***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2017 20:19
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 28.12.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 27.11.2017
Genel Kurul Tarihi 28.12.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2017
Ülke Türkiye
Şehir ADANA
İlçe SARIÇAM
Adres Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam - Adana

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi.
4 - 6102 sayılı TTK'nın 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı KVK'nın 19. ve 20. maddeleri, SPKn'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nın 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı R.Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve SPK'nın 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı R.Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Adana Ticaret Sicil Memurluğu'na 75483 sicil numarası ile kayıtlı, 62.000.000 TL sermayeli Akkardan A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Birleşme Sözleşmesinin ve Birleşme işleminin ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tabloların görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden birleşme işlemi kapsamında yapılacak sermaye azaltım işleminin, 09.11.2017 tarihli sermaye azaltım raporunun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 10. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
6 - Birleşme işlemi kapsamında, birleşmiş bilançodaki geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir özkaynak kalemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den gelen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması.
7 - Dönem içinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanması.
8 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bossa Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Toplantıya Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Ayrılma Hakkı Kullanımı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Sermaye Azaltım Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türk Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 10:30'da şirket merkezi olan Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 Sarıçam, Adana adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Adana İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/12/2017 tarih ve 30500564 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Adnan Ekiz'in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/11/2017 tarih ve 9463 sayılı nüshasında, ayrıca Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak süresi içinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirket sermayesi olan 108.000.000 TL'ye tekabül eden 10.800.000.000 adet paydan 251.445 TL'ye tekabül eden 25.144.500 adet payın asaleten, 656.282 TL'ye tekabül eden 65.628.200 adet payın vekaleten, 103.365.556,978 TL'ye tekabül eden 10.336.555.698 adet payın temsilen olmak üzere toplamda 104.273.283,978 TL sermayeye karşılık 10.427.328.398 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş olup Bakanlık Temsilcisi Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesi için yeterli çoğunluğun olduğunu iletmesi üzerine
Madde 1:
Genel Kurul Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum tarafından açıldı. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 29. maddesi gereği Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı İsrafil Uçurum getirilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Fatma Kıvılcım İlikçi oy toplama memurluğuna, Soner Sakın ise tutanak yazmanlığına atanmıştır. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sencer Doğru atanmıştır.
Madde 2:Yapılan oylama sonucunda, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde 3:Toplantı Başkanı, işbu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti. Gündemin 4. maddesinde görüşülecek olan ortaklarımızdan Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemine ("Birleşme") ilişkin olarak ortaklara bilgi verildi.
Madde 4:
Verilen önerge ile Birleşme işlemine ilişkin belgeler, birleşme sözleşmesi ve 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar daha önce Şirketimiz internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla incelemeye sunulduğundan bunlar okunmadan birleşme işleminin görüşülmesi genel kurula teklif edildi. Oya sunuldu. Yapılan oylamada önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. ve 24. maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Adana Ticaret Sicil Memurluğu'na 75483 sicil numarası ile kayıtlı ve Yüreğir Vergi Dairesi'ne 0280029326 vergi numarası ile kayıtlı bir anonim şirket olan 62.000.000 TL sermayeli Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, vergisiz olarak Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme" işlemi ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda, Akkardan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" ve tasfiyesiz sona ermesi (infisahı) suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme" işlemi ve birleşme işlemine esas alınan 30.06.2017 tarihli bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolar Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde 5:
Şirketimizin Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi kapsamında Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bilançosundaki zararlar ve Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimize olan borçları nedeniyle sermaye azaltımı yapılması gerekmekte olduğu
Yapılacak sermaye azaltımı işleminde azaltılacak sermayenin tamamının Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sahip olduğu Şirketimiz paylarından karşılanacağı
Bu kapsamda sermaye azaltımına tabi olacak payların geri alınan paylar kapsamında değerlendirileceği ve 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin "Geri alınan payların elden çıkarılması ve itfası" başlıklı 19. maddesinin dokuzuncu fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı doğrultusunda, sermaye azaltım işlemine 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımları" başlıklı 19. maddesinin uygulanacağı,
Söz konusu azaltım işlemi neticesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bilançosundan doğan zararların bir kısmının kapatılacağı ve Şirketimizin Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'den olan alacaklarının ortadan kaldırılmış olacağı
Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulumuz 09.11.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Şirketimizin 108.000.000 TL olan sermayesinin 74.987.231,5 TL azaltılmak suretiyle 33.012.768,5.-TL'ye indirilmesi kararlaştırıldığı ve bu kapsamda yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Metni'ne Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2017 tarihli ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.11.2017 tarihli ön izinlerin alınmış olduğu, Esas Sözleşme Tadil Metni ve Sermaye Azaltım Raporu'nun 23.11.2017 tarihinde Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği hususlarında ortaklara bilgi verildi.
Sermaye azaltım raporu da dahil olmak üzere birleşme işlemine ilişkin belgeler daha önce Şirketimiz internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla incelemeye sunulduğundan bunlar okunmadan birleşme işleminin görüşülmesi genel kurula teklif ederek oya sunuldu. Yapılan oylamada teklif, oy çokluğu ile kabul edildi.
Sermayemizin birleşme işlemi nedeniyle azaltılması amacıyla, Esas Sözleşmemizin 10. maddesinde değişiklik metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ve aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesi, Sermaye Azaltım İşlemi ve yönetim kurulumuz tarafından hazırlanan Sermaye Azaltım Raporu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde 6:
Şirketimizin Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi tüm aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün halinde "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi sonucunda birleşme sonrası bilançoda yer alan geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir özkaynak kalemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş'den gelen geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde 7:Şirketimizin 18.09.2017 tarih ve 9410 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 21.08.2017 ve 849 sayılı yönetim kurulu kararımız uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyeliğine atanan Ahmet Bora Orman Kocaman'ın yönetim kurulu üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
Madde 8:Dilekler ve kapanış maddesinde söz alan Sayın İsrafil Uçurum önümüzdeki yılın hayırlı olmasını diledi. Başka söz alan olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Bossa Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Bossa Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2017 tarihinde, saat 10.30'da Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı No:2 01350 Sarıçam – Adana adresinde gerçekleştirilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/647703


BIST
18:053.020
Değişim :  0,01% |  0,19
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
2.999
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SAYAS 50,60 81.992.082 % 10,00  
HKTM 13,31 1.386.103 % 10,00  
SEYKM 9,25 69.557.555 % 9,99  
OYLUM 4,08 28.576.059 % 9,97  
EKIZ 10,28 1.710.997 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,0837 18,1055 % 0,15  
Euro 18,1324 18,2252 % -0,20  
Sterlin 21,3390 21,4460 % -0,72  
Frank 18,8014 18,9147 % -0,01  
Riyal 4,8047 4,8288 % 0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.747 1.748 -10,93  
Altın Gr. 1.016 1.017 -4,85  
Cumhuriyet 6.819 6.922 -35,00  
Tam 6.816 6.904 -33,00  
Yarım 3.321 3.375 -17,00  
Çeyrek 1.666 1.687 -8,00  
Gümüş.Ons 19,04 19,07 -0,49  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 -0,27  
B. Petrol 95,78 95,78 -0,81