***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.05.2018 18:38
***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***CEMAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 17.04.2018
Genel Kurul Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 07.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Dereboyu Cad. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza. No.1 Kat.8 Da.27 34398 Maslak Sarıyer-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
4 - Yönetim Kurulunun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
5 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
6 - Yönetim Kurulunun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifinin onaya sunulması.
8 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2017 yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi.
12 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıza Kutlu Işık'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.Toplantı Başkanı tarafından Sayın Hale Salgırboyu Demirman tutanak yazmanı olarak görevlendirildi.
2-Toplantı Başkanı'nın Şirketin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirket internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğundan söz konusu evrakın okunmuş kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Sayın Rıza Kutlu Işık tarafından Genel Kurul'a aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
‘'Şirketimiz tarafından 22/03/2018 tarihinde KAP'ta yapılan açıklamada bazı internet yayınlarında Şirketimizin TTK 376'ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında özkaynaklarının 2/3'ünü kaybettiğinden bahisle teknik iflasa girdiği şeklinde asılsız haberler yapıldığı duyurulmuştur. Bu hususta Yönetim Kurulu Başkanı sıfatı ile Yönetim Kurulumuz adına genel kurulu bilgilendirmek istiyorum:
Şirketimizin 31/12/2017 tarihi itibarıyla hazırlanan solo bilançosundaki sermaye ile yasal yedek akçeler toplamı 237.301.481 TL iken, konsolide bilançoda söz konusu toplam 211.592.377 TL'dir. TTK 376'ıncı maddenin ikinci fıkrası kapsamına girebilmesi için konsolide bilançoya göre özkaynaklarının 70.530.792 TL, solo bilançoya göre de 79.100.493 TL'nin altına düşmesi gerekmektedir. Toplam özkaynaklarımız solo bilançoya göre 209.044.788 TL, konsolide bilançoya göre 97.875.143 TL olduğundan Şirketimizin TTK 376'ıncı maddenin ikinci fıkrasına girmemiz, diğer bir deyişle, "teknik iflas" olarak tanımlanan durumda olmamız söz konusu değildir.
Diğer taraftan, Şirketimizin 31/12/2017 konsolide bilançosu kalemleri bir önceki yıl kalemleri ile kıyaslandığında özkaynaklarında neredeyse yarıya yakın bir düşüş olduğu görülmektedir. Şirketimizin solo bilançosuna göre değil ama konsolide bilançosuna göre özkaynaklarının yarısı erimiştir. TTK'nın 376 ıncı maddesinin 1 inci fıkrası gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından genel kurula uygun görülen iyileştirici önlemlerin sunulması gerekmektedir. Bu itibarla:
a) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizde daha modern ve rasyonel yönetim anlayışını yerleştirerek karlılığı artıracak idari tedbirlerin alınması, (bu kapsamda Şirketimizde, Sif İş Makinaları, HMF Makina, BND Elektrik,, Özışık ve Niğbaş'ta üst yönetim değişikliklerine gidilmiştir)
b) Şirketimiz ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin değerlemeye tabi tutularak güncel değerleri üzerinden bilançolarımızda yer almasının sağlanması,
c) Üretim ve satışlarda verimlik sağlayacak tedbirler ile tasarruf tedbirlerinin azami oranlarda uygulanmasının sağlanması,
d) Alınan tedbirlerin yeterli gelmemesi halinde aktiflerimizde yer alan işletme dışı varlıkların kârlı satışları ile öz kaynaklarda artış sağlanması planlanmaktadır.
Rıza Kutlu Işık'ın yaptığı açıklamasından sonra oylamaya geçildi.
