***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2022 22:22
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 21.929.535 14.391.013
Satışların Maliyeti
30 -14.212.544 -9.318.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.716.991 5.072.195
BRÜT KAR (ZARAR)
7.716.991 5.072.195
Genel Yönetim Giderleri
31 -932.588 -663.230
Pazarlama Giderleri
31 -3.291.984 -2.213.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 521.765 250.857
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -580.356 -303.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.433.828 2.143.130
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 195.647 16.863
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -278.457 -101.394
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -3.674 -3.357
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.347.344 2.055.242
Finansman Gelirleri
34 2.117.615 1.055.532
Finansman Giderleri
34 -1.892.882 -1.344.624
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.572.077 1.766.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.151.240 -447.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -767.625 -398.292
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -383.615 -49.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.420.837 1.318.170
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.420.837 1.314.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
149.425 81.535
Ana Ortaklık Payları
36 2.271.412 1.232.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,08929500 0,04861500
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00000000 -0,00015600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.956.991 2.906.017
Dönem Karı (Zararı)
2.420.837 1.314.206
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.420.837 1.318.170
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 -3.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.151.490 1.929.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 1.100.337 918.368
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
eltmeler
11 -26.113 36.858
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 6.531 -3.606
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33 263.537 18.078
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
159.642 132.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 159.642 132.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 373.434 202.119
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-157.030 -149.394
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
530.464 351.513
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-696.634 41.390
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-40.390 101.608
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-22.398 46.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
33 -17.992 55.441
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
18 3.674 3.357
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.151.240 447.980
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -162.735 11.012
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
33 -162.735 11.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
34 18.967 19.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
598.696 180.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-802.455 -162.011
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
64.390 -86.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-866.845 -75.721
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.262.929 -176.023
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.239.522 369.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
724.964 341.585
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.514.558 28.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
424.558 148.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
424.558 148.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.171.023 3.424.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
26 -129.684 -112.299
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-759.704 -338.287
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-324.644 -68.014
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.926.546 -555.948
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -2.795.690
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.373 23.398
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.305.749 -666.144
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -1.200.373 -592.425
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21 -105.376 -73.719
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-50.480 86.798
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.253.036 -921.911
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3 -393.687
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 1.388.550 2.612.986
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.960.516 -3.011.249
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -130.035 -78.966
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
4.523 20.976
Ödenen Temettüler
-794.574 -272.113
Ödenen Faiz
-524.327 -342.939
Alınan Faiz
157.030 149.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.222.591 1.428.158
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.703.598 409.630
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-518.993 1.837.788
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.660.596 2.822.808
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 4.141.603 4.660.596


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.141.603 4.660.596
Finansal Yatırımlar
7 73.644 23.164
Vadeli Mevduatlar
7 73.644 23.164
Ticari Alacaklar
1.870.226 1.092.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 231.693 296.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.638.533 796.305
Diğer Alacaklar
12 23.205 33.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 23.205 33.876
Türev Araçlar
8 41.102 36.216
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 41.102 36.216
Stoklar
15 2.500.771 1.041.025
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.220.514 298.718
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.220.514 298.718
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
336.701 248.651
Diğer Dönen Varlıklar
28 505.638 282.287
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
28 505.638 282.287
ARA TOPLAM
10.713.404 7.716.923
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.713.404 7.716.923
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
94.315 47.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
94.315 47.230
Türev Araçlar
8 0 6.696
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 6.696
Maddi Duran Varlıklar
20 12.002.586 7.343.668
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 252.641 193.812
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.328.997 3.447.193
Şerefiye
22 5.072.775 983.477
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 4.256.222 2.463.716
Peşin Ödenmiş Giderler
68.797 208.474
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 68.797 208.474
