***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.04.2018 09:44
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 05.03.2018
Genel Kurul Tarihi 27.03.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Adana Divan Oteli

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2017 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin işlemlerinden ötürü ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti,
8 - Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeni bağımsız üye seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Şirket Ana Sözleşmesinin 4. maddesinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
11 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Sn Mehmet Ali Bilici toplantı başkanlığı için teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Toplantı Başkanı olarak Sn. Mehmet Ali BİLİCİ,Tutanak yazmanlığına Mehmet Fatih BİLİCİ ve oy toplama memurluğuna Tamer BİLİCİ'nin seçilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu belirterek Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile yetki verildi.
2 – Toplantı Başkanı 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3 – 2017 yılına ilişkin Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine sunulan denetim raporunun özet kısmı Metin Ünal tarafından okunarak genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.
4 – Toplantı Başkanı, 2017 yılına ait Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek sadece Finansal Tablolar okunmuş gibi sayılmasına 30,147,458,5 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5 – 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri toplu oylanarak tamamı 3.788.029 oyla genel kurula katılanların oy birliği ile ibra edildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullandı. Ancak Kanun gereği Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamayacaklarından genel kurula katılanların yönetim kurulu üyeleri hariç 3.788.029 oya sahip kişilerin oylaması geçerli sayıldı.)
6 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin 05.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu Özetle
"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 24.616.746 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 15.136.321 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır.
- Mevcut çıkarılmış sermayenin % 10,00 oranına tekabül eden 4.500.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden ödenmesine
- .Nakit temettünün 2 Eşit taksitte 30 Nisan ve 30 Kasım tarihlerinde ödenmesi hususunu görüş ve onaylarınıza sunarım.
Yönündeki öneri açıklanarak oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılmasına ilişkin teklifi 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 2.000 TL huzur hakkı verilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
8 – Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden
Sayın Emir Çınar ve Halil Deler SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış olma özelliğini tamamladıkları için görevlerine son verilmesi ve SPK'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1'inci maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine alınan, Yönetim Kurulu kararı ile 15801005864 T.C kimlik numaralı Sayın Akın Gizlice ve 13474309258 TC. kimlik numaralı Sayın Nursel Yakar'ı bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak, yerine seçildikleri yönetim kurulu üyelerinin görev süreklerini tamamlamak üzere seçilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9 – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 06/02/2018 tarih ve 31816377 sayılı ön iznine istinaden Şirket Ana sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinde yapılan değişiklik önerisinin kabulüne ve aşağıdaki gibi değiştirilmesine 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
Yeni Metin:
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
Madde 4
4.1 Merkez
Şirket'in merkezi Adana'dır. Adresi Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Atatürk Bulvarı No: 7 Sarıçam / Adana'dır.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve İlan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.
4.2 Şubeler
Adana ili Sarıçam ilçesi Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:1 adresinde kayıtlı bulunan İplik Büküm Tesisimizi Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. İplik Büküm Şubesi
Adana ili Ceyhan ilçesi Türlübaş Mahallesi Adana Caddesi No:10 adresinde kayıtlı bulunan Sawgın Pamuk Tesisimizi Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ceyhan Şubesi
İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Vişnezade Mahallesi Çavdarcı Sokak No:3 Maçka Adresinde Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul Şubesi
10 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde "Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim firması ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 30,147,459 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oyu ile genel kurula katılanların oy birliği ile kabul edildi.
11 – 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde yapılan Toplam: 4.384 TL'lik bağış hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un tasvibine sunularak yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı bağış ve yardım miktarının 500.000 TL'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının 500.000 TL'ye kadar olmasına 30,059,429,5(Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 88,029 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam 10.402.075 TL Satışlar 56.911.091 TL olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
13 – 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunun olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
14 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 30,147,458,5 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Şirketin Hakim ortağı Bilici ailesi üyelerinin bu kapsam doğrultusunda gerçekleştirdikleri bir işlem olmadığı bilgisi verildi.
15 –
Dilek ve temennilerde söz alan olmadığındı.
16– Toplantı Başkanı Toplantıyı
Saat 11:29 de kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı GENEL.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi Genel.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Bağımsızlık Beyanı İmzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 02.04.2018 tarihinde Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672821


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66