Şirketimizin 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu ve Görüşü, Bilanço ve Gelir Tablosu ve görüşü katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3-Yönetim Kurulu üyeleri 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusu görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında oylama yapıldı. TTK 436/2 madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri Şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı oy hakkı olanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
4-Verilen önerge doğrultusunda Şirketin Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız üye olmak üzere toplam yedi (7) üyeden oluşmasına, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere gösterilen adaylardan toplantıda hazır bulunmayan, ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 25 Nisan 2018 tarih 38386 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Uğur Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67825241780), toplantıda hazır bulunan Sayın Rıza Kutlu Işık'ın (T.C. Kimlik No: 67834241498), Sayın Sırrı Gökçen Odyak'ın (T.C. Kimlik No: 45826409132), Sayın Sebahattin Levent Demirer'in (T.C. Kimlik No: 11782851452) ve Sayın Ahmet Lütfi Göktuğ'un (T.C. Kimlik No: 27793464406), Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan Sayın Ziya Mehmet Günal'ın (T.C.Kimlik No: 46267336186) ve toplantıda hazır bulunmayan ancak Genel Kurul Toplantı Başkanlığına gönderdiği T.C. Beşiktaş 9. Noterliği'nin 7 Mayıs 2018 tarih 38798 yevmiye sayı ile onaylanan aday beyannamesi ile kendisine verilen görevi kabul ettiğini bildiren Sayın Can Özdemir'in (T.C. Kimlik No: 40258555600 ) seçilmelerine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5-Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline 10.000 TL aylık net ücret, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 3.000 TL aylık brüt ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6- Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun aşağıda yer alan teklifi okundu.
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında bulunan net dönem zararı 35.558.603 TL olup, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dönem zararının 9.294.997,58 TL olduğu görülmektedir. Bu itibarla, Yönetim Kurulumuz Genel Kurulumuzun görüş ve onayına sunulmak üzere:
a) Şirketimiz TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 35.558.603 TL ile TTK ve Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 9.294.997,58 TL net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesine,
b) Şirketimizin 2017 yılında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına,
karar vermiştir.
Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7-Denetimden Sorumlu Komite'nin 12.03.2018 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 30.03.2018 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılındaki bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Maslak Mah. Sümer Sok. No:4/2 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8- Toplantı Başkanlığı tarafından 2017 yılı içinde Şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 50.000 TL olarak belirlenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
10-Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususlarında bilgi verilmesi maddesinde, ‘'Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının kendi tüzel kişilikleri dışında verdikleri teminat, rehin, ipotek dışında 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablo dipnotlarında "17.2 Verilen/Alınan teminatlar/ipotekler/rehinler" başlığı altındaki tablolardan da görüleceği üzere kendi tüzel kişiliği ve tam konsolidasyona dahil ettiği şirketler dışında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.'' şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.
11-Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK' nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı'' başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı'' başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olup, bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işlemler için izin verilmesi hususu görüşüldü ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
12-Dilekler ve temenniler bölümünde toplantıya elektronik ortamda katılan Sevda Alkan'ın " SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az % 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereğince kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız, saygılarımla" mesajına karşı Rıza Kutlu Işık " Bizim ölçeğimizdeki şirketlerde kadın üye zorunluluk değil, ihtiyaridir. Grubumuzdaki diğer şirketlerde kadın yönetim kurulu üyemiz vardır. Şirketimizde bu dönem kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin çalışarak şirketlerimizi karlı hale getirmeyi hedefliyoruz. " diye cevap verdi. Gündemde başka görüşülecek madde olmadığından Genel Kurul Toplantı Başkanı, Şirkete başarılar dileyerek toplantıyı kapattı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 22.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır bulunanlar.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.05.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Kırşehir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 22.05.2018 tarihinde tescil edilmiş olup, tescilin ilanı 30.05.2018 tarih ve 9589 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Saygılarımla,
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686237


BIST
'
18:059.062
Değişim :  -1,28% |  -117,12
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.062
En Yüksek
9.237
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YAYLA 17,27 70.630.212 % 10,00  
KTLEV 132,00 488.352.001 % 10,00  
BRKVY 181,50 26.756.047 % 10,00  
INVEO 49,94 356.192.844 % 10,00  
PATEK 109,50 1.280.753.532 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,1936 31,2006 % 0,18  
Euro 33,8082 33,8177 % 0,03  
Sterlin 39,3740 39,5715 % 0,00  
Frank 35,3449 35,5578 % 0,21  
Riyal 8,2925 8,3341 % 0,16  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,38 22,43 % 0,66  
Platin 877,58 883,52 % 0,66  
Paladyum 924,98 928,78 % 0,66  
Brent Pet. 82,08 82,08 % 0,66  
Altın Ons 2.031,90 2.032,17 % 0,66