***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2021 19:14
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.570.979 6.234.337 5.823.634 3.612.737
Satışların Maliyeti
-6.214.754 -4.190.981 -3.734.340 -2.390.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.356.225 2.043.356 2.089.294 1.221.798
BRÜT KAR (ZARAR)
3.356.225 2.043.356 2.089.294 1.221.798
Genel Yönetim Giderleri
-396.905 -321.826 -203.650 -173.466
Pazarlama Giderleri
-1.399.626 -972.387 -808.897 -497.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 132.366 135.870 51.982 81.571
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -132.165 -150.104 -56.388 -72.683
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.559.895 734.909 1.072.341 559.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 34.914 71.078 28.489 69.470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -12.382 -15.152 -6.221 -9.850
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -3.237 -2.949 -2.904 -1.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.579.190 787.886 1.091.705 617.568
Finansman Gelirleri
20 704.427 507.913 225.986 222.332
Finansman Giderleri
20 -610.767 -602.123 -244.213 -296.461
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.672.850 693.676 1.073.478 543.439
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-424.382 -201.487 -247.497 -149.215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-442.879 -193.508 -258.237 -105.134
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 18.497 -7.979 10.740 -44.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.248.468 492.189 825.981 394.224
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.623 -2.182
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.248.468 487.566 825.981 392.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
124.115 5.851 104.816 38.800
Ana Ortaklık Payları
22 1.124.353 481.715 721.165 353.242
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,04420000 0,01912000 0,02835000 0,01397000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,00000000 -0,00018000 0,00000000 -0,00009000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.654.776 1.110.018
Dönem Karı (Zararı)
1.248.468 487.566
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.248.468 492.189
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -4.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
904.952 809.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
506.543 450.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.070 33.118
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.144 39.643
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.563 -6.147
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.363 -378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
85.336 67.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
85.336 67.959
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
151.920 121.566
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -75.415 -52.931
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 227.335 174.497
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-254.084 -35.078
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.482 -50.838
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-8.948 12.296
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -3.534 -63.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 3.237 2.949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
424.382 201.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.361 7.586
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -22.361 7.586
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
20 9.391 10.025
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-210.373 -184.925
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.634.815 -768.978
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
77.722 -14.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.712.537 -754.549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-796.583 -378.482
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.812.756 677.100
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
366.237 163.765
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.446.519 513.335
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
408.269 285.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
408.269 285.435
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.943.047 1.112.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.971 -40.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-260.279 -29.521
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.979 67.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-573.850 -334.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.056 4.715
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.056 4.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-611.906 -339.267
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -574.359 -304.893
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -37.547 -34.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.457.634 -899.370
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 1.043.311 2.022.423
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.546.931 -2.327.986
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -59.656 -33.748
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
153 8.895
Ödenen Temettüler
-772.703 -239.109
Ödenen Faiz
7 -219.579 -165.116
Alınan Faiz
75.415 52.931
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.356 -217.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.708 -123.904
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
585.046 278.750
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
208.338 154.846
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.660.596 2.822.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.868.934 2.977.654


