***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2022 07:16
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26.490.998 10.170.226 10.521.575 4.768.012
Satışların Maliyeti
-24.876.832 -9.241.096 -9.815.256 -4.335.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.614.166 929.130 706.319 432.504
BRÜT KAR (ZARAR)
1.614.166 929.130 706.319 432.504
Genel Yönetim Giderleri
-517.612 -277.232 -186.597 -102.328
Pazarlama Giderleri
-756.736 -332.891 -311.577 -135.163
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.524 -3.582 -2.709 -1.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.088.290 522.905 339.912 119.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.151.863 -511.229 -231.829 -124.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
269.721 327.101 313.519 187.879
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32.725 17.128 2.004 2.466
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-4.096 -3.203 -1.656 -1.517
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 2.740.095 260.717 1.370.352 125.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.038.445 601.743 1.684.219 313.982
Finansman Gelirleri
408.995 151.855 145.968 64.526
Finansman Giderleri
-668.521 -231.994 -276.847 -80.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.778.919 521.604 1.553.340 297.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-63.189 -16.435 -65.790 22.872
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -31.915 -111.193 -15.123 -48.182
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -31.274 94.758 -50.667 71.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.715.730 505.169 1.487.550 320.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.715.730 505.169 1.487.550 320.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-117.099 -15.545 -50.728 -15.545
Ana Ortaklık Payları
3180000 1,73570000 5,62920000 1,12120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 9,73180000 1,73570000 5,62920000 1,12120000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.610 348.295
Dönem Karı (Zararı)
2.715.730 505.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.281.972 51.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3- 11- 12- 13 178.804 133.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-85 1.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
179.553 95.791
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-16.863 -7.525
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
312.062 78.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-94.475 -83.237
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
406.537 161.575
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-115.181 -5.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-119.566 3.637
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-119.566 3.637
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.740.095 -260.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 63.189 16.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.766 -6.400
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.024 1.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-438.559 -128.834
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.027.693 -94.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.213 -126.816
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-453.836 -475.487
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.435 -100.957
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.068.893 734.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.890 -54.322
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.876 -12.421
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.176 998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.915 -693
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.801 427.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47 -6.061
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-62.762 -72.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-235.086 -80.804
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 15.975
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -174.638 -56.657
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.936 19.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11- 12 -206.380 -115.775
Alınan Temettüler
16.863 7.525
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
100.133 48.600
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
394.722 37.340
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.517.620 730.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.702.590 -451.450
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.683 -78.173
Ödenen Temettüler
-149.938 -149.938
Ödenen Faiz
-243.509 -97.253
Alınan Faiz
91.822 83.254
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
92.026 304.831
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
239.493 42.019
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
331.519 346.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.671.074 958.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.002.593 1.305.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.009.037 1.693.433
Finansal Yatırımlar
61.867 0
Ticari Alacaklar
2.090.889 1.065.040
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 121.299 71.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.969.590 993.475
Diğer Alacaklar
91.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.906 0
Diğer Dönen Varlıklar
323.878 248.908
ARA TOPLAM
6.635.635 4.637.591
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.635.635 4.637.591
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 964.617 462.013
Ticari Alacaklar
8.474 6.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 8.474 6.545
Diğer Alacaklar
8.556 156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.556 156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 4.593.076 2.160.939
Maddi Duran Varlıklar
11 880.165 771.735
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 207.641 188.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.402 32.620
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 27.402 32.620
Peşin Ödenmiş Giderler
24.819 28.908
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 39.805 44.204
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.754.555 3.695.540
TOPLAM VARLIKLAR
13.390.190 8.333.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.269.002 111.624
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.216.180 954.983
Ticari Borçlar
3.191.162 2.122.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 390.531 308.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.800.631 1.813.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
32.525 61.415
Diğer Borçlar
4.228 3.388
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.397 1.335
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.831 2.053
Türev Araçlar
7 0 44.598
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.031 9.207
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.480 27.421
Kısa Vadeli Karşılıklar
612.998 496.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
86.727 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 526.271 496.748
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
116.324 37.006
ARA TOPLAM
6.447.930 3.868.659
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.447.930 3.868.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.205.885 1.485.852
Diğer Borçlar
134.529 141.749
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
134.529 141.749
Uzun Vadeli Karşılıklar
177.845 115.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
126.049 91.919
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 51 8.008.627 5.613.932
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.315.186 2.697.723
Ödenmiş Sermaye
17 219.801 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
762.599 285.626
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
764.349 287.376
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-413 -413
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
764.762 287.789
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.750 -1.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.123 -411.216
Yabancı Para Çevrim Farkları
-38.456 3.311
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-32.526 -14.550
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-32.526 -14.550
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
10.859 -399.977
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
379.192 365.692
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.116.826 1.423.454
Net Dönem Karı veya Zararı
2.832.829 670.105
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
66.377 21.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.381.563 2.719.199
TOPLAM KAYNAKLAR
13.390.190 8.333.131


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 2.317.403
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.606 -86.606 -86.606 5.164 3.780 3.780 0 6.093 15.037 520.714 520.714 449.145 -15.545 433.600
Dönem Karı (Zararı)
520.714 520.714 520.714 -15.545 505.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.606 -86.606 -86.606 5.164 3.780 3.780 0 6.093 15.037 0 -71.569 -71.569
Sermaye Arttırımı
48.600 48.600
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
160 0 160 160 15.815 15.975
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 0 237 162.406 162.643 0 0 -1.233 0 0 161.410 342 9.185 0 0 9.185 0 0 0 0 0 0 0 -228.151 0 -218.624 365.692 0 0 0 1.423.454 520.714 1.944.168 2.616.708 48.870 2.665.578
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -413 287.789 287.376 -1.750 285.626 3.311 -14.550 -14.550 13.500 656.605 -670.105 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
476.973 476.973 476.973 -41.767 -17.976 -17.976 410.836 351.093 2.832.829 2.832.829 3.660.895 -117.099 3.543.796
Dönem Karı (Zararı)
2.832.829 2.832.829 2.832.829 -117.099 2.715.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
476.973 476.973 476.973 -41.767 -17.976'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3524 32,3565 % 0,17  
Euro 34,3983 34,4292 % -0,71  
Sterlin 40,3487 40,5509 % -0,84  
Frank 35,4520 35,6297 % -0,48  
Riyal 8,6402 8,6835 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 27,84 27,90 % 0,66  
Platin 975,34 978,32 % 0,66  
Paladyum 1.049,74 1.055,49 % 0,66  
Brent Pet. 90,10 90,10 % 0,66  
Altın Ons 2.343,36 2.344,21 % 0,66