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 325.501 183.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.072.837 11.430.408
TOPLAM VARLIKLAR
32.786.241 19.147.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
830.114 985.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 830.114 985.021
Banka Kredileri
830.114 984.451
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
570
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 537.671 314.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 537.671 314.706
Banka Kredileri
481.461 258.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
56.210 56.199
Ticari Borçlar
3.957.019 1.837.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 936.441 479.707
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.020.578 1.357.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 77.394 50.009
Diğer Borçlar
1.333.443 518.142
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 405.006 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 928.437 518.142
Türev Araçlar
8 151.678 58.166
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 151.678 58.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
115.949 62.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 171.694 78.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
171.694 78.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
307.540 418.125
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
28 307.540 418.125
ARA TOPLAM
7.482.502 4.322.509
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.482.502 4.322.509
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.023.148 4.860.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 8.023.148 4.860.685
Banka Kredileri
7.759.678 4.681.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
263.470 178.801
Ticari Borçlar
2.001 2.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.001 2.753
Diğer Borçlar
0 46.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
46.722
Türev Araçlar
8 708.423 213.420
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 708.423 213.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
26 236.176 146.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
236.176 146.826
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.364.149 813.961
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 3.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.333.897 6.088.181
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.816.399 10.410.690
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.055.214 7.662.411
Ödenmiş Sermaye
29 254.371 254.371
Sermaye Düzeltme Farkları
-8.559 -8.559
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
98.792 214.241
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
-4.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-72.144 -24.739
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.144 -24.739
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-81.926 -34.521
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.782 9.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.365.831 3.435.916
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.904.236 4.370.130
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.538.405 -934.214
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-670.341 -141.940
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.868.064 -792.274
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 281.858 206.683
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.863.653 2.356.575
Net Dönem Karı veya Zararı
2.271.412 1.232.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.914.628 1.074.230
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.969.842 8.736.641
TOPLAM KAYNAKLAR
32.786.241 19.147.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -27.545 9.782 3.699.139 -424.014 184.044 1.652.554 965.769 6.515.034 854.315 7.369.349
Transferler
22.639 -22.639
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.976 670.991 -510.200 965.769 266.902 1.386.486 252.919 1.639.405
Dönem Karı (Zararı)
1.232.671 1.232.671 81.535 1.314.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.976 670.991 -510.200 965.769 -965.769 153.815 171.384 325.199
Kar Payları
-239.109 -239.109 -33.004 -272.113
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
254.371 -8.559 214.241 -4.748 -34.521 9.782 4.370.130 -934.214 206.683 2.356.575 1.232.671 7.662.411 1.074.230 8.736.641
Transferler
75.175 -75.175
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.405 6.534.106 -2.604.191 1.232.671 1.038.741 6.153.922 941.082 7.095.004
Dönem Karı (Zararı)
2.271.412 2.271.412 149.425 2.420.837
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.405 6.534.106 -2.604.191 1.232.671 -1.232.671 3.882.510 791.657 4.674.167
Kar Payları
-115.449 -596.828 -712.277 -82.297 -794.574
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-53.590 -53.590 -18.387 -71.977
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.748 4.748 4.748
Dönem Sonu Bakiyeler
254.371 -8.559 98.792 0 -81.926 9.782 10.904.236 -3.538.405 281.858 2.863.653 2.271.412 13.055.214 1.914.628 14.969.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.420.837 1.314.206
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-47.405 -6.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-58.469 -8.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 11.064 1.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 11.064 1.578
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.721.572 332.175
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.325.763 842.375
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.325.763 842.375
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-538.374 -171.359
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-538.374 -171.359
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.594.738 -447.149
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.594.738 -447.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 528.921 108.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 528.921 108.308
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.674.167 325.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.095.004 1.639.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
941.082 252.919
Ana Ortaklık Payları
6.153.922 1.386.486http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003319


BIST'
11:149.370
Değişim :  0,63% |  58,37
Açılış :  9.312  
Önceki Kapanış :  9.312  
En Düşük
9.341
En Yüksek
9.383
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:14
ACSEL 165,00 94.927.932 % 10,00  
FONET 22,66 148.536.519 % 10,00  
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
UFUK 240,20 10.784.019 % 9,98  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
11:14 Alış Satış %  
Dolar 31,0324 31,0355 % 0,10  
Euro 33,8120 33,8901 % 0,95  
Sterlin 39,2578 39,4547 % 0,53  
Frank 35,3060 35,5187 % 0,57  
Riyal 8,2493 8,2906 % 0,08  
11:14 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,12 23,16 % 0,66  
Platin 894,94 896,42 % 0,66  
Paladyum 966,16 970,21 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.034,07 2.034,33 % 0,66