***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2017 09:39
***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BLCYT*** BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağında Yapılan Düzeltmenin Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Genel Kurul Toplantı tutanağının 9. maddesi üzerinde değişiklik yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 03.03.2017
Genel Kurul Tarihi 28.03.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SEYHAN
Adres Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:33

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı hesap ve işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı hakkında teklif önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
9 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesi için onayına sunulması
10 - 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi mali tablolar ve finansal raporların denetlenmesi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulunca seçilen Denetçi Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi
12 - 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1 – Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali BİLİCİ tarafından açıldı. Genel kurul Başkanlığına Sn Mehmet Ali BİLİCİ'nin seçilmesine 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Bülent BİLİCİ, oy toplama memurluğuna Tamer BİLİCİ atandı.
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile verildi.
3 – Toplantı Başkanı 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile karar verildi. 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylamada 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
4 – 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanmış denetim raporunun özet kısmı Metin Ünal tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
5 – Toplantı Başkanı, 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi Finansal Tabloların Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki kurumsal İnternet Sitesi'nde ve MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek sadece Finansal Tablolar okunmuş gibi sayılmasına 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
6 – 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde görev yapan Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak tamamı 3.700.000 Kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.
7 – Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin 03.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin www.biliciyatirim.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde Kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılamamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu Özetle "Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Konsolide Finansal tablolarımıza göre 15.207.481 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 3.472.356 TL Ana Ortaklığa düşen Net Dönem karıdır.
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 13.102,93 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu görülerek
- TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmadığından, 2016 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması"
Yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin teklifi 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8 – Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.500 TL huzur hakkı verilmesine 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
9 – Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinden
A grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 20902063316 TC Kimlik No'lu Bülent BİLİCİ, 20899063412 TC kimlik No'lu Mehmet Fatih BİLİCİ C Grubu Hisse Senetleri adına 37525602730 TC kimlik No'lu Esra BİLİCİ PEKCAN'ın ,B Grubu imtiyazlı hisse senedi sahipleri adına 1725298634 TC kimlik No'lu Mehmet Ali BİLİCİ, 12361278448 TC kimlik No'lu Ali Hikmet BİLİCİ ve C Grubu hisse senetleri adına11305312668 TC kimlik No'lu Süleyman BİLİCİ ile 11680300144 TC kimlik No'lu Tamer BİLİCİ'nin,Yönetim Kurulu bağımsız üyeliği için ise 12925259982 TC Kimlik No'lu Halil DELER, 20323080480 TC kimlik No'lu Emir ÇINAR ve 15331243484 TC Kimlik No'lu Hasan Batur EROĞLU'nun 3 yıl süreyle seçilmesine 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
10 – Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi için, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Finansal Raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde "Lisans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş."nin bağımsız denetim firması olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına, denetim firması ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
11 – Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında, Şirketin İcrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, (Genel Kurul'ca belirlenen Huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticilerine, 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde Toplam : 500.584 TL, ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
12 – 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde yapılan Toplam: 87.859,98 TL'lik bağış hakkında bilgi verilerek, Genel Kurul'un tasvibine sunularak yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı bağış ve yardım miktarının 100.000 TL'ye kadar olması müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bağış miktarının üst sınırının 100.000 TL'ye kadar olmasına 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
13 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Alımlar Toplam 8.021.677 TL Satışlar 38.293.312 TL olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.
14 – 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. kişi lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunun olmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
15 – Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 30.059.430 (Yukarıya yuvarlandı) kabul oya karşılık 36.100 red oyla oy çokluğu ile kabul edildi. ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Şirketin Hakim ortağı Bilici ailesi üyelerinin bu kapsam doğrultusunda gerçekleştirdikleri bir işlem olmadığı bilgisi verilmiştir.
16 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadığındı.
17– Toplantı Başkanı Toplantıyı Saat 11:32 de toplantı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2017 Salı günü saat 11:00' de Çınarlı Mh. Turhan Cemal Beriker Blv. NO:33 Seyhan / ADANA adresindeki Adana Divan Oteli Şar Salonunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2017 tarih ve 23532198 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601501


BIST
'
18:059.097
Değişim :  -1,05% |  -96,54
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.091
En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKING 37,84 53.338.791 % 10,00  
FONET 40,08 352.952.225 % 9,99  
OTTO 390,75 7.618.362 % 9,99  
TGSAS 52,75 30.216.185 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.700.407.896 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,3635 31,3757 % 0,46  
Euro 34,0210 34,0458 % 0,53  
Sterlin 39,5937 39,7923 % 0,72  
Frank 35,3816 35,5948 % 0,58  
Riyal 8,3421 8,3839 % 0,47  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,17 % 0,66  
Platin 887,15 888,04 % 0,66  
Paladyum 952,90 959,01 % 0,66  
Brent Pet. 83,43 83,43 % 0,66  
Altın Ons 2.083,22 2.083,53 % 0,66