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.868.934 4.660.596
Finansal Yatırımlar
5 808 23.164
Vadeli Mevduatlar
5 808 23.164
Ticari Alacaklar
2.662.419 1.092.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 218.363 296.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.444.056 796.305
Diğer Alacaklar
8 30.477 33.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.477 33.876
Türev Araçlar
6 57.083 36.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 57.083 36.216
Stoklar
1.835.045 1.041.025
Peşin Ödenmiş Giderler
9 417.348 298.718
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 417.348 298.718
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
199.692 248.651
Diğer Dönen Varlıklar
17 291.143 282.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 291.143 282.287
ARA TOPLAM
10.362.949 7.716.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.362.949 7.716.923
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
69.350 47.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
69.350 47.230
Türev Araçlar
6 13.311 6.696
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 13.311 6.696
Maddi Duran Varlıklar
11 8.534.259 7.343.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 191.694 193.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.061.151 3.447.193
Şerefiye
13 1.169.985 983.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.891.166 2.463.716
Peşin Ödenmiş Giderler
9 123.879 208.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 123.879 208.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 261.552 183.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.255.196 11.430.408
TOPLAM VARLIKLAR
23.618.145 19.147.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 617.879 985.021
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 617.879 985.021
Banka Kredileri
7 617.879 984.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 379.481 314.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 379.481 314.706
Banka Kredileri
327.145 258.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
52.336 56.199
Ticari Borçlar
3.585.718 1.837.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 793.814 479.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.791.904 1.357.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
39.536 50.009
Diğer Borçlar
8 983.037 518.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 983.037 518.142
Türev Araçlar
6 2.018 58.166
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.018 58.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
158.442 62.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
128.760 78.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.760 78.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 482.097 418.125
ARA TOPLAM
6.376.968 4.322.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.376.968 4.322.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.483.852 4.860.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 5.483.852 4.860.685
Banka Kredileri
5.298.710 4.681.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
185.142 178.801
Ticari Borçlar
100.187 49.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 98.852 46.722
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.335 2.753
Türev Araçlar
6 282.224 213.420
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 282.224 213.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
158.488 146.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
158.488 146.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 914.762 813.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 1.626 3.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.941.139 6.088.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.318.107 10.410.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.956.688 7.662.411
Ödenmiş Sermaye
18 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
18 -8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748 -4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.739 -24.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.739 -24.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.521 -34.521
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.318.117 3.435.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.632.826 4.370.130
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.314.709 -934.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-176.185 -141.940
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.138.524 -792.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 275.363 206.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.923.738 2.356.575
Net Dönem Karı veya Zararı
1.124.353 1.232.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.343.350 1.074.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.300.038 8.736.641
TOPLAM KAYNAKLAR
23.618.145 19.147.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
521.238 -220.551 481.715 782.402 76.365 858.767
Dönem Karı (Zararı)
481.715 481.715 5.851 487.566
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
521.238 -220.551 300.687 70.514 371.201
Kar Payları
-239.109 -239.109 -239.109
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 4.220.377 -644.565 206.683 1.629.915 1.208.375 7.058.327 930.680 7.989.007
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
68.680 -68.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.262.696 -380.495 1.232.671 -108.318 2.006.554 329.546 2.336.100
Dönem Karı (Zararı)
1.124.353 1.124.353 124.115 1.248.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.262.696 -380.495 1.232.671 -1.232.671 882.201 205.431 1.087.632
Kar Payları
-115.449 -596.828 -712.277 -60.426 -772.703
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 -4.748 -34.521 9.782 5.632.826 -1.314.709 275.363 2.923.738 1.124.353 8.956.688 1.343.350 10.300.038


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.248.468 487.566 825.981 392.042
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.087.632 371.201 180.136 425.930
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.468.127 591.752 256.950 498.121
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.468.127 591.752 256.950 498.121
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.090 5.020 14.514 11.243
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-43.090 5.020 14.514 11.243
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-432.812 -288.030 -113.392 -104.163
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-432.812 -288.030 -113.392 -104.163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
95.407 62.459 22.064 20.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
95.407 62.459 22.064 20.729
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.087.632 371.201 180.136 425.930
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.336.100 858.767 1.006.117 817.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
329.546 76.365 128.041 64.417
Ana Ortaklık Payları
2.006.554 782.402 878.076 753.555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957390


BIST
'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0943 31,1046 % 0,21  
Euro 33,6682 33,6940 % 0,21  
Sterlin 39,2814 39,4784 % 0,19  
Frank 35,1395 35,3512 % 0,16  
Riyal 8,2677 8,3091 % 0,20  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,84 22,88 % 0,66  
Platin 896,74 902,76 % 0,66  
Paladyum 971,79 975,19 % 0,66  
Brent Pet. 80,68 80,68 % 0,66  
Altın Ons 2.032,00 2.032,39 % 0,66