***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

20.04.2016 14:30
***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


***BURVA***BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer/BURSA
Telefon 224 - 2431107
Faks 224 - 2432182
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 224 - 2431107
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 224 - 2432182
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hakkında


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 17 Mayıs 2016 Salı günü saat 15:30'da Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cadde No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki fabrikamız toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“EGKS”) işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden ( Saat: 15:30 ) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları’ nı ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâlet formu örneğini “Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad.No:15 Nilüfer-Bursa ” adresindeki Şirket Merkezi’mizden veya www.burcelikvana.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı “Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması” tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan, vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.


Şirketimizin 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. No:15 Nilüfer-Bursa adresindeki Şirket Merkezi’nde, www.burcelikvana.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerinize sunarız.Karar Tarihi 20.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 17.05.2016 15:30
Adresi Org.San.Bölg.Sarı Cad.No:15 BURSA
Gündem BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
17 Mayıs 2016 TARİHİNDE YAPILACAK 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, ve Olağan Genel Kurul Divan Heyetine toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması için yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karar alınması,

2- 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporların ayrı ayrı okunarak görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması

3- 2015 yılına ait Finansal Tabloların ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,

4- Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin 2015 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının oya sunularak karara bağlanması,

5- Şirket'in ?Kar Dağıtım Politikası? çerçevesinde, 2015 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu?nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

6- Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi

7- TTK 376/1 maddesine göre şirket mali yapısının güçlendirilmesi ile ilgili yönetim kurulunun açıklama, öneri ve tekliflerinin görüşülmesi,

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,

9- Şirket?in 2015 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10- Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ?Ücret Politikası? hususunda ortakların bilgilendirilmesi

11- Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerine göre İdare Meclisi Üyelerine şirketle işlem yapma ve şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapma hakkında yetki verilmesi,

12- Genel Kurul?da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulundurun pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2015 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi,

14- Genel Kurul? da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15- Dilek , Temenniler Ve Kapanış


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=524821


BIST
11:122.926
Değişim :  0,43% |  12,63
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.946
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:12
KLRHO 21,94 14.197.207 % 9,97  
CMENT 49,84 640.942 % 9,97  
BRKO 2,14 1.263.957 % 9,74  
CMBTN 289,90 39.253.769 % 9,69  
MMCAS 3,74 105.352 % 9,68  
11:12 Alış Satış %  
Dolar 17,9542 17,9696 % 0,31  
Euro 18,2710 18,2793 % 0,19  
Sterlin 21,6378 21,7463 % 0,22  
Frank 18,7989 18,9122 % 0,10  
Riyal 4,7703 4,7942 % 0,35  
11:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -1,77  
Altın Gr. 1.024 1.024 1,76  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.882 6.937 -14,00  
Yarım 3.353 3.391 -7,00  
Çeyrek 1.682 1.695 -4,00  
Gümüş.Ons 19,98 20,01 -0,16  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 -0,09  
B. Petrol 91,81 91,81 -0,53