***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.11.2018 16:56***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Sonucunun Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 16.10.2018
Genel Kurul Tarihi 15.11.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
3 - 2017 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve Müzakeresi,
5 - Şirketin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - 2018 yılında Bağımsız Denetim Hizmeti alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim şirketinin onaylanması, sözleşme imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hakkında hususunda müzakere ve karar,
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2017 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması,
12 - 2017 yılında şirketin 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Davet_ILANI METNİ 2017.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GÜNDEM MADDE 1:
Verilen teklif doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ali İrfan İmik'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Resul Bayazıt, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Uğur Demircan ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "e-GKS Sertifika Uzmanlığı" bulunan Sn. Sinan Sivrikaya'nın atanmasına oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 2:
Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı ve pay sahiplerine dağıtıldığı belirtilmek sureti ile 2017 yılı Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
Şirket'in "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş, konsolide 2017 yılına ait finansal tabloların, 01.03.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yayınlandığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açtığı ve pay sahiplerine dağıttığı Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığından, 2017 yılı finansal tabloların tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların onaylanmasına geçildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların katılımıyla oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16/10/2018 tarihinde yapılan toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı ‘'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 7.360.651 TL'lık net dönem zararı mevcuttur.
V.U.K.'na göre hazırlanan tablolara göre 5.318.956,77 TL net dönem zararı mevcuttur.
2017 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (No.II-14.1) sayılı Tebliği gereğince Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda zarar söz konusu olduğundan, kar dağıtımı yapılamayacağı yönetim kurulu önerisi Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7:
"Huzur Hakkı" olarak Yönetim Kurulu Başkanı Bayram KINAY'a aylık 5.000 TL, Yönetim Kurulu Üyesi Emine Kınay ÇETİN'e aylık 1.500 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali İrfan İMİK'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Oktay Tanju SEL'e aylık 800 TL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Mustafa Nami KORKMAZ'a aylık 800 TL net huzur hakkı ödenmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
Gündemin 8. Maddesi gereğince şirket yönetimi tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikamızın" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldığı belirtildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikasında" herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtildi. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu toplantısında, Denetimden sorumlu komitenin önerisi alınarak, şirketimizin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur bilgisi ortaklara verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
2017 yılında herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin 11. Maddesi gereğince "Bağış ve Yardım Politikası" ayrıntılı bilgisinin, şirketin http://www.bomontielektrik.com.tr kurumsal internet sitesinde yer aldığı ve şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açıldığı, pay sahiplerine duyurulduğu bilgisi verildi. "Bağış ve Yardım Politikamızda" herhangi bir değişiklik yapılmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ücretlendirme politikasının Okunmaması Oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE
12:
Gündemin 12.maddesi gereğince şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamakla birlikte şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı hususu genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
GÜNDEM MADDE 13:
Yönetim Kurulu ve Bağımsız üyelerinin huzur haklarının ödenmesi talep edilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 15.11.2018 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 15.11.2018 hazırda bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15 Kasım 2018 Perşembe günü, saat 14.00'da Grand Cevahir Hotel Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze caddesi No: 5 Şişli/ İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. Maddesi'nin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. Maddesi'nin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, genel kurula katılacak ortaklarımızın paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.Fiziken Toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri elektronik imza sahibi olması gerekmektedir. Elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu'dan veya http://www.mkk.com.tr adresindeki internet sitesinden edinebilirler.Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile, toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II,No:30.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekâletnameleri Şirket merkezinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin adı soyadı Merkezi Kayıt Kuruluşundan alınan listede bulunması gereklidir.Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2017 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar payı dağıtım önerisi ile Finansal tablolar ve dip notları, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul toplantı gündemine ilişkin Bilgilendirme Notu, toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde ve http://www.bomontielektrik.com.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720203


BIST
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4867 9,5343 % 0,20  
Frank 7,9580 8,0059 % 0,60  
Riyal 1,9383 1,9480 % 0,90  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.036 -28,19  
Altın Gr. 477 477 -2,28  
Cumhuriyet 3.267 3.316 52,00  
Tam 3.248 3.331 -89,76  
Yarım 1.570 1.611 -43,42  
Çeyrek 787 806 -21,71  
Gümüş.Ons 28,26 28,35 -0,62  
Gümüş Gr. 6,62 6,65 -0,08  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43