***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

27.06.2016 13:13
***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )


***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara
İnternet Adresi www.bastas.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
bastascimento@vicat.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Ankara-Samsun Yolu 35 Km. 06780 Elmadağ-Ankara 0 312 864 01 00 0 312 864 01 15

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
AHMET MAHİR KOVALI MUHASEBE MÜDÜRÜ 0 312 864 01 00-1130 mahir.kovali@vicat.com.tr
ÖMER FARUK YILDIRIM MUHASEBE ŞEFİ 0 312 864 01 00-1136 omerfaruk.yildirim@vicat.com.tr

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin başlıca faaliyet konuları şunlardır
- Türkiye'de, her türlü çimento, kireç ve hazır beton veya çimentodan yapılmış veya çimentodan üretilmiş veya içine çimento katılmış her türlü ürün yahut boru ve benzeri her çeşit inşaat malzemesi üretmek, fabrika dahil her türlü tesis kurmak ve bunların yurt içi ve yurt dışı ticaretini yapmak.
- Yerli ve yabancı diğer kuruluşlarca üretilen çimento, kireç, hazır beton ve benzeri ürünlerin alım satımını yapmak, alım satımına aracılık etmek,bu kuruluşların temsilcilik veya acenteliğini almak.
- Her türlü kömür, taş ve maden ocakları veya sahaları almak, bu sahalar için arama ve işletme ruhsatname ve imtiyaznameleri tedarik etmek, maden araştırması yapmak, her türlü rezervleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek veya devretmek.
- Her çeşit kömür, petrokok gibi katı yakıtlarla petrol ve petrol türevleri ile kanunen kullanılabilen atıkların yurt içi ve yurt dışı alım-satımını yapmak ve bunları temin etmek.
- Gerçek ve tüzel kişilerce ve kamu idarelerince yaptırılması istenen her türlü hafriyat, imar, kazı, dolgu, tesviye ve blokaj işleri, şehir ve kasaba içi yolları, su şebeke ve tamirleri, kanalizasyon şebekeleri, köprü, metro, tünel, baraj, santral, yer altı ve yer üstü geçitleri inşası, beton, asfalt kaplama ile ilgili işleri yapmak.
- Yurt içinde ve yurt dışında kendisi için veya resmi ve özel kişiler için her türlü inşaat, imalat montaj ve taahhüt işleri yapmak, kendisine veya üçüncü kişilere ait arsalar üzerinde kat veya bir bedel karşılığı müstakil veya toplu konutlar inşa etmek ve bunları daireler halinde veya bütün olarak satmak, kiraya vermek, deprem ve heyelan bölgeleri veya yeni yerleşim bölgeleri için özel niteliklerde prefabrik yapılar inşa etmek, bu tip binaların yurt içinde seri halde üretimi için tesis ve fabrikalar kurmak, kurulan tesisleri satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.
- Yurt içi ve dışında konusu ile ilgili her türlü proje ve mühendislik hizmetleri ifa etmek, fizibilite etütleri hazırlamak, teknik müşavirlik yapmak.
- Yurt içi ve dışından, özellikle ambalaj sanayi dahil olmak üzere her türlü sanayi ile ilgili her türlü makine ve teçhizatı ile yedek parçalarını satmak (ithalat dahil) veya bunların imalatını sağlamak üzere fabrika ve benzeri tesisler kurmak, kurulu tesisleri satın almak veya kiralamak, mevcut tesisleri kiraya vermek satmak yahut devretmek, bu tesislerde kullanılacak hammadde veya yarı mamul maddeleri ithalat dahil satın almak.
- Kara, hava ve deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığı yapmak, bu amaçla her türlü deniz, hava ve kara taşıma nakil vasıtalarını satın almak, kiralamak, satmak veya kiraya vermek.
- TTK 522 maddesinde kayıtlı yardım sandıkları ve vakıfları kurmak.
- Şirket taşınmazlarının ve taşınırlarının sigorta edilmesi amacıyla sigortacılık mevzuatı çerçevesinde sigorta acenteliği yapmak.
- Faaliyetiyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında ticari ve teknik patent Know-How (Teknik bilgi) teknik yardım ve ihtira beratı almak, marka tescil ettirmek veya başkaları tarafından alınmış olanları devralmak.
- Konusu ile ilgili faaliyetleri bizzat kendisi veya kuracağı ortaklıklar eliyle sürdürebileceği gibi, bunların biri veya bir bölümü için yerli veya yabancı kuruluşlarla tüzel kişilik haiz olan veya olmayan ortaklıklar kurabilir veya mevcut ortaklıklara ortak olarak katılabilir.
- Şirket, işleri için, taşıt dahil her türlü taşınır, arazi, arsa, taşocağı, bina gibi taşınmazlar ile gayri maddi haklar alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, bu mallar üzerinde irtifak, intifa gibi her türlü sınırlı ayni haklar kurabilir, kendisinin veya iştiraklerinin yahut ortaklarının, bankalar veya diğer şahıs ve kuruluşlardan alacakları kredileri temin etmek için ipotek ve rehin tesis edebilir, ticari işletme rehni verebilir, iştiraklerinin veya ortaklarının borçları için kefil veya avalist olabilir, teminat mektubu, aval verebilir, kabul beyanında bulunabilir, alacakları için ipotek, rehin, ticari işletme rehni, kefalet ve teminat mektubu dahil olmak üzere her türlü teminat alabilir aldığı teminatları kaldırarak iade edebilir, taşınmazlar üzerine inşaat yapabilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 3. şahıslar lehine yapılan tüm bu işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca istenecek gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.
- Şirket, amaç ve konusu ile ilgili ve Esas Sözleşmede anılan bütün faaliyetlerin gerçekleşmesi için her türlü mali, ticari, sınai, ve finansal taahhütlere girişmek, uzun, orta ve kısa vadeli teminatlı ve teminatsız her türlü iç ve dış krediler temin etmek.
- Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara veya çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara nakdi-ayni her türlü bağış veya yardımda bulunabilir.

