***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.06.2022 20:00
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 16.05.2022
Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ESENYURT
Adres Barbaros hayrettin paşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 Esenyurt/İstanbul-HİLTON GARDEN INN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - E-Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi'nin imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
4 - 2021 yılı finansal tabloların ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakere edilmesi
5 - 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonra ki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmasına ilişkin kar dağıtım politikasının belirlenmesi
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı için huzur haklarının belirlenmesine
9 - (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5.md 1.fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan kurumsal yönetim ilkelerinden 1.3.6 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda genel kurula bilgi verilmesi
10 - Dilek temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 olağan genel kurul Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname 2021 GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 BAYRAK EBT 2021Q4 FAALİYET RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 16.06.2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Bayrak EBT Taban Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 tarihinde, saat 14:00' de, Barbaros hayrettinpaşa mahallesi 1999 sk.no:9 34522 HİLTON GARDEN INN İSTANBUL/Esenyurt adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2022 tarih ve 75605880 sayılı yazıları ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.05.2022 tarih ve 10582 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.562.500,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 23.562.500 adet hissesinden 9.651.500 adet hissesinin asaleten fiziki olarak, 2546 adet hissesinin de elektronik ortamdan toplantıya katıldığı ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşme de öngörülen yeterli çoğunluğun mevcut olduğu görülmüş olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Turgut BAYRAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi yapıldı Toplantı Başkanlığına Sayın Turgut BAYRAK'ın seçilmesine tutanak yazmanlığına ve oy toplayıcılığına Sayın Ferhat ÇİMAGİL'in seçilmesine katılanların oy çokluğuyla seçildi. Genel kurul toplantı başkanı gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yönteminin kullanılacağı ve dijital ortamdaki pay sahiplerinin gündem maddelerinin oylama sürelerinin 2 dakika ile sınırlı olduğunu belirtti ve gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. Toplantı başkanına hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
3. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
4. 2021 yılı finansal tabloların ve 31.12.2021 tarihli Bağımsız Denetçi Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yayımlanmış olmasından dolayı okundu sayılması genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
5. 2021 yılı hesap dönemi karından TTK ve esas sözleşme gereği yasal yedek akçenin ayrıldıktan sonraki kalan tutarın ve geçmiş yıllar karının dağıtılmaması hususu yönetim kurulu tarafından genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.(Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)
7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere Sayın Turgut BAYRAK (TCK:53617556828), Sayın Melek Yüksel BAYRAK (TCKN:10122007788) ve Sayın İlker ARABACI (TCKN:21637600432)'nın seçilmelerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Asım TAKTAK(TCKN:12781436596) ve Sayın Kader Güneş ONAT (TCKN:30901940860)'ın seçilmelerine, genel kurul toplantısına müteakip yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında şirketin temsil ve ilzamına ilişkin hususlar ile yönetim kurulu üyelerinin görev taksimlerinin yapılması hususu, genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Mevcut yönetim kurulu üyelerinden Sayın Turgut BAYRAK 15.000 TL, Sayın İlker ARABACI 15.000 TL, Sayın Asım TAKTAK 15.000 TL, Sayın Kader Güneş ONAT 15.000 TL, brüt huzur hakkı ödenmesi genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
9. (II-17.1) nolu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.Md. 1.Fıkrası gereğince uyulması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında değerlendirilmesi gereken türden iş ve işlemlerin yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamındaki işlemlerin hesap dönemi içinde gerçekleşmediği konusu genel kurul onayına sunuldu katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Bülent BALYEMEZ (Yatırımcılarınız için daha fazla bilgilendirme satış vs kap bilgilendirmesi atmanızı bekliyoruz) dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turgut Bayrak toplantıda gerekli bilgilendirmeleri sözlü olarak yapmıştır. Toplantı 14:41 de kapatılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK2.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1185481655377083380.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 BAYRAK-EBT-2021Q4-FAALIYET-RAPORU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 BDR-BayrakTaban-2021-4q.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
16.06.2022 TARİHLİ 2021 OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇLARI

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037813


BIST'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ORCAY 14,85 320.673.908 % 10,00  
BJKAS 32,78 3.188.428.389 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.049.217 % 10,00  
MARKA 88,10 36.619.569 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.390.923 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1865 32,1897 % 0,11  
Euro 34,8962 34,9117 % -0,16  
Sterlin 40,7388 40,9430 % 0,28  
Frank 35,0137 35,1892 % -0,22  
Riyal 8,5358 8,5786 % 0,15  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,25 31,28 % 0,66  
Platin 1.044,28 1.046,13 % 0,66  
Paladyum 1.001,45 1.005,57 % 0,66  
Brent Pet. 82,56 82,56 % 0,66  
Altın Ons 2.388,91 2.389,34 % 0,66