***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.06.2020 14:49
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                     Şirketimiz aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 17.07.2020 Cuma günü saat 14:00'da, Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü/İstanbul (Tel:0212 417 24 08, Faks:0212 616 96 02)" adresinde yapacaktır.
Aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.bayrakebt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II- 30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.bayrakebt.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:0212 417 24 08 ) bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.07.2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısının Gündemi
1.Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
2. 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,
3.Denetim Sorumlu komite üyelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                          :Asım TAKTAK
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                               :Alper DURAZ
4.Dilek, temenniler ve kapanış.
 
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
 BAYRAK EBT TABAN SAN.TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU
Vekâletname
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 17.07.2020 Cuma günü, saat 14:00'de Adnan Kahveci Mh. Çalışlar Cd. NO:24/1 Beylikdüzü-İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifle bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………………………….. 'yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*)
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin    sunulması
zorunludur.
 A)    Temsil Yetkisinin Kapsamı
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.          Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında,
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kımıl tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.
 Gündem Maddeleri Kabul Red Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi,
2. 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak Mercek Bağımsız Denetim ve  Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçimi,
3.Denetim Sorumlu komite üyelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                          :Asım TAKTAK
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi                               :Alper DURAZ
4.Dilek, temenniler ve kapanış.
 -Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.
Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2.     Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a)      Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b)     Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c)      Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy   kullanmaya yetkilidir.
   
ÖZEL TALİMATLAR (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)
 
B)    Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1.      Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil................................tarafından temsilini onaylıyorum.
a)      Tertip ve serisi:*
b)     Numarası/Grubu:**
c)      Adet-Nominal değeri:
d)    ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e)     Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
f)      Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
 2.      Genel kurul gününden bir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum
Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
                                                                                                      
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852289


BIST
'
17:5910.899
Değişim :  0,04% |  4,03
Açılış :  10.930  
Önceki Kapanış :  10.895  
En Düşük
10.801
En Yüksek
11.025
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
BJKAS 32,78 3.188.428.389 % 10,00  
HUBVC 12,43 72.441.159 % 10,00  
ORCAY 14,85 320.673.908 % 10,00  
MARKA 88,10 36.619.569 % 9,99  
TETMT 10.795,00 51.412.513 % 9,98  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 32,1890 32,1966 % 0,13  
Euro 34,9111 34,9315 % -0,10  
Sterlin 40,7452 40,9494 % 0,30  
Frank 35,0137 35,1892 % -0,22  
Riyal 8,5358 8,5786 % 0,15  
17:59 Alış Satış %  
Gümüş ONS 31,33 31,37 % 0,66  
Platin 1.046,56 1.048,41 % 0,66  
Paladyum 1.003,68 1.004,27 % 0,66  
Brent Pet. 82,55 82,55 % 0,66  
Altın Ons 2.389,75 2.390,11 % 0,66