***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2021 21:26
***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.04.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi.
6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması.
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8.2. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
• Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 yılı Finansal Tabloları ve Entegre Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
• Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
• Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2020 mali yılı net dönem karı 1.232.671.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, 2020 yılı karından 395.000.000,00 TL ve kanunen dağıtılabilir diğer yedeklerden 106.110.440,00 TL olmak üzere toplam brüt 501.110.440,00 TL'nin 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2020 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sn. Galya Fani Molinas'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 24.02.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Sedef Salıngan Şahin'in 24.02.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde "Yönetim Kurulu Üyesi" ve "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" olarak atanmasının onaylanmasına karar verilmiştir.
• Yönetim Kurulu üyeliklerine 2021 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, Sedef Salıngan Şahin, Tuğban İzzet Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Kamil Ömer Bozer, Agah Uğur, Ahmet Boyacıoğlu, Mehmet Hurşit Zorlu, İzzet Karaca (Bağımsız), Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız) ve Tayfun Bayazıt'ın (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 168.000TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2021 tarihli kararıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 8.2 maddesinin Şirket Yönetim Kurulu'na 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantı yapma imkânı tanımak amacıyla tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
• 2021 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi)'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
• 2020 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 4.015.000 TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 2.328.718 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
• Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
• 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
• Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CCI 2020 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CCI 2020 Yılı GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Pay Sahipleri'nin Türk Ticaret Kanunu (TTK) uyarınca ilanlı olarak Ek'deki davet ilan metninde yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Nisan 2021 günü saat 11:00'de Dudullu OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmesine ve T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvurularak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesine karar vermiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932868


BIST'
18:059.345
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  9.239  
Önceki Kapanış :  9.345  
En Düşük
9.200
En Yüksek
9.351
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KARYE 65,45 244.296.570 % 10,00  
YAPRK 385,00 297.349.268 % 10,00  
TMPOL 101,20 99.762.573 % 10,00  
TURGG 687,50 107.338.645 % 10,00  
TETMT 8.222,50 26.620.430 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,9194 30,9262 % 0,05  
Euro 33,4595 33,4766 % 0,09  
Sterlin 38,9427 39,1380 % 0,10  
Frank 34,9594 35,1700 % 0,08  
Riyal 8,2191 8,2603 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,14 23,18 % 0,66  
Platin 907,84 909,41 % 0,66  
Paladyum 983,47 987,87 % 0,66  
Brent Pet. 82,63 82,63 % 0,66  
Altın Ons 2.030,67 2.030,93 % 0,66