Şirketin Süresi 99 YIL

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
-

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET DÜLGER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÜKSEK MİMAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komiyesi(üye)
PHİLİPPE DANIEL LATOURNARİE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye MÜHENDİS VİCAT TÜRKİYE MURAHHAS AZA Bağımsız Üye Değil
JACGUES MERCERON-VİCAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi MÜHENDİS VİCAT GRUP YÖNETİCİSİ Bağımsız Üye Değil
GUY SİDOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi MÜHENDİS VİCAT GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
PHİLİPPE CHIORRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi AVUKAT VİCAT GRUBUNDA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komiyesi(üye)
LOUİS MERCERON-VİCAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ VICAT GRUBUNDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
SOPHİE SİDOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi MUHASEBE UZMANI VICAT GRUBUNDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil
BENJAMİN TACHORIES Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ VICAT GRUBUNDA YÖNETİCİ Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komiyesi(üye)
ERDEN KUNTALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi HUKUK PROFESÖRÜ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
EROL AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÜNAL İLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İŞLETMECİ GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye Değil
YALÇIN KARATEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi SİYASAL BİLİMCİ, AKADEMİSYEN VICAT GRUBUNDA YÖNETİM KURULU ÜYESİ Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET DÜLGER YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÜKSEK MİMAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI
PHİLİPPE DANIEL LATOURNARİE YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE MURAHHAS ÜYE MÜHENDİS VİCAT TÜRKİYE MURAHHAS AZA
HÜSEYİN BURAK AKIN GENEL MÜDÜR12:502.795
Değişim :  0,37% |  10,20
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:48
MGROS 66,10 359.760.004 % 9,98  
EMNIS 44,10 371.675 % 9,98  
OBASE 18,57 94.596.781 % 9,95  
DOGUB 5,32 28.645.781 % 9,92  
VKFYO 7,09 2.282.271 % 9,92  
12:48 Alış Satış %  
Dolar 17,9558 17,9645 % 0,37  
Euro 18,3611 18,3796 % 0,56  
Sterlin 21,6441 21,7527 % 0,36  
Frank 18,8213 18,9347 % 0,59  
Riyal 4,7616 4,7855 % 0,23  
12:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 0,23  
Altın Gr. 1.036 1.036 2,12  
Cumhuriyet 6.905 7.009 -1,00  
Tam 6.939 6.989 -8,00  
Yarım 3.381 3.417 -4,00  
Çeyrek 1.696 1.708 -2,00  
Gümüş.Ons 20,47 20,51 -0,03  
Gümüş Gr. 11,81 11,82 -0,01  
B. Petrol 95,59 95,59 -0,72