERB 657,00 5.595.012 % 9,96  
ASUZU 114,80 534.190.731 % 9,96  
13:59 Alış Satış %  
Dolar 32,5085 32,5108 % 0,20  
Euro 34,8180 34,8367 % 0,33  
Sterlin 40,2606 40,4624 % -0,49  
Frank 35,5015 35,6795 % -0,47  
Riyal 8,6023 8,6455 % -0,68  
13:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,45 28,49 % 0,66  
Platin 940,59 942,71 % 0,66  
Paladyum 1.029,01 1.034,53 % 0,66  
Brent Pet. 86,12 86,12 % 0,66  
Altın Ons 2.382,52 2.382,89 % 0,66